«ринок позичкових капіталів: поняття, структура та його місце в економіці країни»Сторінка5/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.74 Mb.
#12243
1   2   3   4   5

За даними НБУ за 2013 рік найбільше таких кредитів залучили домогосподарства Київської (74 154 млн. грн.), Дніпропетровської (14 469 млн. грн.) та Одеської (14 060 млн. грн.) областей; найменше – Чернігівської (1601 млн. грн.)Тернопільської (1649 млн. грн.) та Кіровоградської (1726 млн. грн.) .

2.3 Проблеми та перспективи розвитку ринку позичкового капіталу

Ринок позикових капіталів сприяє росту виробництва та товарообігу, руху капіталів усередині країни, трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення, реалізації науково – технічної революції, відновленню основного капіталу. Тобто, ринок опосередковує різні фази відтворення, є своєрідною опорою матеріальної сфери виробництва, звідки вона черпає додаткові грошові ресурси.

Сучасна система кредитування збудована на ліберальній основі: клієнт не закріпляється за банком, а сам обирає кредитну установу, послугами якої йому б хотілося користуватися, клієнту надано право відкривати позичкові рахунки в декількох банках. У свою чергу, комерційні банки під проведення кредитної політики, виходять з необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його акціонерів, вкладників і клієнтів із врахуванням загальнодержавних інтересів.

Найзначнішими проблемами банківського кредитування підприємств в Україні є:

- нестабільність фінансової і політичної системи;

- недосконале та непостійне законодавство;

- занадто високі кредитні відсотки;

- невигідні умови кредитних угод для позичальників;

- дуже тривала процедура розгляду можливості отримання кредиту.

Аналізуючи проблеми банківського кредитування в Україні видно, що банківська система України потребує значного реформування, спрямованого на здешевлення кредитів, їхньої доступності, економічно обґрунтованих кредитних ставках, вдосконалення законодавчої бази, одержання досвіду іноземних держав. Таким чином, Україна вимагає значних реформ, як у банківській системі, так і у фінансовому секторі в цілому.

Кредитування є надзвичайно важливим напрямом, що здійснюється банком активних операцій, розроблення системи заходів щодо підвищення успішності кредитування, збільшення прибутковості кредитних операцій є необхідною умовою забезпечення ефективного функціонування усієї банківської системи. Зазначені обставини визначають актуальність дослідження головних проблем організації кредитних відносин в умовах ринкових перетворень в економіці з метою розроблення шляхів оптимізації функціонування банківської системи та фінансових ринків.

Держава та банки скориставшись інструментами регулювання кредитної діяльності можуть впливати не тільки на її прибутковість та ризикованість, але й на ділову активність суб'єктів господарської діяльності, направляючи кредитні ресурси сфери економіки, розвиток яких має пріоритетне значення для суспільства.

Проте, розглядаючи подальший розвиток кредитування в Україні, необхідно в першу чергу зосередити всі зусилля на розв’язання питань щодо вдосконалення законодавства України, яке спрямоване на регулювання кредитної діяльності банків, системи кредитування й усунення незахищеності банків від ненадійних позичальників.

Проблемними кредитами називають такі, за якими вчасно не проведені платежі, значно зменшилась ринкова вартість забезпечення, виникли обставини, що дозволяють банку мати сумнів стосовно повернення позики. Вони ускладнюють реалізацію функції кредитного посередництва - надання нових кредитів стримується обсягом раніше виданих позичок та порушуються базові принципи кредитування: зворотності і строковості.

Кожний банк має у своєму портфелі проблемні кредити і тому головне питання полягає у встановленні допустимого для банку рівня цих кредитів щодо загальної вартості виданих позик.

Проблемними, передусім, є кредити, ризик по яких підвищений. Досвідчений працівник банку може ще на ранній стадії помітити ознаки процесу фінансових труднощів і прийняти заходи, щодо виправлення ситуації та захисту інтересів банку. Ці заходи слід здійснити якомога раніше, перш ніж ситуація вийде з-під контролю і втрати стануть необоротними. При цьому потрібно врахувати, що збитки банку не обмежуються лише несплатою боргу і втратою відсотків.

Є доцільним проводити ефективну кредитну політику та організацію кредитної роботи в банку, включно з наявністю досвідченої команди кредитного аналізу і контролю, яка, безперечно, за вартістю істотно нижча за витрати по управлінню проблемними кредитами та збитки, яких можна було уникнути.

У разі ненадходження платежів по кредиту в установлені кредитним договором терміни або ж щодо інших негативних змін у становищі позичальника відповідальний працівник кредитного підрозділу повідомляє керівництво банку і переводить кредит до розряду «Спеціальний контроль».

Основні події, що можуть викликати привласнення кредиту статусу «Спеціальний контроль» такі: несплата процентів чи неповернення основної суми боргу або її частини; несприятлива зміна у вартості забезпечення кредиту;

більш низькі, ніж передбачалося, надходження на рахунок; фінансові показники, що відбивають несприятливеположення.

Якщо програма, розроблена для виправлення ситуації, негативно оцінюється банком, він має право вимагати надання додаткового забезпечення кредиту або ж розірвати кредитний договір.

Істотним недоліком кредитної політики українських банківських установ є переоцінка значення такого поняття як забезпечення. Це пов'язано з об'єктивно наявними макроекономічною нестабільністю та характерними для сьогодення високими ризиками втрати ліквідності, непрозорістю фінансових та інформаційних потоків підприємств тощо.

Однак цей факт свідчить про те, що при надійному забезпеченні кредиту неплатоспроможне суб’єкт господарювання може бути визнаний кредитоспроможним. У зв'язку з цим, українським банківським установам у сучасних економічних умовах основний акцент під час прийняття рішення про надання кредиту позичальникам - юридичним особам необхідно робити на якість менеджменту, аналіз фінансових звітів і рахунків і, тільки в останню чергу, на забезпечення.

Коли кредити надаються під забезпечення, то вони називаються забезпеченими (ломбардними), а якщо без забезпечення – незабезпеченими (бланковими). Більша частина кредитів надається під різні форми забезпечення. У країнах з розвинутою ринковою економікою найбільш поширеними є наступні види забезпечення кредитів: гарантія, або поручительство третьої сторони; переуступка контрактів дебіторської заборгованості; застава товарних запасів, дорожніх документів, нерухомого майна, цінних паперів, дорогоцінних металів; страхування. Отже, викладемо проблеми та пропозиції щодо їх розв'язання у вигляді таблиці 3.1
Таблиця 3. 1 – Пропозиції з удосконалення банківського кредитування

Виявлені проблеми

Шляхи розв'язання проблеми

1

2

Недосконалість законодавчої бази

врегулювання діяльності позичальників щодо отримання, використання, повернення банківських кредитів зокрема та інших кредитів взагалі;

визначення порядку організації контролю у процесі кредитування;

передбачення інфляційних ризиків та інших важливих питань.


Професійні вимоги до банківських працівників

проведення постійного, жорсткого контролю НБУ за відповідністю керівників, головних бухгалтерів банків визначеним професійним вимогам для зайняття зазначених посад.

Продовження таблиці 3.1

1

2

Недобросовісна поведінка

позичальниківрозроблення та затвердження внутрішньобанківських положень про порядок проведення кредитних операцій та методику проведення оцінки фінансового стану позичальників, їх класифікації, достатності резервів під кредитні ризики.

Наявність значної частки проблемних кредитів у портфелях комерційних банків

встановлення допустимого для банку рівня проблемних кредитів щодо загальної вартості виданих позик;

проводення ефективної кредитної політики та організації кредитної роботи в банку.Переоцінка значення такого поняття як забезпечення

при наданні кредиту юридичній особі особливу увагу потрібно приділяти якості менеджменту, аналізу фінансових звітів і рахунків.

Аби забезпечити фінансову стабільность банківської системи України та розвиток банківського кредитування необхідно:

- запровадити стимули для комерційних банків, які кредитують інноваційні проекти;

- підвищити рівень капіталізації банківського сектора через залучення додаткового акціонерного капіталу;

- вдосконалити процедури санації, реорганізації та ліквідації банків;

- підвищити конкурентоспроможність банківських послуг шляхом заміщення готівкових розрахунків на безготівкові платіжні інструменти;

- запровадити державне обмеження відсотків за кредитами та здійснювати контроль за дотриманням цього обмеження;

- законодавчо закріпити як критерій проблемного банку скорочення його регулятивного капіталу на 20 і більше відсотків;

- розробити програму покриття бюджетного дефіциту за рахунок, переважно, внутрішніх запозичень

Таким чином, визначено, що банківське кредитування має певні недоліки, усунення яких дозволить оптимізувати функціонування як банківської системи так і фінансових ринків загалом. Насамперед, потрібно вдосконалити чинне законодавство, а також підвищити рівень кваліфікації банківських службовців.Висновки до розділу 2

У ході другого розділу курсової роботи було проаналізовано одні з найрозвинутіших ринків позичкового капіталу на прикладі зарубіжних країн – США та Великобританії. Зокрема, було досліджено в першу чергу банківські системи цих країн та ринки банківського кредитування, а саме – ринок споживчих кредитів. Результати дослідження показали, що США та Великобританія займають перші місця в кредитному рейтингу, що можна пояснити ефективною діяльністю всієї банківської системи та результативною політикою самих банків.

Провівши аналітичний огляд ринку банківських кредитів в Україні, ми прийшли висновків, що розвиток кредитних відносин зумовлений низкою проблем, основними з яких є:

 • складна процедура отримання кредиту;

 • чинник страху «життя в борг»;

 • недостатня державна підтримка ринку кредитування;

 • високі відсоткові ставки;

 • відсутність незалежної пасивної бази у депозитних корпорацій для задоволення платоспроможного попиту на кредити для різних секторів економіки.

Таким чином, аналізуючи проблеми банківського кредитування в Україні, помітно, що банківська система потребує значного реформування на основі перейняття досвіду зарубіжних країн, таких як США та Великобританія, спрямованого на здешевлення кредитів, збільшення їх активності, обґрунтованості кредитних ставок.

Ринок банківських кредитів США характеризується надійністю банківських вкладів, високою ліквідністю, низьким рівнем ризику неповернення кредиту, та досить низькою процентною ставкою по кредиту – 0,25-1%, що в порівнянні з процентною ставкою по кредиту в Україні менше в 30 разів. Саме завдяки цим характеристикам США і займає перше місце в кредитному рейтингу.


ВИСНОВКИ

Провівши ряд досліджень було виконано основні завдання, поставлені при виконанні роботи. Сформулюємо отримані результати та підсумки проведеного дослідження у вигляді коротеньких тез, які будуть безпосередньо відповідати поставленим завданням.

Ринок позичкових капіталів – це сегмент фінансового ринку, на якому формується попит і пропозиція на позичковий капітал.

Ринок позичкового капіталу має довгу і складну історію. Прийнято вважати, що свій початок ринок позичкових капіталів бере з лихварського капіталу Середньовіччя. Якщо формою руху лихварського капіталу був лихварський кредит, формою руху позичкового капіталу став капіталістичний кредит. Позичковий капітал став об’єктом кредитних відносин, що прийшов на заміну лихварському капіталу, починаючи з епохи капіталізму. Продовжуючи виступати в якості самозростаючої вартості (як і лихварський капітал), позичковий капітал набув нових характеристик та особливостей, які не були притаманні лихварському капіталу.

На даному ринку позичкових капіталів субєктами виступають: • первинні інвестори, якими є власники вільних фінансових ресурсів, що мобілізовані банками і передані у позиковий капітал;

 • спеціалізовані посередники – кредитно-фінансові установи та організації, які забезпечують безпосереднє нагромадження коштів, перетворення їх у позичковий капітал і подальшу передачу його позичальникам на обов’язкових умовах: зворотності, платності, строковості, гарантованості та цільового використання;

 • позичальники – юридичні і фізичні особи, а також держава, що відчувають нестачу у фінансових ресурсах і готові заплатити спеціалізованому посереднику за право тимчасового користування ними.

Стабільна діяльність банківських установ потребує регулюючих дій з боку держави. Основні повноваження здійснювати державне регулювання діяльності банків в межах визначених Верховною Радою України, належить Національному банку України. На підставі Законів України « Про Національний банк України» та «Про банки і банківську діяльність» він має право конкретизувати та визначати механізм реалізації прав і обов’язків банків, наприклад, визначити правила здійснення банківських операцій, визначити порядок і форми платежів між банками, визначити норми обов’язкових резервів тощо. Ринок банківських кредитів Великобританії є також одним з найрозвинутіших подібно США.

Провівши аналітичний огляд ринку банківських кредитів в Україні, ми прийшли висновків, що розвиток кредитних відносин зумовлений низкою проблем, основними з яких є:

 • складна процедура отримання кредиту;

 • чинник страху «життя в борг»;

 • недостатня державна підтримка ринку кредитування;

 • високі відсоткові ставки;

 • відсутність незалежної пасивної бази у депозитних корпорацій для задоволення платоспроможного попиту на кредити для різних секторів економіки.

Отже, можемо сказати, що для підвищення ефективності діяльності банківська система потребує реформування на основі врахування досвіду економічно розвинутих країн, тому що банківське кредитування є необхідним інструментом стимулювання національного господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. Тому, в сучасних умовах необхідно навчатися, як на макро-, так і на макрорівні, правильно та ефективно використовувати банківський кредит в інтересах розвитку держави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: у 2 т. – Т. 1: Загальна частина: [підручник] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; [ред. В. Б. Авер’янов]. – К.: Юридична думка, 2004. – 584 с.

 2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. [Текст]: учеб. пособие. / Г. В. Атаманчук. – М.: Омега-Л, 2010. – 525 с.

 3. Бадтиев А. Ф. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности: дисс. канд. юрид. наук. [Текст]: учеб. пособие / А. Ф. Бадтиев. – М., 2005. – 203 с.

 4. Башнянин Г.І. Загальна економічна теорія; Спеціальна економічна теорія [Текст]: навч. посіб. / Г. І Башнянин, П. Ю Лазур, В. С. Медведєв. – К.: Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с.

 5. Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку. [Текст]: навч. посіб. / Є. А. Бобров. // Фінанси України. – 2007. – №4. – С. 88-94.

 6. Бойко В. Ринок кредитних послуг та необхідність його державного регулювання. [Текст]: навч. посіб. / В. Бойко. //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – №2. – С. 153 – 158.

 7. Бутук А.И. Экономическая теория [Текст]: учеб. пособие. / А.И. Бутук. К.: Вікар, 2000. – 644 с.

 8. Бюллетень Національного банку України. – 2012. - № 2. – С. 162,151.

 9. Бюллетень Національного банку України. – 2013. - №2. – С.134.

 10. Глущенко С.В. Кредитний ринок: інститути та інструменти [Текст]: навч. посіб. / С. В. Глущенко. – К.: НаУКМА, 2009. – 153 с.

 11. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. [Текст]: навч. посіб. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

 12. Демківський А.В. Гроші та кредит [Текст]: навч.посіб. / А. В. Демківський. – К.: Дакор, 2007. – 528 c.

 13. Ернандо де Сото. Загадка капіталу [Текст]: навч. посіб. / Ернандо де Сото. – М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2004. – 272 с.

 14. Еш С. М. Фінансовий ринок. [Текст]: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.

 15. Івасів Б. С. Гроші та кредит [Текст]: навч. посіб. / За ред. проф. Б. С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2007. – 528 с.

 16. Латковська Т. А. Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:12.00.07 «Адміністратвине право і процес; фінансове право; інформаційне право»/ Т. А. Латковська;Одес. нац. юрид. акад. – О., 2008. – 36 с.

 17. Лаутс Е. Б. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности. [Текст]: учеб. пособие / Е. Б. Латус. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 280 с.

 18. Литовських А. М. Фінанси, грошовий обіг і кредит [Текст]: навч. посіб. / А. М Литовських, І. К Шевченко. – Вид-во ТРДУ, 2003. – 135 с.

 19. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. [Текст]: навч. посіб / В. Я. Малиновський. – К.: Атіка, 2005. – 240 с.

 20. Мещеряков А.А. Аналіз економічної сутності понять «ринок фінансових послуг» та «ринок банківських послуг». [Текст]: навч. посіб. / А. А. Мещеряков. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №5(72). – С. 31-35.

 21. Мороз А. М. Центральний банк та грошово-кредитна політика [Текст]: навч. посіб. / А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 22. Опарін В.М. Фінанси: [Текст]: навч. посіб. / В. М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

 23. Пуховкіна М. Ф. Регулятивно-наглядова функція НБУ та угода Базель ІІ [Текст]: навч. посіб. / М. Ф. Пуховкіна // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць. – Вип. 12. – 2008. – С. 127–133.

 24. Розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції Державної цільової економічної програму модернізації ринків капіталу в Україні (за станом на 8 листопада 2007 р.)/ Кабінет Міністрів України. – Київ: 2008. – 12 с.

 25. Рыкова Л. Денежное предпринимательство и государственная регламентация, или взгляд на истоки новейшей формы государственного регулирования [Текст]: учеб. пособие. / Л. Рыкова // Банкаўскі веснік. – 2002. – № 2. – С. 42–43.

 26. Токмакова І.В. Сутність і структура фінансового ринку [Текст]: навч. посіб. / І. В. Токмакова, В. Г. Краснов. // Фінанси України. – 2001. – №12. – С. 112-120.

 27. Чайковський Я. Розвиток і сучасний стан банківського кредитування в Україні. [Текст]: навч. посіб. / Чайковський Я. – 2013. – С. 189-199

 28. Шемшученко Ю. С. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: [монографія] / Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко та ін.; [за заг. ред. В. Б. Авер’янова]. – К.: Юридична думка, 2010. – 496 с.

 29. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кредитування: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 ≪Теорія управління і адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право≫ / Г. Ю. Шемшученко; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2005. – 20 с.

 30. Бєлоусов М.О. Генезис категорії «капітал»: економічна та облікова інтерпретація [Електронний ресурс] / Житомирський державний технологічний університет. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/ Vzhdtu_econ/2011_1/3.pdf – 2011

 31. Галущак В.В. Роль ринку позичкового капіталу в процесі трансформації в інвестиційні ресурси [Електронний ресурс]/Всеукраїнський науково-виробничий журнал/Інноваційна економіка. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_12/233.pdf

 32. Закон України «Про банки і банківську діяльність»,редакція від 19.04.2014 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

 33. Закон України «Про Національний банк України», редакція від 11.10.2013 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14

 34. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», редакція від 19.04.2014 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/paran14#n14

 35. Oсновнi показники діяльності банків України. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807

 36. Офіційний сайт банку Англії (Bank of England) [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.bankofengland.co.uk/Pages/home.aspx

 37. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

 38. Світова банківська система Англії [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://systemyofbank.blogspot.com/2012/10/blog-post_6420.html

 39. США, як світові банківська система [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://systemyofbank.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

 40. Федеральна резервна система США (Board of Governors of the Federal Reserve System) [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.federalreserve.gov/

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка