Рекомендації із написання творчих проектів слухачами курсів підвищення кваліфікації при іппочоСкачати 133.74 Kb.
Дата конвертації06.11.2017
Розмір133.74 Kb.Рекомендації із написання творчих проектів слухачами курсів підвищення кваліфікації при ІППОЧО

Курсове підвищення кваліфікації за різними формами і напрямами залучає практичних педагогів до науково-дослідної, експериментальної роботи, сприяє формуванню практичних навичок наукової роботи, є стимулом самоосвіти, орієнтує педагогічні кадри на відбір певного змісту неформальної освіти. Самоосвіта, самостійна й індивідуальна робота суттєво доповнює знання, отримані слухачами на курсах, сприяють цілеспрямованому, системному підвищенню рівня професійної компетентності педагогів.

Розуміння курсового етапу підвищення кваліфікації як логічного продовження діяльності щодо власного самовдосконалення спрямовує педагога на активну, творчу роботу під час курсів, задоволення освітніх потреб і запитів.

Індивідуальний творчий проект – це результат самостійної навчальної діяльності слухача курсів підвищення кваліфікації, у процесі якої він узагальнює, оновлює й розширює набуті теоретичні знання, удосконалює свої практичні вміння з вибраної теми, упроваджує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває досвіду дослідницько-творчої роботи, обґрунтовує модель власної діяльності, її результативність тощо.

Підготовка та написання підсумкової роботи має показати вміння слухача:

• використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички для вирішення певних педагогічних завдань;

аналізувати літературні, наукові джерела;

• узагальнювати теоретичні та практичні дані, власний досвід педагогічної діяльності та ін.


Загальні положення про індивідуальний творчий проект слухача курсів підвищення кваліфікації


Вихідними положеннями при визначені вимог до змісту, оформлення, оцінювання письмових робіт в системі курсового навчання є створення умов для розвитку особистості фахівця, виявлення його самобутності в професійній діяльності.

Головне завдання індивідуальних і групових письмових робіт — не наукове відкриття, а процес наукового пошуку, дослідження проблеми, перевірка отриманих результатів, формування вмінь і навичок аналітичного, творчого мислення, самостійного дослідження.

Форми індивідуальних творчих проектів


У системі підвищення кваліфікації результати самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи можуть представлені у таких формах науково-методичного викладу матеріалів:

 • методична або наукова стаття;

 • доповідь на науково-практичній конференції;

 • посібник;

 • навчальний посібник;

 • авторський навчально-методичний посібник;

 • інформаційно-методичний збірник;

 • методичний вісник;

 • реферат;

 • курсова робота;

 • проект;

 • майстер-клас.

Розмаїття видів науково-методичного викладу обумовлене різними цілями упорядкування та фіксації змісту діяльності педагога для забезпечення можливостей вивчення перспективного педагогічного досвіду, його узагальнення й розповсюдження. Кожне з джерел має свою специфіку викладу, відповідний стиль, структуру, логіку побудови матеріалу та обсяг. Робота повинна бути виконаною відповідно до вимог та представлена до захисту. Розглянемо основні види науково-методичного викладу матеріалу.

Стаття як твір передбачає детальне висвітлення педагогічної теми, ідеї чи питання й містить елементи аналізу.

Доповідь — письмовий виклад розгорнутої усної форми виступу. Доповіді повідомляються учасникам наукового зібрання з метою залучення до дискусій і обговорення викладеного матеріалу.

Рецензія є найпоширенішою формою науково-художньої критики твору, що відмінна аналітико-оціночним характером.

Анотація — стисла характеристика змісту наукової статті, праці, іншого наукового видання, у якій викладено найголовніші висновки праці, визначено їх цільове призначення та наукову вартість. У кожному науковому виданні на звороті титульного аркуша завжди подається анотація.

Посібник — видання, спрямоване допомогти в практичній діяльності або в оволодінні науковою дисципліною.

Поряд із посібником існують ще такі навчальні видання: підручник, навчальний посібник та навчально-методичний посібник. Навчальне видання, що містить системний виклад навчальної дисципліни (розділу або частини), відповідає навчальній програмі й офіційно затверджено як даний вид видання, є підручником.Навчальним посібником вважається навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник, офіційно затверджений як даний вид видання.

Навчальне видання, що містить матеріали з методики викладання навчальної дисципліни (розділу, частини) або з методики виховання, називають навчально-методичним посібником.

Таким чином, посібник у його різноманітних модифікаціях (навчальний, навчально-методичний) орієнтований на надання практичної допомоги щодо освоєння відповідної наукової дисципліни, тоді як підручник, окрім означеної мети, має відповідати навчальній програмі.

Інформаційно-методичний збірник — це, як правило, брошуроване видання, що призначене надати інструктивно-методичну допомогу в практичній діяльності педагогічним працівникам, а також інформувати їх про новітні освітні технології.

Методичний вісник — брошуроване видання, що містить методичні матеріали з окремих навчальних предметів, методичні рекомендації щодо планування та організації навчально-виховного процесу.

Реферат (від латинського геfегге— доповідати, повідомляти) стислий виклад у письмовий формі змісту певного питання, наукової проблеми, первинного наукового документу, наукове, аналітичне дослідження актуальних напрямів розвитку сучасної освіти, методики викладання, інноваційних педагогічних технологій, засноване на огляді відповідних джерел. Реферат завжди має письмову форму і використовується для виголошення доповіді, підготовки наукового звіту.

Реферат як вид творчої роботи можуть обирати вчителі з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» чи «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії». Роль керівника в написанні реферату — консультативна.Педагогічний проект — реалізація педагогічної ідеї, технології, методики, що розроблена педагогом, впровадження в практичну діяльність кращого досвіду. Проект реалізується через:

 • вибір теми;

 • самостійну роботу над нею;

 • індивідуальне консультування з фахівцями за потребою слухача.

Проект (у перекладі з латинської «кинутий вперед») означає план, задум організації, влаштування, заснування будь — чого, тобто прообраз якого-небудь об'єкта, виду діяльності тощо. Необхідно умовно розмежувати педагогічні проекти на такі, що здійснює вчитель у процесі власної професійної діяльності, та учнівські (навчально-виховні), що реалізуються школярами в навчально-пізнавальному процесі під керівництвом педагога.


Вимоги до структури та оформлення індивідуального творчого проекту

В оформленні і структурі творчих робіт при їх розмаїтті існує певний стандарт, якого необхідно дотримуватися.

Курсова, творча робота повинна мати:


 • титульний лист;

 • анотацію російською та українською мовами;

 • зміст;

 • вступ;

 • основну частину;

 • висновки, заключення;

 • список використаних джерел;

 • додатки;

 • словник;

 • перелік умовних позначень або скорочень (у разі необхідності).

Титульна сторінка

Титульний лист є першою сторінкою курсової творчої роботи і повинен виконуватися у відповідності з стандартом .Анотація

Анотація (стислий опис роботи, її основних характеристик, використаних схем, табл.), виконується українською мовою на окремій сторінці, що йде за титульним листом. Структура анотації наступна: прізвище, ініціали автора, назва роботи, місто і заклад, де виконувалась, рік виконання, кількість сторінок. Далі з нового рядка стисле викладення змісту роботи. Потім указуються загальна кількість ілюстрацій (малюнків), таблиць і джерел. Те ж саме повторюється в другій половині аркуша українською мовою.Вступ

Вступ являє собою найбільш відповідальну частину роботи, вміщує в стислій формі (обсяг до 5% загального обсягу основної частини роботи) всі положення роботи. Тому писати вступ краще після завершення роботи, коли основна частина повністю готова.Основна частина

(до 90% загального обсягу основної частини роботи)

Може складатися з 2-3 розділів та кількох підрозділів, що завершуються висновками: 1-й (обсяг до 15%) містить огляд літератури та методологію (методика та методи дослідження), має

на меті опис у роботі того, що й як робив автор роботи для доведення справедливості поставленої проблеми;

2-й (до 40%) містить аналіз отриманих результатів з досліджуваного питання;

3-й (до 35%) містить викладення конкретних заходів щодо перспектив даного питання чи проблеми). Вказати практичну значущість дослідження проблеми: «визначається розробкою конкретної програми розвитку слухацьких умінь у учнів 5-го класу...»

Висновки, заключення

(до 5% основної частини роботи)

Робота завершується висновками. Висновки завершують кожний розділ, у них тезисно, у порядку виконання задач, викладаються найважливіші результати досліджень, це короткий виклад розв'язання дослідницької задачі.

Заключення — сукупність висновків, доведення повноти досягнення поставленої мети, посилання на результат роботи, рекомендації про можливість практичного застосування отриманих результатів.

Список використаних джерел

Кількість джерел не лімітується. Не можна включати до джерел ті роботи, на яких не було посилань у роботі.Додатки

Складаються з усіх отриманих до роботи матеріалів (таблиць, діаграм, схем, карт, програм, описів алгоритмів, пам'яток, інструкцій, методик). Найбільш доцільною формою представлення даних є графічні зображення.


Критерії оцінювання індивідуальних творчих проектів слухачів курсів підвищення кваліфікації


Під час захисту курсових робіт враховується самооцінка, вміння внести конструктивні зміни після рецензування, аргументованість, готовність до дискусії, лаконічність відповідей, спрямованість відповідей на успішне розв'язання проблеми, комунікативна гнучкість, використання ІКТ, мультимедійних засобів.
Критерії

БалиНаявність плану

2Цілісність і глибина розкриття теми

3Актуальність і професійна спрямованість роботи

3Аналіз літератури, огляд представленої теми

3Методичні і практичні наробки по представленій темі

6Представлення прикладів і передового досвіду

3Зміст і якісний рівень ілюстративного матеріалу (таблиці, малюнки, фото, діаграми, графіки)

3Рівень і грамотність оформлення роботи. Акуратність виконання роботи

5Наявність списку літератури

2

Всього

30


Примітка: критерії і шкала оцінювання робіт може бути варіативною, за необхідністю можливо обирати інші критерії, норми виставлення балів відповідно до відведеної кількості балів на курсову роботу. Перевід кількості одержаних балів в оцінку, яка виставляється в посвідчення встановлюється в межах (у відсотках до кількості набраних балів):

«відмінно» - 90% та більше;

«добре» - 75-89%;

«задовільно» - 60-74%.


Зразок оформлення титульної сторінки


Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Департамент освіти, науки, молоді та спорту

Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області<НАЗВА РОБОТИ>

(індивідуальний творчий проект)

Автор: слухач курсів

підвищення кваліфікації

вчителів (за фахом)

Прізвище, ім’я, по батькові,

кваліфікаційна категорія

(педагогічне звання),

навчальний заклад

м. Чернівці<Дата проведення курсів>

ПАМ’ЯТКА

слухачу курсів підвищення кваліфікації

Інституту післядипломної педагогічної освіти чернівецької області

щодо написання індивідуального творчого проекту

Індивідуальний творчий проект (далі – ІТП) складається із: • титульної сторінки;

 • змісту роботи;

 • вступу;

 • теоретичної частини;

 • практичної частини;

 • висновків;

 • списку використаної літератури;

 • додатків (при необхідності).

Творчий проект має бути доповнений комп’ютерною презентацією, виконаною в MS PowerPoint та у друкованому вигляді.

ВСТУП розкриває сутність проблеми та її значущість, обґрунтовує актуальність і перспективність роботи й містить такі основні моменти: а) обґрунтування теми; б) актуальність обраної теми, ступінь її дослідженості; в) визначення мети та завдань роботи, виділення кола питань, які слід розглянути для найповнішого розкриття теми.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА обґрунтовує застосування тих чи інших методів і методик, представлений педагогічний досвід або результати дослідження. Складається з одного-двох розділів, у свою чергу розбитих на параграфи. Кожний розділ має висвітлювати самостійне питання поставленої проблеми, параграф – окрему частину цього питання. Надзвичайно важливим є збереження логічного зв’язку між розділами (параграфами в розділі) і послідовність переходу від одного розділу до іншого. Зміст розділів і параграфів має відповідати їхній назві, закінчуватися висновками.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА включає плани-конспекти уроків у системі або конспектів виховних заходів, у яких практично вирішено заявлену у вступі проблему. Уроки (виховні заходи) мають відповідати вимогам чинної програми та вимогам до сучасного уроку (виховного заходу) та реалізують провідну ідею, визначену автором у вступі, з вичерпною повнотою мають висвітлювати все те, що автор вносить у розробку проблеми або опис власного досвіду. Наприклад: презентація власного досвіду, опис проблеми та шляхів її розв’язання, або авторської програми, що пройшла апробацію та затверджена у відповідних інстанціях, або подану до розгляду у відповідні інстанції.

У ВИСНОВКАХ описуються найбільш важливі результати, якісні та кількісні показники, одержані автором у роботі, їхнє значення в системі освіти. Бажано сформулювати рекомендації щодо практичного використання запропонованого матеріалу та видів робіт. Висновки констатують ступінь реалізації мети і завдань, які були визначені у вступі, а також теоретичну цінність виконаної роботи.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Назви використаних джерел розташовують у списку за алфавітом авторів. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів бібліотечної і видавничої справи. Можна вказати додатково Інтернет-посилання, якими користувався автор роботи.

ВИКОНАННЯ. ІТП виконують за допомогою офісного програмного забезпечення і друкують на одній стороні аркуша білого паперу формату А4. Для виконання роботи найкраще застосовувати текстовий редактор Microsoft Word. Вимоги до параметрів сторінок: розмір лівого поля – 30 мм, правого – 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм. Вимоги до оформлення тексту: шрифт – Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між рядками – 1,5, вирівнювання за шириною, відступ абзацу – 1,25 мм. Вимоги до назв розділів: жирним шрифтом, великими літерами, вирівнювання по центру.

Обсяг основного тексту ІТП повинен становити 12-15 сторінок – для суспільних і гуманітарних наук, 10-12 сторінок – для природничих і математичних наук. Додатки не входять до вказаного обсягу.У процесі написання ІТП науковим консультантом надаються консультації щодо особливостей його теми, змісту, написання й оформлення. Повністю оформлений індивідуальний творчий проект потрібно здати методисту (куратору), який направляє науковому консультанту на рецензію. Кінцевий термін подачі – за 2 дні до дати захисту.Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни

Скачати 133.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка