Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?Сторінка5/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
#403
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування
X

Аудиторський
X

З питань призначень і винагород
X

Інвестиційний
X

Інше (запишіть)

Комiтети у складi наглядової ради не створювалися.

Інше (запишіть)

Комiтети у складi наглядової ради не створювалися.


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)

Члени наглядової ради винагороди не отримують.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік
X

Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (запишіть)

д/в

X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X

Інше (запишіть)

Протягом звiтного перiоду у складi наглядової ради змiн небуло.


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

ні

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства
X

Положення про порядок розподілу прибутку
X

Інше (запишіть)

Будь-якi iншi внутрiшнi положення не затверджувались загальними зборами.


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

так

так

так

так

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі
X

Менше ніж раз на рік
X

Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік
X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)

Статутом товарситва дане питання вiднесено до компетенцiї виконавчого органу


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
X

Не задовольняли умови договору з аудитором
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X

Інше (запишіть)

В звязку iз змiною законодавства


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X
Наглядова рада
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X

Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились
X

Інше (запишіть)

Iншi органи управлiння товарситвом та стороннi компанiї перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi не проводили


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X

Інше (запишіть)

Пропозицiй щодо перевiрки вiд iнших органiв управлiння товариством не надходило протягом звiтного перiоду.


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій
X

Випуск депозитарних розписок
X

Випуск облігацій
X

Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X

Інше (запишіть)

Будь-яке iнше залучення iнвестицiй не планується
Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка