Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаСторінка2/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
#403
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

6

7

8

9

Голова правлiння

Зайчук Сергiй Васильович

АВ 246326 06.02.2004 Гайсинським РВ УМВСУ у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння, заступник голови правлiння

Мокранський Володимир Дмитрович

АА 436326 11.03.1997 Мог.-Подiльським МРВ УМВСУ у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Бонякевич Галина Володимирiвна

АА 501775 18.06.1997 Мог.-Подiльським РВУ МВСУ у Вiнницькiй обл.

2 000

0,007

2 000

0

0

0

Голова наглядової ради

Лантух Олег Петрович

МЕ 112586 10.06.2005 Печерський РУ ГУ МВС України в м.Києвi

7 325 945

26,16

7 325 945

0

0

0

Член наглядової ради

Курик Сергiй Юрiйович

АА 239097 19.06.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Вiннiченко Олександр Олександрович

СН 252503 23.07.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

3 597 565

12,848

3 597 565

0

0

0

Член наглядової ради

Попенко Оксана Петрiвна

CМ 152321 25.07.2000 Калинiвським СВМ Василькiвського МВГУМВСУ у Київськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Забурдаєва Наталя Володимирiвна

СН 711320 05.02.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Усього

10 925 510

39,015

10 925 510

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гопак"

30312864

02094, Днiпровський р-н, м. Київ, просп. Ю.Гагарiна, буд. 15

7 129 790

25,46

7 129 790

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Лантух Олег Петрович7 325 945

26,16

7 325 945

0

0

0

Рак Свiтлана Вiкторiвна10 819 856

38,64

10 819 856

0

0

0

Усього

25 275 591

90,26

25 275 591

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X
Дата проведення

30.04.2013

Кворум зборів

90,28

Опис

Порядок денний:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.

2. Затвердження рiчного звiту за 2012 рiк.

3. Затвердження звiту Наглядової ради.

4. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї, розподiл прибутку i збиткiв Товариства.

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї.

Вiдповiдно до порядку денного з iнформацiєю по першому питанню:

Одноголосно пiдтримана пропозицiя проводити вiдкрите голосування бюлетенями, якi присутнi отримали пiд час реєстрацiї.

Запропонований регламент:

- основнi доповiдi - до 20 хвилин;

- спiвдоповiдi - до 5 хвилин:

- виступи в дебатах - до 3 хвилини;

- вiдповiдi на запитання - до 5 хвилин.

Всi процедурнi питання затвердженi одноголосно.

Вiдповiдно до порядку денного з iнформацiєю по другому питанню:

Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк

Пiдсумки голосування:

За - 25277591 голосiв, що становить 100% голосiв, якi беруть участь у зборах;

Проти - 0 голосiв;

Утримались - 0 голосiв. Затверджено одноголосно.

Прийнято рiшення:

Рiчний звiт за 2012 рiк затвердити.

Розглядається третє питання порядку денного:

Затвердження звiту Наглядової ради.

Пiдсумки голосування:

За - 25277591 голосiв, що становить 100% голосiв, якi беруть участь у зборах;

Проти - 0 голосiв;

Утримались - 0 голосiв.

Затверджено одноголосно.

Прийнято рiшення:

Звiт Наглядової ради затвердити.

Розглядається четверте питання порядку денного:

Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї, розподiлу прибутку, покриття збиткiв.

Пiдсумки голосування:

За - 25277591 голосiв, що становить 100% голосiв, якi беруть участь у зборах;

Проти - 0 голосiв;

Утримались - 0 голосiв. Затверджено одноголосно.

Прийнято рiшення: Висновки Ревiзiйної комiсiї, порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв, затвердити.

Збори переходять до розгляду п'ятого питання порядку денного:

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, виконавчого органу, висновкiв Ревiзiйної комiсiї.

Пiдсумки голосування:

За - 25277591 голосiв, що становить 100% голосiв, якi беруть участь у зборах;

Проти - 0 голосiв;

Утримались - 0 голосiв.

Затверджено одноголосно.

Прийнято рiшення:

Зняти з розгляду п'яте питання порядку денного.

Перелiк питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв запропоновано Наглядовою радою товариства. Пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до порядку загальних зборiв акцiонерiв не надходили.
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Банк" КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21665382

Місцезнаходження

01000, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Борисоглiбська, б. 5, лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263457

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0445931030

Факс

0445931031

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Депозитарна установа надає послуги: -Надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом. -Матерiалiзацiя цiнних паперiв з метою їхнього подальшого облiку в реєстрi у реєстроутримувача. -Облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням клiєнта. -Обробка розпоряджень в форматi SWIFT. -Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери якого облiковуються на рахунку клiєнта та надання будь-якої iнформацiї, отриманої вiд емiтента, реєстратора та депозитарiю. -Участь у зборах акцiонерiв за дорученням клiєнта. -Одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у зберiгача, з подальшим перерахуванням за дорученням клiєнта на його рахунки. -Обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування та недержавних пенсiйних фондiв. -Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi України.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36243519

Місцезнаходження

21018, Україна, Вінницька обл., Ленiнський р-н, м. Вiнниця, Площа Гагарiна, 2, оф. 104

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4236

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.12.2008

Міжміський код та телефон

(0432) 55-08-03

Факс

(0432) 55-08-03

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань пiдтверждження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-65-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарiй надає послуги таким групам клiєнтiв: o Емiтенти цiнних паперiв бездокументарної та документарної форми iснування, з якими укладається договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Емiтентам надаються послуги по зберiганню глобальних сертифiкатiв випускiв цiнних паперiв, обслуговуванню операцiй емiтента з цiнними паперами власного випуску, формуванню зведених облiкових реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв тощо, також Емiтенти можуть здiйснювати вiддалене управлiння рахунками у цiнних паперах через Internet; o Зберiгачi цiнних паперiв, з якими укладається депозитарний договiр. Зберiгачам надаються послуги по зберiганню, узагальненому облiку цiнних паперiв зберiгача та його клiєнтiв, обслуговуванню обiгу цiнних паперiв по рахунку в цiнних паперах зберiгача, обслуговуванню процедури рефiнансування Нацiональним банком та мiжбанкiвського кредитування, послуги, пов'язанi з розрахунками за принципом поставки цiнних паперiв без оплати або проти оплати та з розрахунками за договорами щодо цiнних паперiв, укладеними на органiзаторах торгiвлi без резервування цiнних паперiв (ринок котирувань) з грошовим врегулюванням / без грошового врегулювання, з резервуванням цiнних паперiв без резервування грошових коштiв / з резервуванням грошових коштiв (ринок заявок); o Реєстратори, з якими для отримання зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв укладається вiдповiдний договiр, а також можливий електронний документообiг за умови укладання договору про приєднання до правил електронного документообiгу; o Органiзатори торгiвлi, з якими укладається договiр про клiринг. Послуги, якi Депозитарiй надає органiзаторам торгiвлi, пов'язанi iз здiйсненням розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв, якi укладенi на органiзаторi торгiвлi зберiгачами або їх клiєнтами на пiдставi вiдомостi сквитованих розпоряджень: без попереднього резервування цiнних паперiв (ринок котирувань) з грошовим врегулюванням / без грошового врегулювання, з попереднiм резервуванням цiнних паперiв без попереднього резервування грошових коштiв / з попереднiм резервуванням грошових коштiв (ринок заявок); первинне розмiщення цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi; o У разi припинення дiяльностi Зберiгача або припинення Зберiгача як юридичної особи депозитарiй виконує функцiї уповноваженого на зберiгання документiв, баз даних, копiй баз даних, архiвiв баз даних, iнформацiї щодо тих депонентiв, якi в установленому порядку не закрили свої рахунки в цiнних паперах, та цiнних паперiв, якi облiковувались на їх рахунках; o Iншi депозитарiї, з якими укладається договiр про кореспондентськi вiдносини.

Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка