Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рікСторінка1/10
Дата конвертації29.05.2018
Розмір1.71 Mb.
#40823
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова Правлiння


Сушон А.I.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

21.04.2016

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13677276

4. Місцезнаходження

02225, м.Київ, вул. Закревського,22

5. Міжміський код, телефон та факс

+38 044 5545-13-44, +38 044 545-08-06

6. Електронна поштова адреса

alla@uacinema.net.ua; upps@i.kiev.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, оскiльки Товариство не отримувало лiцензiй (дозволiв). Вiдомостi щодо участi у створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило рейтингової оцiнки. Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що у звiтному та попередньому перiодах рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй в звiтному перiодi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27 не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що пiблiчнi акцiонернi товариства вказують текст аудиторського висновку (звiту). Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРХАРЧОПРОМСЕРВIС"2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 3112883. Дата проведення державної реєстрації

19.12.19954. Територія (область)

м.Київ


5. Статутний капітал (грн)

381000006. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

102


9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

56.10 - Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування

81.22 - Iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiвi промислових об'єктiв10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Роздiлу III глави 4 пункту 1.5 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя "Укрексiмбанку" м. Києва

2) МФО банку

380333

3) Поточний рахунок26004014037857

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Києвi

5) МФО банку

380333

6) Поточний рахунок26004014037857
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ "Бiзнес Лоджик"

34750916

02660, м. Київ, вул. Закревського, 22

79,5258

ТОВ "Гранд Фiнанси"

32377745

02260, м. Київ, вул. Закревського, 22

20,1085

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

193 фiзичних особи - резидента

- -

0,3657

Усього

100


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сушон Алла Iванiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1969


5) Освіта

Вища


6) Стаж роботи (років)

25


7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Укрхарчопромсервiс", перший заступник Голови Правлiння.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2015, обрано на 1 рiк

9) Опис

Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, та має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Голова Правлiння: 1. Скликає засiдання Правлiння, забезпечує їх проведення, протоколювання, головує на них. 2. Без окремої довiреностi представляє Товариство у вiдносинах з державними органами, установами, iншими юридичними та фiзичними особами, як на територiї України, так i за її межами. 3. Укладає правочини вiд iменi Товариства (контракти, договори, видає довiреностi тощо), з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, та забезпечує їх виконання. 4. Без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства, пiдписує документи: правочини, договори, довiреностi, платiжнi i розрахунковi документи та iншi. 5. Згiдно затвердженому штатному розкладу приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Товариства, заохочує працiвникiв Товариства та накладає на них дисциплiнарнi стягнення. 6. Бере участь у Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу. 7. Видає накази та розпорядження з питань, що входять до його компетенцiї. 8. Своїм наказом, за погодженням з Наглядовою радою призначає особу з числа членiв Правлiння, яка на час його вiдсутностi буде його замiщати та виконувати повноваження, вiднесенi до його компетенцiї цим Статутом. 9. Виносить на розгляд Загальних зборiв та Наглядової ради окремi питання. Голова Правлiння зобов'язаний: 1. Звiтувати перед Загальними зборами та Наглядовою радою про дiяльнiсть Товариства за рiк, про виконання їх рiшень та планiв Товариства, про плани Товариства на наступний рiк. 2. Виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради. 3. Забезпечити виконання умов контракту, укладеного з ним. 4. Повiдомляти Наглядову раду про можливiсть вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть протягом п'яти робочих днiв з дня отримання вiдомостей про це. 5. Виконувати iншi покладенi на нього функцiї. Заробiтна плата виплачується згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. На пiдставi Рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 21.04.2015 р. Сушон Аллу Iванiвну обрано на посаду Голови Правлiння з 21.04.2015 р. Вперше була обрана 11 липня 2007 року з подальшим переобранням щорiчно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Голова Правлiння. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.


1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олефiренко Ганна Костянтинiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) ОсвітаВища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗАТ "Укрхарчопромсервiс", економiст.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

20.02.2008, обрано безстроково

9) Опис


Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Заробiтна плата виплачується згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа за останнi п'ять рокiв: економiст. Обiймає за сумiсництвом посаду головного бухгалтера в ТОВ "Iффектiв Солюшнс Бенд" (02217, Київ, вул. Закревського, 22, код ЄДРПОУ 34343702). Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Довгаль Вiталiй Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) ОсвітаВища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПАТ "Укрхарчопромсервiс", начальник вiддiлу охорони.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2015, обрано на 1 рiк

9) Опис


Член Правлiння Товариства має наступнi функцiї: 1. Розпоряджається коштами та майном Товариства у вiдповiдностi з цим Статутом та рiшеннями Загальних зборiв. 2. Розподiляє функцiї мiж членами Правлiння. 3. Розробляє проекти рiшень Загальних зборiв про порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв, розмiри i строки виплати дивiдендiв та передає їх на схвалення Наглядовiй радi, яка подає їх Загальним зборам. 4. Визначає полiтику найму персоналу Товариства, системи оплати працi, штатiв, розмiру фонду оплати працi. Заробiтна плата виплачується згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 21.04.2015 р. Довгаль Вiталiй Олександрович обраний на посаду Члена Правлiння з 21.04.2015 р. Вперше був обраний 22 квiтня 2011 року з подальшим переобранням щорiчно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Правлiння, начальник вiддiлу охорони. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада

Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нешва Вiра Григорiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) ОсвітаСередня спецiальна

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПАТ "Укрхарчопромсервiс", начальник господарського вiддiлу.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2015, обрано на 1 рiк

9) Опис


Член Правлiння Товариства має наступнi функцiї: 1. Розпоряджається коштами та майном Товариства у вiдповiдностi з цим Статутом та рiшеннями Загальних зборiв. 2. Розподiляє функцiї мiж членами Правлiння. 3. Розробляє проекти рiшень Загальних зборiв про порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв, розмiри i строки виплати дивiдендiв та передає їх на схвалення Наглядовiй радi, яка подає їх Загальним зборам. 4. Визначає полiтику найму персоналу Товариства, системи оплати працi, штатiв, розмiру фонду оплати працi. Заробiтна плата виплачується згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Рiшенням Наглядової Ради Товариства вiд 21.04.2015 р. Нешва Вiра Григорiвна обрана на посаду Члена Правлiння з 21.04.2015 р. Вперше була обрана 22 квiтня 2011 року з подальшим переобранням щорiчно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник господарського вiддiлу. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1) Посада

Голова Наглядової Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Бiзнес Лоджик"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

34750916

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

10.04.2015, обрано на 3 роки9) Опис

Голова Наглядової ради: здiйснює органiзацiю дiяльностi Наглядової ради, а саме: скликає засiдання Наглядової ради i головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, формує порядок денний, органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. До компетенцiї Наглядової ради вiдноситься контроль за дiяльнiстю Правлiння в межах, передбачених Статутом Товариства та законом. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 2. Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв. 3. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв. 4. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту. 5. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiї, цiнних паперiв. 8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом. 9. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. 10. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди. 11. Обрання реєстрацiйної комiсiї. 12. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 13. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв. 14. Визначення дати складення Перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах згiдно з Статутом. 15. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях юридичних осiб, про заснування/участь у заснуваннi або придбання корпоративних прав юридичних осiб. 16. Вирiшення наступних питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства: 1) розроблення умов та затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); 2) пiдготовка для Акцiонерiв пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); 3) затвердження проекту статуту товариства, створюваного в результатi злиття; 4) винесення на Загальнi збори питання про припинення (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу), про створення нового товариства (у разi видiлу), про затвердження умов конвертацiї акцiй Товариства, що припиняється в акцiї товариств, що створюються або про конвертацiю частини акцiй Товариства (при видiлi), про порядок обмiну акцiй Товариства на частки (паї) пiдприємницького товариства-правонаступника (при перетвореннi); 5) винесення на Загальнi збори питання про затвердження статуту товариства, що створюється в результатi злиття. 17. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 18. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 19. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 20. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 21. Надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до вимог закону. 22. Попереднiй розгляд та подання перспективних планiв Товариства i звiтiв про їх виконання Загальним зборам, розгляд i затвердження iнших планiв Товариства 23. Затвердження органiзацiйно-штатної структури Товариства, схвалення проектiв рiшень Загальних зборiв, розроблених Правлiнням Товариства. 24. Прийняття рiшення про вчинення правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть. 25. Прийняття рiшення про укладення, змiну, розiрвання правочинiв/договорiв/контрактiв, на суму, що перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларiв США або еквiвалент в iншiй валютi; а також будь-яких угод (договорiв) стосовно вiдчуження майна Товариства; отримання кредитiв; надання позик, видачi гарантiй або поруки; накладення будь-яких обмежень чи обтяжень на майно Товариства, в тому числi, передача в заставу. 26. Контроль за своєчаснiстю складання та надання Загальним зборам балансу, звiтiв по прибуткам та збиткам, щорiчного звiту Правлiння. 27. Прийняття рiшення про проведення службового розслiдування за фактами спричинення або виникнення загрози спричинення майнової та/або немайнової шкоди Товариству, його Акцiонерам, виникнення збиткiв у Товариства тощо та причетностi посадових осiб Товариства до них. Прийняття рiшення про притягнення Голови або членiв Правлiння до майнової та/або дисциплiнарної вiдповiдальностi. 28. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень на час проведення розслiдування та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 29. Прийняття дострокової вiдставки Голови або члена Правлiння у разi подання ним заяви про звiльнення з посади за власним бажанням та прийняття рiшення про припинення їх повноважень та обрання Голови або члена Правлiння замiсть особи повноваження якої припинено. 30. Прийняття рiшення про погодження особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння у випадку вiдпустки, хвороби та iншої неможливостi Голови Правлiння тимчасово виконувати свої повноваження. 31. Призупинення будь-якого рiшення Голови Правлiння та Правлiння до розгляду вiдповiдного питання Наглядовою радою. 32. Створення та скасування творчих та громадських рад, комiсiй, та iнших утворень, якi дiють при органах Товариства на громадських та iнших засадах. 33. Вирiшення iнших питань, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради законом та не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно з Статутом Товариства. 34. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi. Призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 10.04.2015 р. Як Головi Наглядової ради винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачується.
1) Посада

Член Наглядової Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "Гранд Фiнанс"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

32377745

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

10.04.2015, обрано на 3 роки9) Опис

До компетенцiї Члена Наглядової ради вiдноситься контроль за дiяльнiстю Правлiння в межах, передбачених Статутом Товариства та законом. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 2. Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв. 3. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв. 4. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту. 5. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiї, цiнних паперiв. 8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом. 9. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. 10. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди. 11. Обрання реєстрацiйної комiсiї. 12. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 13. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв. 14. Визначення дати складення Перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах згiдно з Статутом. 15. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях юридичних осiб, про заснування/участь у заснуваннi або придбання корпоративних прав юридичних осiб. 16. Вирiшення наступних питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства: 1) розроблення умов та затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); 2) пiдготовка для Акцiонерiв пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); 3) затвердження проекту статуту товариства, створюваного в результатi злиття; 4) винесення на Загальнi збори питання про припинення (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу), про створення нового товариства (у разi видiлу), про затвердження умов конвертацiї акцiй Товариства, що припиняється в акцiї товариств, що створюються або про конвертацiю частини акцiй Товариства (при видiлi), про порядок обмiну акцiй Товариства на частки (паї) пiдприємницького товариства-правонаступника (при перетвореннi); 5) винесення на Загальнi збори питання про затвердження статуту товариства, що створюється в результатi злиття. 17. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 18. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 19. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 20. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 21. Надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до вимог закону. 22. Попереднiй розгляд та подання перспективних планiв Товариства i звiтiв про їх виконання Загальним зборам, розгляд i затвердження iнших планiв Товариства 23. Затвердження органiзацiйно-штатної структури Товариства, схвалення проектiв рiшень Загальних зборiв, розроблених Правлiнням Товариства. 24. Прийняття рiшення про вчинення правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть. 25. Прийняття рiшення про укладення, змiну, розiрвання правочинiв/договорiв/контрактiв, на суму, що перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларiв США або еквiвалент в iншiй валютi; а також будь-яких угод (договорiв) стосовно вiдчуження майна Товариства; отримання кредитiв; надання позик, видачi гарантiй або поруки; накладення будь-яких обмежень чи обтяжень на майно Товариства, в тому числi, передача в заставу. 26. Контроль за своєчаснiстю складання та надання Загальним зборам балансу, звiтiв по прибуткам та збиткам, щорiчного звiту Правлiння. 27. Прийняття рiшення про проведення службового розслiдування за фактами спричинення або виникнення загрози спричинення майнової та/або немайнової шкоди Товариству, його Акцiонерам, виникнення збиткiв у Товариства тощо та причетностi посадових осiб Товариства до них. Прийняття рiшення про притягнення Голови або членiв Правлiння до майнової та/або дисциплiнарної вiдповiдальностi. 28. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень на час проведення розслiдування та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 29. Прийняття дострокової вiдставки Голови або члена Правлiння у разi подання ним заяви про звiльнення з посади за власним бажанням та прийняття рiшення про припинення їх повноважень та обрання Голови або члена Правлiння замiсть особи повноваження якої припинено. 30. Прийняття рiшення про погодження особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння у випадку вiдпустки, хвороби та iншої неможливостi Голови Правлiння тимчасово виконувати свої повноваження. 31. Призупинення будь-якого рiшення Голови Правлiння та Правлiння до розгляду вiдповiдного питання Наглядовою радою. 32. Створення та скасування творчих та громадських рад, комiсiй, та iнших утворень, якi дiють при органах Товариства на громадських та iнших засадах. 33. Вирiшення iнших питань, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради законом та не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно з Статутом Товариства. 34. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi. Призначено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 10.04.2015 р. Як члену Наглядової ради винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачується.
1) Посада

Член Наглядової Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яремчук Олена Михайлiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) ОсвітаВища юридична

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавАдвокатська контора "Коннов i Созановський", адвокат, партнер, Заступник Керуючого.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

10.04.2015, обрано на 3 роки

9) Опис


До компетенцiї Члена Наглядової ради вiдноситься контроль за дiяльнiстю Правлiння в межах, передбачених Статутом Товариства та законом. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 2. Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв. 3. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв. 4. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту. 5. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. 6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiї, цiнних паперiв. 8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом. 9. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння. 10. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди. 11. Обрання реєстрацiйної комiсiї. 12. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 13. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв. 14. Визначення дати складення Перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах згiдно з Статутом. 15. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях юридичних осiб, про заснування/участь у заснуваннi або придбання корпоративних прав юридичних осiб. 16. Вирiшення наступних питань у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства: 1) розроблення умов та затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); 2) пiдготовка для Акцiонерiв пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення); 3) затвердження проекту статуту товариства, створюваного в результатi злиття; 4) винесення на Загальнi збори питання про припинення (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльчого балансу (у разi подiлу та видiлу), про створення нового товариства (у разi видiлу), про затвердження умов конвертацiї акцiй Товариства, що припиняється в акцiї товариств, що створюються або про конвертацiю частини акцiй Товариства (при видiлi), про порядок обмiну акцiй Товариства на частки (паї) пiдприємницького товариства-правонаступника (при перетвореннi); 5) винесення на Загальнi збори питання про затвердження статуту товариства, що створюється в результатi злиття. 17. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 18. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 19. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 20. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 21. Надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до вимог закону. 22. Попереднiй розгляд та подання перспективних планiв Товариства i звiтiв про їх виконання Загальним зборам, розгляд i затвердження iнших планiв Товариства 23. Затвердження органiзацiйно-штатної структури Товариства, схвалення проектiв рiшень Загальних зборiв, розроблених Правлiнням Товариства. 24. Прийняття рiшення про вчинення правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть. 25. Прийняття рiшення про укладення, змiну, розiрвання правочинiв/договорiв/контрактiв, на суму, що перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларiв США або еквiвалент в iншiй валютi; а також будь-яких угод (договорiв) стосовно вiдчуження майна Товариства; отримання кредитiв; надання позик, видачi гарантiй або поруки; накладення будь-яких обмежень чи обтяжень на майно Товариства, в тому числi, передача в заставу. 26. Контроль за своєчаснiстю складання та надання Загальним зборам балансу, звiтiв по прибуткам та збиткам, щорiчного звiту Правлiння. 27. Прийняття рiшення про проведення службового розслiдування за фактами спричинення або виникнення загрози спричинення майнової та/або немайнової шкоди Товариству, його Акцiонерам, виникнення збиткiв у Товариства тощо та причетностi посадових осiб Товариства до них. Прийняття рiшення про притягнення Голови або членiв Правлiння до майнової та/або дисциплiнарної вiдповiдальностi. 28. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень на час проведення розслiдування та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння. 29. Прийняття дострокової вiдставки Голови або члена Правлiння у разi подання ним заяви про звiльнення з посади за власним бажанням та прийняття рiшення про припинення їх повноважень та обрання Голови або члена Правлiння замiсть особи повноваження якої припинено. 30. Прийняття рiшення про погодження особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння у випадку вiдпустки, хвороби та iншої неможливостi Голови Правлiння тимчасово виконувати свої повноваження. 31. Призупинення будь-якого рiшення Голови Правлiння та Правлiння до розгляду вiдповiдного питання Наглядовою радою. 32. Створення та скасування творчих та громадських рад, комiсiй, та iнших утворень, якi дiють при органах Товариства на громадських та iнших засадах. 33. Вирiшення iнших питань, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради законом та не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно з Статутом Товариства. 34. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Призначена рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 10.04.2015 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: адвокат, партнер. На даний час посадова особа обiймає посади: член Наглядової Ради ПАТ "Укрхарчопромсервiс", адвокат, партнер, заступник Керуючого Адвокатської контори "Коннов i Созановський" (01023, Київ, вул. Шота Руставелi, 23, офiс 3); - директор ТОВ "Бiзнес Лоджик" (02217, м.Київ, вул. Закревського, будинок 22). Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Каталог: user files
user files -> Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Властивості твердих тіл


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка