Ресторанного господарстваСкачати 95.72 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір95.72 Kb.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Дрозіч І.А., методист Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій» (м. Хмельницький)
Стрімкі зміни, які відбуваються в сучасному світі, охопили й одну з найконсервативніших наук – дидактику. Революція у методах викладання практично всіх дисциплін пов’язана насамперед із впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Показово, що їх найширше використання оголошене пріоритетом реформування освіти в США, країнах Євросоюзу та деяких інших державах світу .

В Україні ефективне впровадження та використання ІКТ регулюється такими нормативними документами: • Законами України: «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні»

 • Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті.

Одним із сучасних пріоритетів України, як і майже всього світу, є побудова «орієнтованого на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожний може створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними».

Основні напрями реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства у галузі освіти в Україні визначені Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні": "забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості" .

Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, соціального та освітнього розвитку. Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що надає можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.

Значення інформатизації важко переоцінити: вона сприяє забезпеченню національних інтересів, розвитку наукомістких виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності праці, підвищенню комп’ютерної грамотності, розвитку інтелектуального потенціалу нації та вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства; розвитку культури спілкування.

С. Гончаренко інформаційно-навчальне середовище визначає як «сукупність умов, які сприяють виникненню й розвитку процесів інформаційно-навчальної взаємодії між учнями, викладачем і засобами нових інформаційних технологій, а також формуванню пізнавальної активності учня за умови наповнення компонентів середовища (різні види навчального, демонстраційного обладнання, програмні засоби і системи, навчально-наочні посібники тощо) з предметним змістом певного навчального курсу» [1, с. 132].

Інформаційно-комунікаційні технології, впровадження яких сьогодні є одним з пріоритетних напрямів розвитку освіти, впевнено займають своє місце у навчальному процесі, входять у життя кожного навчального закладу в системах освіти різних рівнів.

Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ – засоби, пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з інформацією.

Питанню впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес присвячували свої дослідження видатні вітчизняні та зарубіжні вчені А. Андрєєва, В. Биков, Р. Гуревич, М. Жалдак, І. Захарова,

М. Кадемія, В. Кухаренко, В. Монахов, Н. Морзе, О. Пєхота, І. Роберт,

С. Сисоєва, О. Спірин, П. Стефаненко, Є. Полат та інші. Дидактичні і психологічні аспекти застосування ІКТ навчання знайшли відображення у працях В.Безпалька, О.Гокунь, В.Ляудіс, Ю.Машбиця, А.Пишкала, І.Синельник, С.Смирнова та інших дослідників.

Як свідчать дослідження учених: використання сучасних освітніх технологій навчання в інтеграції з ІКТ у навчальному процесі забезпечить [2, с. 10]:


 1. − ефективність всіх видів навчальної діяльності;

 2. − якість підготовки фахівців з новим типом мислення відповідно до вимог інформаційного суспільства;

− якісне формування професійної компетентності, культури та ін.

Провідну роль у будь-якій методичній системі, яку утворюють цілі, зміст, методи, форми і засоби навчання, відіграють, як відомо, цілі навчання. Саме вони, визначають стратегію педагогічної діяльності.

Професійно-технічна освіта сьогодні переосмислює всі фактори, від яких залежить якість навчально-виховного процесу. Це зокрема зміст, методи, форми навчання та виховання, системи контролю та оцінювання результатів. Проникнення інформаційних технологій в навчальний процес професійно-технічного навчального закладу дозволяє педагогам якісно змінити зміст, методи та організаційні форми навчання. Інформатизація навчально-виробничого процесу у професійно-технічному навчальному закладі сприяє прискореному процесу адаптації учня як майбутнього кваліфікованого робітника до його професійної діяльності, підвищує якість його підготовки, надає йому можливість більш вільно орієнтуватися у сучасному житті в цілому та у сфері професійної діяльності, зокрема.

Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій ґрунтуються на їх основних можливостях:

Мультимедійність – це інформаційна технологія, яка поєднує в одному програмному продукті різноманітні види інформації: тексти, ілюстрації, аудіо- і відеоінформацію тощо). Використання мультимедійних технологій дозволяє заощадити час, забезпечує дієвість навчальних матеріалів. Мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють уміння працювати на комп’ютері. [6, с. 204].

Мультимедійність дає змогу максимально унаочнити навчальний матеріал і наблизити навчальний процес до вимог «золотого правила дидактики», сформульованого Я. А. Коменським. В «Великій дидактиці» він міркує так: «Нехай буде золотим правилом для тих, хто навчає: все, що тільки можна, надавати для сприймання чуттями: видиме – зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне смакові – смаком, доступне дотикові – дотиком. Якщо якісь предмети можна сприйняти одразу кількома чуттями, нехай вони зразу ж і відчуваються кількома чуттями». У процесі навчання, крім використання самих предметів, Я. А. Коменський рекомендував користуватись картинами, копіями, муляжами, моделями тощо. Як бачимо, принцип наочності Я. А. Коменський протиставляв відірваному від життя словесному, пасивному навчанню.

Н. Тимощук зазначає, що відповідно до різноманітних навчальних завдань, змісту й мети мультимедійні засоби можуть бути використані під час пояснення нового матеріалу, чи елемент поточного повторення, під час окремих уроків як наочна опора, посібник до самостійної роботи, ілюстрація або як засіб повторення, узагальнення та систематизації знань.

Мультимедійні засоби навчання повинні відповідати меті і завданням навчання й органічно вписуватися в навчально-виробничий процес. Вони мають безперечні переваги над іншими навчальними технологіями: поєднання логічного і образного способів засвоєння інформації; наочність аудіовізуальної інформації та зручність сприйняття; зручна інтерактивна форма представлення; мобільність і компактність; можливість оперативного внесення змін [6, с. 204].

Інтерактивність – це можливість спілкуватися з комп’ютером, наявність іншої реакції програми на кожну іншу дію користувача. Інтерактивність – невід’ємна складова частина якісного навчального процесу та навчальних комп’ютерних матеріалів. Надаючи учням можливість вибору різних варіантів їх дій, інтерактивність є основою тестів, навчальних ігор та інших засобів пробудження учнівського інтересу та пізнавальної активності. Презентаціям і подібним продуктам програмного забезпечення (ППЗ) інтерактивність надає нелінійної структури, яка передбачає можливість врахування різного ходу думок учнів на уроці та створює умови для активізації їх самостійного мислення.

Більша автономність та активність учнів у навчальному процесі – забезпечується можливістю їх вільного доступу до альтернативних джерел інформації, які вони можуть шукати в Інтернеті. У інформаційному суспільстві вчитель і підручник вже не можуть бути єдиними та непорушними джерелами істини. Життя настільки стрімко змінюється, що жодна освіта не в змозі забезпечити людину сумою необхідних і назавжди усталених знань. Тому від сучасної молоді вимагається оволодіння навичками самоосвіти, яку вона повинна продовжувати практично протягом

усього свого життя. А найкращим інструментом для розвитку цих навичок нині є саме можливості ІКТ.

Відповідність уподобанням і потребам сучасної молоді.

Ще Я.А. Коменський наполягав на тому,«щоб усе, що викладається юнацтву, не змушувало його робити будь-що супроти волі і внаслідок примусу, а навпаки давало змогу, наскільки це можливо, все робити добровільно й самостійно з певним захопленням» [4, с. 160].

А оскільки одним із пріоритетних захоплень сучасної молоді є саме

комп’ютерні технології, навчальні заклади повинні спиратися на цей інтерес учнів і максимально широко впроваджувати ІКТ у навчальний процес. Залучення учнів до використання цих технологій також стане для них доброю підготовкою до життя в сучасному світі, де володіння комп’ютером є однією з ключових компетентностей, що забезпечує конкурентоспромож-ність людини на ринку праці.

Економія коштів. Впровадження електронних підручників здатне зекономити гроші, бо ці підручники мають низку суттєвих переваг над паперовими, а саме:

– в електронні підручники можна легко внести корективи. Виправлення недоліків в електронному форматі не вимагає повторного друку сотень тисяч

примірників книг і виділення на це великої кількості бюджетних коштів;

– доставка електронних підручників через Інтернет не вимагає значних транспортних затрат, з якими завжди пов’язана доставка паперових підручників;

– поширення електронних підручників через Інтернет є практично миттєвим, тоді як друк і доставка до шкіл паперових підручників часто відбувається із запізненням;

– електронні підручники легко інтегруються з комп’ютерними технологіями, що є фактором економії при розробці на їх основі інших навчальних матеріалів.

Активно впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології і в

навчально-виробничий процес ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій». Навчальний заклад готує фахівців для однієї з важливих галузей народного господарства нашої країни – ресторанного господарства. Адже з’являється багато ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень з високим рівнем обслуговування, із застосуванням новітніх технологій в приготуванні їжі, найсучаснішого устаткування. Тому на сьогодні підготовка висококваліфікованих фахівців для підприємств ресторанного господарства в професійно-технічних навчальних закладах є надзвичайно актуальною. Викладання загальнопрофесійних та професійно-теоретичних предметів при підготовці кваліфікованих робітників з професій: кухар, кондитер, бармен, офіціант для ресторанного господарства потребують використання інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчально-виробничого процесу.

Використання комп’ютерних середовищ Microsoft Office в навчальному процесі професійно-технічного навчального закладу при вивченні предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки, на нашу думку, доцільно у різних напрямках. Розробка та видання навчальних посібників та навчально-методичних рекомендацій за

розділами навчальних предметів, які передбачено державними стандартами ПТО з професій: кухар, кондитер, офіціант, бармен, здійснюється засобами середовища Microsoft Word. Ці посібники та навчально-методичні рекомендації можуть буди як традиційно друкованими, так і електронними. Останні доцільно переводити у формат pdf-файлів. У ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій» таким чином створюється електронна бібліотека з предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки відповідних професій.

Підготовка учнями рефератів, дипломних (творчих) робіт, складання звітів, тощо за допомогою середовища Microsoft Word теж повсюдно практикується в навчальному закладі.

Середовище Microsoft Excel є потужним інструментом для проведення різноманітних обчислень. Це дає можливість використовувати його як підручний засіб у будь-яких момент часу без додаткових витрат часу, грошей та не потребує якихось спеціальних вмінь, крім необхідних

вмінь та навичок роботи з Microsoft Office. MS Excel використовується при вивченні предметів «Облік, калькуляція та звітність», «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Технологія борошняних кондитерських виробів з основами товарознавства», «Інформаційні технології».

Найбільшого поширення у навчальному процесі набули мультимедійні

технології (мультимедіа від англ. multi – багато, media – середовище), які є одним з найбільш перспективних і популярних педагогічних інформаційних

технологій. Вони дозволяють створювати цілі колекції зображень, текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімаціями, іншими візуальними ефектами; включають в себе інтерактивний інтерфейс та інші механізми управління [7, с. 53].

Підготовка викладачами уроків, практичних занять, доповідей на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, школах педагогічної майстерності, конференціях за допомогою середовища Microsoft Power Point широко практикується в навчальному закладі, особливо після впровадження освітньої програми «Intel® Навчання для майбутнього».

Викладачами професійно-теоретичної підготовки з професій ресторанного господарства створені презентації до кожного уроку, наприклад: «Сервірування столів», «Приготування та подача перших страв», «Приготування та подача других страв», «Інтер’єри торгових залів», «Траншування ананаса», «Мечандайзинг у подачі страв», «Мікрохвильові печі», «Пароконвектомати», «Молекулярна кулінарія» та багато інших.

Крім того, вже стало нормою використання середовища Microsoft Power Point учнями при підготовці до презентації щодо супроводу на конкурсах фахової майстерності, конференціях, захисту дипломних (творчих) робіт, тощо.

Інформація про конференції, конкурси, будь-які важливі події в житті навчального закладу достатньо широко здійснюється за допомогою середовища Microsoft Publisher.

У програмі «Intel® Навчання для майбутнього» центральне місце займає метод проектів, який можна без перебільшення назвати технологією нової освіти із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

Розроблений автором дослідницький навчальний проект «Комп’ютерні технології обробки інформації в галузі ресторанного господарства» розміщений на платформі iteach.wiki за посиланням: http://wiki.iteach.com.ua/КУРС_ТЕО_Хмельницький_1_ПТО. Охарактеризуємо його. Актуальність теми. Автоматизація підприємства ресторанного господарства сьогодні є потребою і необхідністю, так як вона набагато спрощує процес роботи, в результаті автоматизації підвищується якість сервісу і престиж закладу, забезпечується швидка обробка замовлень і обслуговування відвідувачів, ведеться облік руху матеріальних цінностей та товарів, скорочуються витрати на пошук та аналіз інформації. Це необхідні умови для конкурентоспроможності бізнесу. Щодня кухареві необхідно заповнювати безліч документів, причому, правильно, по встановленій формі. Спростити цю роботу допоможуть сучасні інформаційні технології. Формулюється проблемне питання «Чим комп’ютер може допомогти для кухаря?». Ставляться завдання дослідження: «Які документи необхідні в щоденній роботі кухаря?», «Як спростити роботу кухаря за допомогою комп’ютера?». Гіпотеза дослідження. Робота працівників галузі ресторанного значно спроститься, якщо користуватися спеціальними програмними продуктами: D2 System: D2restaurant, D2 fastfood, D2 netfood, D2 trade, "Парус-Ресторан", Compas, R-Keeper, та іншими. Документи, які необхідні в щоденній роботі кухаря потрібно створювати і зберігати в електронному варіанті, користуючись програмним пакетом MS Office.

Під час виконання проекту учні: знайомляться з вчительською презентацією; отримують завдання; проводять пошукову роботу в мережі Інтернет щодо застосування комп’ютерних технологій обробки інформації в галузі харчування; оцінюють та аналізують всі документи галузі харчування; проводять опитування серед шеф-кухарів кращих закладів ресторанного господарства міста Хмельницького щодо використання ними в роботі інформаційно-комунікаційних технологій; роблять висновки; презентують свої остаточні результати, створивши мультимедійну презентацію, публікацію, веб-сайт. Оцінювання проводиться за формами, розробленими викладачем. Основні критерії : знання теоретичного матеріалу за допомогою різноманітних індивідуальних та групових тестів ; вміння висловлюватись технічною мовою, приймати участь у обговоренні, дискутувати; вміння правильно робити висновки. Після завершення проекту учні зможуть: проводити пошук в Інтернеті потрібної інформації; аналізувати знайдену інформацію управляти нею, інтегрувати, оцінювати і створювати інформацію в різних формах і різними способами; досліджувати використання комп’ютерних технологій обробки інформації в галузі ресторанного господарства; реалізовувати власні ідеї під час практичного навчання; оформляти ділові папери галузі харчування за допомогою програм офісного пакету MS Office.

Отже, для організації активної пошуково-дослідницької діяльності учнів, для реалізації їх творчих здібностей проектна діяльність - найоптимальніший варіант.

Досвід впровадження програми «Іntel® «Навчання для майбутнього» у ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій» свідчить, що в учнів формуються навички ХХІ століття, які передбачають: роботу з циклами у проектах, розробку механізмів вирішення проблем, постановку цілей; планування, розподіл обов’язків, швидке знаходження, аналіз та оцінка інформації; знаходження ресурсів; проведення досліджень; прийняття рішень; вміння брати відповідальність на себе; ефективна самостійна робота в командах; обмін інформацією; ефективне спілкування; презентація та представлення результатів.

Особлива роль нині відводиться мережі Інтернет, яка відкриває широкі можливості ефективного її використання в освіті. Її ресурси мають велике значення для всіх учасників навчально-виробничого процесу, забезпечують доступ до великої кількості літератури в електронному вигляді, дають змогу оперативно обмінюватись інформацією, оптимізувати навчальний процес, ліквідувати прогалини щодо наочності, поповнюючи мультимедійними засобами предмети професійного спрямування.

Викладачі використовують навчальну літературу з предметів професійно-теоретичної підготовки в електронному вигляді.

Як допоміжний матеріал для навчання педагоги навчального закладу використовують засіб інформаційної підтримки освіти - сучасні електронні енциклопедії («Вся кулінарія світу», «Продукти харчування», «Сервірування столу, овочі, фрукти», «Приготування їжі, посуд», «В кафе, в ресторані, в барі») та електронні фотоальбоми по приготуванню, оформленню страв та борошняних кондитерських виробів, сервіруванню та оформленню тематичних столів (наприклад: «Виставки кулінарного мистецтва», «Перші страви», «Холодні страви та закуски», «Різновиди фруктових тортів», «Фондю», «Раклет», «Салати коктейлі», «Нарізні пісочні тістечка», «Послідовність сервірування банкетних столів» та ін.)

Одним з найбільш популярних спеціальних серверів зберігання відеоматеріалів у мережі Інтернет є сервіс You Tube (www.youtube.com). На сайті представлено величезну кількість різної відеоінформації. Сучасні відеоматеріали професійного спрямування, що розміщені у вільному доступі в соціальних сервісах дають змогу забезпечувати професійне навчання якісним дидактичним матеріалом будь-якого спрямування. Приклади відеоматеріалів: «Навчальні відеофрагменти для кухарів», «Відео майстер- класи кухарського мистецтва», «Карвінг – декоративна різьба по овочах та фруктах», «Приготування дріжджового тіста», «Пиріжки печені з капустою», «Приготування ватрушки з сиром з прісного тіста», «Приготування ватрушки з дріжджового тіста» та багато інших.

Ми погоджуємося з Л. Майбородою, що найбільш значущим видається використання сервісу You Tube у розвитку проектно-дослідницької, творчої діяльності учнів, організації їхньої самостійної пізнавальної діяльності, заснованої на пошуку відеоматеріалів. Крім того, сучасні технології допомагають педагогам професійного навчання та учням створювати власні відеоматеріали, а вже готові пристосовувати до вирішення навчальних завдань.

За відсутності необхідного демонстраційного матеріалу викладачі створюють власні навчальні відеоматеріали (навчальні фільми, відео демонстрації). Так, викладач предмету «Організація виробництва та обслуговування» Курашова А.М. разом з учнями створили відеофільми: «Техніка сервірування столів», «Обслуговування відвідувачів», «Сервірування фуршетних столів».Проблема використання в навчальному процесі ПТНЗ інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання рівня професійних знань і вмінь майбутніх кваліфікованих робітників галузі ресторанного господарства є надзвичайно актуальною. Також актуальною і важливою є розробка тестових завдань педагогами професійного навчання. Для перевірки знань учнів використовуються комп’ютеризовані тестові завдання в програмних засобах «TestW2», «MyTest». Застосування на уроці
Рис. 5. Test-W2. Приклад тесту

з предмета «Технологія приготування

їжі з основами товарознавства»

комп'ютерних тестів

дозволяє викладачу за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається усіма учнями і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня. Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.

Інформаційно-комунікаційні технології можна використовувати з метою:

• пояснення нового матеріалу;

• контролю знань учнів;

• організації самостійної роботи учнів на уроці та вдома;

• організації пізнавального дозвілля учнів;

• розвитку творчої активності учнів, їх навичок роботи з програмним забезпеченням та публічного представлення результатів своєї діяльності.

Викладачі центру Курашова А.М., Вавренюк О.А., Роїк Н.О., Курилович Л.І. працюють над створенням медіатек з предметів в кабінетах професійно-теоретичної підготовки професій ресторанного господарства. До медіатеки входять різні медіа засоби: електронні підручники; навчальні фільми; мультимедійні презентації; таблиці, графіки, діаграми та схеми; навчальні ігри, вікторини; комп’ютерні тести;

Ми погоджуємось з думкою Р. Гуревича, що на базі медіатеки викладач може проводити заняття, що мають груповий або індивідуальний характер. Він може організовувати самостійну роботу учнів у вигляді індивідуальних занять та завдань самопідготовки. У результаті такої роботи учень отримує не лише предметну або професійну підготовку. А й навички самостійної роботи з інформаційними засобами. Використовуючи тренувальні та навчальні програми учень самостійно регулює навчальний процес.

Викладачі, обирають такі комбінації медіазасобів, що більше підходять до того чи іншого уроку з врахуванням його типу, теми, мети, змісту навчального матеріалу. Таким чином, застосування медіазасобів у навчально-виробничому процесі професійно-технічних навчальних закладів є не лише доцільним, а й необхідним. Вони виконують такі основні функції: інформатизація навчального процесу (доступ до різних джерел інформації); активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів; підвищення мотивації учнів до навчання; інтерактивність навчання; моніторинг навчального процесу; підвищення ефективності засвоєння учнями навчального матеріалу; спонукання до творчої діяльності (підготовка презентацій з використанням комп’ютерних програм; участь учнів у конференціях і т.д.).

Отже, застосування медіазасобів у навчальному процесі надає викладачам можливість урізноманітнювати завдання та форми подання інформації; використовувати комп’ютерні програми, які включають різноманітний набір вправ: навчальних (для презентації матеріалу), тренувальних (для відпрацювання навичок і вмінь), текстуальних (для перевірки знань). Вони дають можливість моделювати ситуації, які максимально наближені до умов професійної діяльності; активізувати навчальну діяльність учнів, посилювати їх самостійну роботу (можливість обирати інформацію, що безпосередньо стосується їхньої професійної діяльності, працювати у темпі, відповідно до рівня знань).

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що якісна підготовка кваліфікованих робітників в професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) можлива за умови впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчально-виробничий процес. Можна дискутувати з приводу ефективності інформаційно-комунікаційних технологій на уроках, але не використовувати їх ми не маємо права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя. Вони спрощують спілкування і співробітництво, стають визначальними в економіці і на виробництві, займають центральне місце у процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку його системи освіти і культури.


Список використаних джерел:

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене й виправлене / С.У. Гончаренко. – Рівне: Волонські обереги, 2011. – 252 с.

 2. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті: монографія / [Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, М.М. Козяр]; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р.С. – Львів, 2012. – 506 с.

 3. Майборода Л.А. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності педагога професійного навчання (на прикладі професій галузі зв’язку): методичні рекомендації / Л.А. Майборода. – К. : ФО-П Поліщук О.В., 2012. - 104 с.

 4. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. — К.: Слово, 2006. — 616 с.

 5. Програма Програма Intel® «Навчання для майбутнього». – Режим доступу: http://www.iteach.com.ua/

 6. Тимощук Н.М. Використання мультимедійних засобів навчання на заняттях з іноземної мови у аграрних ВНЗ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://confcontact.com/2010alyans/ped4-timos.php. - Заголовок з екрана.

 7. Трайнев В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и рекомендации) : учебное пособие / Трайнев В. А., Трайнев И. В. – 3-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко» , 2008. – 280 с.

Каталог: data2
data2 -> Дніпропетровський регіональний центр професійно-технічної освіти Активізація пізнавальної діяльності майбутніх
data2 -> Управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту,позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів i науки Державний навчальний заклад
data2 -> «Приготування оладок та млинців»
data2 -> Інноваційний урок виробничого навчання у закладах професійної освіти

Скачати 95.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка