Ректор ­ С. В. МельничукСторінка1/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.55 Mb.
#12878
ТипПротокол
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

«Затверджую»

Ректор ­___________С. В. Мельничук


« ­­____ » ________________ 2014 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр”(повна форма навчання)
спеціальність 8.02030102 – Релігієзнавство

Схвалено Вченою радою філософсько-теологічного факультету


Протокол № 6 від 29 січня 2014 р.

Голова ради член.кор. НАПНУ, проф. Балух В.О.
Чернівці-2014
ЗАГАЛЬНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВОТема 1. Предмет, структура і завдання курсу


Релігієзнавство: предмет і завдання. Структура та полі дисциплінарний вияв релігієзнавства (філософія релігії, психологія релігії, антропологія релігії, історія релігії, футурологія релігії, культурологія релігії, географія релігії, етнологія релігії, соціологія релігії). Теоретико-методологічний ресурс релігієзнавства: принципи та методи релігієзнавства як науки і навчальної дисципліни. Практичний вимір релігієзнавчих досліджень. Пізнавальний та виховний потенціал релігієзнавства. Методологія дослідження світоглядних культур. Принципи та методи викладання релігієзнавчих дисциплін.Тема 2. Релігія як комунікативно-ціннісний

феномен і суспільно-історичне явище


Етимомологія та змістове наповнення поняття «релігія». Специфіка науково-філософського (світського) та релігійно-богословського (теологічного) підходів до витлумачення її природи, структури та функцій. Основні теорії походження та структура релігії (зовнішня, внутрішня). Рівні релігійної свідомості (концептуальний і буденний). Проблеми історичної періодизації типів і видів релігії. Вплив релігії на формування духовної і матеріальної культури людства. Релігія як духовна цінність і форма онтологічного самовизначення людини. Роль і місце релігії у структурі духовних і моральних цінностей. Релігія і наука: спільне та відмінне. Ідейно-ціннісний та морально-етичний потенціал релігії та наукового знання.

Тема 3. Ранньоісторичні форми релігії

Поняття про первісні релігійні вірування. Зародження первісних вірувань. Основні стадії їх еволюції: найдавніша і давня. Форми первісних релігійних вірувань (фетишизм. анімізм, магія, культ предків, тотемізм, зооморфізм, шаманізм). Типологічні риси ранньоісторичних форм релігії. Вірування давніх слов’ян.Тема 4. Етнічні релігії

Визначення етнічних релігій. Історичне підґрунтя та хронологічні межі виникнення етнічних релігій. Основні типологічні риси та еволюція етнічних релігій. Загальна характеристика етнічних релігій (давньоіранська, давньоєгипетська, давньогрецька, давньоримська, давньокитайська, давньослов’янська). Етнонаціональні релігії (індуїзм, джайнізм, сикхізм, конфуціанство, даосизм, зороастризм) та етнодержавні релігії (іудаїзм, синтоїзм – до 1946 р.). Особливості віровчення та обрядово-культової практики етнонаціональних та етнодержавних релігій.Тема 5. Світові релігії

Поняття про світові релігії та їх загальна характеристика (буддизм, християнство, іслам). Буддизм як світова релігія: основи віровчення, обрядово-культова практика та напрями. Морально-ціннісний потенціал буддійського віровчення. Християнство як світова релігія: історія становлення та формування догматики. Еволюція християнства: Православ’я, Католицизм і Протестантизм. Загальна характеристика Біблії. Біблія в контексті духовно-культурного розвитку людства. Іслам: історія виникнення, специфіка віровчення та культу. Основні історичні віхи становлення ісламу та специфіка функціонування мусульманських громад у сучасному світі. Загальна характеристика та провідні ідеї Корану.Тема 6. Новітні релігійні течії і рухи

Визначення та проблеми типологізації новітніх релігій. Основні чинники появи, географія поширення, кількісні та якісні показники НРТ. Специфічні риси НРТ та особливості співіснування новітніх релігійних течій і традиційних релігійних систем. Місіонерської робота, тенденції розвитку та форми функціонування НРТ в етноконфесійному просторі України. Основні порушення законодавства з боку неорухів.Тема 7. Сучасний стан релігій в Україні та в регіоні

Релігія та Церква в Україні: історичний контекст та сучасні реалії. Сучасний стан релігійних організацій в Україні (статистичні дані про основні релігійні течії). Специфіка функціонування православних церков в Україні. Перспектива створення Єдиної Помісної Церкви. Проблема забезпечення конфесій культовими приміщеннями і кадрами. Роль традиційних (історичних) і нетрадиційних релігійних утворень у становленні духовності та інтегруванні українського суспільства. Особливості та тенденції релігійної ситуації в регіоні (Чернівецька область).Тема 8. Вільнодумство і атеїзм – історичні форми

критичного аналізу релігії

Поняття про вільнодумство та атеїзм. Вільнодумство і атеїзм як специфічні форми світоглядної культури. Історична періодизація вільнодумства. Вільнодумство Стародавнього світу, епохи Середньовіччя та Відродження. Радикальні форми вільнодумства: французький атеїзм ХVІІІ ст. і марксистсько-ленінський атеїзм. Природничонаукове вільнодумство. Провідні тенденції сучасних форм вільнодумства.Тема 9. Свобода совісті і правове регулювання

церковно-державних відносин в Україні

Поняття про свободу совісті як конституційно-правову категорію. Історичні етапи становлення свободи совісті. Джерела нормативно-правового регулювання свободи совісті вітчизняного та міжнародного походження. Конституційні положення про свободу совісті та віросповідання в Україні. Закон "Про свободу совісті та релігійні організації". Проблеми реалізації принципу відокремлення церкви від держави та школи від церкви. Роль законодавчих актів для встановлення міжрелігійного діалогу та релігійної толерантності.ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук.ред.проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Глосарій релігієзнавця / За наук. ред. член-кор. НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці: Наші книги, 2013. – 280 с.

 3. Докаш В. І. Загальне релігієзнавство: навчальний посібник. – 2-ге вид., доопр., доп. – Чернівці: Наші книги, 2012.

 4. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ. 2005.

 5. Докаш В.І. Психологія релігії: навч. посіб. – Чернівці: ЧНУ, 2012.

 6. Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства: Підручник. – Чернівці: Рута, 2006.

 7. Шевченко В.М. Словник-довідник з релігієзнавства. – К.: Наук. думка, 2004.

 8. Чорненький Я.Я., Лешан В.Ю. «Релігієзнавство: кредитно-модульна система»: Підручник (Навчально-методичний комплекс). – Львів: Українська академія друкарства, 2010.

 9. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Львів, 2000.

 10. Колодний А. Релігійне сьогодення України. — К., 2009.

 11. История атеизма и свободымыслия в Европе. – М., 1986.

 12. Любаченко В.І. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – К., 1996.

 13. Мень А. История религии в поисках пути, истины и жизни. – М., 1991. – Т.1-2.

 14. Нові релігійні течії та організації в Україні (упорядник Л.Филипович). – К., 1997.

 15. Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення // Наук.збірник за заг.ред.проф.А.Колодного. – К., 1988.

 16. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К., 1996.

 17. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2000.

 2. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці, 2004.

 3. Донин А. Люди, идолы, боги: Очерк истории религии. – М., 1962.

 4. Закович М. Проблеми релігієзнавчої освіти в Україні // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України (далі: Українське релігієзнавство). – 1996. - № 4. – С.37-39.

 5. Історія релігій в Україні: Навч.посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик. – К., 1999.

 6. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2000.

 7. Колодний А., Лобовик Б. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К., 1996.

 8. Колодний А. Українське релігієзнавство // Українське релігієзнавство. – К., 1996. - № 1. – С.1-8.

 9. Колодний А., Филипович Л. Релігія в контексті духовного відродження України // Українське релігієзнавство. – К., 1996. - № 2. – С.4-14.

 10. Конфесії України у цифровому вимірі // Українське релігієзнавство. – К., 1997. - № 5. – С.64-68.

 11. Кочетов А. Буддизм. – М., 1986.

 12. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1997.

 13. Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – К., 1996.

 14. Малиновский Б. Магия, наука и религия. – М., 1998.

 15. Мень А. История религии в поисках пути, истины и жизни. – М., 1991. – Т.1,2.

 16. Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны богов и религий. – М., 1999.

 17. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992.

 18. Мифы народов мира. Энциклопедия. – М., 1980. – В 2-х т.

 19. Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и США. – К., 1996.

 20. Нові релігійні течії та організації в Україні. – К., 1997.

 21. Новітні релігії в сучасній Україні. Збірник матеріалів / Ред. колегія В.Д.Боднаренко – гол. ред. і ін. – К., 2000.

 22. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А.Бублика. – К., 2000.

 23. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000.

 24. Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. – К., 1996.

 25. Релігієзнавство: навч. посібник / За ред. М. Ф. Рибачука. – К., 1997.

 26. Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення // Наук. збірник за ред. проф. А. Колодного. – К., 1988.

 27. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., 1989.

 28. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. – К.. 1996.

 29. Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. – Смоленск, 2000.

 30. Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 1994.

 31. Томпсон М. Восточная философия. – М., 2001.

 32. Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания дервнего человека. – СПб, 2001.

 33. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии. – М., 1998.

 34. Энтони де Мелло. Зачем поёт птица? – К., 2003.

ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА

Тема 1. Предмет, структура і завдання курсу

Предмет і завдання курсу ”Історія християнства”. Періодизація християнської історії. Історіографічна та джерельна база курсу.Тема 2. Доба виникнення християнства. Світогляд та релігійні культи. Роль Палестини

Економічний та політичний лад. Криза полісного ладу, колегії та асоціації. Елліністичний світогляд та його особливості. Вплив філософських шкіл, східні культи та поєднання їх з традиціями і місцевими віруваннями. Роль іудейських релігійно-політичних партій. Месіаністичні та есхатологічні мотиви.Тема 3. Християнство перших століть нашої ери

Джерела з історії перших християн. Ісус Христос та Апостоли. Есхатологічний та соціальний вимір християнства у часи його виникнення. Ісусова проповідь та завдання апостолам. Петро і Павло як засновники Римської церкви. Внутрішня організація християнської церкви у перші три століття н.е. Відносини помісних церков. Причини виникнення єретичних релігійних течій та їхній вплив на суспільство.Тема 4. Християнство епохи Вселенських соборів (IV-VIII cт.)

Поширення християнства та «Велике переселення народів». Політика імператора Костянтина І. Церковна організація формування Східних патріархатів та Римського престолу. Передумови та причини проведення Соборів. Християнське Богослужіння часів Вселенських соборів.Тема 5. Догматика, засади віровчення, особливості богослужіння, церковна організація

Основні догмати християнської релігії. Догматичне вчення про Святу Трійцю як центральне у християнській догматиці. Символ Віри. Християнські таїнства та обряди, християнське богослужбове «Коло». Християнські свята. Семантика християнського храму. Культові особливості християнських конфесій.Тема 6. Біблія як священна книга християн.

Біблійний канон. Біблійні апокрифи. Переклади Біблії. Основні ідеї та мотиви Біблії. Шлях прямого Одкровення. Проблеми розуміння. Відмінність культур та цивілізацій. Церковно-синагогальна традиція. Біблеїстика XVIII – XIX ст. Історико-культурний і контекстуальний аналіз. Лексико-синтаксичний аналіз. Теологічний аналіз.Тема 7. Ортодоксальне християнство: суспільна історія розділеної Церкви. Догматичні відмінності між течіями ортодоксального християнства. Культові особливості у православ’ї і католицизмі.

Католицька церква у Середні віки. Зміцнення папської влади. Хрестові походи. Система урядування Римської церкви. Католицькі школи та університети.

Православні землі після розділення церков. Устрій православних церков Сходу під ісламським пануванням. Православ’я і національно-визвольний рух європейських народів. Вселенське православ’я.

Джерела віровчення. Особливості Римо-католицької церкви як чинник розділення. Католицький догмат про непомильність Папи Римського і Православний принцип соборності. Критика з боку протестантів і православних. Два типи богослужіння: богословське трактування. Особливості церковних свят.

Побудова та оздоблення храму. Літургія – меса. Церковна організація у православних та католицьких церквах. Чернече життя. Різниця календарів. Догматичні, культові та організаційні відмінності й пошуки християнської ідентичності.

Тема 8. Реформоване християнство: ранній та пізній протестантизм. Протестантські конфесії в Україні. Протестантська колонізація XVIII-XX ст.

Німецька реформація. Мартин Лютер. Анабаптисти. Женевська реформація. Жан Кальвін. Реформація у Британії. Лютеранство та Кальвінізм. Пізній протестантизм та його зв'язок з раннім. Історичні умови виникнення. Адвентизм, Мормони, Армія спасіння, Свідки Єгови.

Попередники протестантизму в Україні. Ранній протестантизм в Україні. Поява баптизму в Україні. Баптизм у Західній Україні. Євангелістське християнство. Поява адвентизму. П’ятидесятницький рух. Свідки Єгови в Україні.

Тема 9. Християнські конфесії в тоталітарному суспільстві радянської моделі. Зміна тенденцій у відносинах тоталітарного режиму щодо церкви

у 80 –х роках ХХ ст.

Етапи розвитку церковно-державних відносин, атеїзація радянської держави та боротьба комуністичного режиму проти релігії та церкви. Зміни у стосунках між православною церквою та радянським урядом після Великої Вітчизняної війни.

Стосунки між державою і релігійними організаціями, синхронність у процесах демократизації суспільства наприкінці 1980-х рр. Законотворча діяльність у сфері релігійного життя.

Тема 10. Християнство у незалежній Україні. Церква в контексті національно життя.

Відродження Українського православ’я. Причини виникнення трьох течій Православ’я. Процес відновлення Української греко-католицької церкви. Проблема міжристиянського порозуміння.Основна класифікація новітніх течій та рухів: Проблема відносин з історичними та традиційними церквами в Україні.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Болотов В.В. История Церкви в период вселенських соборов. - М., 2007.

 2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. - Харвест, 2008. - Тт. 1-4.

 3. Головащенко С. Історія християнства. - К., 1999. - 350 с.

 4. Історія релігії в Україні : в 10-ти т. – [вид. 2-ге, доп.]. – Т. 6 : Пізній протестантизм України. - К.-Дрогобич, 2008.

 5. Джонатан Гілл. Історія християнства. 2011

 6. Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – К., 1996.

 7. Мень А. История религии. Пути христианства. – М., 2005.

 8. Санников С.В. Огляд історії християнства. - К., 2007.

 9. Остащук І. Релігійна символіка. - Івано-Франківськ: Вид. Третяк І. Я., 2008.

 10. Поснов И.Э. История Христианской Церкви. - М., 2007.

 11. Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. – К., 1996.

 12. Релігія і Церква в сучасних українських реаліях. - К., 2007.

 13. Свенцицкая И. С. Апокрифы древних христиан. - М., 2004.

 14. Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. — М., 1989.

 15. Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан. — М.: Политиздат, 1980.

 16. Свенцицкая И. С. Судьбы апостолов. Мифы и реальность. - М., 2005.

 17. Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя. - М., 2003.

 18. Табак Ю. Православ'я і католицтво: Основні догматичні та обрядові розбіжності (Короткі нариси). - Львів: Вид-во Українського Католицького Університету, 2007.

 19. Тальберг Н.Д. История христианской Церкви. – К., 2007.

 20. Шафф Ф. История христианской Церкви. В 7-и тт. - СПб., 2007 - 2011.

 21. Энциклопедия для детей. Религии мира. – М., 1999. – Т.6.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці, 2004.

 2. Історія релігій в Україні: Навч.посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик. – К., 1999.

 3. Болотов В.В. Собрание церковно-исторических трудов. - М.: Мартис, 1999 - 2002. - Тт. 1 - 4.

 4. Каутский К.І. «Історія Християнства» М., 1990 р.

 5. Нові релігійні течії та організації в Україні. – К., 1997.

 6. Релігія і нація в суспільному житті України і світу. - К., 2006.

 7. Ляшевсий С., прот. История христианства в земле Русской с 1 века по 11. – Балтимор, 1968.

 8. Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). – К., 1991.

 9. Тальберг Н. Д. История Христианской Церкви. – Jordanville, 1964. – Репр.: М., 1991.


ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

Тема 1. Предмет, форми та функції філософії релігії

Філософія як рефлексія над світоглядним самовизначенням людини у світі. Релігійні виміри зв’язку «людина – світ» у контексті філософської предметності. Філософія релігії як складник теоретичного релігієзнавства і його методологічне підґрунтя. Релігія крізь призму онтології, гносеології, теорії цінностей, праксеології, історіософії. Релігієзнавчий контекст основних функцій філософської свідомості. Типи філософії релігії.Тема 2. Історичні виміри становлення філософії релігії

Розвиток філософських уявлень про релігію як закономірний компонент історико-філософського процессу. Підходи до пояснення джерел і сутності релігії від античності до Нового Часу. Історико-філософський контекст теологічної, натуралістичної, гносеологічної, психологічної, конвенціональної та інших ідей щодо релігії. Історичні форми філософської критики релігії. Д. Юм про «природну історію релігії», її походження, антропологічні основи та форми. Основи Кантової філософії релігії. Філософія релігії Геґеля як взірець філософської теології. Л. Фейєрбах про антропологічні чинники релігійної свідомості. Тенденції філософського тлумачення релігії в післяпросвітницьку добу (романтизм, позитивізм, марксизм, філософія життя)Тема 3. Світоглядно-методологічні засади та зміст основних релігієзнавчих теорій

Теорії релігії як основа наукового потенціалу релігієзнавства. Систематизація релігієзнавчих теорій за основним пояснювально-методологічним принципом. Взаємозв’язок і синтетичний потенціал основних типів релігієзнавчих теорій. Теолого-конфесійні тлумачення та їх філософський інструментарій. Філософсько-соціологічні концепції. Біологічні та психологічні теорії. Етнологічні основи пояснення релігії. Міфологічні концепції та їх філолого-лінгвістичний інструментарій. Методологічний потенціал основних теорій релігії та форми їх синтезу в контексті сучасної релігієзнавчої наукиТема 4. Релігія як світогляд: сутність та чинники формування

Етимологія, значеннєве поле та різномовні еквіваленти терміна «релігія» (лат. religio). Проблема дефініції поняття «релігія». Світоглядний характер релігії. Релігія та її зв’язки з іншими типами світогляду. Поняття передумов або чинників («коренів») релігії. Мотиви, форми та способи релігійної аксіологізації й сакралізації образу світу. Психологічні, ціннісні та інтелектуальні (когнітивні) основи релігійної свідомості.Тема 5. Релігійна віра як основа релігійного досвіду. Світоглядні підходи до обґрунтування чи заперечення змісту віри

Релігійна віра як основа релігійного досвіду. Образ Бога та ідея безсмертя у світлі віри. Проблемне поле: «віра і знання», «віра як знання» (про Бога), «віра або знання», «віра і таїна сакрального». Структура віри. Віра як уявлення і як акт. Теологічні підходи до тлумачення віри. Відмінність між теологічним і філософським поглядами на віру. Філософська проблематизація джерел і змісту віри. Факт смертності як чинник ідеї безсмертя. Потреба життєвої нескінченності як вихідний мотив волі вірити і чинник ціннісної значущості змісту релігійного знання. Відмінність між особистісним і абстрагованим образами Божества. Зміст і метафізичний контекст філософського теїзму. «Докази буття Бога» крізь призму філософської рефлексії.Тема 6. Множинність релігійного досвіду в контексті полікультурності

Багатокультурність і ціннісний плюралізм як атрибути цивілізаційного розвитку. Проблема «універсальної сутності» релігії у світлі багатовір’я та різнослав’я. Історіософські тлумачення багаторелігійності. Міжрелігійні стосунки: потенціал солідаризації людства чи підґрунтя розбрату? – історичний досвід та тенденції сьогодення.Тема 7. Релігія в системі духовної культури

Культура як універсум духовно-практичного самоздійснення людини. Особливе становище релігії і релігій у системі духовної культури Теологія про «надкультурну» природу і смисл релігії. Богословські тлумачення релігії як смислового базису (або субстанції) всіх сфер духовної культури. П. Тілліх про релігійні виміри трьох типів культури – теономної, гетерономної та автономної. Світсько-гуманітарний погляд на релігію як іманентний елемент культури. Форми синтезу всередині релігії явищ мистецтва, моралі, права, політики, теоретичного знання. Історичні трансформації місця релігії в культурі та соціумі. Секуляризація як важлива прикмета новочасної і новітньої культури. Смисл і суперечності релігійно-культурних процесів у сучасному світі й УкраїніґТема 8. Релігійний досвід і наукове знання:

історичний контекст та актуальні проблеми взаємодії

Спільне та відмінне між релігією і наукою як формами духовного освоєння людиною світу. Ціннісний нейтралітет «чистої» науки і смисложиттєвий характер релігійного досвіду. Проблема віри і знання та актуальні ракурси її розгляду. Наукова і релігійна картини світу. Суперечності взаємин між наукою і релігією (та церквою) на ґрунті різних цивілізацій та історичних епох. Релігія і наука як чинники взаємної еволюції. Проблема релігійних елементів у світській освіті. Глобальні проблеми сьогодення крізь призму науки і релігіїТема 9. Релігія і мораль. Релігія і безрелігійний світогляд

Моральна свідомість у контексті релігійного і безрелігійного світогляду. Зв’язок віри в Бога і доброчесності. Моральний вибір у контексті співвідношення наявного і сподіваного. Моральна гідність і претензії на безсмертя та потойбічну віддяку. Обґрунтування моральних цінностей в контексті біблійних релігій. Християнська морально-етична програма і історичний досвід релігійно-церковної практики. Моральний потенціал безрелігійного світогляду (атеїзму). Смисложиттєві основи позарелігійної людяності.ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бибихин В. В. Философия и религия//Вопросы философии. – 1992. – №7. – С.34-44.

 2. Бродецький О.Є. Філософія релігії. – Чернівці, 2008.

 3. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. – К., 1996.

 4. Дисциплінарне релігієзнавство. Навчальний посібник За науковою редакцією А.Колодного. – К., 2010.

 5. Добреньков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии: спецкурс. – М., 1989.

 6. Кимелев Ю. А. Современная западная философия религии. – М., 1989.

 7. Кимелев Ю. А. Философия религии: Систематический очерк. – М., 1998.

 8. Митрохин Л. Н. Философия религии. – М., 1993.

 9. Попов М.В. Філософія релігії. – К, 2007.

 10. Религиоведение: Учебное пособие и Учебный словарь-минимум по религиоведению. – М., 2004.

 11. Религия в ценностных измерениях: Материалы научн. конф. «Философия и религия на рубеже тысячелетий». – Уфа, 2000.

 12. Религия. Философия. Культура. – М., 1992.

 13. Томпсон М. Философия религии. – М., 2001.

 14. Философия религии: альманах. – М., 2007.

 15. Философия религии: альманах. – М., 2010.

 16. Яблоков И. Н. Основы теоретического религиоведения. – М., 1994.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Батай Ж. Теория религии//Батай Ж. Теория религии. Литература и зло. – Минск, 2000. – С.5-120.

 2. Богословие в культуре средневековья. – К., 1992.

 3. Борунков Ю. Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971.

 4. Взаимосвязь физической и религиозной картин мира. Физики-теоретики о религии. – Кострома, 1996.

 5. Винокуров В. В. Феномен сакрального, или Восстание богов//Социо-Логос. – 1991. – Вып. 1. – С. 431-449.

 6. Владимиров Ю. С. Фундаментальная физика, философия и религия. – Кострома, 1996.

 7. Гайзенберг В. Естественно-научная и религиозная истина//Гайзенберг В. Шаги за горизонт. – М., 1987.

 8. Гроф С., Хэлифакс Дж. Человек перед лицом смерти. – К., 1996.

 9. Девятова С. В. Современное христианство и наука. – М., 1994.

 10. Кураев А. Традиция. Догмат. Обряд. – М., 1995.

 11. Кураев А. Христианская философия и пантеизм. – М., 1997.

 12. Лобовик Б. А. Религиозное сознание и его особенности. – К., 1986.

 13. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

 14. Медведев М. И. Человек и его отражение в религии. – Минск, 1983.

 15. Наука, религия, гуманизм. – М., 1996.

 16. Никонов К. И. Критика антропологического обоснования религии. – М., 1989.

 17. Никонов К. И. Религиозен ли челове по природе? – М., 1990.

 18. Проблемы культуры в современном зарубежном религиоведении. – М., 1989.

 19. Религия в ценностных измерениях: Материалы научн. конф. «Философия и религия на рубеже тысячелетий». – Уфа, 2000.

 20. Религия. Философия. Культура. – М., 1992.

 21. Рьюиз М. Наука и религия: по-прежнему война?//Вопросы философии. – 1991. – №2. – С.12-36.

 22. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения. – М., 1986.

 23. Семенкин Н. С. Философия богоискательства. – М.. 1986.

 24. Скибицкий М. М. Мировоззрение, естествознание, теология. – М., 1986.

 25. Современные зарубежные исследования в области философской теологии: Реферативный сборник. – М., 1991.

 26. Трофимова З. П. Гуманизм. Религия. Свободомыслие. – М., 1992.

 27. Фейнберг Е. Л. Интуитивное суждение и вера//Вопросы философии. – 1991. – №8. – С.13-24.

 28. Фромм Э. Психоанализ и религия /Иметь или быть? – М., 1990. – С.217-320.

 29. Черній А. М. Онтологія духовності: Антропологічна цінність у релігієзнавчому вимірі. – К., 1996.

 30. Шердаков В. Н. Философия религии и религиозная философия//Вопросы философии. – 1995. – №2. – С.181-188.

 31. Шостек А. Бесіди з етики. – Львів, 1999.

 32. Яннарас Х. Вера церкви. Введение в православное богословие. – М., 1992.


СОЦІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ
Каталог: res -> chnu.edu.ua -> gradinf -> 2014 -> programa vstupnyh vyprobuvan -> 5-mag
5-mag -> Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " магістр"
programa vstupnyh vyprobuvan -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " спеціаліст"
programa vstupnyh vyprobuvan -> Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
5-mag -> Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,,магістр
5-mag -> Програма комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників вступних за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка