Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рікСторінка1/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
#403
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння


Зайчук Сергiй Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

20.05.2014

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00373965

4. Місцезнаходження

24000, Україна, Вінницька обл., Могилiв-Подiльський р-н, м. Могилiв-Подiльський, вул. Днiстровська, 60

5. Міжміський код, телефон та факс

(04337) 6 04 34, (04337) 6 04 34

6. Електронна поштова адреса

mpkz@vinnitsa.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.05.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

80 Бюлетень. Цiннi папери України
30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

darylaniv.pat.ua

в мережі Інтернет

20.05.2014
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:

В перелiку iнформацiї вiдсутня iнформацiя Товариства про:

1. одержанi лiцензiї (дозволи), в зв'язку з тим, що основнi види дiяльностi, якими займається Товариство не пiдлягають лiцензуванню.

2. щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, у зв'язку з тим що Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

3. рейтингове агентство, в зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв;

4. iнформацiя про органи управлiння у зв'язку з тим що цей додаток не заповнюється акцiонерними товариствами;

5. iнформацiя про дивiденди у зв'язку з тим, що дивiденди за звiтнiй рiк не нараховувались та не виплачувались,

6. iнформацiя про облiгацiї у зв'язку з тим, що облiгацiї товариством не випускались;

. iнформацiя про iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї у зв'язку з тим, що товариством такi цiннi папери не випускались;

9. iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року;

10. гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв у зв'язку з тим, що такi цiннi папери не випускались;

11. вiдомостi щодо пунктiв 15-24 у зв'язку з тим що цi додатки не заповнюються товариством.

Товариством у складi звiту не надається :

1. звiт про стан об'єкта нерухомостi у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускались.ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ№5302413. Дата проведення державної реєстрації

23.07.20034. Територія (область)

Вінницька обл.5. Статутний капітал (грн)

7000000


6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.32 - Виробництво фруктових i овочевих сокiв (основний)

01.61 - Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

10.39 - Iншi види перероблення та консервування фруктiв i овочiв10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ВФ АКБ "Правекс-банк"

2) МФО банку

302742

3) Поточний рахунок2600118000616

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

КБ "Приватбанк", Вiнницька фiлiя

5) МФО банку302689

6) Поточний рахунок26003055300186
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi

13327990

21018, Вінницька обл., Ленiнський р-н, м.Вiнниця, Гоголя,10

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гопак"

30312864

02094, Україна, Київська обл., Днiпропетровський масив р-н, м. Київ, Проспект Ю. Гагарiна, 15

25,46

Закрите акцiонерне товариство "Вiдкритий iнвестицiйний фонб "Южная звезда"

21638284

99011, Україна, Севастополь, Очакiвцiв, 36

0,01

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Зовнiшньоторгова фiрма"МIКомп"

21873749

51925, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, Провулок Лелiна, буд 44

0,05

Акцiонерне товариство Iнвестицiйна компанiя "Евроiнвест"

19498055

61166, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, вул.. Ленiна , буд 40

0,05

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Спiльне Українсько Польське пiдприємство"Лодвi"

22770129

21050, Укаїна, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Володарського, буд. 41

4,29

Закритий Взаємний Фонд "Перший Слобiдський" фiлiя Акцiонерного товариства Iнвестицiйної компанiї "Слобiдська"

23911448

61166, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, вул.. Ленiна , буд 40

0,009

Iнвестицiйна компанiя "Садко-Iнвест"

00000000

01000, Україна, Київська обл., м. Київ, вул.. Грiнченка , буд, 3 оф. 238

0,01

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фызичнi особи - 911 осiб

-- - -

70,121

Усього

100


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зайчук Сергiй Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 246326 06.02.2004 Гайсинським РВ УМВСУ у Вiнницькiй обл.

4) Рік народження

1958

5) ОсвітаВища, Одеський iнститут харчової промисловостi.

6) Стаж керівної роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавчлен правлiння ВАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод".

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.05.2011, обрано 3

9) Опис


У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Голова правлiння в межах своєї компитенцiї згiдно дiючого законодавства та Статуту Товариства представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями; затверджує та укладає угоди вiд iменi Товариства; затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та iншi внутрiшнi документи; визначає умови оплати працi робiтникiв Товариства; здiйснює оперативне управлiння Товариством; здiйснює керiвництво поточною фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснює операцiї з цiнними паперамизгiдно дiючого законод 2013 рiк складає 44 тис. грн.. Акцiями емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: член правлiння ВАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) Посада

Член Правлiння, заступник голови правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мокранський Володимир Дмитрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 436326 11.03.1997 Мог.-Подiльським МРВ УМВСУ у Вiнницькiй обл.

4) Рік народження

1956


5) Освіта

Вища, Одеський технологiчний iнститут iм. Ломоносова.

6) Стаж керівної роботи (років)

34

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавголовний iнженер ВАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод".

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.05.2011, обрано 3

9) Опис


В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди не отримував. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний iнженер ПАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод". Акцiями Товариства не володiє. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає.
1) Посада

Член правлiння, головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бонякевич Галина Володимирiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 501775 18.06.1997 Мог.-Подiльським РВУ МВСУ у Вiнницькiй обл.

4) Рік народження

1958


5) Освіта

Вища, Сумський державний унiверситет.

6) Стаж керівної роботи (років)

27

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавголовний бухгалтер Могилiв-Подiльського консервного заводу.

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.05.2011, обрано 3

9) Опис


В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до Статуту Товариства. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Протягом звiтного перiоду винагороди за виконання обов'язкiв члена правлiння не отримувала. За займану посаду головного бухгалтера у звiтному перiодi отримала винагороду у розмiрi 41,1 тис.грн. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер Могилiв-Подiльського консервного заводу. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає.
1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лантух Олег Петрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 112586 10.06.2005 Печерський РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) Рік народження

1964


5) Освіта

Вища, Київський iнститут харчової промисловостi.

6) Стаж керівної роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавдиректор ТОВ "Лан".

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.05.2011, обрано 3

9) Опис


В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось.Повноваження та обов`язки голови наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу ПАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод", який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди не отримував. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: директор ТОВ "Лан", яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Русанiвська набережна, 8. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає.
1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Курик Сергiй Юрiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 239097 19.06.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

4) Рік народження

1971


5) Освіта

Вища, Київський торгово-економiчний iнститут.

6) Стаж керівної роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавдиректор ТОВ "Гопак".

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.05.2011, обрано 3

9) Опис


В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди не отримував. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гопак", що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Ю.Гагарiна, буд. 15. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає.
1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiннiченко Олександр Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 252503 23.07.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) Рік народження

1951


5) Освіта

Вища, Київський iнститут внутрiшнiх справ.

6) Стаж керівної роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавводiй ТОВ "Лан".

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.05.2011, обрано 3

9) Опис


В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди не отримував. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: водiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лан", яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Русанiвська набережна, 8. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає.
1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попенко Оксана Петрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

CМ 152321 25.07.2000 Калинiвським СВМ Василькiвського МВГУМВСУ у Київськiй обл.

4) Рік народження

1973


5) Освіта

Вища, Київський торгово-економiчний iнститут.

6) Стаж керівної роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавголова ревiзiйної комiсiї ВАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод".

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.05.2011, обрано 3

9) Опис


В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось. Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди не отримувала. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод". У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає.
1) Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Забурдаєва Наталя Володимирiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 711320 05.02.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження

1961


5) Освіта

С/спецiальна, торгiвельний технiкум.

6) Стаж керівної роботи (років)

35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавготель "Джентана".

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.05.2011, обрано 3

9) Опис


В звiтному перiодi змiн щодо посадової особи не вiдбувалось.Повноваження та обов`язки голови ревiзiйної комiсiї полягають у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу ПАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод", який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйного комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Протягом звiтного перiоду за займану посаду винагороди не отримувала. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: менеджер готель "Джентана". У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає.
Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка