Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне


Підвищення кваліфікації учителів інформатикиСторінка10/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.12 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Підвищення кваліфікації учителів інформатики

загальноосвітніх навчальних закладів

  1. Основні конструктивні принципи побудови шкільного курсу інформатики згідно нової концепції розвитку освіти

  2. Методика навчання інформатики в школі

  3. Диференціація навчання на уроках інформатики

  4. Перспективи використання комп'ютерної техніки в школі

  5. Методика вивчення розділу «Операційні системи сімейства Windows»

  6. Методичні основи розробки циклу уроків з вивчення операційних систем

  7. Методика проектування інтегрованих уроків з інформатики

  8. Використання пакетів прикладних та авторських програм при вивченні шкільного курсу інформатики

  9. Методичні основи розробки циклу уроків з вивчення електронних таблиць

  10. Інформатика і сьогодення: здобутки, проблеми, перспективи

  11. Методичні основи розробки циклу уроків з теми "Системи керування базами даних".

  12. Методичні основи розробки циклу уроків з теми "Використання текстового редактора МS Word".

  13. Лекційно-практична система уроків інформатики з текстовою формою діагностування рівнів навченості учнів

  14. Різнорівневі вправи для учнів 9-11 класів та їх використання у нестандартних формах проведення уроків з інформатики

  15. Профільна диференціація у вивченні інформатики та особливості її впровадження в 10-11 класах

  16. Експериментально-дослідницька робота з інформатики в навчальному закладі

  17. Перспективний досвід учителів інформатики шкіл України та його науково-методичний аналіз

  18. Використання пакетів прикладних програм навчального призначення з інформатики (з досвіду роботи)

  19. Інноваційні технології навчання інформатики у ЗНЗ

  20. Нетрадиційні форми і методи організації методичної роботи з інформатики (для методистів відділів освіти та голів РМО)

  21. Сучасні комп'ютерні засоби та їх вплив на зміст освіти

  22. Порівняльний аналіз традиційних та активних методів навчання інформатики

  23. Реалізація диференційованого навчання у школах на прикладі роботи з обдарованими учнями

  24. Система повторення навчального матеріалу. Організація узагальнюючого повторення на уроках інформатики

  25. Методика здійснення тематичного і поточного контролю знань учнів.

  26. Методика запровадження індивідуального підходу в навчанні учнів під час:

а) вивчення нового матеріалу

б) розв'язування задач

г) виконання домашніх завдань


  1. Структура і зміст групової пізнавальної діяльності учнів

  2. Організація проблемно-пошукової діяльності учнів на уроці інформатики

  3. Методика використання ігрових та проблемних завдань на уроках інформатики

  4. Організація позакласної роботи з предмету, її зміст і форми.

Підвищення кваліфікації учителів основ економіки

загальноосвітніх навчальних закладів

   1. Використання навчально-методичного комплексу при вивченні основ економіки.

   2. Використання нетрадиційних форм роботи в процесі формування основних економічних понять.

   3. Застосування тренувальних вправ в процесі формування вмінь та навичок учнів на уроках економіки.

   4. Застосування опорних схем та опорних конспектів у процесі вивчення економіки.

   5. Формування в учнів навичок роботи з статистичними матеріалами при вивченні економіки.

   6. Особливості тематичного та поурочного планування курсу "Основи економіки".

   7. Засвоєння учнями економічних понять під час вивчення основ економіки.

   8. Роль творчих завдань у процесі формування умінь та навичок учнів на уроках економіки.

9. Форми узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок при вивченні економіки.

    1. Інтенсифікація навчального процесу при вивченні економіки шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних технологій.

    2. Залікова форма контролю при вивченні економіки.

    3. Роль і місце підручника у системі економічної освіти. Різноманітні форми роботи з підручниками при засвоєнні учнями навчального матеріалу.

    4. Самостійна робота на уроці - шлях до розумової активізації учнів.

    5. Розвиток пізнавальних інтересів школярів при вивченні економіки.

    6. Диференційований підхід у навчально-виховному процесі на уроках економіки.

16 . Розвиток інтересів учнів до економічної науки. Робота з обдарованими дітьми.

17. Прийоми зацікавлення учнів на уроках економіки.     1. Комплексне використання дидактичних посібників, приладів, ТЗН ПА уроках економіки.

     2. Оптимальний вибір прийомів і методів навчальної діяльності при викладанні економіки.

      1. Групові форми роботи на уроках економіки.

      2. Нетрадиційні форми уроків економіки.

      3. Особливості роботи вчителя економіки в школах нового типу (ліцеї, гімназії, коледжі).

      4. Головні вимоги до виконання практичних робіт з економіки.

      5. Організація позакласної роботи з економіки.

      6. Головні дидактичні вимоги до організації та проведення сучасного уроку економіки.

      7. Застосування ігрової технології при вивчені економіки.

      8. Розвиток пізнавальних інтересів в учнів при вивчені економіки.

      9. Інтерактивні технології на уроках економіки.

      10. Організація самостійної роботи на уроках економіки.

      11. Позакласна робота з економіки завдання та форми.

Підвищення кваліфікації учителів математики

загальноосвітніх навчальних закладів

       1. Методика формування пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики.

       2. Проблемне навчання учнів на уроках математики.

       3. Форми і методи організації самостійної роботи на уроках математики.

       4. Методика узагальнення та систематизації знань учнів на уроках математики.

       5. Педагогічні технології розвитку математичних здібностей на уроках математики.

       6. Методика реалізації міжпредметних зв'язків на уроках математики.

       7. Методика формування творчого мислення і пізнавальних інтересів на уроках математики.

       8. Педагогічні технології диференціації навчальної діяльності школярів на уроках математики.

       9. Інноваційні шляхи підвищення ефективності уроків математики.

       10. Розвиток пізнавальних інтересів учнів засобами математики в урочний і позаурочний час.

       11. Застосування рівневої диференціації на уроках математики.

       12. Групова форма роботи на уроках математики.

       13. Нестандартні форми і методи навчання на уроках математики як ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.

       14. Педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання на уроках математики.

       15. Методичні особливості вивчення теми "Рівняння і нерівності з параметрами в шкільному курсі математики".

       16. Використання активних форм роботи на уроках математики з метою розвитку індивідуальних розумових здібностей учнів.

       17. Сучасні методи та засоби організації навчання. Інтерактивні технології на уроках математики.

       18. Методичні особливості вивчення теми "Множини. Комбінаторика. Імовірність" в шкільному курсі математики.

       19. Методи активізації уваги при вивченні математики.

       20. Методика використання сучасних технологій навчання та шляхи підвищення ефективності навчання математики.

       21. Методика використання комп'ютерів на уроках математики з метою інтенсифікації навчально-виховного процесу.

       22. Форми та методи формування творчої особистості учня в процесі навчання математики.

       23. Екологічне виховання на уроках математики.

       24. Систематизація та узагальнення знань з математики в системі модульно-розвивального навчання.

       25. Інноваційні педагогічні прийоми розвитку самостійності учнів у навчально-пізнавальній діяльності.

       26. Інноваційні педагогічні прийоми запобігання математичним помилкам при вивченні математики.

 1. Шляхи та напрями роботи з математично обдарованою особистістю.

 2. Інтелектуальний розвиток особистості на уроках математики.

 3. Особливості навчання математики у класах з поглибленим вивченням предмета.

 4. Довузівська підготовка школярів у ЗНЗ.

Підвищення кваліфікації учителів географії

загальноосвітніх навчальних закладів

  1. Використання краєзнавчих матеріалів під час вивчення географії.

  2. Значення шкільного краєзнавства, краєзнавчого музею для формування комплексу географічних знань в учнів.

  3. Патріотичне виховання та формування національної свідомості на уроках географії.

  4. Використання навчально-методичного комплексу при вивченні географії.

  5. Використання нетрадиційних форм роботи в процесі, формування основних загальногеографічних понять.

  6. Застосування тренувальних вправ в процесі формування вмінь та навичок учнів на уроках географії.

  7. Застосування нетрадиційних методик в процесі роботи з картографічними матеріалами на уроках фізичної та економічної географії.

  8. Роль вчителя у осмисленні учнями об'єктивних зв'язків і взаємозалежності на уроках засвоєння нових знань при вивченні курсу "Географія материків та океанів".

  9. Оптимізація процесу вивчення географічної номенклатури на уроках географії.

  10. Застосування опорних схем та опорних конспектів у процесі вивчення географії.

  11. Формування в учнів навичок роботи з статистичними матеріалами при вивченні географії України та курсу «Економічної та соціальної географії світу. 10 клас».

  12. Особливості тематичного та поурочного планування курсу "Фізична географія України".

  13. Особливості тематичного та поурочного планування курсу "Економічна географія України".

  14. Роль творчих завдань у процесі формування умінь та навичок учнів на уроках географії.

  15. Різні форми узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок при вивченні географії.

  16. Залікова форма контролю при вивченні географії.

  17. Основні форми контролю та самоконтролю знань учнів на уроках географії за 12-бальною системою.

  18. Роль і місце підручника у системі географічної освіти. Різноманітні форми роботи з підручниками при засвоєнні учнями географічного матеріалу.

  19. Самостійна робота на уроці - шлях до розумової активізації учнів.

  20. Здійснення внутрішньокурсових, міжкурсових та міжпредметних зв'язків в курсах шкільної географії.

  21. Методика роботи з картами різного змісту на уроках географії.

  22. Шляхи підвищення екологічного виховання учнів при вивченні географії.

  23. Розвиток пізнавальних інтересів школярів при вивченні географії.

  24. Реалізація проблемного підходу при викладанні географії в загальноосвітній школі.

  25. Диференційований підхід у навчально-виховному процесі на уроках географії.

  26. Роль географічного краєзнавства в системі навчально-виховної роботи в школі.

  27. Розвиток інтересів учнів до географічної науки. Робота з обдарованими дітьми.

  28. Прийоми зацікавлення учнів на уроках географії.

  29. Комплексне використання дидактичних посібників, приладів, ТЗН НА уроках географії.

  30. Оптимальний вибір прийомів і методів навчальної діяльності при вик ладанні географії.

Підвищення кваліфікації учителів математики та креслення загальноосвітніх навчальних закладів

   1. Методика формування пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики.

   2. Проблемне навчання учнів на уроках математики.

   3. Форми і методи організації самостійної роботи на уроках математики та креслення.

   4. Методика узагальнення та систематизації знань учнів на уроках математики.

   5. Педагогічні технології розвитку математичних здібностей на уроках математики.

   6. Методика реалізації міжпредметних зв'язків на уроках математики.

   7. Методика формування творчого мислення і пізнавальних інтересів на уроках математики.

   8. Педагогічні технології диференціації навчальної діяльності школярів на уроках математики.

   9. Інноваційні шляхи підвищення ефективності уроків математики.

   10. Розвиток пізнавальних інтересів учнів засобами математики в урочний і позаурочний час.

   11. Застосування рівневої диференціації на уроках математики.

   12. Групова форма роботи на уроках математики.

13. Нестандартні форми і методи навчання на уроках математики як ефективний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.

    1. Педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання на уроках математики.

    2. Методичні особливості вивчення теми "Рівняння і нерівності з параметрами в шкільному курсі математики"

    3. Використання активних форм роботи на уроках математики з метою розвитку індивідуальних розумових здібностей учнів.

    4. Сучасні методи та засоби організації навчання. Інтерактивні технології на уроках математики.

    5. Методичні особливості вивчення теми "Множини. Комбінаторика. Імовірність" в шкільному курсі математики.

     1. Методи активізації уваги при вивченні математики.

     2. Методика використання сучасних технологій навчання та шляхи підвищення ефективності навчання математики.

     3. Методика використання комп'ютерів на уроках математики та креслення з метою інтенсифікації навчально-виховного процесу.

     4. Форми та методи формування творчої особистості учня в процесі навчання математики та креслення.

     5. Екологічне виховання на уроках математики.

     6. Систематизація та узагальнення знань з математики в системі модульно-розвивального навчання.

     7. Інноваційні педагогічні прийоми розвитку самостійності учнів у навчально-пізнавальній діяльності.

     8. Інноваційні педагогічні прийоми запобігання математичним помилкам при вивченні математики.

     9. Шляхи та напрями роботи з математично обдарованою особистістю.

     10. Інтелектуальний розвиток особистості на уроках математики.

     11. Особливості навчання математики у класах з поглибленим вивченням предмета.

     12. Довузівська підготовка школярів у ЗНЗ.

Підвищення кваліфікації учителів трудового навчання (для хлопців) і креслення загальноосвітніх навчальних закладів

      1. Організація науково-дослідницької роботи з трудового навчання (проект).

      2. Розробка оригінальних об'єктів праці для 5-7 класів.

      3. Розробка спецкурсу «Ремонтні роботи в побуті».

      4. Методика використання ділових (рольових) ігор з трудового навчання (особливо з питань економічного характеру, працевлаштування випускників шкіл та інші).

      5. Олімпіадні завдання (з практичною працею) для учнів 5-11 класів.

      6. Розробка і виготовлення виробів з використанням художньої обробки матеріалів.

      7. Виготовлення саморобних слайдів, діафільмів, відеосюжетів з розділів програм.

      8. Розробка навчальних, контролюючих програм з трудового навчання для ПЕОМ.

      9. Сценарії для свят праці, конкурсів тощо.

      10. Розробка рекомендацій для «другого життя» предметів хатнього вжитку.

      11. Сучасні методи трудового навчання.

      12. З досвіду створення роздаткового. дидактичного матеріалу, динамічних посібників тощо.

      13. Відродження народних промислів мого району (з досвіду роботи).

      14. Шляхи поліпшення трудового навчання та виховання (з досвіду роботи).

      15. Ентузіасти трудового навчання мого району.

      16. Методика дослідницької роботи з рослинами.

      17. Організація планування сільськогосподарської праці учнів.

      18. Методика дослідницької роботи з тваринами.

      19. Відкритий урок як один з важливих напрямів підвищення кваліфікації вчителя.

      20. Планування і аналіз роботи вчителів трудового навчання.

21 Вимоги техніки безпеки і санітарно-гігієнічні норми щодо навчальних майстерень.

       1. Інноваційні технології розвитку творчих здібностей школярів на уроках трудового навчання.

       2. Актуальні форми і методи впровадження передового педагогічного досвіду.

       3. Проектно-технологічна діяльність школярів на уроках трудового навчання 5-9 класів ( з досвіду роботи)

       4. Методика формування конструкторсько-технологічних знань, умінь та навичок в процесі трудового навчання.

       5. Методика виховання творчої особистості в процесі трудового навчання та позакласної роботи.

       6. Художнє конструювання на уроках трудового навчання та креслення.

       7. Методика використання інноваційних методів, форм організації занять з трудового навчання.

       8. Система дидактичних засобів з трудового навчання і методика їх комплексного використання.

       9. Методика побудови інтегрованих уроків та організація навчальної діяльності школярів.

Підвищення кваліфікації учителів трудового навчання і (для навчання змішаних груп) креслення загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Робота вчителя трудового навчання і креслення по формуванню в учнів елементарних трудових навичок і вмінь, технічних, технологічних та конструкторських знань.

 2. Розвиток технічних інтересів, творчої ініціативи учнів на уроках та в позакласній роботі.

 3. Розвиток особистості школяра шляхом формування спеціальних трудових навичок.

 4. Формування логічного, технічного та конструкторського мислення школярів на уроках трудового навчання і креслення.

 5. Використання знань з основ наук в процесі предметно-практичної діяльності учнів на уроках трудового навчання і креслення.

 6. Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до навчання учнів при опрацюванні окремих тем програми (за вибором слухача).

 7. Дидактичні вимоги до перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з трудового навчання і креслення.

 8. Методика проведення контрольно-оцінювальних знань учнів з трудового навчання і креслення.

 9. Підготовка учнів до професійного самовизначення і трудової діяльності в умовах ринкових відносин.

 10. Економічне виховання школярів в курсі трудового навчання, креслення.

 11. Екологічна освіта учнів під час проведення уроків трудового навчання і креслення та позакласних занять.

 12. Методика проведення уроків трудового навчання з теми "Випалювання".

 13. Раціоналізаторство та винахідництво учнів на основі змісту трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

 14. Методика вивчення розділу креслення "Поняття про стандартизацію".

 15. Застосування мультимедіа на уроках трудового навчання та креслення.

 16. Позакласна робота вчителя трудового навчання. Форми та методи її проведення.

 17. Розвиток творчих здібностей учнів та інтересу до знань на уроках трудового навчання та креслення

 18. Розвиток творчого, просторового мислення дітей на уроках трудового навчання і креслення.

 19. Підвищення ефективності уроку трудового навчання через системну активізацію самостійної діяльності учнів.

 20. Створення проблемних ситуацій на уроках трудового навчання і креслення.

 21. Виховання в учнів культури праці на уроках трудового навчання і креслення.

 22. Значення трудового виховання у всебічному розвитку школяра.

 23. Зміст трудового навчання і креслення як засіб профорієнтації школярів.

 24. Загальноосвітні завдання трудового навчання і креслення.

 25. Соціально-психологічні передумови вибору професії.

 26. Профорієнтаційна робота в загальноосвітньому навчальному закладі.

 27. Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання і креслення .

 28. Позакласна робота з трудового навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.

 29. Форми та методи профорієнтаційної роботи в процесі трудового навчання і креслення..

 30. Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання.

Підвищення кваліфікації учителів трудового навчання (для дівчат) та креслення загальноосвітніх навчальних закладів

  1. Методика розвитку технічних інтересів, творчої ініціативи учнів на уроках та в позакласній роботі.

  2. Методика розвитку компетентності школяра у процесі формування спеціальних трудових навичок.

  3. Методика формування логічного, технічного та конструкторського мислення школярів на уроках трудового навчання.

  4. Методика навчання використанню знань з основ наук в процесі предметно-практичної діяльності учнів на уроках трудового навчання та креслення..

  5. Загальні дидактичні основи забезпечення індивідуального підходу до навчання учнів при опрацюванні окремих тем програми (за вибором слухача).

  6. Дидактичні вимоги до перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з трудового навчання.

  7. Методика проведення контрольно-оцінювальних знань учнів з обслуговуючих видів праці.

  8. Система підготовки учнів до професійного самовизначення і трудової діяльності в умовах ринкових відносин.

  9. Методика здійснення економічного виховання школярів в курсі трудового навчання та креслення.

  10. Екологічна освіта учнів під час проведення уроків трудового навчання та позакласних занять як засіб формування предметної компетентності школярів..

   1. Методика проведення уроків трудового навчання з теми "Вишивання".

   2. Педагогічна технологія навчання раціоналізаторству та винахідництву учнів на основі змісту трудового навчання та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах

    1. Методика вивчення розділу креслення "Поняття про стандартизацію".

    2. Методика застосування засобів мультимедіа на уроках трудового навчання та в позакласній роботі.

    3. Система позакласної роботи вчителя трудового навчання. Форми та методи її проведення.

    4. Інноваційні технології розвитку творчих здібностей учнів та інтересу до знань на уроках трудового навчання та в позаурочній діяльності.

    5. Розвиток творчого просторового мислення дітей на уроках трудового навчання.

    6. Підвищення ефективності уроку трудового навчання шляхом активізації самостійної діяльності учнів.

    7. Створення проблемних ситуацій на уроках трудового навчання з метою виховання в учнів культури праці.

    8. Значення трудового виховання у всебічному розвитку школяра.

    9. Зміст трудового навчання як засіб профорієнтації школярів.

    10. Загальноосвітні завдання трудового навчання.

    11. Соціально-психологічні передумови вибору професії.

    12. Система профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.

    13. Дидактичні основи упровадження індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання.

    14. Форми та методи профорієнтаційної роботи в процесі трудового навчання.

    15. Загальноосвітня підготовка учнів в процесі трудового навчання.

    16. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання.

    17. Методика упровадження змісту навчальної програми інваріантного (варіативного чи базового) модулів з програми трудового навчання для учнів 5, 6, 7, 8, 9 класів, «Технології» 10, 11 класів.

    18. Методика виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання.


Каталог: documents -> oippo.php
documents -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник
oippo.php -> Програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих
oippo.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне
oippo.php -> План роботи роіппо на вересень 2012 р
oippo.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
oippo.php -> Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітейсліпих та зі зниженим зором


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка