Рішення нкцпфр від 26. 11. 2013 №2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»Сторінка1/3
Дата конвертації12.07.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипРішення
  1   2   3НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУР І Ш Е Н Н Я

13.11.2015 №1848


м. КиївПро внесення змін до рішення НКЦПФР від 26.11.2013 № 2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»На виконання пункту 1.1 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609 (зі змінами), та у зв'язку з розвитком чинного законодавства,


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:


1. Унести наступні зміни до рішення НКЦПФР від 26.11.2013 № 2678 «Про типові програми навчання фахівців з питань фондового ринку»:
1.1. викласти додаток «Базова програма навчання фахівців з питань фондового ринку» в новій редакції, що додається;
1.2. викласти додаток «Спеціалізована програма навчання фахівців з питань торгівлі цінними паперами» в новій редакції, що додається;
1.3. викласти додаток «Спеціалізована програма навчання фахівців з питань депозитарної діяльності» в новій редакції, що додається;
1.4. викласти додаток «Спеціалізована програма навчання фахівців з питань управління активами» в новій редакції, що додається;

1.5. викласти додаток «Cпеціалізована програма навчання фахівців з питань організації торгівлі на фондовому ринку» в новій редакції, що додається;


1.6. викласти додаток «Cпеціалізована програма навчання фахівців з питань клірингової діяльності» в новій редакції, що додається.
2. Рекомендувати Навчально-методичному центру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Українському інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана переглянути тести для складання кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку з урахуванням затверджених цим рішенням програм навчання фахівців з питань фондового ринку, а також останніх змін у законодавстві.
3. Рекомендувати навчальним закладам, з якими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку укладені відповідні договори про співробітництво щодо навчання фахівців з питань фондового ринку, починаючи з 01.01.2016 року здійснювати підготовку зазначених фахівців за програмами, затвердженими цим рішенням.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.
5. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
6. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Т. Хромаєва.

Голова Комісії Т. Хромаєв
Протокол засідання Комісії

від 13.11.2015 року №81


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

від 13.11.2015 №1848


Базова програма навчання фахівців

з питань фондового ринку
Тема 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні

Кількість годин – 4
Фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Філії та представництва юридичних осіб. Суб’єкти господарювання та суб’єкти підприємницької діяльності.

Поняття та види підприємств. Поняття та види господарських товариств.

Об’єкти цивільних прав. Гроші та цінні папери як об’єкти цивільних прав.

Речові права. Право власності як основне речове право. Застава.

Підстави виникнення цивільних прав. Правочини (поняття, види форми). Види зобов'язань. Договірні зобов’язання. Спадщина.
Тема 2. Ринки фінансових послуг в Україні

Кількість годин – 2
Ринок банківських послуг. Законодавство, що регулює банківську діяльність. Обмеження в діяльності банків. Особливості діяльності банків на фондовому ринку.

Небанківські фінансові установи в Україні та їх послуги. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Умови надання фінансових послуг та загальні вимоги щодо розкриття інформації небанківськими фінансовими установами. Вимоги до реклами фінансових послуг.

Мета та форми державного регулювання ринків фінансових послуг, розподіл функцій регулювання цих ринків між відповідними державними органами. Ведення реєстрів фінансових установ та нагляд за небанківськими фінансовими групами (у т.ч. на фондовому ринку).
Тема 3. Фондовий ринок в Україні та його учасники

Кількість годин – 2
Поняття фондового ринку (ФР). Завдання та функції ФР. Учасники ФР. Інфраструктура ФР. Суб`єкти інфраструктури ФР. Фондова біржа. Фондовий ринок і приватизація.

Емітенти ЦП: держава, Автономна Республіка Крим, міські ради, юридичні особи, міжнародні фінансові організації, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Інвестори. Поняття інвестицій. Інвестиційна діяльність. Інвестори в цінні папери.

Професійні учасники фондового ринку - торговці ЦП, депозитарні установи, Центральний депозитарій, Розрахунковий центр, організатори торгівлі цінними паперами (фондові біржі), компанії з управління активами.


Тема 4. Державне регулювання фондового ринку. СРО

Кількість годин – 4
Мета та форми державного регулювання фондового ринку. Законодавче регулювання ФР. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Комісія), її завдання та повноваження.

Територіальні органи Комісії. Інші державні органи, що у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю учасників ФР.

Кримінальна, адміністративна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери.

Захист прав інвесторів на ФР.

Повноваження Комісії щодо погодження порядку набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та щодо здійснення Комісією нагляду за фінансовими групами на консолідованій та субконсолідованій основі.

Місце СРО у системі регулювання ФР. Мета та принципи саморегулювання на ФР. Повноваження СРО. Правила СРО. Права та обов’язки членів СРО. Відповідальність членів СРО перед СРО.

Порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів.

Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій.


Тема 5. Цінні папери та їх класифікація

Кількість годин – 2
Поняття цінних паперів (далі - ЦП). Класифікація ЦП.

Групи та види ЦП. Форма випуску та форма існування ЦП.

Перехід прав власності на ЦП.
Тема 6. Пайові, боргові та іпотечні цінні папери.

Кількість годин – 6
Державне регулювання ринку цінних паперів.

Основні характеристики, умови розміщення та особливості обігу цінних паперів за групами: пайові (акції, інвестиційні сертифікати, сертифікати ФОН); боргові (облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик, казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі, облігації міжнародних фінансових організацій, облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб); іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні). Доходи за ЦП.

Оцінка цінних паперів. Рейтингування на ринку цінних паперів. Кредитні рейтинги емітентів цінних паперів. Порядок присвоєння кредитних рейтингів.

Емісія ЦП. Рішення про розміщення ЦП. Проспект емісії ЦП та поняття базовий проспект (перший/наступний проспект), внесення змін до проспекту емісії. Поняття недобросовісної емісії ЦП.

Реєстрація випуску та проспекту емісії акцій. Звіт про результати розміщення акцій. Особливості розміщення та обігу акцій комерційних банків та корпоративних інвестиційних фондів.

Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій підприємств/облігацій місцевих позик/облігацій міжнародних фінансових організацій (далі – облігації). Звіт про результати розміщення облігацій. Звіт про наслідки погашення облігацій.

Реєстрація випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій. Звіт про результати розміщення іпотечних облігацій. Звіт про наслідки погашення іпотечних облігацій. Особливості емісії та обігу іпотечних облігацій. Поняття управління іпотечним покриттям.

Реєстрація випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН. Звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН. Звіт про результати погашення сертифікатів ФОН.

Порядок скасування реєстрації випусків ЦП та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску ЦП.

Зупинення обігу цінних паперів: правові підстави, види, терміни, наслідки. Відновлення обігу цінних паперів.

Цінні папери, які вважаються такими, що мають ознаки фіктивності. Порядок прийняття рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності. Наслідки.

Міжнародні ідентифікаційні номери цінних паперів (ISIN, CFI та ін.).

Поняття та основні характеристики векселів. Порядок видачі та обігу векселів. Акцепт векселя. Аваль. Особливості національного вексельного законодавства. Уніфікований закон про переказні та прості векселі.
Тема 7. Похідні (деривативи)

Кількість годин – 2
Поняття похідних (деривативів). Форвардний та ф’ючерсний контракти. Опціони. Регулювання випуску та обігу похідних (деривативів). Особливості обігу похідних (деривативів) на організаційно оформленому ФР. Система гарантій виконання зобов’язань. Використання похідних (деривативів) для зменшення ризиків. Хеджування.

Реєстрація випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів. Звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів. Звіт про наслідки виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами.


Тема 8. Депозитарна система України

Кількість годин – 4
Депозитарна система України (далі ДСУ). Закон України «Про депозитарну систему України»: визначення основних термінів і понять. Види депозитарної діяльності. Система депозитарного обліку ЦП. Депозитарний облік ЦП. Виключна компетенція та депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Депозитарна установа, депозитарна діяльність депозитарної установи. Взаємодія учасників депозитарної системи України щодо емісії ЦП. Складення реєстру власників іменних ЦП. Розкриття та захист інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Державне регулювання, нагляд та контроль у ДСУ. Функції і компетенція Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках. Клірингова діяльність. Провадження клірингової діяльності. Правила та організація клірингу. Проведення розрахунків за правочинами щодо ЦП.
Тема 9. Акціонерні товариства на фондовому ринку України

Кількість годин – 4
Поняття акціонерного капіталу. Мета та способи залучення коштів акціонерів.

Акціонерні товариства (далі – АТ) та їх типи. Порядок створення АТ. Установчі документи АТ. Реєстрація випуску акцій при створенні АТ. Державна реєстрація АТ.

Статутний капітал АТ. Порядок та підстави збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу АТ. Порядок реєстрації випуску акцій АТ при зміні номінальної вартості акцій та при зміні кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу АТ. Публічні та приватні АТ. Порядок придбання, реалізації та анулювання АТ власних акцій. Реорганізація АТ. Порядок реєстрації випуску акцій у разі реорганізації АТ.

Принципи корпоративного управління в Україні.

Органи управління АТ. Компетенція органів управління АТ. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Права та обов`язки акціонерів. Дивідендна політика АТ та порядок виплати дивідендів.

Розкриття інформації емітентами цінних паперів фондовому ринку. Розкриття інсайдерської інформації.

Взаємодія осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Комісією на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про фондовий ринок.
Тема 10. Організація торгівлі на фондовому ринку

Кількість годин – 4
Біржовий ФР. Фондова біржа. Статут та правила фондової біржі. Органи управління фондової біржі. Члени фондової біржі. Правила лістингу і делістингу ЦП. Методи проведення біржових торгів. Котирування ЦП. Операції з ЦП на фондовій біржі. Види договорів з ЦП. Фактори, що впливають на курс ЦП. Регулювання діяльності фондової біржі. Порядок визначення біржового курсу цінного папера.

Організація нагляду і контролю на організаційно оформленому фондовому ринку. Заходи щодо запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на ФБ. Цінова нестабільність ринку.

Діяльність фондових бірж стосовно визначення та оприлюднення біржових курсів цінних паперів.

Розкриття інформації про діяльність фондової біржі.

Взаємодія з депозитарною системою. Сучасні технології проведення біржових торгів.
Тема 11. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку

Кількість годин – 4
Контроль за ФР. Повноваження Комісії щодо проведення перевірок діяльності учасників ФР. Порядок проведення перевірок. Заходи реагування Комісії за наслідками проведення перевірок при виявленні порушень законодавства. Повноваження Комісії щодо здійснення інших заходів контролю на ФР.

Система та суб’єкти фінансового моніторингу. Завдання та обов’язки суб’єктів фінансового моніторингу.

Особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку.

Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на Загальних Зборах акціонерних товариств.

Види правопорушень на ФР. Відповідальність за правопорушення на ФР. Правозастосування на ФР. Порядок розгляду уповноваженими особами Комісії справ про правопорушення на ФР та застосування санкцій. Оскарження постанов у справах про правопорушення на ФР.

Тема 12. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку

Кількість годин – 2
Загальні положення законодавства про захист економічної конкуренції на фондовому ринку. Сутність та механізми визначення монопольного (домінуючого) становища на фондовому ринку. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань. Контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання. Порядок розгляду заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв.

Процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Забезпечення доказів. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.


Тема 13. Пенсійна реформа та розвиток фондового ринку. 

Кількість годин – 2
Пенсійна реформа. Трирівнева структура пенсійного забезпечення.

Перший рівень. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Другий рівень. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Порядок формування Накопичувального фонду. Суб’єкти накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Пенсійні активи накопичувального фонду. Радник з інвестиційних питань. Компанії з управління активами як суб’єкт накопичувальної пенсійної системи. Зберігання пенсійних активів накопичувального фонду.

Третій рівень. Система недержавного пенсійного забезпечення. Недержавне пенсійне забезпечення. Недержавні пенсійні фонди та їх види. Пенсійний контракт та пенсійна схема. Пенсійні активи системи недержавного пенсійного забезпечення. Особи, що можуть здійснювати діяльність з управління пенсійними активами. Пенсійні виплати недержавних пенсійних фондів. Зберігання пенсійних активів.

Роль фондового ринку у забезпеченні функціонування пенсійної системи.
Тема 14. Законодавче забезпечення діяльності ІСІ

Кількість годин – 4
Закон України "Про інститути спільного інвестування", нормативно-правові акти Комісії щодо регулювання діяльності ІСІ.

Класифікація ІСІ. Суб`єкти, що здійснюють діяльність з управління активами. Обмеження діяльності компанії з управління активами. Інші особи, що обслуговують ІСІ.

Вимоги до складу та структури активів інвестиційного фонду.

Цінні папери ІСІ, особливості їх розміщення та обігу.

Організація контролю за діяльністю компанії з управління активами.

Іноземний досвід ІСІ.


Тема 15. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування

Кількість годин – 2
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО). Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

Звітність АТ відповідно до НП(С)БО та МСФЗ. Складання та подання фінансових звітів.

Облік та Звітність професійних учасників фондового ринку відповідно до МСФЗ.

Оподаткування операцій з ЦП та доходів за ЦП.
Тема 16. Інформаційні відносини та інформаційні технології на фондовому ринку.

Кількість годин – 4
Загальні засади інформаційних відносин в Україні відповідно до Закону України «Про інформацію». Закон України «Про звернення громадян та загальні вимоги щодо його виконання. Особливості інформаційної взаємодії з клієнтами та інвесторами на ринках фінансових послуг, зокрема на фондовому ринку. Поняття конфіденційної інформації та інсайдерської інформації. Загальні вимоги до діловодства в частині документування та обліку інформаційних відносин з іншими особами та щодо ведення архіву. Ведення баз персональних даних та їх використання згідно з Законом України «Про захист персональних даних».

Закони України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».

Електронна взаємодія з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та між учасниками фондового ринку. Використання мережі Інтернет для розкриття інформації на фондовому ринку.

Вимоги до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.Лекційних та практичних занять – 52 год.

Поточна перевірка знань - 4 год.

Загальна кількість – 56 год.

Директор департаменту стратегії

розвитку фондового ринку М. Лібанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

від 13.11.2015 №1848


Cпеціалізована програма навчання фахівців

з питань торгівлі цінними паперами
Тема 1. Регулювання діяльності торговців цінними паперами

Кількість годин – 7
Правила здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами.

Вимоги до договорів, що укладаються торговцем цінними паперами за видами діяльності. Обов’язки торговців цінними паперами при здійсненні операцій з цінними паперами. Вимоги до організації торговцем внутрішнього обліку операцій з ЦП.

Організація первинного обліку діяльності торговців ЦП. Здійснення внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів, зобов’язань торговця цінними паперами та його клієнтів.

Вимоги Комісії щодо порядку складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами. Складання адміністративних даних торговцями ЦП в електронному вигляді.

Особливості провадження банками професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з торгівлі цінними паперами).

Вимоги Комісії щодо подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів торговцями цінних та фондовими біржами.


Тема 2. Особливості організації діяльності торговців цінними паперами на фондовій біржі

Кількість годин – 6
Умови, за яких торговці цінними паперами мають право здійснювати операції на фондовій біржі. Членство на фондовій біржі, підстави для отримання статусу члена біржі. Права та обов’язки члена фондової біржі.

Операції, які можуть здійснювати торговці цінними паперами на фондових біржах.

Провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта (здійснення маржинальних операцій на фондових біржах).

Порядок включення цінних паперів до біржового списку за ініціативою учасників торгів. Порядок здійснення організованих торгів.

Форми доступу до біржових торгів; Інструменти біржового фондового ринку.

Особливості біржової торгівлі державними цінними паперами.

Особливості строкового ринку.

Торгові стратегії та управління капіталом.


Тема 3. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами

Кількість годин – 6
Порядок та умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, переоформлення ліцензії. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами.

Підстави та порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами Порядку та Ліцензійних умов.

Вимоги Комісії щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні: умови проходження сертифікації; порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката; відмова у сертифікації; підстави та порядок анулювання сертифіката.
Тема 4. Особливості торгівлі різними видами цінних паперів (інших фінансових інструментів) на різних ринкових сегментах

Кількість годин – 4
Особливості здійснення торговцями ЦП операцій з пайовими ЦП, борговими ЦП, іпотечними ЦП, іншими ЦП.

Надання торговцями ЦП інформаційно-консультативних послуг щодо обігу ЦП.

Особливості допуску на вітчизняний фондовий ринок цінних паперів іноземних емітентів та виведення на іноземні ринки українських цінних паперів. Нормативне регулювання можливості проведення операцій з цінними паперами на іноземних ринках.
Тема 5. Фінансові обчислення

Кількість годин – 4
Вартість грошей у часі. Прості та складні проценти. Теперішня та майбутня вартість.

Рента. Ануїтет. Приведена вартість ануїтету. Фінансові розрахунки з використанням формул ануїтету.

Оцінка доцільності інвестування. Чиста теперішня вартість. Внутрішня норма доходності.
Тема 6. Оцінка вартості цінних паперів

Кількість годин – 4
Оцінка основних інвестиційних якостей цінних паперів – надійності, дохідності, ліквідності. Рейтингування. Національна рейтингова шкала. Поточна дохідність цінного паперу, дохідність облігацій на строк погашення, коефіцієнт «ціна/доход», коефіцієнт ліквідності.

Вартісні характеристики цінних паперів – номінальна вартість, ринкова ціна, внутрішня теоретична вартість цінного паперу. Розрахунок балансової («бухгалтерської») вартості акцій – власний капітал на акцію.

Поняття технічного аналізу цінних паперів.

Поняття фундаментального аналізу

Поняття ризику. Фінансові ризики. Ризик і доход на ФР.

Оцінка вартості облігацій. Оцінка вартості акцій. Моделі оцінки акцій в залежності від дивідендної політики емітента. Оцінка вартості похідних ЦП.

Основні підходи до оцінки згідно стандартів оціночної діяльності: дохідний, витратний, порівняльний. Документи, якими оформлюється результат оцінки, виконаної суб’єктом оціночної діяльності.
Тема 7. Практичні аспекти проведення приватизації в Україні

Кількість годин – 2
Законодавчі основи приватизації. Державна програма приватизації. Порядок застосування способів приватизації майна державних підприємств.
Тема 8. Взаємодія торговців із депозитарною установою, розрахунки за правочинами щодо цінних паперів

Кількість годин – 4
Вимоги щодо обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах. Відкриття рахунку в цінних паперах для окремих груп депонентів: фізичній та юридичній особі, резиденту та нерезиденту. Рахунок у цінних паперах депонента. Особливості відкриття рахунку в цінних паперах інституційним інвесторам.

Адміністративні, інформаційні та облікові операції депозитарної установи.

Вимоги до порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів і вимоги до їх змісту. Надання депозитарним установам інформації за укладеними договорами щодо цінних паперів.

Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами. Операційний день депозитарної установи. Операція щодо цінних паперів. Безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах. Безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку.

Вимоги щодо оформлення розпоряджень депонентів, клієнтів. Особливості складання розпоряджень депонентів, клієнтів. Вимоги до порядку обробки та підтвердження розпоряджень депонентів. Підстави відмови у взятті до виконання розпоряджень депонента, клієнта. Внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів.

Особливості депозитарного обслуговування активів інституційних інвесторів.

Одиночні розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (далі - одиночні розрахунки). Розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів.

Взаємодія Центрального депозитарію та Розрахункового центру щодо виконання розрахунків за договорами щодо цінних паперів. Діяльність Розрахункового центру.

Вимоги до порядку здійснення клірингу. Правила клірингу. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів за результатом неттінгу. Механізми зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань, що передбачені договорами, укладеними на фондовій біржі.
Тема 9. Інформаційні технології здійснення діяльності торговців цінними паперами

Кількість годин – 6
Міжнародні інформаційні системи.

Використання торговцями програмного забезпечення організаторів торгівлі ЦП. Програмне забезпечення прийняття рішення. Сучасні програмно-технічні засоби для забезпечення виконання операцій з ЦП. Практичні особливості роботи з програмними продуктами для торговців ЦП.

Технічне та програмне забезпечення бек-офісу торговця ЦП.

Основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних. Використання Інтернет-технологій в діяльності торговців ЦП.


Тема 10. Пруденційний нагляд за діяльністю з торгівлі цінними паперами та управління ризиками

Кількість годин – 2
Ризики професійної діяльності на фондовому ринку.

Пруденційні нормативи діяльності з торгівлі цінними паперами.

Порядок розрахунку пруденційних показників діяльності з торгівлі цінними паперами.

Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків.

Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду.
Тема 11. Оподаткування діяльності з торгівлі цінними паперами

Кількість годин – 2
Загальні положення щодо оподаткування операцій з цінними паперами.

Оподаткування прибутку торговців цінними паперами.

Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з інвестиційними активами.

Виконання торговцем цінними паперами функцій податкового агента.


Тема 12. Вимоги до здійснення клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів

Кількість годин – 4
Поняття клірингової діяльності. Поняття: кліринг, неттінг, особа, що провадить клірингову діяльність, клірингова установа, центральний контрагент, клірингові рахунки, клірингові субрахунки. Вимоги до договорів, що укладаються при здійсненні клірингу та проведенні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів: договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу.

Функції та компетенція осіб, які провадять клірингову діяльність. Внутрішня система обліку особи, що здійснює клірингову діяльність. Провадження клірингової діяльності Правила клірингу. Вимоги до здійснення клірингу. Вимоги до організації створення системи зниження ризиків при провадженні клірингової діяльності. Рахунок у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру. Договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру.

Порядок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Клірингова відомість. Порядок обміну документами при проведенні розрахунків.


Лекційних та практичних занять - 51 год.

Поточна перевірка знань - 4 год.

Кваліфікаційний іспит - 8 год.

Загальна кількість – 63 год.

Директор департаменту стратегії

розвитку фондового ринку М.Лібанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

від 13.11.2015 №1848


Спеціалізована програма навчання фахівців

з питань депозитарної діяльності
Тема 1. Принципи побудови системи депозитарного обліку та загальні вимоги до обслуговування цінних паперів в системі депозитарного обліку

Кількість годин - 2
Загальні засади здійснення депозитарного обліку ЦП. Принципи побудови системи депозитарного обліку ЦП. Світові тенденції розвитку та загальноприйняті принципи побудови депозитарних систем.

Система депозитарного обліку та її складові: первинні документи; облікові регістри оперативного обліку; активні та пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку, реєстр кодів цінних паперів.

Стандарт (правила) депозитарного обліку цінних паперів. Правила присвоєння депозитарного коду рахунку в цінних паперах. Класифікація аналітичних рахунків депозитарного обліку. Класифікація балансових рахунків депозитарного обліку. План балансових рахунків депозитарного обліку.
Тема 2. Основні функції та повноваження Центрального депозитарія цінних паперів та депозитарних установ

Кількість годин – 2
Поняття депозитарної діяльності та депозитарного обліку цінних паперів. Основні функції Центрального депозитарію та депозитарних установ. Виключна компетенція Центрального депозитарію.

Депозитарні операції щодо забезпечення функції зберігання цінних паперів. Депозитарні операції з виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента. Корпоративні операції емітента.

Перелік ЦП, щодо яких здійснюється депозитарна діяльність. Вимоги до приміщення, до системного, програмно-технічного забезпечення та засобів зв’язку. Обмеження щодо провадження депозитарної діяльності депозитарними установами.

Послуги Центрального депозитарію та депозитарних установ при здійсненні депозитарної діяльності. Інвентаризація депозитарних активів.

Особливості провадження банками професійної діяльності на фондовому ринку (депозитарної діяльності).

Державний контроль за здійсненням депозитарної діяльності. Повноваження державних органів щодо контролю за депозитарними установами.Каталог: user files
user files -> Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності
user files -> Зміст дорожня карта реформування податкової системи
user files -> Реферат з прочитаної іноземної літератури за темою: «Безпека праці та здоров'є працівників» Зміст
user files -> Звіт за проектом Звіт 2012 Структура звіту, основні вимоги Титульна сторінка Список виконавців Реферат
user files -> Гетманцев Данило Олександрович
user files -> Стратегічний план економічного розвитку міста Новий Розділ
user files -> Освіти ( назва району )
user files -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
user files -> Властивості твердих тіл


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка