Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рікСторінка7/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
#403
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13КОДИ

Дата

31.12.2013

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00373965

Територія

Вінницька область, Могилiв-Подiльський район/м.Могилiв-Подiльський

за КОАТУУ

0522600000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво фруктових і овочевих соків

за КВЕД

10.32

Середня кількість працівників: 309

Адреса, телефон: 24000 м. Могилiв-Подiльський, вул. Днiстровська, 60, (04337) 6 04 34

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v


Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 p.Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на МСФЗ

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби

1010

28 858

25 254

26 890

первісна вартість

1011

47 278

46 694

43 428

знос

1012

( 18 420 )

( 21 440 )

( 16 538 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

28 858

25 254

26 890

II. Оборотні активи

Запаси

1100

32 784

30 991

39 986

Виробничі запаси

1101

3 405

6 728

6 442

Незавершене виробництво

1102

2 355

1 790

3 459

Готова продукція

1103

26 783

22 127

29 203

Товари

1104

241

346

882

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

7 723

12 711

11 358

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

42 021

34 587

27 381

з бюджетом

1135

5 401

4 425

5 693

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

103

69

77

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

144

94

231

Готівка

1166

101

29

71

Рахунки в банках

1167

12

23

160

Витрати майбутніх періодів

1170

11

17

14

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

6 421

5 203

6 242

Усього за розділом II

1195

94 608

88 097

90 982

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

34

34

34

Баланс

1300

123 500

113 385

117 906
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на МСФЗ

1

2

3

4

5

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

7 000

7 000

7 000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-8 988

-14 365

-2 902

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-1 988

-7 365

4 098

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

0

у тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

65 808

64 808

55 000

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

товари, роботи, послуги

1615

8 198

9 646

11 652

розрахунками з бюджетом

1620

704

154

146

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

розрахунками зі страхування

1625

147

263

275

розрахунками з оплати праці

1630

830

1 611

1 186

одержаними авансами

1635

41 788

36 971

40 095

розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

70

96

11

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

7 943

7 201

5 443

Усього за розділом IІІ

1695

125 488

120 750

113 808

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

123 500

113 385

117 906

Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка