Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік


X. Відомості про цінні папери емітентаСторінка3/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.06.2010

530/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000082796

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

28 000 000

7 000 000

100

Опис

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 20.05.10р., у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства випущених у документарнiй формi. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 07.10.2004 597/1/04 анульовано.Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Власнi цiннi папери не викупались. Додаткових цiнних паперiв товариство не випускалоXI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Публiчне акцiонерне товариство "Могилiв - Подiльський консервний завод" є юридичною особою приватного права згiднозаконодавства України, створене вiдповiдно до Положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "про господарськi товариства", "Про цiннi папери та фондову бiржу", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" та iнших нормативно-правових актiв.

Публiчне акцiонерне товариство "Могилiв - Подiльський консервний завод" є новим найменуванням ВАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод" вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства".

Товариство є правонаступником ВАТ, яке було засноване згiдно з рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Вiнницькiй областi вiд 24.10.1995 року № 837-ДП шляхом перетворення державного пiдприємства "Могилiв-Подiльський консервний завод" у ВАТ вiдповiдно до Декрету КМУ вiд 17.05.1997 року №51-93 "Про особливостi приватизацiї майна в АПК.


Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв не має.

Структура пiдприємства:

Технологiчнi цехи : - цех асептичного консервування сокiв, - фруктово-овочевий цех, - томатно-маринадний цех, - цех дитячого харчування, - вагова, - гараж, - тарний склад.

В органiзацiйнiй структурi Товариства у звiтному роцi змiн не вiдбувалось та в перспективi розвитку не передбачається.

05.12.2011 року позачерговими загальними зборами було прийнято рiшення про створення структурного пiдроздiлу "Хлiбозавод" ПАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод".


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ПАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод" в 2013 роцi становила 241 особа. Позаштатних працiвникiв та сумiсникiв в 2013 роцi 0 чол. Чисельнiсть працiвникiв, що працювали на умовах неповного робочого часу складала 0 особа. Фонд оплати працi у звiтному роцi склав -6360 тис.грн. Фонд оплати працi за попереднiй перiод - 8700 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 2340 тис.грн. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв не проводиться, так як немає особливої потреби для цього


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.


Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводить спiльної дiяльностi iз будь-якими iншими пiдприємствами.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства протягом звiтного перiоду не надходило.


Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Основи облiкової полiтики та складання звiтностi


Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти.
Основнi засоби
Первiсне визнання основних засобiв
Об'єкт основних засобiв визнається Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо:

? iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;

? первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена;

? передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв);

? собiвартiсть активу перевищує 2 500,00 гривень.
Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв.
Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Пiдприємством визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином:
Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

Машини та устаткування 3-20 рокiв

Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв

Транспортнi засоби 5-7 рокiв

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв

Незавершене будiвництво Не амортизується


Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Припинення визнання
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд як "Iншi операцiйнi доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив був списаний.
На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. При визначеннi суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує резерв пiд знецiнення з одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в експлуатацiї, резерв знецiнення".
При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його переоцiнки, включений до складу додаткового капiталу стосовно до об'єкта основних засобiв, повнiстю переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток. Перенесення дооцiнки на нерозподiлений прибуток провадиться без задiяння через прибуток або збиток.
Незавершене будiвництво
Незавершене будiвництво являє собою об'єкти, що знаходяться в процесi будiвництва або iншого приведення в мiсце розташування i стан, необхiднi для експлуатацiї об'єктiв необоротних активiв у вiдповiдностi з намiрами керiвництва. Об'єкти незавершеного будiвництва вiдображаються за вартiстю фактичних витрат, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення. Знос по об'єктах незавершеного будiвництва не нараховується.
Фiнансовi активи
(а) Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.

Дебiторська та кредиторська заборгованостi внутрi групи при консолiдацiї була знята.
Запаси
Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:

o Готова продукцiя;

o Товари;

o Матерiали;

o Запаснi частини;

o Незавершене виробництво.


Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю.
Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.
Облiк знецiнення запасiв
Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваних, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваних, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу.
Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак, коли зниження цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової продукцiї перевищує чистий цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його чистою вартiстю реалiзацiї.
Запаси, якi оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на позабалансовому рахунку "Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю", а уцiнка до чистої вартостi реалiзацiї враховується за кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом витратного рахунку "Списання знецiнених запасiв".
Податок на додану вартiсть
Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та 0% на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межi країни. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше.
У разi використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли:

- ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;

- Дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ.

Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в Балансi (звiтi про фiнансовий стан).


Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти. Банкiвськi овердрафти представленi в балансi у роздiлi зобов'язання в якостi короткострокових зобов'язань.
Податок на прибуток
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточнi i попереднi перiоди оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.
Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретований, i в мiру необхiдностi створює резерви.
Визнання виручки
Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Пiдприємством. Виручка вiдбивається за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i внутрiшньогрупових операцiй.
Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi Пiдприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Пiдприємство грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.
Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi.
Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Пiдприємства.

Умовнi зобов'язання та непередбаченi активи


Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод.
Визнання витрат
Витрати визнаються Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань.
Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi.
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається неспiвпадання перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат.
Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Дiяльнiсть пiдприємства залежить вiд сезонних змiн.

Пiдприємство виробляє такi види консервiв: сiк яблучний концентрований, iкра iз кабачкiв, повидло, джеми, варення, овочi консервованi, томатна поста та iн. Сировина закуповується у населення, с/г товариств. Цiни високi i не задовольняють ПАТ. Розрахунки здiйснюються бартером. Робота ПАТ в значнiй мiрi залежить вiд урожаю в сировиннiй зонi. Цiни на сировину високi, що вiдображається на цiнах та асортиментi консервiв. В минулому роцi була проведена реконструкцiя цеху дитячого харчування, що дало можливiсть впровадити у виробництво яблучного концентрату.

Основними ризиками в дiяльностi емiтента є нестабiльнiсть законодавства та економiчнi обмеження, товариство не в змозi вжити заходи щодо зменшення таких ризикiв. Товариство проводить маркетинговi дослiдження ринкiв постачання та збуту, розширює дистриб'юторську мережу. Вживаються заходи по виготовленню конкурентноспроможної продукцiї.


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

В звiтному перiодi Товариство не вводило в експлуатацiю основних засобiв виробничого та не виробничого призначення. Накопичена аморизацiя основних заособiв на кiнець звiтного перiоду складає 21440,0 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.


Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Протягом звiтного року ПАТ "Могилiв-Подiльський консервний завод" не вчиняв правочини з власниками iстотної участi, та членами органiв управлiння товариства, афiлiйованими особами..
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби товариства знаходяться за його мiсцезнаходженням. Збiльшення основних засобiв вiдбулося за рахунок їх переоцiнки. На кiнець звiтного перiоду укладено договiр оренди з 1 орендарем. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства, У зв'язку з недостатнiстю фiнансування, проведення капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, не планується, тому сума видаткiв, що плануються, методи фiнансування тощо, товариством не розглядались.
Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка