Рекомендації щодо розроблення навчальних планівСторінка1/6
Дата конвертації23.04.2017
Розмір1.69 Mb.
#17274
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»
Рекомендації

щодо розроблення
навчальних планів

Ухвалено

Методичною радою НТУУ «КПІ»

(протокол № 7 від 22.03.2012 р.)

Київ


НТУУ «КПІ»

2012

Рекомендації щодо розроблення навчальних планів [Текст] / Уклад. В.П. Головенкін. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 28 с. – 250 прим.


Рекомендації призначені для викладачів випускових кафедр – розробників навчальних і робочих планів та співробітників деканатів. У рекомендаціях розкриваються принципи та особливості побудови навчальних та робочих навчальних планів денної та заочної форми навчання, за скороченим терміном навчання, а також для студентів-іноземних громадян. Рекомендації доповнюють та конкретизують «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» 2004 р.

Навчальне видання


рекомендації

щодо розроблення

навчальних планів


Укладач Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний

за випуск Мікульонок Ігор Олегович, д-р техн. наук, проф.


Рецензенти: Лемешко Анатолій Дмитрович, канд. техн. наук, доц.

Клечак Інна Рішардівна, канд. техн. наук, доц.

За редакцією укладача


Підп. до друку Формат 60841/16 . Папір офс. Спосіб друку – ризографія.


Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Зам. № Наклад 250 пр.

ВПК ВПІ «Політехніка» НТУУ «КПІ»

Свідоцтво про держреєстрацію серія ДК № 1665 від 28.01.2004 р.

03056, Київ-56, вул. Політехнічна, 14, корп. 15

тел./факс (044) 406-81-78

1. Загальні положення


Навчальний план є нормативним документом навчального закладу, який визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності (напряму підготовки). Навчальні та робочі навчальні плани складаються окремо для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня і за кожною формою навчання (у тому числі навчання зі скороченим терміном навчання, а також для студентів-іноземних громадян).

Навчальні та робочі навчальні плани ухвалюються Вченими радами факультетів (інститутів) і затверджуються ректором (першим проректором). Підпис ректора (першого проректора) скріплюється печаткою університету.

Навчальний план складається на підставі відповідної освітньо-професійної програми (ОПП) і визначає:

 • графік навчального процесу;

 • зведений бюджет часу (у тижнях);

 • перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін та послідовність їх вивчення;

 • види навчальних занять та їх обсяг;

 • обсяг часу, передбачений на самостійну роботу студентів;

 • форми проведення семестрового контролю;

 • види, обсяги і терміни проведення практик;

 • форму проведення державної атестації.

З метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування навчального процесу, своєчасного внесення змін на виконання наказів та розпоряджень МОНмолодьспорту України, рішень Вченої та Методичної рад університету, врахування регіональних потреб і вимог замовників фахівців, закріплення навчальних дисциплін за певними кафедрами щорічно, до 1 березня поточного року, складаються (коригуються) робочі навчальні плани на наступний навчальний рік. Робочі навчальні плани складаються окремо для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та форми навчання, у тому числі навчання зі скороченим терміном навчання, а також для студентів-іноземних громадян. Робочі навчальні плани ухвалюються Вченою радою відповідного факультету (інституту) та затверджуються першим проректором не пізніше ніж за 4 місяці до початку навчального року.

Розроблення навчальних і робочих навчальних планів є одним з найбільш відповідальних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників університету. Навчальні і робочі навчальні плани розробляються робочими групами випускових кафедр із залученням представників кафедр, які є профільними з певних навчальних дисциплін. Персональний склад груп визначається розпорядженням декана факультету (директора інституту). Робочі групи працюють під безпосереднім керівництвом завідувачів відповідних випускових кафедр, а координацію їх діяльності і контроль за виконанням вимог до навчальних планів здійснює заступник декана (директора) з методичної роботи.
2. Вимоги до структури та змісту
навчального плану


Основними структурними елементами навчального плану є:

 • загальні реквізити;

 • графік навчального процесу;

 • план навчального процесу.2.1. Загальні реквізити


До загальних реквізитів належать:

 • гриф керівника ВНЗ «ЗАТВЕРДЖУЮ», що розташовується у верхньому лівому куті плану – сектор І (підпис, ініціали та прізвище, дата, печатка закладу), наприклад:

І

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор (підпис) (ініціали, прізвище)

(дата)


(печатка)

ІІ

ІІІ
 • визначення назви міністерства і вищого навчального закладу, освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр), назву і шифр напряму підготовки, спеціальності, а також назву випускової кафедри – сектор ІІ, наприклад:

І

ІІ

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Напрям підготовки

(шифр і назва напряму)
Спеціальність
(професійне спрямування)

(шифр і назва спеціальності)

Освітньо-кваліфікаційний рівень


Випускова кафедра

(назва)

ІІІ
 • визначення назви факультету (інституту), форми і терміну навчання, а також кваліфікації (відповідно до ОКХ) – сектор ІІІ, наприклад:

І

ІІ

ІІІ

Факультет (інститут)

Форма навчання

Термін навчання

Кваліфікація
2.2. Графік навчального процесу


У графіку навчального процесу обов’язково зазначаються роки (курси) навчання за відповідною освітньо-професійною програмою, на кожний з яких зазначається (відповідними позначками) обсяг і терміни: теоретичного навчання, екзаменаційних сесій, канікул, практик, виконання дипломних проектів (робіт) та державної атестації. Наводиться таблиця зведеного бюджету часу (у тижнях).

Графік навчального процесу за різними термінами і формами навчання щорічно розробляється навчальним відділом університету і затверджується першим проректором.


2.3. План навчального процесу


План навчального процесу обов’язково має включати відомості про:

 • нормативну частину програми відповідно до нормативної частини змісту ОПП;

 • вибіркову частину програми (самостійного вибору ВНЗ та вільного вибору студентів) відповідно до варіативної складової ОПП;

 • шифри та назви нормативних і варіативних навчальних дисциплін відповідно до ОПП;

 • шифри та назви практик;

 • дипломне проектування;

 • кількість кредитів ECTS та годин з кожної навчальної дисципліни;

 • розподіл загального обсягу годин на аудиторні (лекції, практичні або семінарські заняття, лабораторні роботи або комп’ютерні практикуми,) та самостійну роботу студентів;

 • семестровий контроль (екзамени, заліки, диференційовані заліки);

 • курсові проекти (роботи);

 • розподіл щотижневих аудиторних годин з навчальної дисципліни за семестрами;

 • загальну кількість годин тижневого аудиторного навантаження;

 • кількість екзаменів;

 • кількість заліків;

 • кількість курсових проектів (робіт).

Розподіл кредитів програм підготовки за статусом (нормативна частина, вибіркова частина: за вибором ВНЗ та за вільним вибором студента) здійснюється згідно з вимогами ОПП. Якщо кількість тижнів навчання за програмою підготовки, включаючи всі види занять: аудиторні, СРС, практики, семестрову атестацію та дипломне проектування (за винятком державної атестації) перевищує стандартну, додаткові кредити додаються до складової за вибором ВНЗ.

Збільшення часу нормативної частини програми та циклу дисциплін вільного вибору студента може відбуватися за рахунок годин, відведених на цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ.

Навчальний час кожного із циклів підготовки та з кожної навчальної дисципліни призначений для здійснення усіх передбачених навчальним планом форм організації навчання, у тому числі самостійної роботи студентів та контрольних заходів (за винятком державної атестації).

При цьому треба брати до уваги, що аудиторні заняття всіх видів на тиждень мають складати від 30 до 18 годин (без урахування годин позакредитних навчальних дисциплін: фізичного виховання та військової підготовки). Необхідно передбачити послідовне зменшення обов’язкових аудиторних занять (у зазначеному діапазоні) на 3-6 курсах. Для цього рекомендується переносити вивчення деяких розділів і питань навчальної програми дисципліни з аудиторних занять на самостійну роботу студентів. Зменшення кількості аудиторних занять студентів має супроводжуватися посиленням методичної допомоги та контролю самостійної навчальної роботи студентів та її результатів.

Рекомендується таке щотижневе аудиторне навантаження студента:


 • І та II курс – 30 годин;

 • III курс – 28…24 години;

 • IV курс бакалаврської підготовки та І курс за програмами підготовки «спеціаліста», «магістра» – 24…18 годин;

 • ІІ курс магістерської підготовки – 20…18 годин.

У плані навчального процесу навчальні дисципліни (у тому числі практики та дипломне проектування) структуруються за статусом (нормативна або вибіркова частини програми), а також за відповідними циклами підготовки. Згідно з вимогами до ОПП (лист МОН України від 19.02.09 р., № 4.4-20/545) нормативна частина програми підготовки «бакалавра» містить такі цикли:

 • гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

 • математичної та природничо-наукової підготовки;

 • професійної та практичної підготовки.

Таким чином, план навчального процесу «бакалавра» має таку рубрикацію:

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ • Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

 • Цикл професійної та практичної підготовки

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ

 • Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

 • Цикл дисциплін вільного вибору студента

Згідно з вимогами «Комплексу нормативних документів для розроблення складових систем галузевих стандартів вищої освіти» (лист МОН від 31.07.08 р. № 1/9-484) програма підготовки «магістра» («спеціаліста») містить лише цикл професійної та практичної підготовки.

Таким чином, план навчального процесу «магістра» («спеціаліста») має таку рубрикацію:

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ


 • Цикл професійної та практичної підготовки.

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ

 • Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

 • Цикл дисциплін вільного вибору студента

Дотримання назв нормативних навчальних дисциплін та їх обсягів, згідно з ОПП, є обов’язковим. Збільшення часу на нормативні навчальні дисципліни та за вільним вибором студентів дозволяється і може відбуватися за рахунок годин, відведених на цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ.

На останній семестр навчання планується, як правило, значна за обсягом практична та науково-практична підготовка (переддипломна, науково-дослідна та педагогічна практики), яка завершується державною атестацією у вигляді державних екзаменів, захисту дипломного проекту (роботи) «бакалавра», «спеціаліста», магістерської роботи (дисертації).

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються вищим навчальним закладом. Ці навчальні дисципліни вводяться для забезпечення професійного спрямування, задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій навчального закладу (кафедри), регіональних потреб тощо. До вибіркової частини програми можуть бути віднесені навчальні дисципліни гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-наукової, а також професійної та практичної підготовки.

Для реалізації вільного вибору вищим навчальним закладом може бути запропоновано декілька блоків навчальних дисциплін цього циклу певного обсягу.

Вивчення навчальних дисциплін циклу вільного вибору студента у програмах бакалаврської підготовки доцільно планувати не раніше другого курсу. Для цих дисциплін аудиторні заняття, як правило лекції, складають 1/3 від загальної кількості годин навчальної дисципліни. Формою семестрової атестації з цих навчальних дисциплін є залік.

Для кожної навчальної дисципліни у стовбцях «Всього» зазначається загальна кількість кредитів і годин, які відводяться для її засвоєння. Далі, у стовбцях «Аудиторні години», загальний час розподіляється на аудиторні, в цілому, і на різні види аудиторних занять: лекції, практичні або семінарські заняття, лабораторні заняття або комп’ютерний практикум. Окремо зазначається час самостійної роботи студентів.

Розподіл навчальних годин з дисциплін за видами занять проводиться на основі пропозицій кафедр, які є профільними з певних навчальних дисциплін, з урахуванням вимог «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» та рекомендацій Методичної ради університету. Відносно загально університетських навчальних дисциплін ця інформація щорічно надається у наказі «Про організацію та планування навчального процесу». Відповідні рішення щодо загально факультетських навчальних дисциплін приймаються Вченими радами факультетів (інститутів).

Розрахунок часу для аудиторних занять з навчальної дисципліни здійснюється за формулою:,

де – коефіцієнт аудиторних занять (за окремими навчальними дисциплінами природничо-наукової підготовки на 1-2 курсах за рішенням Методичної ради цей коефіцієнт може дорівнювати 2/3);

загальний час, відведений для засвоєння навчальної дисципліни;

– кількість екзаменів, запланованих з навчальної дисципліни;

– час, відведений для підготовки та складання екзамену (з окремих навчальних дисциплін гуманітарного циклу за рішенням Методичної ради цей час може буту зменшено до 18 год.);

– час, відведений на виконання і захист курсового проекту;

– час, відведений на виконання і захист курсової роботи.

Час для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни дорівнює:.

У стовбцях «Контрольні заходи та їх розподіл за семестрами» зазначається розподіл семестрових екзаменів і заліків, курсових проектів (КП) і курсових робіт (КР). У кожну екзаменаційну сесію плануються, як правило, три екзамени. Це мають бути найважливіші дисципліни природничо-наукової та професійно-практичної підготовки, для якісного засвоєння яких принципово необхідно мати етап узагальнення студентами навчального матеріалу, його систематизації. На екзаменаційну сесію доцільно виносити навчальні дисципліни із семестровим обсягом не менше ніж 4 кр.

Дозволяється планувати ще один екзамен з навчальних дисциплін гуманітарного і соціально-економічного циклу зі скороченням часу до 0,5 кр. на його підготовку і проведення.

У кожному семестрі можна планувати до двох диференційованих заліків та до шести заліків. Варто мати на увазі, що залік (диференційований залік) у семестрі планується лише за відсутності екзамену з навчальної дисципліни в даному семестрі.

При плануванні курсових проектів і робіт необхідно враховувати особливості їх змісту та обмеження кількості у семестрі.
Каталог: files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка