Рішення Дніпропетровської обласної ради статут комунального позашкільного навчального закладу,,мала академія наук учнівської молоді" дніпропетровської обласної ради"Скачати 305.06 Kb.
Дата конвертації24.05.2018
Розмір305.06 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Дніпропетровської

обласної ради


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ,,МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 37805082

м. Дніпро

2017 рік

Ці зміни є новою редакцією Статуту комунального позашкільного навчального закладу ,,Мала академія наук учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради” (далі – Заклад), затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради від 12 серпня 2011 року № 1663-8/IV та зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 09 вересня 2011 року, номер запису 12241020000053119.

Заклад заснований на спільний власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області та перебуває в управлінні Дніпропетровської обласної ради (далі – Орган управління майном).

Місце знаходження: просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004.

Ідентифікаційний код 23928934.

Заклад є профільним позашкільним. Основні напрями


діяльності – дослідно-експериментальний, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідної, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки,
техніки, культури та мистецтв, а також виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та
розширення наукового світогляду, організація змістовного дозвілля.

Заклад у своїй діяльності керується: Конституцією України,


законами України ,,Про освіту”, ,,Про загальну середню освіту”, ,,Про позашкільну освіту”, нормативними актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про малу академію наук учнівської молоді, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, інших органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває, рішеннями Органу управління майном, розпорядженнями голови обласної ради, законодавчими й нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність навчальних закладів, власним Статутом.

Організаційно-методичне керівництво Закладом здійснюється департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
 1. Найменування та місцезнаходження Закладу

1.1. Найменування Закладу:

повне – КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ,,МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”;

скорочене – КПНЗ ,,МАНУМ” ДОР”.

1.2. Місцезнаходження Закладу:

вул. Ульянова, 4, м. Дніпро, Україна, 49000. 1. Мета та завдання Закладу
  1. Заклад створено з метою пошуку, підтримки, залучення до наукових досліджень обдарованої учнівської молоді, створення умов для її подальшої творчості та наукової роботи.

  2. Головними завданнями Закладу є:

реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;

пошук, розвиток та підтримка здібної, науково обдарованої і талановитої учнівської молоді, розширення її наукового світогляду, залучення до систематичної науково-дослідної, експериментальної, конструкторської та винахідницької діяльності;

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку особистості, задоволення потреб учнівської молоді в позашкільній освіті, організації її оздоровлення, дозвілля і відпочинку;

надання навчальним закладам загальної середньої та позашкільної освіти методичної допомоги з питань упровадження форм і методів навчання і виховання талановитих, здібних і обдарованих дітей;

задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації відповідно до їх інтересів і здібностей;

координація діяльності районних, міських малих академій наук учнівської молоді, наукових товариств учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів;

формування у вихованців (учнів, слухачів) національної
самосвідомості, активної громадської позиції, мотивація здорового
способу життя;

створення безпечних умов навчання, виховання та праці;

просвітницька діяльність.


  1. Для виконання своїх завдань Заклад має право:

визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

проводити інформаційно-методичну та організаційно-масову роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання обдарованої молоді;

розробляти і впроваджувати в установленому порядку експериментальні та індивідуальні навчальні плани, освітні програми, педагогічні інновації та технології з позашкільної освіти;

проводити дослідно-експериментальну, пошукову роботу спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами тощо;

надавати інформаційно-методичну допомогу навчальним закладам з питань роботи з обдарованою молоддю;

організовувати проведення в області Всеукраїнського конкурсу-


захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук
України та інших всеукраїнських масових заходів з учнівською молоддю;

пропагувати досягнення учнівської молоді в галузі науки і техніки;

проходити в установленому порядку державну атестацію як позашкільний навчальний заклад;

надавати платні освітні послуги відповідно до законодавства;

володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством та цим Статутом;

у встановленому порядку залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти власних надходжень.  1. У Закладі створюються умови для функціонування та
   координації діяльності наукових товариств та наукових секцій, творчих об’єднань, гуртків у галузях науки, техніки, мистецтва та культури.

  2. Навчальний процес у Закладі провадиться державною мовою.

  3. Заклад у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з загальноосвітніми, позашкільними та вищими навчальними закладами І – ІV рівнів акредитації, науково-дослідними установами, музеями, творчими спілками, юридичними та фізичними особами.
 1. Організація навчально-виховного процесу Закладу
  1. Заклад проводить інформаційно-методичну, навчально-виховну, організаційно-масову та навчально-тренувальну роботу.

  2. У Закладі в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів можуть створюватися такі відділи:

науково-технічний, що об’єднує в собі гуртки, групи, секції цільових розробок на замовлення наукових установ та промислових підприємств, електроніки та приладобудування, промислового технологічного обладнання та технологій, транспортних систем, засобів та обладнання, інформаційних і телекомунікаційних систем, сільськогосподарської техніки, обладнання та технологій тощо;

фізико-математичний, що об’єднує в собі гуртки, групи, секції з математики, економіки, астрономії, фізики тощо;

хіміко-біологічний, що об’єднує в собі гуртки, групи, секції з біології, психології, хімії, сільського господарства, лісового господарства, медицини, екології тощо;

обчислювальної техніки і програмування, що об’єднує в собі гуртки, групи, секції з комп’ютерних навчальних програм, комп’ютерних мереж, баз та банків даних, системного програмування та заходів інформаційної безпеки, комп’ютерних програм для автоматизації наукових досліджень та розрахунків, мультимедійних систем, комп’ютерної графіки, ігрових програм тощо;

історико-географічний, що об’єднує в собі гуртки, групи, секції з історії України, археології, історичного краєзнавства, етнології, географії, геології, права тощо;

мистецтвознавства та філології, що об’єднує в собі гуртки, групи, секції з української літератури, зарубіжної літератури, фольклористики, української мови, мистецтвознавства, іноземних мов тощо.

У Закладі можуть створюватись відділи організаційно-масової, інструктивно-методичної, редакційно-видавничої роботи, а також відділи за іншими напрямами діяльності.


  1. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Закладу класифікуються за трьома рівнями:

перший (початковий) – творчі об’єднання, де вихованці (учні, слухачі) отримують загальні знання з основ наук, набувають навички з
пошукової, дослідної, експериментальної роботи, беруть участь у написанні творчих рефератів, визначають тему своєї пошукової,
експериментально-дослідної роботи;

другий (основний) – творчі об’єднання, де вихованці (учні, слухачі) отримують знання, практичні вміння і навички для самостійного оволодіння науковими і технічними знаннями понад обсягів навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, розвивають свої інтереси та нахили до наукових досліджень, творчої роботи за певною тематикою, поглиблюють знання з базових дисциплін, задовольняють потреби у професійній орієнтації, беруть активну участь у практичних, наукових експедиціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, зустрічах з науковими працівниками, винахідниками, діячами літератури та мистецтва, захищають творчі наукові роботи;

третій (вищий) – творчі об’єднання за інтересами для вихованців (учнів, слухачів), які проводять дослідну, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, культури та мистецтва, беруть участь у наукових експедиціях, всеукраїнських та міжнародних наукових програмах і проектах, у масових наукових заходах (конкурсах, турнірах, конференціях), публікують свої роботи в різних друкованих органах.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності творчого об’єднання, його чисельний склад, обирається навчальна програма.  1. Заклад працює згідно з річним планом роботи, що погоджується з відповідним місцевим органом управління освітою. У плані
   відображаються основні напрями діяльності, визначаються перспективи розвитку Закладу з урахуванням інтересів вихованців, учнів та слухачів.

Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідним місцевим органом управління освітою.

  1. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів та з урахуванням їх
   вікових особливостей.

  2. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців (учнів, слухачів) у гуртках, групах та творчих об’єднаннях.

  3. У Закладі організовується індивідуальне навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651.

  4. Зарахування учнів до Закладу може здійснюватися протягом навчального року (ураховуючи комплектування гуртків, секцій, груп та інших творчих об’єднань) за їх бажанням і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються Закладом.

До Закладу зараховуються учні віком, як правило, від 14 років.

  1. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, оздоровчі збори, літні профільні школи та збори, екскурсії, практична робота в лабораторіях, майстернях, а також з використанням інших форм навчально-виховної та оздоровчої роботи.

Заклад може залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації.

  1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня. Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється в період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання Закладу.

  1. У канікулярні, святкові та неробочі дні Заклад працює за окремим планом, затвердженим директором Закладу.

У період канікул Заклад організовує поза розкладом різноманітну масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку на спортивно-оздоровчих базах, у таборах, оздоровчо-екскурсійних поїздках, конкурсах, змаганнях, навчально-тренувальних зборах тощо.

У літній період навчальний процес Закладу може передбачати роботу гуртків, секцій, клубів, творчих об’єднань, літніх профільних шкіл та зборів безпосередньо в Закладі та за рахунок проведення науково-дослідних експедицій, походів, табірних зборів тощо.

Ураховуючи регіональні особливості та профіль, Заклад може працювати за індивідуальним режимом, рекомендованим президією територіального відділення Малої академії наук України та затвердженим відповідним місцевим органом управління освітою.


  1. Тривалість одного заняття (уроку) в Закладі визначається навчальними планами і становить 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи Закладу.

Початок і закінчення занять, заходів визначаються директором Закладу відповідно до режиму роботи Закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження вихованців (учнів, слухачів).  1. Заклад може організувати свою діяльність у формі:

систематичної роботи наукових гуртків, секцій, клубів, товариств
тощо, які працюють протягом року при науково-дослідних установах,
вищих навчальних закладах та інших навчальних закладах;

індивідуальної роботи з вихованцями, учнями та слухачами під керівництвом спеціалістів на базі вищих навчальних закладів, галузевих науково-дослідних установ, конструкторських бюро, дослідних станцій та інших установ;

колективної роботи творчих груп вихованців, учнів та слухачів під керівництвом спеціалістів, організації експедиції астрономів, геологів, археологів тощо;

конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук України;

конференцій, зльотів, семінарів, курсів, читань, вікторин, концертів, екскурсій, практичної роботи в лабораторіях, конкурсів-виставок творчих робіт вихованців, учнів та слухачів тощо;

олімпіад і турнірів з різних галузей знань;

заочних та очних шкіл з організацією сесійних зборів та
консультацій для вихованців, учнів та слухачів;

літніх профільних шкіл та навчальних зборів, сесій за участю провідних учених, педагогів, творчих працівників;

творчих колективів для виконання замовлень науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій за участю кваліфікованих спеціалістів.


  1. Прийом до Закладу відбувається протягом навчального року за бажанням вихованців, учнів і слухачів та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

  2. Заклад може організувати роботу своїх гуртків та інших
   творчих об’єднань на базі загальноосвітніх, позашкільних,
   професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

  3. Заклад може організувати проведення на своїй базі
   виробничої і педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів. Для подальшого
   розвитку інтересів і нахилів слухачів, підтримки їх професійних навичок Заклад організовує виконання замовлень підприємств, установ і
   організацій на виготовлення продукції.

У випадках, передбачених законодавством України, Заклад має
право на надання платних послуг з певних видів діяльності.

  1. Заклад проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп
   та інших творчих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.

У Закладі можуть функціонувати методичні об’єднання за
напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

З метою вдосконалення системи навчання і виховання в Закладі


можуть створюватись методичні ради, комісії, до складу яких
включаються педагогічні працівники Закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

  1. Згідно з рішенням засновника, на підставі відповідних угод Заклад може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

  2. Заклад може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи.

Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

За угодами з базовими науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами та за наявності умов для одержання певної


професії у період навчання в Закладі випускникові, який склав
кваліфікаційні іспити, у встановленому порядку видається посвідчення (свідоцтво) про присвоєння кваліфікації, категорії за професією.

Вихованці-кандидати, дійсні члени Малої академії наук можуть звільнятись від навчальної практики, замінюючи її на роботу в


лабораторіях та участю в наукових експедиціях, спеціалізованих табірних зборах тощо. 1. Учасники навчально-виховного процесу в Закладі
  1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:

вихованці (учні, слухачі);

директор, заступники директора Закладу;

педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.


  1. Вихованці (учні, слухачі) Закладу можуть бути слухачами, кандидатами у члени або дійсними членами Малої академії наук учнівської молоді.

Слухачами Закладу можуть бути учні загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів різних типів, студенти вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, які проводять дослідну, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.

Кандидатами у члени Малої академії наук учнівської молоді можуть стати учні, які навчаються в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня.

Дійсними членами Малої академії наук учнівської молоді можуть стати кандидати у члени Малої академії наук учнівської молоді, які навчаються в гуртках, групах або інших творчих об’єднаннях вищого рівня.


  1. Права та обов’язки вихованців (учнів, слухачів), педагогічних працівників Закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються Конституцією України, законами України ,,Про освіту”, ,,Про позашкільну освіту” та Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 443.

  2. Керівники гуртків, груп та інших об’єднань Закладу
   працюють відповідно до режиму роботи Закладу та розкладу занять, затвердженого директором Закладу.

  3. Норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, груп та інших творчих об’єднань Закладу становить 18 навчальних годин на
   тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Обсяг педагогічного навантаження в Закладі визначається
директором Закладу згідно з законодавством і затверджується відповідним місцевим органом управління освітою.

Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців (учнів, слухачів) Закладу протягом навчального
року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.


  1. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Покладення на педагогічних працівників Закладу контрольних, інспекторських та інших функцій, що не властиві їм, забороняється.

  1. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації (як
   правило один раз у п’ять років) відповідно до порядку, встановленого
   Міністерством освіти і науки України.
 1. Управління Закладом
  1. Керівництво Закладом здійснюється директором, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Наймання директора здійснюється Органом управління майном шляхом укладення з ним строкового трудового договору.

  2. Директор, заступники директора, педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.

  3. Директор Закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, визначає структуру Закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів, слухачів);

створює необхідні умови для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-
гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами


Закладу згідно з чинним законодавством України;

організовує виконання кошторису доходів і видатків Закладу,


укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах
Державного казначейства;

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну


допомогу працівникам Закладу відповідно до законодавства;

представляє Заклад у всіх підприємствах, установах та


організаціях і відповідає перед засновником (власником) за результати діяльності Закладу;

дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та


організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

забезпечує додержання прав вихованців (учнів, слухачів) на захист


від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і


контролює їх виконання;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Закладу;

затверджує посадові обов’язки працівників Закладу;

несе відповідальність за виконання покладених на Заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування та володіння Закладу.  1. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у Закладі створюється педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління Закладом.

Головою педагогічної ради є директор Закладу.

Педагогічна рада Закладу:

розглядає плани, підсумки й актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи Закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Закладу;

визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки і кращого педагогічного досвіду;

розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;

захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;

розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та навчально-виховного процесу в Закладі;

порушує клопотання про призначення вихованцям (учням, слухачам) персональних та іменних стипендій, грантів за умови наявності відповідних коштів;

порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше, ніж два рази на рік.


  1. У Закладі може діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники Закладу.

Методична рада є дорадчим органом.

Методична рада:

координує науково-методичну, організаційну та практичну
діяльність Закладу з питань здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти з різних напрямів науково-дослідної
діяльності;

заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, дослідної, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва;

вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід;

обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;

поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.


  1. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори (конференція) колективу Закладу проводяться за
участю директора, заступників директора, керівників підрозділів, що
входять до складу Закладу, наукових, педагогічних та інших працівників,
які залучаються до навчально-виховного процесу в Закладі, а також представників учнівського самоврядування, батьківського комітету.

  1. У період між загальними зборами (конференціями) може діяти рада Закладу, діяльність якої регулюється Статутом Закладу.

Рада Закладу розглядає питання перспективного розвитку Закладу, надає допомогу керівництву в реалізації цих планів,
здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

  1. У Закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради Закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети тощо.

  2. При Закладі може створюватися президія.

До складу президії можуть бути включені керівники відповідного місцевого органу управління освітою, учені вищих навчальних закладів області, керівники позашкільних навчальних закладів, державні та громадські діячі.

Очолює президію президент, який обирається на засіданні президії строком на 5 років.

Повноваження членів президії здійснюються на громадських засадах.


  1. Президія:

визначає стратегічні напрями розвитку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

сприяє залученню до роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, наукових співробітників науково-дослідних інститутів, науково-педагогічних і педагогічних працівників навчальних закладів;

координує дослідну, пошукову та експериментальну роботу вихованців (учнів, слухачів) Закладу;

виступає ініціатором проведення конференцій, форумів, семінарів


тощо, у тому числі міжнародних;

сприяє участі вихованців (учнів, слухачів) Закладу в міжнародних програмах, проектах;

затверджує розподіл обов’язків між членами президії.


  1. Склад президії Закладу формується директором Закладу строком на 5 років у кількості 11 осіб і погоджується з президією Малої академії наук України


6. Майно та фінансово-господарська діяльність Закладу

6.1. Майно Закладу складають основні фонди та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Закладу.

6.2. Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області й закріплюється за ним на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. Повноваження Органу управління майном визначаються чинним законодавством України.6.3. Джерелом формування майна Закладу є:

майно, передане йому Органом управління майном;

бюджетні кошти;кошти, одержані від надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 ,,Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності;

кошти, отримані від оренди приміщень, споруд, обладнання;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

6.4. Заклад має право укладати угоди та договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами відповідно чинного законодавства.6.5. Заклад реалізовує право користування відведеними йому земельними ділянками та переданим у оперативне управління майном згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

6.6. Відчуження майна, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області та закріплене за Закладом, здійснюється Органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством України.6.7. З дозволу Органу управління майном Заклад має право здавати юридичним та фізичним особам у оренду майно в порядку, встановленому чинним законодавством України та Органом управління майном.

6.8. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються ними добровільно або за рішенням суду.

6.9. Фінансування Закладу здійснюється згідно з чинним законодавством України за рахунок коштів обласного бюджету, а також додаткових джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

6.10. Заклад самостійно визначає порядок та розміри преміювання працівників, виходячи з ефективності й якості їх праці, у межах фонду матеріального заохочення. Заклад має право сприяти вирішенню питань, пов’язаних із поліпшенням житлово-побутових умов працівників Закладу, їх сімей, створенням матеріально-технічної бази для їх оздоровлення, поліпшенням умов праці, побуту та відпочинку.

6.11. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

6.12. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.13. Для здійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, Заклад отримує необхідні ліцензії у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. Права та обов’язки Закладу

7.1. Заклад має право:створювати в установленому порядку за згодою Органу управління майном філії для здійснення навчальної, виховної та іншої діяльності, якщо це не суперечить чинному законодавству України;

залучати в необхідних випадках для виконання робіт на субпідрядних засадах юридичних та фізичних осіб, вступати в контактні відносини з іноземними фірмами й організаціями;

формувати відповідно до чинного законодавства України штати адміністративно-господарського, педагогічного та іншого персоналу;

направляти працівників на всеукраїнські, міжнародні конференції, симпозіуми, з’їзди та наради з актуальних проблем безперервної освіти, у службові відрядження в установленому порядку;

бути користувачем рухомого та нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти й матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від фізичних та юридичних осіб, благодійних фондів;

укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами й організаціями, а також фізичними особами в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

вести самостійно наукову, навчальну, виробничу та іншу діяльність згідно з чинним законодавством України та цим Статутом;

отримувати за результатами державної атестації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня;

згідно з чинним законодавством України встановлювати посадові оклади працівникам Закладу;

визначати порядок і розміри доплат, надбавок, премій та інших виплат стимулюючого характеру, виходячи з ефективності й якості праці працівників, згідно з чинними нормативно-правовими документами;

фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють підвищенню рівня освітньої діяльності, творчої ініціативи педагогів, розвитку співробітництва, поліпшенню соціально-побутових умов колективу, введення додаткових навчальних курсів понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня;

користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством України для навчальних закладів;

проходити в установленому порядку державну атестацію;визначати в установленому порядку форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу;

визначати предметну спрямованість варіативної складової змісту загальної середньої освіти, її змістовного наповнення та форм реалізації з урахуванням спеціалізації і профілю навчання, вибирати й використовувати освітні програми, навчальні курси, посібники до варіативної складової змісту загальної середньої освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

у встановленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

визначати в установленому порядку контингент учнів;за наявністю умов упроваджувати окремі види професійної підготовки учнів;

організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів, упроваджувати на своїй базі різні форми обміну педагогічним досвідом;за погодженням з Органом управління майном створювати структурні підрозділи;

формувати штатний розпис, установлювати форми заробітної плати й матеріального заохочення в межах загального та спеціального фондів власного кошторису;упроваджувати окремі види господарської та іншої діяльності;

залишати у своєму розпорядженні й використовувати кошти, отримані з джерел, не заборонених чинним законодавством;

здійснювати капітальне будівництво та реконструкцію, капітальний ремонт на підставі договорів підряду чи господарським способом;

установлювати форму одягу для учнів Закладу;об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ, закладів і організацій як в Україні, так і за її межами;

самостійно планувати роботу, вирішувати питання навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності.7.2. Обов’язки Закладу:

відповідати перед вихованцями, суспільством і державою за реалізацію головних завдань, визначених чинним законодавством України;дотримуватися умов, що визначаються за результатами атестації;

створювати безпечні умови освітньої діяльності;

дотримуватися державних стандартів освіти;

дотримуватися договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримуватися фінансової дисципліни, забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт приміщень;

забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання чинного законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

здійснювати заходи щодо вдосконалення організації заробітної плати працівників із метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Закладу, забезпечувати економне й раціональне використання фонду заробітної плати і своєчасні розрахунки з працівниками Закладу;

виконувати норми й вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, екологічної безпеки.

Інші обов’язки Закладу визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.
8. Міжнародне співробітництво Закладу
8.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, грантів має право
проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках
освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

8.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою,


навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у порядку, встановленому законодавством.
9. Військовий обов’язок, цивільна оборона
та пожежна безпека в Закладі

9.1. Виконання військового обов’язку та мобілізаційні заходи в Закладі здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Керівник Закладу є начальником об’єкта цивільної оборони й організовує його роботу відповідно до Кодексу цивільного захисту України, рішень Уряду України та місцевих органів влади.

9.3. Заклад виконує вимоги і здійснює заходи, передбачені чинним законодавством України про охорону праці.

9.4. Заклад забезпечує заходи з пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України.
10. Припинення Закладу
10.1. Припинення – ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Закладу здійснюється за рішенням Органу управління майном або господарського суду відповідно до чинного законодавства.

10.2. Припинення Закладу здійснюється комісією з припинення, склад якої затверджується Органом управління майном. Порядок і строки припинення, а також строк для заяви претензій кредиторів визначаються Органом управління майном згідно з чинним законодавством України.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Закладом. Комісія складає баланс Закладу й подає його Органу управління майном для затвердження. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Закладом, що припиняється, повідомляються про його припинення в письмовій формі.

10.4. При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з чинним законодавством України про працю.

10.5. У разі припинення Закладу активи передаються одному або кільком таким же неприбутковим закладам або зараховуються до доходу бюджету.

10.6. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


11. Зміни та доповнення до Статуту Закладу
11.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється шляхом викладення його в новій редакції, у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 305.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка