Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рікСторінка1/13
Дата конвертації08.12.2018
Розмір1.78 Mb.
#74639
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння


Домбровська Валентина Феодосiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

08.05.2012

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Енко"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13367676

1.4. Місцезнаходження емітента

43020, Волинська обл., Луцький р-н, м. Луцьк, Електроапаратна,3

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0332 785528, 0332 785501

1.6. Електронна поштова адреса емітента

leaz2006@gmail.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.05.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№77 Бюлетень. Цiннi папери України
26.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

enko.pat.ua

в мережі Інтернет

08.05.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

Засновниками ВАТ "Енко" виступали: регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Волинськiй областi, частка якого в статутному фондi становить - 34,2 % та органiзацiя орендарiв Луцького електроапаратного заводу , частка яких в статутному фондi становить 65,8%.

Загальними зборами акцiонерiв 21.09.1010 року прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства

на Публiчне акцiонерне товариство.

Дiяльнiсть публiчне акцiонерне товариство "ЕНКО" не потребує отримання лiцензiй (дозволiв).

Товариство не належить до будь-яких об'єднань.

ПАТ не пiдлягає рейтинговiй оцiнцi.

Питаня виплати дивiдендiв загальними зборами не розглядалось.

Облiгацiй та iнших цiнних паперiв товариство не випускало.

Емiтент протягом 2011 року власних акцiй не викупляв.

Борговi облiгацiї не випускались.

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.

Цiльовi облiгацiї не випускались

Протягом звiтного року особливої iнформацiї в товариствi не виникало.3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Енко"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Енко"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

43020

3.1.5. Область, районВолинська обл. Луцький р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Луцьк

3.1.7. Вулиця, будинок

Електроапаратна,3

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

2138

3.2.2. Дата державної реєстрації10.02.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Луцької мiської Ради Волинської област

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

11 236 680

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

11 236 680

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ВГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.2. МФО банку

303440

3.3.3. Поточний рахунок26004229857001

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

3.3.5. МФО банку-

3.3.6. Поточний рахунок

-

3.4. Основні види діяльності

31.20.1 - Виробництво електротехнiчних машин, апаратури

- - -

- - -
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праціСередньооблiкова чисельнiсть:

- працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2011 р. становить 130 чол.

- позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 чол.

- працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу - 109 чол.

Фонд заробiтної плати у звiтному роцi становить 2 375 тис. грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Домбровська Валентина Феодосiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 336178 07.10.1997 Луцьким МУ УМВС України

6.1.4. Рік народження

1956

6.1.5. ОсвітаВища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

25

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВАТ "Енко", комерцiйний директор

6.1.8. Опис

Голова правлiння - здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Дiє вiд iменi товариства без довiреностi.

Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала


6.1.1. Посада

Член правлiння-головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рибак Iрина Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 814583 10.04.2002 Луцьким МУ УМВС України

6.1.4. Рік народження

1960


6.1.5. Освіта

Вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТзОВ СТ-2003", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв.

Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлюк Роман.Вячеславович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 549265 10.01.1999 Луцьким МУ УМВС України

6.1.4. Рік народження

1979


6.1.5. Освіта

Вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВАТ "Електротермометрiя", начальник вiддiлу внутрiшньої безпеки

6.1.8. Опис

Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв.

Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевчук Iгор Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 548691 30.12.1998 Луцьким МУ УМВС України

6.1.4. Рік народження

1966


6.1.5. Освіта

Вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Енко", заступник головного iнженера

6.1.8. Опис

Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв.

Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельничук Надiя Феодосiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 477366 05.10.1998 Луцьким МУ УМВС України

6.1.4. Рік народження

1959

6.1.5. ОсвітаВища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВАТ "Енко", заступник начальника комплектацiї

6.1.8. Опис

Члени наглядової рада - регулюють дiяльнiсть виконавчого органу.

Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Недопад Григорiй Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 419501 02.04.1998 Рожищенським РВ УМВС

6.1.4. Рік народження

1981


6.1.5. Освіта

Вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТзОВ " Торговий дiм Любарт"

6.1.8. Опис

Посаду обiймає по сумiсництву.. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримував.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Комар Галина Олексiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 709274 12.06.1996 Луцьким МУ УМВС України

6.1.4. Рік народження

1955

6.1.5. ОсвітаВища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВАТ "Енко"

6.1.8. Опис

Голова ревiзiйної комiсiї - здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю правлiння.

Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала


6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Киця Олександр Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 161098 04.02.1965 Луцьким МУ УМВС України

6.1.4. Рік народження

1965


6.1.5. Освіта

Вища


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Енко"

6.1.8. Опис

Члени наглядової рада - регулюють дiяльнiсть виконавчого органу.

Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Локачук Микола Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 333286 05.09.1997 Луцьким МУ УМВС України

6.1.4. Рік народження

1952

6.1.5. ОсвітаС/спец.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТзОВ "ТоНаС". директор.

6.1.8. Опис

Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв.

Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала

6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нагаєв Володимир Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 616521 30.12.1999 Луцьким МУ УМВС України

6.1.4. Рік народження

1962


6.1.5. Освіта

С/спец.


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавд/в

6.1.8. Опис

Члени правлiння - вирiшують всi питання дiяльностi товариства та органiзовують виконання рiшень наглядової ради i загальних зборiв.

Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала

6.1.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлюк Тетяна Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 523707 03.12.1998 Луцьким МУ УМВС України

6.1.4. Рік народження

1961


6.1.5. Освіта

С/спец.


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТзОВ "Мавекс", начальник вiддiлу кадрiв.

6.1.8. Опис

Член ревiзiйної комiсiї - здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю правлiння.

Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала


6.1.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Овчарук Любов Миронiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 397062 11.03.1998 Луцьким МУ УМВС України

6.1.4. Рік народження

1957


6.1.5. Освіта

С/спец.


6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВАТ "Енко", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

Член ревiзiйної комiсiї - здiйснює контроль за господарсько-фiнансовою дiяльнiстю правлiння.

Посадова особа посад на iнших пiдприємствах не займає. Винагород (в тому чiслi в натуральнiй формi) не отримувала


Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка