Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рікСторінка11/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

- заготiвля, переробка та реалiзацiя нафтопродуктiв;

- здiйснення проектно-конструкторських, будiвельно-монтажних, ремонтно-будiвельних, художньо- оздоблювальних, монументально-декоративних та iнших (у т.ч. пiдрядних) робiт у галузi будiвництва i реконструкцiї виробничих будiвель i споруд, житла, iндивiдуального i дачного будiвництва (у т.ч. з проведенням комплексу робiт по проектуванню i проведенню iнженерних комунiкацiй);

- виконання топографiчно-геодезичних, картографiчних робiт та кадастрових зйомок, виконання iнженерних та проектних робiт для об'єктiв енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводiв, магiстральних трубопроводiв, мостiв, тунелiв, електростанцiй , аеропортiв, морських портiв;

- виробництво та реалiзацiя будiвельних матерiалiв;

- деревообробне виробництво та реалiзацiя його продукцiї;

- торговельна дiяльнiсть, у т.ч. гуртова, дрiбно-гуртова, роздрiбна, комiсiйна, торгово-закупiвельна та торгово-посередницька дiяльнiсть;

- гуртова торгiвля сировиною, продукцiєю виробничо-технiчного призначення та товарами народного споживання;

- виробництво, купiвля та розлив соку, мiнеральних вод пива та безалкогольних напоїв;

- виробництво, купiвля та реалiзацiя морозива, наповнювачiв до нього, будь-яких iнших продуктiв переробки молока;

- виробництво, купiвля та реалiзацiя обладнання для переробки плодiв, овочiв, м'яса, молока, меду,

тощо;


- надання рiзноманiтних побутових послуг, зокрема, шляхом створення рiзного роду закладiв;

- виготовлення, купiвля та реалiзацiя парфумних виробiв;

- створення мережi гуртово-роздрiбних пiдприємств торгiвлi i послуг населенню;

- виробництво, розлив, гуртова та роздрiбна торгiвля лiкеро-горiлчаними виробами;

- виробництво, купiвля та реалiзацiя тютюну та тютюнових виробiв;

- створення, оренда та експлуатацiя закладiв громадського харчування, у т.ч. ресторанiв, барiв, кафе, пiцерiй тощо;

- створення власних галерей, виставкових залiв, салонiв-магазинiв по реалiзацiї творiв мистецтва;

- видавничо-полiграфiчна дiяльнiсть;

- здiйснення художнiх, полiграфiчних, граверних, граверно - ливарних робiт, виготовлення клiше, друкованої та iншої продукцiї, у тому числi й випуск власних перiодичних видань:

- проведення науково-дослiдних, експериментальних та впроваджувальних робiт у галузi комп'ютерних систем, iнформацiйних технологiй та комунiкацiй:

- розробка, адаптацiя, супровiд та експлуатацiя програмних та апаратних засобiв обчислювальної технiки, засобiв автоматизацiї, управлiння i зв'язку:

- проведення робiт по комп'ютеризацiї виробничої, проектної, наукової та управлiнської дiяльностi;

- програмне забезпечення;

- виробництво радiоелектронної апаратури, засобiв обчислювальної технiки, у т.ч, використанням iмпортних елементiв, вузлiв та програмних продуктiв ;

- сервiсне обслуговування засобiв та систем обчислювальної, електронної та оргтехнiки;

- розробка, впровадження та експлуатацiя комп'ютерних мереж, розподiлених баз та банкiв даних та надання доступу до них на комерцiйнiй основi;

- взаємодiя зi свiтовими комп'ютерними мережами на комерцiйних та некомерцiйних засадах, надання доступу та широкого спектру iнформацiйного сервiсу до свiтових iнформацiйних фондiв;

- розробка програмно-технiчного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;

- виконання посередницьких, комерцiйних, дилерських, брокерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здiйснення угод по експорту-iмпорту;

- створення гуртово-роздрiбних пiдприємств торгiвлi i послуг населенню, в т.ч. i валютних (у разi вiдповiдної лiцензiї);

- реалiзацiя автотранспортних засобiв пiдприємствам та громадянам;

- створення сучасної iндустрiї дiлового , сiмейного, молодiжного, мисливського, гiрського та iнших видiв туризму, а також туристичного обслуговування, мiжнародного та курортно- лiкувального вiдпочинку для українських та iноземних громадян як в Українi, так i за її межами;

- органiзацiя лiсорозробок та переробки деревини, виготовлення, купiвля та реалiзацiя пиломатерiалiв, меблiв та iнших виробiв iз деревини;

- виробнича дiяльнiсть по переробцi пластмас та їх реалiзацiя;

- металообробне виробництво та реалiзацiя продуктiв металообробки;

- швейне виробництво та реалiзацiя його продукцiї;

- виробництво та реалiзацiя товарiв широкого вжитку;

- видобування i переробка корисних копалин, iншої сировини та реалiзацiя одержаної продукцiї;

- виробництво засобiв автоматизацiї, зв'язку, iншого обладнання, виробiв з електронними компонентами та реалiзацiя такої продукцiї;

- рибальство, рибопереробне виробництво та реалiзацiя рибної продукцiї;

- садiвництво та реалiзацiя його продуктiв;

- вирощування лiкарських, декоративних, квiткових та деревинно-кущових рослин i насiння;

- органiзацiя збирання i заготiвля дикоростучих рослин, плодiв, грибiв, горiхiв, лiкарських трав, їх сокiв, меду, насiння рiзних рослин i дерев, лiкарської сировини та здiйснення їх первинної обробки;

- виробництво сiльськогосподарської продукцiї, її закупiвля та реалiзацiя (з продуктiв тваринництва, рослинництва, рибництва, бджiльництва тощо);

- виробництво та реалiзацiя високоякiсних та екологiчно чистих продуктiв харчування;

- виготовлення та реалiзацiя хутряних виробiв;

- внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв та вантажiв повiтряним, рiчковим, морським, залiзничним й автомобiльним транспортом;

- технiчне забезпечення механiзмiв, обладнання, будiвель i споруд;

- виробництво та монтаж технологiчного обладнання, будiвельних конструкцiй та iнженерних комунiкацiй;

- будiвництво та технiчне обслуговування загальнодержавних мереж передачi даних та документального зв'язку;

- органiзацiя та проведення туризму, в тому числi закордонного, як в Українi так i за кордоном;

- органiзацiя та комплексна експлуатацiя автозаправних станцiй, готелiв, мотелiв, станцiй технiчного обслуговування, пiдприємств та пунктiв громадського харчування, гуртової, комiсiйної, роздрiбної торгiвлi;

- торговельно-закупiвельна дiяльнiсть, постачально-збутова дiяльнiсть;

- органiзацiя дiлових поїздок за кордон фiзичних та юридичних осiб (включаючи повне сервiсне обслуговування);

- надання послуг в галузi маркетингу, iнжинiрингу, управлiння, реклами, пiдготовки кадрiв (стажування);

- органiзацiя i проведення конференцiй, симпозiумiв, виставок, аукцiонiв, конкурсiв, ярмаркiв, концертiв (у тому числi й комерцiйних), а також заходiв по зв'язках з громадськiстю та спiввiтчизниками за кордоном;

- надання послуг по охоронi державної, колективної та приватної власностi, монтаж, ремонт i профiлактичне обслуговування засобiв охоронної сигналiзацiї;

- органiзацiя готельної справи та надання вiдповiдних сервiсних послуг;

- мiжнароднi та мiжмiськi поштовi перевезення, обробка поштової кореспонденцiї, видача i прийом грошових переказiв, використання радiочастот, виробництво та ремонт засобiв вимiрювання i контролю;

- надання експедицiйних послуг;

- органiзацiя та експлуатацiя автогосподарств, автозупинок, автозаправочних станцiй та автосервiсних центрiв, автопрокату;

- вiдкриття обмiнних пунктiв валюти на пiдставi агентської угоди з банком:

- надання послуг у проведеннi технiчних, економiчних, юридичних та iнших консультацiй, маркетингу та рекламi;

- надання юридичних консультацiй фiзичним та юридичним особам;

- надання митних послуг;

- iншi види дiяльностi, якi не суперечать чинному законодавству.


3. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

3.1. Склад органiв управлiння та контролю Товариства.

3.1.1. Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють:

3.1.1.1. Загальнi збори Т овариства;

3.1.1.2. Наглядова рада Т овариства;

3.1.1.3. Правлiння Т овариства;

3.1.1.4. Ревiзiйна комiсiя Товариства.
2. Основнi принципи подання фiнансової звiтностi
2.1 Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("РМСФЗ") та iнтерпретацiями, випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("ПКI МСФЗ").
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до ведення бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського облiку Пiдприємства, мiстить коригування, необхiднi для приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з принципом оцiнки по iсторичнiй вартостi .

2.2 Принцип безперервностi дiяльностi


Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi Пiдприємства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi нормального здiйснення дiяльностi.
Оновлення активiв Пiдприємства, так само, як i майбутня дiяльнiсть Пiдприємства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Пiдприємство не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi.

2.3 Функцiональна та презентацiйна валюта


Функцiональною валютою Пiдприємства є гривня. Для цiлей оцiнки та подання фiнансової звiтностi керiвництво Пiдприємства використовує гривню.
Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Пiдприємства, вважаються операцiями в iноземних валютах.
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються в функцiональнiй валютi за курсом, чинним на дату операцiї.
2.4 Метод нарахування
Фiнансова звiтнiсть складена на основi методу нарахування. Результати операцiй та iнших подiй визнавалися за фактом їх здiйснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштiв, вiдбивалися в облiкових записах i включалися у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вони вiдносяться.
2.5 Звiтний перiод та зiставнi данi
Фiнансовим роком для Пiдприємства вважається рiк, що закiнчився 31 грудня.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року i представляє повний комплект фiнансової звiтностi.

Датою перехода на МСФЗ є дата - 01.01.2012 року.


3. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi
3.1 Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти.
3.2 Основнi засоби
Первiсне визнання основних засобiв
Об'єкт основних засобiв визнається Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо:

? iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;

? первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена;

? передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв);

? собiвартiсть активу перевищує 2 500,00 гривень.
Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв.
Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Пiдприємством визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином:
Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

Машини та устаткування 3-20 рокiв

Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв

Транспортнi засоби 5-7 рокiв

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв

Незавершене будiвництво Не амортизується


Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Припинення визнання
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд як "Iншi операцiйнi доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив був списаний.
На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. При визначеннi суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує резерв пiд знецiнення з одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в експлуатацiї, резерв знецiнення".
При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його переоцiнки, включений до складу додаткового капiталу стосовно до об'єкта основних засобiв, повнiстю переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток. Перенесення дооцiнки на нерозподiлений прибуток провадиться без задiяння через прибуток або збиток.
Незавершене будiвництво
Незавершене будiвництво являє собою об'єкти, що знаходяться в процесi будiвництва або iншого приведення в мiсце розташування i стан, необхiднi для експлуатацiї об'єктiв необоротних активiв у вiдповiдностi з намiрами керiвництва. Об'єкти незавершеного будiвництва вiдображаються за вартiстю фактичних витрат, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення. Знос по об'єктах незавершеного будiвництва не нараховується.
3.3 Фiнансовi активи
(а) Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.

Дебiторська та кредиторська заборгованостi внутрi групи при консолiдацiї була знята.
3.4 Запаси
Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:

o Готова продукцiя;

o Товари;

o Матерiали;

o Запаснi частини;

o Незавершене виробництво.


Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю.
Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.
Облiк знецiнення запасiв
Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваних, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваних, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу.
Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак, коли зниження цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової продукцiї перевищує чистий цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його чистою вартiстю реалiзацiї.
Запаси, якi оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на позабалансовому рахунку "Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю", а уцiнка до чистої вартостi реалiзацiї враховується за кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом витратного рахунку "Списання знецiнених запасiв".
3.5 Податок на додану вартiсть
Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та 0% на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межi країни. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше.
У разi використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли:

- ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;

- Дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ.

Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в Балансi (звiтi про фiнансовий стан).


3.6 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти. Банкiвськi овердрафти представленi в балансi у роздiлi зобов'язання в якостi короткострокових зобов'язань.
3.7 Податок на прибуток
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточнi i попереднi перiоди оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.
Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретований, i в мiру необхiдностi створює резерви.
3.8 Визнання виручки
Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Пiдприємством. Виручка вiдбивається за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i внутрiшньогрупових операцiй.
Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi Пiдприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Пiдприємство грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.
Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi.
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Пiдприємства.
3.9 Умовнi зобов'язання та непередбаченi активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод.
3.10 Визнання витрат
Витрати визнаються Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань.
Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається неспiвпадання перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат.
Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди.
4. Iстотнi облiковi судження та оцiнки
Нижче наведенi основнi припущення щодо майбутнiх подiй, а також iнших джерел невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi несуть в собi iстотний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду:
Строк корисного використання основних засобiв
Пiдприємство оцiнює термiн, що залишився корисного використання основних засобiв не менше одного разу на рiк в кiнцi фiнансового року. У випадку, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Зазначенi оцiнки можуть мати iстотний вплив на балансову вартiсть основних засобiв та знос, визнаний у звiтi про прибутки або збитки.

Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка