Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рікСторінка13/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
#403
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Функцiональною валютою Пiдприємства є гривня. Для цiлей оцiнки та подання фiнансової звiтностi керiвництво Пiдприємства використовує гривню.
Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Пiдприємства, вважаються операцiями в iноземних валютах.
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються в функцiональнiй валютi за курсом, чинним на дату операцiї.
2.6 Метод нарахування
Фiнансова звiтнiсть складена на основi методу нарахування. Результати операцiй та iнших подiй визнавалися за фактом їх здiйснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштiв, вiдбивалися в облiкових записах i включалися у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вони вiдносяться.
2.7 Звiтний перiод та зiставнi данi
Фiнансовим роком для Пiдприємства вважається рiк, що закiнчився 31 грудня.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року i представляє повний комплект фiнансової звiтностi. Для цiєї звiтностi зiставнi данi не представляються (крiм Балансу та форми про рух грошових коштiв ), в звязку з першим застосуванням МСФЗ на 01.01.2012 року.
3. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi
3.1 Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти.
3.2 Основнi засоби
Первiсне визнання основних засобiв
Об'єкт основних засобiв визнається Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо:

? iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;

? первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена;

? передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв);

? собiвартiсть активу перевищує 2 500,00 гривень.
Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв.
Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Пiдприємством визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином:
Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

Машини та устаткування 3-20 рокiв

Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв

Транспортнi засоби 5-7 рокiв

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв

Незавершене будiвництво Не амортизується


Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Припинення визнання
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд як "Iншi операцiйнi доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив був списаний.
На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. При визначеннi суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує резерв пiд знецiнення з одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в експлуатацiї, резерв знецiнення".
При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його переоцiнки, включений до складу додаткового капiталу стосовно до об'єкта основних засобiв, повнiстю переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток. Перенесення дооцiнки на нерозподiлений прибуток провадиться без задiяння через прибуток або збиток.
Незавершене будiвництво
Незавершене будiвництво являє собою об'єкти, що знаходяться в процесi будiвництва або iншого приведення в мiсце розташування i стан, необхiднi для експлуатацiї об'єктiв необоротних активiв у вiдповiдностi з намiрами керiвництва. Об'єкти незавершеного будiвництва вiдображаються за вартiстю фактичних витрат, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення. Знос по об'єктах незавершеного будiвництва не нараховується.
3.3 Фiнансовi активи
(а) Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.

Дебiторська та кредиторська заборгованостi внутрi групи при консолiдацiї була знята.
3.4 Запаси
Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:

o Готова продукцiя;

o Товари;

o Матерiали;

o Запаснi частини;

o Незавершене виробництво.


Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю.
Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.
Облiк знецiнення запасiв
Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваних, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваних, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу.
Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак, коли зниження цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової продукцiї перевищує чистий цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його чистою вартiстю реалiзацiї.
Запаси, якi оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на позабалансовому рахунку "Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю", а уцiнка до чистої вартостi реалiзацiї враховується за кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом витратного рахунку "Списання знецiнених запасiв".
3.5 Податок на додану вартiсть
Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та 0% на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межi країни. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше.
У разi використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли:

- ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;

- Дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ.

Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в Балансi (звiтi про фiнансовий стан).


3.6 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти. Банкiвськi овердрафти представленi в балансi у роздiлi зобов'язання в якостi короткострокових зобов'язань.
3.7 Податок на прибуток
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточнi i попереднi перiоди оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.
Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретований, i в мiру необхiдностi створює резерви.
3.8 Визнання виручки
Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Пiдприємством. Виручка вiдбивається за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i внутрiшньогрупових операцiй.
Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi Пiдприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Пiдприємство грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.
Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi.
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Пiдприємства.
3.9 Умовнi зобов'язання та непередбаченi активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод.
3.10 Визнання витрат
Витрати визнаються Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань.
Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається неспiвпадання перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат.
Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди.
4. Iстотнi облiковi судження та оцiнки
Нижче наведенi основнi припущення щодо майбутнiх подiй, а також iнших джерел невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi несуть в собi iстотний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду:
Строк корисного використання основних засобiв
Пiдприємство оцiнює термiн, що залишився корисного використання основних засобiв не менше одного разу на рiк в кiнцi фiнансового року. У випадку, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Зазначенi оцiнки можуть мати iстотний вплив на балансову вартiсть основних засобiв та знос, визнаний у звiтi про прибутки або збитки.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Виявлення ознак знецiнення передбачає використання оцiнок, якi включають, але не обмежуються причинами, термiнами i сумами знецiнення. Знецiнення грунтується на аналiзi значного числа факторiв, таких як змiни в поточних умовах конкуренцiї, очiкування пiдйому в галузi, збiльшення вартостi капiталу, змiни в можливостях залучення фiнансування у майбутньому, технологiчне вiдставання, припинення обслуговування, поточна вартiсть замiщення та iншi змiни в обставинах, що вказують на наявнiсть знецiнення. Визначення суми очiкуваного вiдшкодування на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, вимагає використання оцiнок керiвництва. Визначення вартостi вiд використання включає методи, заснованi на оцiнцi очiкуваних майбутнiх дисконтованих грошових потокiв i вимагають вiд Пiдприємства проведення оцiнки таких потокiв на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, а також вибору обгрунтованої ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi грошових потокiв. Зазначенi оцiнки, включаючи використану методологiю, можуть в iстотнiй мiрi вплинути на справедливу вартiсть i, в кiнцевому рахунку, на суму знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв.
Резерв по сумнiвних боргах
Керiвництво Пiдприємства формує резерв на сумнiвну заборгованiсть для облiку розрахункових збиткiв, викликаних неспроможнiстю клiєнтiв здiйснити необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву на сумнiвну заборгованiсть, керiвництво виходить iз власної оцiнки розподiлу непогашених залишкiв дебiторської заборгованостi за строками давностi, прийнятої практики списання, кредитоспроможностi клiєнта i змiн в умовах платежу. У випадку, якщо фiнансове становище клiєнтiв буде продовжувати погiршуватися, фактичний обсяг списань може переважити очiкуваний. Станом на 01.01.2012 року пiдприємством перелiк сумнiвних боргiв не визначено, в зв'язку з тим, що уся заборгованiсть - поточна.
Судовi розгляди
Керiвництво Пiдприємства застосовує iстотнi судження при оцiнцi та вiдображеннi в облiку резервiв i ризикiв виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з iснуючими судовими справами та iншими неврегульованими претензiями, а також iнших умовних зобов'язань. Судження керiвництва необхiдно при оцiнцi ймовiрностi задоволення позову проти Пiдприємства або виникнення матерiального зобов'язання, i при визначеннi можливої суми остаточного врегулювання. Внаслiдок невизначеностi, властивої процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд первiсної оцiнки резерву. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися по мiрi надходження нової iнформацiї, спочатку вiд власних фахiвцiв, якщо такi є у Пiдприємства, або вiд стороннiх консультантiв, таких як юристи. Перегляд таких оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати операцiйної дiяльностi. Станом на 31 грудня 2011 року i 31 грудня 2012 року Пiдприємство не створювала резерву за судовими позовами.
5. Розшифровки певних статей фiнансової звiтностi:
5.1.Основнi засоби
Первiсна вартiсть Земля та Будiвлi i споруди Машини та обладнання Трансротнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби iнвестицiї Разом

103 104 105 106 109 15

на 31.12.11 14 344 15 832 1 802 218 9 640 1 592 43 428

Надходження 186 140 241 6 124 3 354 4 051

Перемiщення 0 0 0 0 0 0 0

Дооцiнка 0 0 0 0 0 - 0

Уцiнка 0 0 0 0 0 - 0

Вибуття 0 -32 -7 0 -162 0 -201

на 31.12.12 14 530 15 940 2 036 224 9 602 4 946 47 278

Накопичений знос

на 31.12.11 3 587 9 430 767 96 2 658 0 16 538

Нарахований знос 222 1 467 205 11 120 - 2 025

Дооцiнка 0 0 0 0 0 - 0

Уцiнка 0 0 0 0 0 - 0

Вибуття зносу 0 -29 -1 0 -113 - -143

на 31.12.12 3 809 10 868 971 107 2 665 0 18 420

Залишкова вартiсть

на 31.12.11 10 757 6 402 1 035 122 6 982 1 592 26 890

на 31.12.12 10 721 5 072 1 065 117 6 937 4 946 28 858
5.2

Запаси 31.12.2011 31.12.2012

Готова продукцiя 29 203 26 783

Товари 882 241

Сировина та матерiали 5 054 2 372

Тара 1 388 1 033

Незавершене виробництво 3 459 2 355

39 986 32 784

5.3
Торгова дебiторська заборгованiсть

31.12.2011 31.12.2012

Торгова дебiторська заборгованiсть 11 956 8 129

Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi -598 -406

11 358 7 723
5.4

Грошовi кошти та їх еквiваленти 31.12.2011 31.12.2012

Грошовi кошти в банках в нацiональнiй валютi 109 12

Грошовi кошти в банках в iноземнiй валютi 0 0

Грошовi кошти в касi 71 101

Грошовi кошти в дорозi в нацiональнiй валютi 51 31

Грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi 0 0

231 144
Грошовi кошти в фiнансових установах 31.12.2011 31.12.2012

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0

Довгостроковi депозити 0 0

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 0 0

Iнша дебiторська заборгованiсть 33 151 47 525

Короткостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0

Торгова дебiторська заборгованiсть 11 358 7 723

Грошовi кошти та їх еквiваленти 231 144

Короткостроковi депозити 0 0

44 740 55 392
5.5

Торгова кредиторська заборгованiсть 31.12.2011 31.12.2012

Торгова кредиторська заборгованiсть 11 652 8 198

11 652 8 198

5.6

Аванси вiд покупцiв i iншi короткостроковi зобов'язання31.12.2011 31.12.2012

Аванси вiд покупцiв 40095 41788

Заборгованiсть по заробiтнiй платi та вiдрахуванням на соцiальне страхування 1461 977

Заборгованiсть по податках 146 704

Короткостроковi векселi виданi 0 0

Дивiденди до виплатиIншi короткостроковi зобов'язання 5443 7943

Нарахованi вiдсотки по короткострокових кредитах 0 0

Нарахованi вiдсотки за довгостроковими кредитами 0 0

47145 51412

5.7


Короткостроковi позики 31.12.2011 31.12.2012

Короткостроковi небанкiвськi позики 0 0

Короткостроковi банкiвськi позики 50 000 65 808

Поточна частина довгострокової заборгованостi за кредитами 0 0

Поточна частина довгострокової заборгованостi фiнансову оренду 0 0

50 000 65 808

5.8

Загальнi адмiнiстративнi витрати 31.12.2012Заробiтна плата адмiнiстративного персоналу та пов'язанi з нею витрати 1 638,00

Амортизацiя основних засобiв 81,00

Послуги стороннiх органiзацiй 228,00

Матерiали 84,00

Iншi витрати 873,00

2 904,00


5.9

Витрати на збут 31.12.2012

Заробiтна плата персоналу на збут та пов'язанi з нею витрати 2 909,00

Амортизацiя основних засобiв 49,00

Послуги стороннiх органiзацiй 782,00

Матерiали 1 108,00

Iншi витрати 4 068,00

8 916,00Керiвник Зайчук Сергiй Васильович
Головний бухгалтер Бонякевич Галина Володимирiвна
Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка