Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рікСторінка1/13
Дата конвертації07.06.2018
Розмір1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор


Шахнова Валентина Митрофанівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

29.04.2012

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" - ПАТ "КиївЗНДІЕП"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01422826

1.4. Місцезнаходження емітента

01133, м.Київ, бул.Лесі Українки, 26

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

+380 (44) 286-36-72, +380 (44) 286-48-14

1.6. Електронна поштова адреса емітента

pev.zndiep@gmail.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не надаються, тому що Товариство не належить до об'єднань підприємств.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило рейтингової оцінки.

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, тому що 100% акцій Товариства перебуває у державній власності.

Інформація про загальні збори акціонерів не надається, тому що функції з управління корпоративними правами Товариства без скликання загальних зборів відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №274 від 22.07.2010 р. та Закону України "Про управління об'єктами державної власності" покладено на Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.

Інформація про дивіденди не надається, тому що протягом звітного та попереднього періодів дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій в звітному періоді.

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не надається, тому що акції Товариства знаходяться в бездокументарній формі.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не належить до емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Інформація, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

Копії протоколів загальних зборів емітента не надаються, тому що функції з управління корпоративними правами Товариства без скликання загальних зборів відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №274 від 22.07.2010 р. та Закону України "Про управління об'єктами державної власності" покладено на Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.

Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Товариством не складалась.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій.3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" - ПАТ "КиївЗНДІЕП"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "КиївЗНДІЕП"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

01133


3.1.5. Область, район

м.Київ


3.1.6. Населений пункт

м.Київ


3.1.7. Вулиця, будинок

бул.Лесі Українки, 263.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 301550

3.2.2. Дата державної реєстрації

17.05.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Печерська районна у м.Києві Державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

45 501,75

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

45 501,753.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрексімбанк"

3.3.2. МФО банку

322313


3.3.3. Поточний рахунок

260010128533

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "Приватбанк"

3.3.5. МФО банку

300711


3.3.6. Поточний рахунок

260050604061943.4. Основні види діяльності

73.10.2 - Дослідження і розробки в галузі технічних наук

74.20.1 - Діяльність у сфері інжинірингу

70.20.0 - Здавання в оренду власного нерухомого майна3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури

557045

07.09.2010

Мінрегіонбуд України, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві

23.09.2013

Опис

Після завершення строку дії ліцензію планується подовжувати.


4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

00032106

01025, м.Київ, В.Житомирська, 9

100

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 73 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 88 осіб.

Чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -14 осіб.

Фонд оплати праці 1103,2 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: - -1924,8 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента:

За 2011 рік систематично проводилося підвищення кваліфікації співробітників ПАТ "КиївЗНДІЕП" шляхом освоєння нових комп'ютерних програм, проведення технічного навчання для фахівців підрозділів інституту, а також участь в роботі науково-технічних семінарів, що проводилися в інституті із залученням представників інших організацій та фірм.

Технічне навчання співробітників підрозділів здійснюється згідно затвердженому плану проведення технавчання для фахівців інституту та плану заходів щодо проведення науково-технічних семінарів. Є оформлені протоколи технічного навчання: 6 протоколів з відповідної тематики та 3 протоколи науково-технічних семінарів за 2011 рік.

Підвищення кваліфікації щодо виконання проектних робіт та послуг діяльності протипожежного призначення здійснили 8 керівників і виконавців робіт. В роботі конференції та семінарах щодо Системи управління якістю за міжнародними стандартами ІSO серії 9001:2008 взяв участь наш фахівець з систем якості в Української асоціації якості та в Сертифікаційному органі з сертифікації ТЮФ Рейнланд Україна. Крім того, в 2011 році продовжено дію сертифікатів ОСП УАЯ і EOQ фахівцю за кваліфікацією "менеджер систем якості".


6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шахнова Валентина Митрофанівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження1954

6.1.5. Освіта

Вища, кандидат технічних наук - Академія будівництва України, Академік технічного регулювання інформаційного забезпечення у будівництві України

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

32

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДонецька філія державного Науково-дослідного та виробничого центру аерокосмічної інформації "Природа", Директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені контрактом.

Винагорода виплачується згідно умов контракту. Винагорода в натуральній формі не виплачується.

Посадова особа протягом звітного періоду не змінювалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 32 роки. Перелік попередніх посад: голова правління, директор, керівник.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
6.1.1. Посада

Директор з наукової діяльності і архітектури

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єжов Сергій Валентинович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1951


6.1.5. Освіта

Вища. Київський Державний художній інститут в 1974р., кандидат архітектури, старший науковий співробітник, дійсний член Української академії архітектури

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

25


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "КиївЗНДІЕП" "КИЇВЗНДІЕП" з 1974 року, начальник архітектурної майстерні

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені контрактом.

Винагорода виплачується згідно умов контракту. Винагорода в натуральній формі не виплачується.

Посадова особа протягом звітного періоду не змінювалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 25 років. Перелік попередніх посад: начальник архітектурної майстерні.

Є кандидатом наук з архітектури, старший науковий співробітник, дійсний член Української академії архітектури.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


6.1.1. Посада

Виконавчий директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бервецький Володимир Федорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1956


6.1.5. Освіта

Вища. Львївський політехнічний інститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

31


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Міністерство будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України; Заступник начальника управління теплоенергетики.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені контрактом.

Винагорода виплачується згідно умов контракту. Винагорода в натуральній формі не виплачується.

Посадова особа протягом звітного періоду не змінювалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 31 рік. Перелік попередніх посад: Заступник начальника управління теплоенергетики.

Обіймає посаду заступника начальника управління теплоенергетики в Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Закусилова Ірина Альбертівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -


6.1.4. Рік народження

1960


6.1.5. Освіта

Вища. Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченко

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Редстоун Україна", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно з посадовою інструкцією:

1) забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

2) забезпечення ведення податкового обліку у відповідності з вимогами Законів України;

3) організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

4) забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання і надання користувачам.

За виконання функцій головного бухгалтера виплачена заробітна плата у грошовій формі за 2011 рік у сумі 8,4 тис.грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Призначена Наказом Генерального директора Товариства від 09.08.2011р. №135к.

Непогашеної судимості за корисливі злочини не має.

Стаж керівної роботи - 16 років. Перелік попередніх посад: головний бухгалтер, головний спеціаліст фінансового відділу.

На інших підприємствах посад не обіймає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка