Рішенням Монастирищенської районної ради від 07. 12. 2017 №19-8/vіі голова районної ради М. О. Орендарчук



Скачати 379.58 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір379.58 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Монастирищенської

районної ради

від 07.12.2017 №19-8/VІІ

Голова районної ради

___________________

М.О.Орендарчук

СТАТУТ

опорного закладу загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №5» Монастирищенської районної ради Черкаської області

(Нова редакція)

Монастирище

2017

І. Загальні положення

1.1. Опорний заклад загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5» Монастирищенської районної ради Черкаської області (далі – опорний заклад) створений на базі Монастирищенської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Монастирищенської районної ради Черкаської області згідно з рішенням Монастирищенської районної ради Черкаської області від 11 серпня 2016 року № 9-12/VІІ та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 (зі змінами).

1.2. Юридична адреса опорного закладу:

19100, Україна, Черкаська область, місто Монастирище, вулиця Гагаріна, 37, телефон 2-21-21.

1.3. Опорний заклад загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №5» Монастирищенської районної ради Черкаської області є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку, ідентифікаційний номер та філію у своєму складі.

Скорочена назва – опорний ЗЗСО МСШ І-ІІІ ст. № 5.

1.4. Філія опорного закладу, яка входить до складу опорного закладу загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5» Монастирищенської районної ради Черкаської області:

- Аврамівська філія опорного закладу загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5» Монастирищенської районної ради Черкаської області (далі – філія), яка знаходиться за адресою:

19100, Україна, Черкаська область, Монастирищенський район, с.Аврамівка,

вул.Заводська, буд.11.

1.5. Засновником опорного закладу та філії є Монастирищенська районна рада Черкаської області (далі - засновник).

1.6. Головна мета опорного закладу:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- модернізація суб’єктів округу та раціональне і ефективне використання наявних ресурсів.

1.7. Головне завдання опорного закладу - концентрація та ефективне використання наявних матеріально–технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.8. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, інструкціями, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника та власними установчими документами.

1.9. Опорний заклад діє на підставі даного Статуту, що розроблений відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (від 27 серпня 2010 року № 778), «Положення про освітній округ» від 27 серпня 2010 року № 777 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 79), інших нормативно-правових актів і затверджується засновником опорного закладу.

Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10. В опорному закладі визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов.

1.11. Опорний заклад має право:

- проходити в установленому порядку інституційний аудит;

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково–дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- встановлювати власну атрибутику і символіку;

- встановлювати шкільну форму одягу для учнів;

- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно–оздоровчих, лікувально– профілактичних і культурних підрозділів;

- надавати додаткові платні освітні послуги у порядку, визначеному законодавством України.

1.12. В опорному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів початкових класів, природничо-математичного, гуманітарного циклів, іноземної мови, психологічна служба, група продовженого дня, інші організації, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником закладу і здійснюються фахівцями Монастирищенської центральної районної лікарні.

1.14. Організація гарячого харчування учнів (вихованців) здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.15. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Опорний заклад планує свою роботу та роботу філії самостійно відповідно до річного плану.

Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи опорного закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.2. Освітній процес в опорному закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України (далі – МОН).

У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація, диференціація та профілізація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Класи в опорному закладі формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

2.4. З урахуванням потреб населення та місцевих умов опорний заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня за рахунок засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.5. Опорний заклад може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
2.6. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази опорний заклад організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.
2.7. Індивідуальне навчання та навчання екстерном в опорному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

2.8. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.


2.9. Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів загальної середньої освіти опорного закладу та її філій здійснюється без проведення конкурсу.
2.10. Зарахування учнів (вихованців) до спеціалізованих класів з поглибленим вивченням іноземної мови може здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому МОН.
2.11. Директор опорного закладу зобов'язаний ознайомити дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до опорного закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.12. Зарахування учнів здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.


Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.
До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести (семи) років.

2.13. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.14. Переведення учнів (вихованців) закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.
2.15. Зарахування, відрахування та переведення учнів до інших закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
2.16. Учні спеціалізованих класів з поглибленим вивченням іноземної мови, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні з іноземної мови, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу директора можуть переводитися до загальноосвітнього класу.

2.17. Опорний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.18. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
2.19. Опорний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та власного статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.
2.20. Відповідно до поданих заяв батьками або особами, які їх замінюють, заклад створює умови для навчання за екстернатною формою.
2.21. У спеціалізованих класах з поглибленим вивченням іноземної мови освітня робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою. 2.22.Опорний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.23. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.24. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються опорним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

2.25. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.26. Тривалість уроків у закладі регулюється відповідповідними нормативними документами МОН. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.27. Опорний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації


освітнього процесу.

2.28. Опорний заклад встановлює структуру навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

2.29. Опорний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови для здобуття освіти учнями закладу.

2.30. Режим роботи опорного закладу визначається відповідно до нормативно-правових актів. Тривалість уроків в опорному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин.

Різниця в часі навчальних годин обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

2.31. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану опорного закладу та системи навчання.

2.32. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.33. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України. 2.34. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)

2.35. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) закладу визначаються МОН.

2.36. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.37. У першому та другому класах дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

2.38. Додатково оцінки за поведінку учнів, за участь у суспільно корисній, громадській діяльності не виставляються.

2.39. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах опорного закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.
В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.40. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.41. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну (профільну) загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну (профільну) загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.42. Учням, які здобули базовий рівень освіти (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.43. Учням з порушеннями розумового розвитку видається свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою. Учням з помірною розумовою відсталістю видається довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою.

2.44. Учням (вихованцям), які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну (профільну) загальну середню освіту.

2.45. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання за екстернатною формою.

2.46. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники опорного закладу III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

2.47. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну (профільну) загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.48. Виховання учнів (вихованців) в опорному закладі та її філії здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.49. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.50. У закладі та філії забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.51. Дисципліна в опорному закладі та філії дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку, статуту опорного закладу та положення про філію.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

2.52. Учасниками освітнього процесу в закладі є учні (вихованці), педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

2.53. Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

2.54. Учні (вихованці) даного закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі, платних, освітніх послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі, для осіб з особливими освітніми

потребами та із соціально незахищених верств населення.

2.55. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

2.56. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

2.57. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

2.58. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.59. До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона забороняється згідно із законодавством України.

2.60. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується директором.
Розподіл обсягу педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

2.61. Директор опорного закладу в межах наданих йому повноважень: - організовує діяльність закладу освіти; - вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; - призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю

закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

2.62. Директор опорного закладу:

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

2.63. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється за їх згодою.

2.64. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.

2.65 . Педагогічні працівники закладу мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

- навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проходити сертифікацію;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву закладу пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

2.66. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора опорного закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут опорного закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження директора опорного закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

2.67. Особи, винні в порушенні Законодавства, несуть відповідальність згідно з законом.

2.68. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

2.69. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки здобувачів освіти мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема, обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

2.70. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).



ІІІ. Управління закладом
3.1. Керівництво опорним закладом здійснює директор, повноваження якого визначається законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статутом закладу освіти та трудовим договором.

Директор опорного закладу в межах наданих йому повноважень:

- організовує його діяльність;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності опорного закладу;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю опорного закладу;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами опорного закладу.

Директор опорного закладу подає Засновнику на затвердження кошторис та фінансовий звіт закладу у випадках та порядку, визначених законодавством.

3.2. Посаду директора опорного закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

3.3. Директор опорного закладу призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника. Директор опорного закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду директора опорного закладу вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти. Положення про конкурс на посаду директора освітнього закладу розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Одна і та сама особа не може бути директором опорного закладу більше, ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді директора опорного закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії директора в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді. Заступник директора, педагогічні та інші працівники опорного закладу призначаються на посади та звільняються з посад директора цього закладу. Директор опорного закладу має право оголосити конкурс на вакантну посаду. У разі надходження до засновника закладу загальної середньої освіти обґрунтованого звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу загальної середньої освіти щодо звільнення директора цього закладу засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

3.4. Колегіальним органом управління опорного закладу є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про освіту» і статутом опорного закладу. Усі педагогічні працівники опорного закладу мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

3.5. Педагогічна рада закладу опорного закладу: - планує роботу закладу; - схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання; - формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради опорного закладу вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

3.6. Директор опорного закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

3.7. Вищим органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:



  • працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

  • учнів навчального закладу ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;

  • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить 2 роки.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово - господарської діяльності закладу.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор опорного закладу, засновник.

У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється її статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.

3.8.1. Піклувальна рада опорного закладу створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

3.8.2. Піклувальна рада опорного закладу сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії опорного закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

3.8.3. Члени піклувальної ради опорного закладу мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

3.8.4. До складу піклувальної ради опорного закладу не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

3.8.5. Піклувальна рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку опорного закладу та контролювати її виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність опорного закладу та її директора;

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету опорного закладу і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором цього закладу;

- вносити засновнику опорного закладу подання про заохочення або відкликання директора закладу з підстав, визначених чинним законодавством;

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або статутом опорного закладу.

3.8.6. Члени піклувальної ради опорного закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

У закладі загальної середньої освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу освіти; - органи самоврядування здобувачів освіти; - органи батьківського самоврядування; - інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

3.9. Опорний заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

3.10. Опорний заклад, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язаний забезпечувати на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут опорного закладу;

- ліцензії на провадження освітньої діяльності; - структура та органи управління закладу освіти; - кадровий склад опорного закладу згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; - територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в опорному закладі;

- мова освітнього процесу; - наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення;

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність опорного закладу;

- правила прийому до закладу освіти;

- умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням опорного закладу або на вимогу законодавства.

При отриманні публічних коштів опорний заклад зобов’язаний оприлюднювати на своєму веб-сайті (у разі відсутності – на веб-сайті засновника) кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

3.11. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

ІV. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

4.1. Матеріально-технічна база опорного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі даного навчального закладу.

4.2. Майно опорного закладу належить йому на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

4.3. Фінансування опорного закладу та філії здійснюється її засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

4.4. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту","Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів.

4.5. Джерелами фінансування опорного закладу та філії є:

- кошти державного та місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг згідно з чинним законодавством;

- доходи від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

4.6. У опорному закладі може створюватися фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку даного закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором опорного закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються цим закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради опорного закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.

4.7. Опорний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

4.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в опорному закладі визначається директором відповідно до законодавства. За рішенням директора опорного закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

4.9. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

4.10. Опорний заклад, його філія мають штатний розпис, що затверджуються директором опорного закладу на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітньої середньої освіти, що затверджені МОН.

V. Міжнародне співробітництво

5.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Опорний заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

5.2. Участь опорного закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.



VІ. Контроль за діяльністю опорного закладу

6.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

6.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

6.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Законом України «Про освіту» та іншими законами України.

6.4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до цього Закону і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

VІІ. Реорганізація або ліквідація опорного закладу

7.1. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію опорного закладу приймає засновник.

Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Статус опорного закладу при зменшенні кількості філій або їх ліквідації за відсутності контингенту учніів не передбачає змін у статусі закладу освіти, крім випадку ліквідації всіх філій, при якому заклад перестає відповідати вимогам законодавства щодо опорного закладу і засновником має бути прийняте рішення щодо припинення відповідного статусу.

7.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління опорним закладом.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

У випадку реорганізації права та зобов’язання опорного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.



Голова районної ради М.О.Орендарчук


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»

Скачати 379.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка