Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмеженьСторінка4/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Серед проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента:

1. Застарiле обладнання.

2. Вiдсутнiсть стабiльної сировинної бази.

3. Велика конкуренцiя на ринку сировини та збуту.

4. Недостатнiсть фiнансових ресурсiв для впровадження нових сучасних технологiй.

5. Складнi погоднi умови.

Також пiдприємство дуже залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень.


Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звiтного перiоду до товариства не застосовувались штрафнi санкцiї.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування капiтальних витрат здiйснювалось i планується здiйснювати за рахунок кредитiв банкiв. Робочого капiталу не достатньо. Дотацiй немає. Товариством не визначено лiквiдацiйну вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, з нульовою залишковою вартiстю, якi продовжують використовуватись в господарськiй дiяльностi.


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладенi, але ще не виконанi на кiнець звiтного перiоду наступнi договори:

1. ООО "ВнешТоргИнвест" (Россия, г. Екатеринбург) - 15 млн. рос. рублiв.

2. ООО "РУСЬИМПОРТ" (Россия, г. Верхняя Пишма) - 15 млн. рос. рублiв.

3. ООО "Юго-Восточная торговая компания" (Россия, г. Санки-Петербург) - 15 млн. рос. рублiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В подальшому товариство планує:

1. Збiльшення обсягiв виробництва продукцiї, яка користується великим попитом як в Українi , так i за її межами.

2. Впровадження нових технологiй.

3. Реконструкцiя цехiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок у звiтному роцi Товариством не проводилось.


Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Будь-якi судовi справи стосовно емiтента та його посадових осiб вiдсутнi.


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Основнi види дiяльностi, якими займається емiтент не пiдлягають лiцензуванню. Емiтент не входить до будь-яких об'єднань, товариств. На протязi звiтного перiоду позачерговi збори не проводились. Дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Облiгацiї емiтентом не випускалися. Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалася. Акцiї емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавалися, подаватися не передбачається. протягом останнiх перiодiв пiдприємство збиткове.XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

28 858

25 254

0

0

28 858

25 254

будівлі та споруди

10 721

10 509

0

0

10 721

10 509

машини та обладнання

5 072

2 235

0

0

5 072

2 235

транспортні засоби

1 065

836

0

0

1 065

836

інші

12 000

11 674

0

0

12 000

11 674

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

28 858

25 254

0

0

28 858

25 254

Опис

Термiн використання основних засобiв - до повного їх зносу (за основними групами не подiлений).

Умови користування основними засобами - за їх призначенням.

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становила 47278 тис. грн.

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 46694 тис.грн.

Загальна ступiнь зносу основних засобiв становить 45,91%.

Сума нарахованого зносу - 21420 тис.грн.

В 2013 роцi обладнання на 100% потужностi.

В звiтному перiодi обмежень на використання основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-7 365

-1 988

Статутний капітал (тис.грн)

7 000

7 000

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

7 000

7 000

Опис

Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою:

ЧАф. =НАо+ ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де

ЧАф. - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства;

НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi;

ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi;

НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень;

НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу;

З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю;

ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi );

ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть)

Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв , запасiв , усiх видiв товарно матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства

ЧАф. = - 7365Висновок

Як бачимо з розрахунку, чистi активи дорiвнюють -7365 тис. грн., що значно менше розмiру статутного капiталу пiдприємства. Тобто чистi активи пiдприємства не вiдповiдають вимогам ч.3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

64 808

X

X

у тому числі:
Клiрiнговий дiм

13.04.2010

6 808

20

13.06.2014

Клiрiнговий дiм

09.02.2011

15 000

17

07.05.2012

Клiрiнговий дiм

03.06.2011

8 000

17

31.05.2012

Клiринговий дiм

14.02.2012

35 000

17

31.01.2015

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

154

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

55 788

X

X

Усього зобов'язань

X

120 750

X

X

Опис

Товариство вiдображає в балансi зобов'язання за умови, що вони являють собою заборгованiсть пiдприємств, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, як очiкується призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, тобто до зменшення економiчної вигоди.

Визнання та оцiнка реальностi кредиторської заборгованостi вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення .
Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

2

1


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X
Акціонери
X

Депозитарна установа
X

Інше (запишіть)

д/в


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук
X

Інше (запишіть)

д/в


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація
X

Додатковий випуск акцій
X

Унесення змін до статуту товариства
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X

Інше (запишіть)

У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради

4

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка