Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рікСторінка12/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Виявлення ознак знецiнення передбачає використання оцiнок, якi включають, але не обмежуються причинами, термiнами i сумами знецiнення. Знецiнення грунтується на аналiзi значного числа факторiв, таких як змiни в поточних умовах конкуренцiї, очiкування пiдйому в галузi, збiльшення вартостi капiталу, змiни в можливостях залучення фiнансування у майбутньому, технологiчне вiдставання, припинення обслуговування, поточна вартiсть замiщення та iншi змiни в обставинах, що вказують на наявнiсть знецiнення. Визначення суми очiкуваного вiдшкодування на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, вимагає використання оцiнок керiвництва. Визначення вартостi вiд використання включає методи, заснованi на оцiнцi очiкуваних майбутнiх дисконтованих грошових потокiв i вимагають вiд Пiдприємства проведення оцiнки таких потокiв на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, а також вибору обгрунтованої ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi грошових потокiв. Зазначенi оцiнки, включаючи використану методологiю, можуть в iстотнiй мiрi вплинути на справедливу вартiсть i, в кiнцевому рахунку, на суму знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв.
Резерв по сумнiвних боргах
Керiвництво Пiдприємства формує резерв на сумнiвну заборгованiсть для облiку розрахункових збиткiв, викликаних неспроможнiстю клiєнтiв здiйснити необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву на сумнiвну заборгованiсть, керiвництво виходить iз власної оцiнки розподiлу непогашених залишкiв дебiторської заборгованостi за строками давностi, прийнятої практики списання, кредитоспроможностi клiєнта i змiн в умовах платежу. У випадку, якщо фiнансове становище клiєнтiв буде продовжувати погiршуватися, фактичний обсяг списань може переважити очiкуваний.

На дату перехода на МСФЗ та протягом 2012 року резерв сумнiвних боргiв нараховувався у вiдсотковому виразi до загальної величини дебеторської заборгованостi за товари, роботи та послуги у розмiрi 5%, станом на 31.12.2013 року пiдприємством до резерву сумнiвних боргiв вiднесено заборгованiсть, строк виникнення якої бiльше 1 року.


Судовi розгляди
Керiвництво Пiдприємства застосовує iстотнi судження при оцiнцi та вiдображеннi в облiку резервiв i ризикiв виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з iснуючими судовими справами та iншими неврегульованими претензiями, а також iнших умовних зобов'язань. Судження керiвництва необхiдно при оцiнцi ймовiрностi задоволення позову проти Пiдприємства або виникнення матерiального зобов'язання, i при визначеннi можливої суми остаточного врегулювання. Внаслiдок невизначеностi, властивої процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд первiсної оцiнки резерву. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися по мiрi надходження нової iнформацiї, спочатку вiд власних фахiвцiв, якщо такi є у Пiдприємства, або вiд стороннiх консультантiв, таких як юристи. Перегляд таких оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати операцiйної дiяльностi. Станом на 31 грудня 2012 року i 31 грудня 2013 року Пiдприємство не створювало резерву за судовими позовами.
5. Розшифровка певних статей фiнансової звiтностi.
Основнi засоби

Первiсна вартiсть Земля та Будiвлi i споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Незавершене будiвництво Разом

103 104 105 106 109,112 15

на 31.12.12 14 530 15 940 2 036 224 9 602 4 946 47 278

Надходження 66 13 18 0 16 364 477

Перемiщення 0 521 82 0 0 -603 0

Дооцiнка 0 0 0 0 0 0 0

Уцiнка 0 0 0 0 0 0 0

Вибуття 0 -855 -142 0 -26 -38 -1 061

на 31.12.13 14 596 15 619 1 994 224 9 592 4 669 46 694

Накопичений знос

на 31.12.12 3 809 10 868 971 107 2 665 0 18 420

Нарахований знос 278 2 838 228 15 24 0 3 383

Дооцiнка 0 0 0 0 0 0 0

Уцiнка 0 0 0 0 0 0 0

Вибуття зносу 0 -322 -41 0 0 0 -363

на 31.12.13 4 087 13 384 1 158 122 2 689 0 21 440

Залишкова вартiсть

на 31.12.12 10 721 5 072 1 065 117 6 937 4 946 28 858

на 31.12.13 10 509 2 235 836 102 6 903 4 669 25 254


Запаси 31.12.2012 31.12.2013

Готова продукцiя 26 783 22 127

Товари 241 346

Сировина та матерiали 2 372 5 583

Тара 1 033 1 145

Незавершене виробництво 2 355 1 790

32 784 30 991

Торгова дебiторська заборгованiсть

31.12.2012 31.12.2013

Торгова дебiторська заборгованiсть 8 129 12 916

Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi -406 -205

7 723 12 711

Грошовi кошти в фiнансових установах

31.12.2012 31.12.2013

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0

Довгостроковi депозити 0 0

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 0 0

Iнша дебiторська заборгованiсть 47 525 39 081

Короткостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0

Торгова дебiторська заборгованiсть 7 723 12 711

Грошовi кошти та їх еквiваленти 144 94

Короткостроковi депозити 0 0

55 392 51 886

Короткостроковi позики 31.12.2012 31.12.2013

Короткостроковi небанкiвськi позики 0 0

Короткостроковi банкiвськi позики 65 808 64 808

Поточна частина довгострокової заборгованостi за кредитами 0 0

Поточна частина довгострокової заборгованостi фiнансову оренду 0 0

65 808 64 808

Аванси вiд покупцiв i iншi короткостроковi зобов'язання

31.12.2012 31.12.2013

Аванси вiд покупцiв 41788 36971

Заборгованiсть по заробiтнiй платi та вiдрахуванням на соцiальне страхування 977 1874

Заборгованiсть по податках 704 154

Короткостроковi векселi виданi 0 0

Дивiденди до виплатиIншi короткостроковi зобов'язання 7943 7201

Резерв на майбутнi виплати працiвникам 0 0

Нарахованi вiдсотки по короткострокових кредитах 0 0

Нарахованi вiдсотки за довгостроковими кредитами 0 0

51412 46200

Торгова кредиторська заборгованiсть 31.12.2012 31.12.2013

Торгова кредиторська заборгованiсть 8 198 9 646

8 198 9 646
Керiвник
Головний бухгалтер
Примiтки до рiчної попередньої фiнансової звiтностi

ПАТ " Могилiв-Подiльський консервний завод"

за 2012 рiк.
1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства
1.Публiчне акцiонерне товариство "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (надалi - Товариство) є юридичною особою приватного права згiдно законодавства України, створене вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про господарськi товариства", "Про цiннi папери та фондову бiржу", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" та iнших нормативно-правових актiв.

1.1.2. Публiчне акцiонерне товариство "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код 00373965) є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (iдентифiкацiйний код 00373965, дата проведення державної реєстрацiї 23.07.2003 року №1 178 120 0000 000002) вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

1.1. Товариство є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД", яке було засноване згiдно з рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi вiд 24 жовтня 1995 року р. № 837-ДП шляхом перетворення державного пiдприємства "Могилiв Подiльський консервний завод" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 1997р. № 51-93 "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi".

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства та його мiсцезнаходження.

1.2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД";

- росiйською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД";

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ "МОГИЛIВ - ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД";

- росiйською мовою: ПАО "МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫМ ЗАВОД".

1.3. Мiсцезнаходження Товариства:

24000, Україна, Вiнницька область, м. Могилiв-Подiльський, вул. Днiстровська, 60.

1.4. Тип Товариства.

Товариство є публiчним акцiонерним товариством.


05.12.2011 року позачерговими загальними зборами було прийнято рiшення про створення структурного пiдроздiлу "Хлiбозавод" ПАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод". Фiнансова звiтнiсть складається з урахуванням структурного пiдроздiлу.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА

2.1. Метою дiяльностi Товариства є:

- дiяльнiсть Товариства, спрямована на подальший його розвиток, одержання прибутку вiд господарської дiяльностi для задоволення iнтересiв акцiонерiв i членiв трудового колективу;

- задоволення попиту споживачiв на товари та послуги в сферах, що визначенi у предметi дiяльностi;

- здiйснення ринкових взаємовiдносин.

2.2. Предмет дiяльностi.

Предметом дiяльностi Товариства є:
- виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, сухарiв, печива, макаронних та iнших кондитерських виробiв, напiвфабрикатiв та iнших товарiв продовольчої групи;

- оптова та роздрiбна торгiвля хлiбом та хлiбобулочними виробами, сухарями, печивом, макаронними, кондитерськими виробами, напiвфабрикатами, м'ясом та м'ясними продуктами, iншими товарами продовольчої групи;

- вирощування, виробництво, закупка, заготiвля, збереження, переробка i реалiзацiя плодоовочевої сiльськогосподарської продукцiї;

- виробництво i реалiзацiя консервiв, пресервiв, сокiв, джемiв та iнш.;

- надання послуг у рослинництвi: очищення, сушiння зерна, надання послуг сiльськогосподарською технiкою разом з обслуговуючим персоналом;

- складське господарство: зберiгання та складування всiх видiв товару у товарних складах, зерносховищах, складах-холодильниках, тощо;

- виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, сухарiв, печива, макаронних та iнших кондитерських виробiв, напiвфабрикатiв та iнших товарiв продовольчої групи;

- оптова та роздрiбна торгiвля хлiбом та хлiбобулочними виробами, сухарями, печивом, макаронними, кондитерськими виробами, напiвфабрикатами, м'ясом та м'ясними продуктами, iншими товарами продовольчої групи;

- виробництва олiї та макуха.

- органiзацiя i здiйснення оптової та роздрiбної торгiвлi , в т.ч. у власних торгових точках;

- виконання робiт та послуг невиробничого та виробничого характеру замовленню стороннiх замовникiв;

- участь в господарських, фiнансових, кооперативних, громадських та iнших об'єднаннях в т.ч. з зарубiжними партнерами;

- перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом на внутрiшнiх i мiжнародних лiнiях;

- обслуговування технологiчного обладнання (монтаж, ремонт, пуск, наладка та iнше);

- виробництво товарiв господарського призначення;

- виготовлення та реалiзацiя медикаментiв, бiопрепаратiв та медичного обладнання:

- виробництво та реалiзацiя фото-, кiно-, аудiо- та вiдеолродукцiї;

- ремонт комп'ютерiв, аудiовiзуальної технiки та побутової електронiки;

- надання послуг по виготовленню фото-, (кiно-, вiдео- та iнш.) продукцiї шляхом вiдкриття та експлуатацiї фото та iнших салонiв;

- надання послуг по виготовленню рекламної продукцiї;

- рекламна дiяльнiсть;

- проектування, будiвництво, реконструкцiя, реставрацiя, ремонт об'єктiв промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та iншого призначення;

- розробка проектно-кошторисної документацiї;

- виконання будiвельних, будiвельно-монтажних, пуско-налагоджувальних робiт;

- купiвля, продаж об'єктiв нерухомостi та маклерська дiяльнiсть;

- заготiвля, переробка та реалiзацiя нафтопродуктiв;

- здiйснення проектно-конструкторських, будiвельно-монтажних, ремонтно-будiвельних, художньо- оздоблювальних, монументально-декоративних та iнших (у т.ч. пiдрядних) робiт у галузi будiвництва i реконструкцiї виробничих будiвель i споруд, житла, iндивiдуального i дачного будiвництва (у т.ч. з проведенням комплексу робiт по проектуванню i проведенню iнженерних комунiкацiй);

- виконання топографiчно-геодезичних, картографiчних робiт та кадастрових зйомок, виконання iнженерних та проектних робiт для об'єктiв енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводiв, магiстральних трубопроводiв, мостiв, тунелiв, електростанцiй , аеропортiв, морських портiв;

- виробництво та реалiзацiя будiвельних матерiалiв;

- деревообробне виробництво та реалiзацiя його продукцiї;

- торговельна дiяльнiсть, у т.ч. гуртова, дрiбно-гуртова, роздрiбна, комiсiйна, торгово-закупiвельна та торгово-посередницька дiяльнiсть;

- гуртова торгiвля сировиною, продукцiєю виробничо-технiчного призначення та товарами народного споживання;

- виробництво, купiвля та розлив соку, мiнеральних вод пива та безалкогольних напоїв;

- виробництво, купiвля та реалiзацiя морозива, наповнювачiв до нього, будь-яких iнших продуктiв переробки молока;

- виробництво, купiвля та реалiзацiя обладнання для переробки плодiв, овочiв, м'яса, молока, меду,

тощо;


- надання рiзноманiтних побутових послуг, зокрема, шляхом створення рiзного роду закладiв;

- виготовлення, купiвля та реалiзацiя парфумних виробiв;

- створення мережi гуртово-роздрiбних пiдприємств торгiвлi i послуг населенню;

- виробництво, розлив, гуртова та роздрiбна торгiвля лiкеро-горiлчаними виробами;

- виробництво, купiвля та реалiзацiя тютюну та тютюнових виробiв;

- створення, оренда та експлуатацiя закладiв громадського харчування, у т.ч. ресторанiв, барiв, кафе, пiцерiй тощо;

- створення власних галерей, виставкових залiв, салонiв-магазинiв по реалiзацiї творiв мистецтва;

- видавничо-полiграфiчна дiяльнiсть;

- здiйснення художнiх, полiграфiчних, граверних, граверно - ливарних робiт, виготовлення клiше, друкованої та iншої продукцiї, у тому числi й випуск власних перiодичних видань:

- проведення науково-дослiдних, експериментальних та впроваджувальних робiт у галузi комп'ютерних систем, iнформацiйних технологiй та комунiкацiй:

- розробка, адаптацiя, супровiд та експлуатацiя програмних та апаратних засобiв обчислювальної технiки, засобiв автоматизацiї, управлiння i зв'язку:

- проведення робiт по комп'ютеризацiї виробничої, проектної, наукової та управлiнської дiяльностi;

- програмне забезпечення;

- виробництво радiоелектронної апаратури, засобiв обчислювальної технiки, у т.ч, використанням iмпортних елементiв, вузлiв та програмних продуктiв ;

- сервiсне обслуговування засобiв та систем обчислювальної, електронної та оргтехнiки;

- розробка, впровадження та експлуатацiя комп'ютерних мереж, розподiлених баз та банкiв даних та надання доступу до них на комерцiйнiй основi;

- взаємодiя зi свiтовими комп'ютерними мережами на комерцiйних та некомерцiйних засадах, надання доступу та широкого спектру iнформацiйного сервiсу до свiтових iнформацiйних фондiв;

- розробка програмно-технiчного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;

- виконання посередницьких, комерцiйних, дилерських, брокерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здiйснення угод по експорту-iмпорту;

- створення гуртово-роздрiбних пiдприємств торгiвлi i послуг населенню, в т.ч. i валютних (у разi вiдповiдної лiцензiї);

- реалiзацiя автотранспортних засобiв пiдприємствам та громадянам;

- створення сучасної iндустрiї дiлового , сiмейного, молодiжного, мисливського, гiрського та iнших видiв туризму, а також туристичного обслуговування, мiжнародного та курортно- лiкувального вiдпочинку для українських та iноземних громадян як в Українi, так i за її межами;

- органiзацiя лiсорозробок та переробки деревини, виготовлення, купiвля та реалiзацiя пиломатерiалiв, меблiв та iнших виробiв iз деревини;

- виробнича дiяльнiсть по переробцi пластмас та їх реалiзацiя;

- металообробне виробництво та реалiзацiя продуктiв металообробки;

- швейне виробництво та реалiзацiя його продукцiї;

- виробництво та реалiзацiя товарiв широкого вжитку;

- видобування i переробка корисних копалин, iншої сировини та реалiзацiя одержаної продукцiї;

- виробництво засобiв автоматизацiї, зв'язку, iншого обладнання, виробiв з електронними компонентами та реалiзацiя такої продукцiї;

- рибальство, рибопереробне виробництво та реалiзацiя рибної продукцiї;

- садiвництво та реалiзацiя його продуктiв;

- вирощування лiкарських, декоративних, квiткових та деревинно-кущових рослин i насiння;

- органiзацiя збирання i заготiвля дикоростучих рослин, плодiв, грибiв, горiхiв, лiкарських трав, їх сокiв, меду, насiння рiзних рослин i дерев, лiкарської сировини та здiйснення їх первинної обробки;

- виробництво сiльськогосподарської продукцiї, її закупiвля та реалiзацiя (з продуктiв тваринництва, рослинництва, рибництва, бджiльництва тощо);

- виробництво та реалiзацiя високоякiсних та екологiчно чистих продуктiв харчування;

- виготовлення та реалiзацiя хутряних виробiв;

- внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв та вантажiв повiтряним, рiчковим, морським, залiзничним й автомобiльним транспортом;

- технiчне забезпечення механiзмiв, обладнання, будiвель i споруд;

- виробництво та монтаж технологiчного обладнання, будiвельних конструкцiй та iнженерних комунiкацiй;

- будiвництво та технiчне обслуговування загальнодержавних мереж передачi даних та документального зв'язку;

- органiзацiя та проведення туризму, в тому числi закордонного, як в Українi так i за кордоном;

- органiзацiя та комплексна експлуатацiя автозаправних станцiй, готелiв, мотелiв, станцiй технiчного обслуговування, пiдприємств та пунктiв громадського харчування, гуртової, комiсiйної, роздрiбної торгiвлi;

- торговельно-закупiвельна дiяльнiсть, постачально-збутова дiяльнiсть;

- органiзацiя дiлових поїздок за кордон фiзичних та юридичних осiб (включаючи повне сервiсне обслуговування);

- надання послуг в галузi маркетингу, iнжинiрингу, управлiння, реклами, пiдготовки кадрiв (стажування);

- органiзацiя i проведення конференцiй, симпозiумiв, виставок, аукцiонiв, конкурсiв, ярмаркiв, концертiв (у тому числi й комерцiйних), а також заходiв по зв'язках з громадськiстю та спiввiтчизниками за кордоном;

- надання послуг по охоронi державної, колективної та приватної власностi, монтаж, ремонт i профiлактичне обслуговування засобiв охоронної сигналiзацiї;

- органiзацiя готельної справи та надання вiдповiдних сервiсних послуг;

- мiжнароднi та мiжмiськi поштовi перевезення, обробка поштової кореспонденцiї, видача i прийом грошових переказiв, використання радiочастот, виробництво та ремонт засобiв вимiрювання i контролю;

- надання експедицiйних послуг;

- органiзацiя та експлуатацiя автогосподарств, автозупинок, автозаправочних станцiй та автосервiсних центрiв, автопрокату;

- вiдкриття обмiнних пунктiв валюти на пiдставi агентської угоди з банком:

- надання послуг у проведеннi технiчних, економiчних, юридичних та iнших консультацiй, маркетингу та рекламi;

- надання юридичних консультацiй фiзичним та юридичним особам;

- надання митних послуг;

- iншi види дiяльностi, якi не суперечать чинному законодавству.


3. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

3.1. Склад органiв управлiння та контролю Товариства.

3.1.1. Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють:

3.1.1.1. Загальнi збори Т овариства;

3.1.1.2. Наглядова рада Т овариства;

3.1.1.3. Правлiння Т овариства;

3.1.1.4. Ревiзiйна комiсiя Товариства.
2. Основнi принципи подання фiнансової звiтностi
2.1 Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("РМСФЗ") та iнтерпретацiями, випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("ПКI МСФЗ").
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до ведення бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського облiку Пiдприємства, мiстить коригування, необхiднi для приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з принципом оцiнки по iсторичнiй вартостi , за винятком переоцiненої вартостi основних засобiв.

2.2 Концептуальна основа попередньої фiнансової звiтностi


Концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 року є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 року, а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1.

Для складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк i першої фiнансової звiтностi за 2013 рiк застосовуються МСФЗ, що будуть чиннi станом на 31.12.2013 року. Тобто на 01.01.2012р., 31.12.2012р.,31.12.2013 р. повинна застосовуватися єдина редакцiя МСФЗ, що якi є обов'язковими до використання при складаннi фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013 року. Таким чином, пiд час аудиту фiнансової звiтностi за 2012 рiк iснує суттєва невизначенiсть щодо вiдповiдностi застосовуваних версiй МСФЗ на дату переходу (01.01.2012 р.) i на першу звiтну дату за МСФЗ (31.12.2013 р.).

2.3.Вплив переходу на МСФЗ

Товариство перейшло на МСФЗ станом на 1 сiчня 2012 року й застосувало виняток, передбачений МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" щодо оцiнки основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi.

В якостi первiсної вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ було використано їх переоцiнену вартiсть згiдно з П(С)БО. Керiвництво Товариства припускає, що балансова вартiсть основних засобiв приблизно зiставна з їх справедливою вартiстю.

Далi наведено узгодження власного капiталу за П(С)БО та МСФЗ станом на 01.01.2012 року: тис. грн


Основнi показники На початок звiтного перiоду

Нерозподiлений прибуток вiдповiдно до П(С) БУ -8288

Вплив помилок у веденнi облiку -

Списання основних засобiв що перевищують термiн корисного використання -

Списання нематерiальних активiв що не вiдповiдають критерiю активу -27

Списання основних засобiв що не вiдповiдають критерiю визнання активом -

Списання нелiквiдних запасiв що не вiдповiдають визначенню активу -

Зменшення надмiрно нарахованої амортизацiї вiдповiдно до нової облiкової полiтики -

Вiдстроченi податковi активи -1358

Перекласифiкацiя iнвестицiй що ранiше враховуються по методу участi в капiталi -

Списання нематерiальних активiв що не вiдповiдають критерiю активу

Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi -

Нарахування резервiв сумнiвних боргiв -598

Списання Iншого додаткового капiталу (старої дооцiнки) 7369

Всього 5386

Нерозподiлений прибуток у вiдповiдностi до МСФО -2902


2.4 Принцип безперервностi дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi Пiдприємства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi нормального здiйснення дiяльностi.
Оновлення активiв Пiдприємства, так само, як i майбутня дiяльнiсть Пiдприємства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Пiдприємство не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi.

2.5 Функцiональна та презентацiйна валюта


Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка