Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рікСторінка10/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
#403
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Звіт про власний капітал

За 2013 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

7 000

0

0

0

-8 988

0

0

-1 988

Коригування:

Зміна облікової політики4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

7 000

0

0

0

-8 988

0

0

-1 988

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-5 377

0

0

-5 377

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-5 377

0

0

-5 377

Залишок на кінець року

4300

7 000

0

0

0

-14 365

0

0

-7 365

Примітки: Зменшення власного капiталу протягом звiтного року вiдбулось за рахунок отриманого збитку в розмiрi 5377 тис. грн.
Керівник Зайчук Сергiй Васильович
Головний бухгалтер Бонякевич Галина Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi

ПАТ " Могилiв-Подiльський консервний завод"

за 2013 рiк.
1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства
1.Публiчне акцiонерне товариство "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (надалi - Товариство) є юридичною особою приватного права згiдно законодавства України, створене вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про господарськi товариства", "Про цiннi папери та фондову бiржу", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" та iнших нормативно-правових актiв.

1.1.2. Публiчне акцiонерне товариство "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код 00373965) є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код 00373965, дата проведення державної реєстрацiї 23.07.2003 року №1 178 120 0000 000002) вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

1.1. Товариство є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД", яке було засноване згiдно з рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi вiд 24 жовтня 1995 року р. № 837-ДП шляхом перетворення державного пiдприємства "Могилiв Подiльський консервний завод" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 1997р. № 51-93 "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi".

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства та його мiсцезнаходження.

1.2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД";

- росiйською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД";

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД";

- росiйською мовою: ПАО "МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫМ ЗАВОД".

1.3. Мiсцезнаходження Товариства:

24000, Україна, Вiнницька область, м. Могилiв-Подiльський, вул. Днiстровська, 60.

1.4. Тип Товариства.

Товариство є публiчним акцiонерним товариством.


05.12.2011 року позачерговими загальними зборами було прийнято рiшення про створення структурного пiдроздiлу "Хлiбозавод" ПАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод". Фiнансова звiтнiсть складається з урахуванням структурного пiдроздiлу.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА

2.1. Метою дiяльностi Товариства є:

- дiяльнiсть Товариства, спрямована на подальший його розвиток, одержання прибутку вiд господарської дiяльностi для задоволення iнтересiв акцiонерiв i членiв трудового колективу;

- задоволення попиту споживачiв на товари та послуги в сферах, що визначенi у предметi дiяльностi;

- здiйснення ринкових взаємовiдносин.

2.2. Предмет дiяльностi.

Предметом дiяльностi Товариства є:
- виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, сухарiв, печива, макаронних та iнших кондитерських виробiв, напiвфабрикатiв та iнших товарiв продовольчої групи;

- оптова та роздрiбна торгiвля хлiбом та хлiбобулочними виробами, сухарями, печивом, макаронними, кондитерськими виробами, напiвфабрикатами, м'ясом та м'ясними продуктами, iншими товарами продовольчої групи;

- вирощування, виробництво, закупка, заготiвля, збереження, переробка i реалiзацiя плодоовочевої сiльськогосподарської продукцiї;

- виробництво i реалiзацiя консервiв, пресервiв, сокiв, джемiв та iнш.;

- надання послуг у рослинництвi: очищення, сушiння зерна, надання послуг сiльськогосподарською технiкою разом з обслуговуючим персоналом;

- складське господарство: зберiгання та складування всiх видiв товару у товарних складах, зерносховищах, складах-холодильниках, тощо;

- виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, сухарiв, печива, макаронних та iнших кондитерських виробiв, напiвфабрикатiв та iнших товарiв продовольчої групи;

- оптова та роздрiбна торгiвля хлiбом та хлiбобулочними виробами, сухарями, печивом, макаронними, кондитерськими виробами, напiвфабрикатами, м'ясом та м'ясними продуктами, iншими товарами продовольчої групи;

- виробництва олiї та макуха.

- органiзацiя i здiйснення оптової та роздрiбної торгiвлi , в т.ч. у власних торгових точках;

- виконання робiт та послуг невиробничого та виробничого характеру замовленню стороннiх замовникiв;

- участь в господарських, фiнансових, кооперативних, громадських та iнших об'єднаннях в т.ч. з зарубiжними партнерами;

- перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом на внутрiшнiх i мiжнародних лiнiях;

- обслуговування технологiчного обладнання (монтаж, ремонт, пуск, наладка та iнше);

- виробництво товарiв господарського призначення;

- виготовлення та реалiзацiя медикаментiв, бiопрепаратiв та медичного обладнання:

- виробництво та реалiзацiя фото-, кiно-, аудiо- та вiдеолродукцiї;

- ремонт комп'ютерiв, аудiовiзуальної технiки та побутової електронiки;

- надання послуг по виготовленню фото-, (кiно-, вiдео- та iнш.) продукцiї шляхом вiдкриття та експлуатацiї фото та iнших салонiв;

- надання послуг по виготовленню рекламної продукцiї;

- рекламна дiяльнiсть;

- проектування, будiвництво, реконструкцiя, реставрацiя, ремонт об'єктiв промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та iншого призначення;

- розробка проектно-кошторисної документацiї;

- виконання будiвельних, будiвельно-монтажних, пуско-налагоджувальних робiт;

- купiвля, продаж об'єктiв нерухомостi та маклерська дiяльнiсть;


Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка