Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?Сторінка6/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
#403
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння у товариства вiдсутнiй.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння у товариства вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Кодекс корпоративного управлiння у товариства вiдсутнiй.


Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "АФ "СТАНДАРТ ПЛЮС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

36243519

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2, оф. 104.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4236, 18.12.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора

безумовно-позитивнаXVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "АФ "СТАНДАРТ ПЛЮС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

36243519

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2, оф. 104.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4236, 18.12.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Власникам цiнних паперiв,

керiвництву

ПАТ "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фiнансової звiтностi

Публiчного акцiонерного товариства

"МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

За 2013 рiк,який закiнчився 31.12.2013 року

(код за ЄДРПОУ 00373965)

в зв'язку з поданням звiтностi до

Нацiональної Комiсiї з Цiнних Паперiв

та Фондового Ринку

мiсто Вiнниця

2014 рiк


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС"

код за ЄДРПОУ 36243519, р/р 26005013002091 в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627

площа Гагарiна, 2, офiс 104, мiсто Вiнниця, Україна, 21018

Свiдоцтво АПУ про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв

№ 4236 вiд 18.12.2008 року дiйсне до 31.10.2018 року

тел./факс: +380 432 550803 e-mail: standart@vinnitsa.com

сайт: www.audit-standart.vn.ua?

ОСНОВНI ВIДОМОСТI

ПРО ЕМIТЕНТА

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

Скорочене найменування ПАТ "МОГIЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ 00373965

Мiсцезнаходження 24000, Вiнницька обл., мiсто Могилiв-Подiльський, вулиця Днiстровська, будинок 60

Телефон - факс (04337) 6-05-34

Дата державної реєстрацiї 23.07.2003року № запису 1 178 120 0000 000002

Основнi види дiяльностi 15.32.0 - Виробництво фруктових та овочевих сокiв;

15.33.0 - Перероблення та консервування овочiв та фруктiв, не вiднесене до iнших групувань;

15.41.0 - Виробництво нерафiнованих олiї та жирiв;

01.41.0 - Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту;

52.11.0 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;

63.12.0 - Складське господарство

Банкiвськi реквiзити Р/р 2600609280; АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ";МФО 300647

Р/р 2600902700004; ПАТКБ "ПРАВЕКС_БАНК"; МФО 321983

ПРО АУДИТОРА, ЩО СКЛАВ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ)

Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС"

Скорочена назва ТОВ "АФ "СТАНДАРТ ПЛЮС"

Код за ЄДРПОУ 36243519

Мiсцезнаходження 21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2, оф. 104.

Телефон - факс (0432) 55-08-03

Сертифiкат директора Серiя А - № 004227 вiд 19 травня 2000року

Дiйсний до 19 травня 2019 року

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв АПУ № 4236 вiд 18.12.2008 року

Дiйсне до 31.10.2018 року

Данi про наявнiсть вiдповiдних лiцензiї, сертифiката, диплома, свiдоцтва тощо iз зазначенням дати та органу, що їх видав Сертифiкат аудитора та Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм (аудиторiв) виданi Аудиторською Палатою України.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Договiр 119/13-А вiд 23.12.2013 року

Перевiрку розпочато 23.12.2013 року

Закiнчено перевiрку 03.04.2014 року

На пiдставi зазначеного договору проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2013 року.

Аудиторську перевiрку здiйснено вiдповiдно до:

- вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року №3125-ХII;

- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi за текстом - Мiжнароднi стандарти аудиту або МСА), прийнятих в Українi в якостi нацiональних, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора";

- "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку (далi за текстом - НКЦПФР) №1360 вiд 29.09.2011, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №1358/20096 вiд 28.11.2011;

- "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнними паперами та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням НКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №53/13320 вiд 23.01.2007.

ВИСНОВОК (ЗВIТ)

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

ВСТУП


Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" за 2013 рiк, що додається, яка складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi .

Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА

На вiдмiну вiд вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо складання фiнансової звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

(ВИСНОВОК)

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає справедливо та достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2013 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI

Вiдповiдальнiсть "за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше трьох рокiв...", на пiдприємствi, що перевiрялось, несе вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" керiвник, який здiйснює керiвництво пiдприємством вiдповiдно до законодавства та установчих документiв.

Керiвник та головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть облiку та звiтностi. Вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського облiку регулюється посадовими iнструкцiями.

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться бухгалтерською службою на чолi з головним бухгалтером. Дiяльнiсть працiвникiв бухгалтерiї регламентується посадовими iнструкцiями, що затвердженi на пiдприємствi.

Бухгалтерська служба пiдприємства крiм вимог чинного законодавства у своїй роботi керується також "Наказом про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику пiдприємства", затвердженого керiвником на 2013 рiк.

2. ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

" Безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.

" Прийнятнiсть обраних облiкових полiтик та адекватнiсть розкриттiв у фiнансової звiтностi

Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку.

Пiдприємство дотримується та веде облiк згiдно обраної облiкової полiтики.

3. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

АКТИВИ ПIДПРИЄМСТВА

Аудит основних засобiв

Облiк основних засобiв Пiдприємства ведеться вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби " та Положення про фiнансову полiтику пiдприємства у 2013 роцi.

За даними фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2013 року на балансi облiковувалися основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, данi щодо яких наведенi в таблицi:

Станом на 31.12.2013 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять, тис.грн.:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ

Основнi засоби: 28 858 25 254 26 890

Первiсна вартiсть 47 278 46 694 43 428

Знос 18 420 21 440 16 538

Структура основних засобiв ( за залишковою вартiстю )наступна тис.грн.:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ

Iнвестицiйна нерухомiсть 0 0 0

Земельнi дiлянки та будiвлi i споруди 10 721 10 509 10 757

Капiтальнi витрати на полiпшення земель 0 0 0

Будинки, споруди та передавальнi пристрої 0 0 0

Машини та обладнання 5 072 2 235 6 402

Транспортнi засоби 1 065 836 1 035

Iнструменти, прилади, iнвентар 117 102 122

Тварини 0 0 0

Багаторiчнi насадження 0 0 0

Iншi основнi засоби 6 937 6 903 6 982

Незавершене будiвництво 4 946 4 669 1 592

Разом 28 858 25 254 26 890

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 21 440 тис. грн., залишкова вартiсть 25 254 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 45,92% первiсної вартостi основних засобiв.

Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об'єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не амортизуються.

На нашу думку, данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам.

Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв, сировини, матерiалiв, палива та правильнiсть їх списання

Для бухгалтерського облiку Пiдприємства запаси класифiкують на такi групи: основнi та допомiжнi матерiали, малоцiннi та швидкозношуванi предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.

Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з МСБО 2 "Запаси".

Балансова (облiкова ) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ

Запаси 32 784 30 991 39 986

Виробничi запаси 3 405 6 728 6 442

Незавершене виробництво 2 355 1 790 3 459

Готова продукцiя 26 783 22 127 29 203

Товари 241 346 882

Поточнi бiологiчнi активи 0 0 0

Структура запасiв наступна:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ

Сировина i матерiали 1 499 4 773 4 291

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 0

Паливо 187 163 189

Тара та пакувальнi матерiали 1 033 1 145 1 388

Будiвельнi матерiали 189 222 462

Запаснi частини 80 63 52

Продукцiя сiльськогосподарського призначення 18 3 14

Поточнi бiологiчнi активи 0

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 35 40 46

Iншi запаси 364 319

Готова продукцiя 26 783 22 127 29 203

Незавершене виробництво 2 355 1 790 3 459

Товари 241 346 882

Разом 32 784 30 991 39 986

Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Товариства та затвердженi в установленому порядку.

Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Товариством на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети".

Вiдповiдно до вимог МСБО 2 "Запаси", вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами Пiдприємства протягом строку їх фактичного використання.

Вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими актами списання матерiальних запасiв.

Аудит грошових коштiв та дебiторської заборгованостi

Облiк дебiторської заборгованостi проводиться у вiдповiдностi з вимогами МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю, тобто дебiторська заборгованiсть за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.

Поточна дебiторська заборгованiсть, яка не пов'язана з реалiзацiєю продукцiї, робiт, послуг, що визнана безнадiйною на протязi звiтного перiоду вiдображена у складi iнших операцiйних витрат.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги станом на 31.12.2013 р. становить:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 7 723 12 711 11 358

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 0 0 0

за виданими авансами 42 021 34 587 27 381

з бюджетом 5 401 4 425 5 693

у тому числi з податку на прибуток 0 0 0

з нарахованих доходiв 0 0 0

iз внутрiшнiх розрахункiв 0 0 0

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 103 69 77

Структура грошових коштiв товариства станом на 31.12.2013 р. становить, тис.грн.:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ

Грошовi кошти та їх еквiваленти: 144 94 231

Готiвка 101 29 71

Рахунки в банках 12 23 160

Грошовi кошти в дорозi 31 42 0

Данi аналiтичного облiку грошових коштiв i дебiторської заборгованостi вiдповiдають даним синтетичного облiку.

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ

Витрати майбутнiх перiодiв 11 17 14

Iншi оборотнi активи 6 421 5 203 6 242

Необоротнi активи , утримуванi для продажу , та групи вибуття 34 34 34

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПIДПРИЄМСТВА

Зобов'язання пiдприємства визнанi згiдно МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв", МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання i непередбаченi активи".

Пiдприємство за звiтний рiк, станом на 31.12.2013 р. має наступну структуру поточнi зобов'язання i забезпечення, тис.грн.:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ

Короткостроковi кредити банкiв 65 808 64 808 55 000

Векселi виданi 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 0 0 0

довгостроковими зобов'язаннями 0 0 0

товари, роботи, послуги 8 198 9 646 11 652

розрахунками з бюджетом 704 154 146

у тому числi з податку на прибуток 0 0 0

розрахунками зi страхування 147 263 275

розрахунками з оплати працi 830 1 611 1 186

одержаними авансами 41 788 36 971 40 095

розрахунками з учасниками 0 0 0

iз внутрiшнiх розрахункiв 0 0 0

страховою дiяльнiстю 0 0 0

Поточнi забезпечення 70 96 11

Доходи майбутнiх перiодiв 0 0 0

Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 0 0 0

Iншi поточнi зобов'язання 7 943 7 201 5 443

Проведеною перевiркою порушення вимог зазначених законодавчих документiв аудитором не виявлено.

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

Аналiтичний облiк статутного, пайового, додаткового вкладеного, резервного, неоплаченого, вилученого капiталiв та нерозподiленого прибутку на пiдприємствi ведеться з використанням вiдповiдних рахункiв. Рахунки призначенi для узагальнення iнформацiї про стан i рух коштiв рiзновидностей власного капiталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв), цiльових надходжень, забезпечень майбутнiх витрат i платежiв, страхових резервiв.

З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI керiвництвом товариства:

Обрано тип товариства Публiчне акцiонерне товариство

Змiнени найменування акцiонерного товариства З вiдкритого на публiчне

Внесенi змiни до Статуту товариства та Статут товариства Викладений в новiй редакцiї.

Структура власного капiталу товариства станом на 31.12.2013 р. становить, тис.грн.:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ

Зареєстрований (пайовий) капiтал 7 000 7 000 7 000

Внески до незареєстрованого статутного капiталу 0 0 0

Капiтал у дооцiнках 0 0 0

Додатковий капiтал 0 0 0

Емiсiйний дохiд 0 0 0

Накопиченi курсовi рiзницi 0 0 0

Резервний капiтал 0 0 0

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) ( 8 988 ) ( 14 365 ) ( 2 902 )

Неоплачений капiтал 0 0 0

Вилучений капiтал 0 0 0

Iншi резерви 0 0 0

Разом ( 1 988 ) ( 7 365 ) 4 098

Порядок розподiлу прибутку пiдприємства здiйснюється згiдно зi Статутом та рiшенням зборiв акцiонерiв.

Зареєстрований (пайовий) капiтал

Об'явлений зареєстрований капiтал пiдприємства становить 7 000 000,00грн. Величина зареєстрованого капiталу на 31.12.2013 р. становить 7 000 000,00 грн.. Станом на 31.12.2013 року зареєстрований капiтал сплачено повнiстю.

Iнформацiя про випуски акцiй:

Дата реєстрацiї випуску акцiй 13.06.2010

Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 530/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцiй Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Код цiнного папера UA4000082796

Тип цiнного папера Iменнi простi

Форма iснування та форма випуску акцiй Бездокументарна

Номiнальна вартiсть акцiї (грн.) 0.25

Кiлькiсть акцiй (штук) 28 000 000

Загальна номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 7 000 000

Частка у статутному капiталi (%) 100

Станом на 31.12.2013року Статутний капiтал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" сплачено в розмiрi 7 000 000,00 грн., що становить 100% Статутного капiталу пiдприємства.

Непокритий збиток

На пiдприємствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого порядку.

Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам МСБО 2 "Запаси".

Фактична собiвартiсть та оцiнка залишкiв незавершеного виробництва на пiдприємствi достовiрнi i обраховуються згiдно чинного законодавства.

Витрати виробництва облiковуються вiдповiдно МСБО 2 "Запаси". Склад витрат, порядок розподiлу витрат здiйснюється згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства та вiдповiдає мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi

Непокритий збиток пiдприємства станом на 31.12.2013 року становить - 14 365 тис. грн., який сформувався внаслiдок непокритого збитку станом на 01.01.2013 року в сумi 8 988 тис. грн., збiльшеного на суму отриманого чистого збитку за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2013 року в сумi 5377тис.грн.

Чистий збиток за 2013 рiк пiдприємством отримано наступним чином:

Найменування показника За звiтний перiод За попереднiй перiод

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 56 946 54 075

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ( 44 705 ) ( 43 163 )

Валовий: прибуток 12 241 10 912

Валовий: збиток 0 0

Iншi операцiйнi доходи 38 220 37 983

Адмiнiстративнi витрати ( 2 741 ) ( 2 904 )

Витрати на збут ( 10 682 ) ( 8 916 )

Iншi операцiйнi витрати ( 30 655 ) ( 32 464 )

Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток 6 383 4 611

Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: збиток 0 0

Доход вiд участi в капiталi 0 0

Iншi фiнансовi доходи 0 0

Iншi доходи 0 0

Фiнансовi витрати ( 11 341 ) ( 10 297 )

Витрати вiд участi в капiталi 0 0

Iншi витрати 0 0

Фiнансовий результат до оподаткування: прибуток 0 0

Фiнансовий результат до оподаткування: збиток ( 4 958 ) ( 5 686 )

Витрати (дохiд) з податку на прибуток ( 419 ) ( 400 )

Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 0 0

Чистий фiнансовий результат: прибуток 0 0

Чистий фiнансовий результат: збиток ( 5 377 ) ( 6 086 )

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 0 0

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 0 0

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 0 0

Сукупний дохiд ( 5 377 ) ( 6 086 )

Чистий збиток отриманий, в ходi звичайної дiяльностi, вiрно вiдображений з точки зору рахунку, суми i перiоду. Вiдображений дохiд у "Звiтi про фiнансовi результати", включає видатковi накладнi на вiдпуск продукцiї та рахунки за наданi послуги i певним чином вiдображений з точки зору суми i перiоду. Витрати дiйснi i певним чином вiдображенi з точки зору суми i перiоду.

4. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12.2013 р..

Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв пiдприємства виражається такою формулою:

ЧА ф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де

ЧА ф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства;

НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi;

ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi;

НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень;

НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу;

З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою вартiстю;

ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi );

ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть).

Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно матерiальних цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення оцiнки вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну вартiсть чистих активiв пiдприємства

Розрахунок вартостi чистих активiв, тис.грн.:

Найменування показника На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства ( 1 988 ) ( 7 365 ) 4 098

Зареєстрований (пайовий) капiтал 7 000 7 000 7 000

Скоригований капiтал 7 000 7 000 7 000

Розрахункова вартiсть чистих активiв нижча вiд статутного капiталу та скоригованого статутного капiталу. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капiталу.

Ризики суттєвого викривлення

Суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено.

Виконання значних правочинiв

Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини (у межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства) вiдбувалися за рiшеннями Наглядової ради товариства. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" дотримується вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"

Стан корпоративного управлiння

Стан корпоративного управлiння на Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi Товариства". Внутрiшнього аудиту на Товариствi немає.

При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

5. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ

Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу

Коефiцiєнти Рядкi Балансу

Абсолютна лiквiднiсть Р. 1165 А.Б./ р. 1695 П.Б

Загальна лiквiднiсть Р.1195/ р. 1695 П.Б.

Фiнансова незалежнiсть Р.1495П.Б./сума Балансу

Покриття зобов'язань власним капiталом Р.1495П.Б. / р.1695+1595

Розрахованi показники фiнансового стану

Коефiцiєнти Орiєнтовне позитивне значення На кiнець звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату переходу на МСФЗ

Абсолютна лiквiднiсть 0,25 - 0,5 0,0011 0,0007 0,0020

Загальна лiквiднiсть 1,0 - 2,0 0,7539 0,7295 0,7994

Фiнансова незалежнiсть (автоно?мiї) 0,25 - 0,5 Вiд'ємне значення Вiд'ємне значення 0,0347

Покриття зобов'язань власним капiталом 0,5 - 1,0 Вiд'ємне значення Вiд'ємне значення 0,0360

" Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства в їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов'язань - станом на кiнець року вiдповiдно з розрахунком коефiцiєнта пiдприємство не готове негайно лiквiдувати поточнi зобов'язання.

В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства видно, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2013 року становить - 0,0007, що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного покриття короткострокових зобов'язань.

" Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i визначається як вiдношення оборотних активiв пiдприємства до суми поточних зобов'язань пiдприємства - станом на кiнець року розрахований коефiцiєнт лiквiдностi свiдчить про те, що пiдприємства може лiквiдувати поточнi зобов'язання.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 0,7295 свiдчить про те, що пiдприємство станом на 31.12.2013 року немає можливiсть виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 -2,0)

" Коефiцiєнт фiнансової незалежностi показує частку активiв органiзацiї, якi покриваються за рахунок власного капiталу (забезпечуються власними джерелами формування). Частка, що залишилася активiв покривається за рахунок позикових коштiв.

" Станом на 31.12.2013 року пiдприємство фiнансово нестiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової незалежностi, який має вiдємне значення .

" Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних коштiв пiдприємства - розрахований показник на кiнець року свiдчить про те, що пiдприємство не має залежностi вiд залучених коштiв.

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, має вiдємне значення , тобто пiдприємство немає можливiсть негайно погасити зобов'язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0.)

На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" можна сказати, що станом на 31.12.2013 року Товариство має недостатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i залежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.

ВИКОНАВ:

АУДИТОР В.В.ГУЦАЛЮК

сертифiкат аудитора серiї А № 004804

аудиторської палати України вiд 22.06.2001 року

ДИРЕКТОР

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА

"СТАНДАРТ ПЛЮС" О.В.ПАНАРIНА

Сертифiкат аудитора серiї А № 004227

Аудиторської Палати України вiд 19.05.2000 року

м. Вiнниця, пл. Гагарiна ,2 03.04.2014 р.
Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка