Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівнеСторінка6/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.12 Mb.
#421
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ЗМІСТУ

СОЦІОГУМАН1ТАРНОЇ ОСВІТИ
Підвищення кваліфікації учителів української мови та літератури

Українська мова

  1. Сучасний урок української мови: методичний і технологічний аспекти.

  2. Компетентнісний підхід як спосіб досягнення нової якості мовної освіти.

  3. Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку рідної мови.

  4. Технологія навчання мови за видами мовленнєвої діяльності.

  5. Застосування сучасних освітніх технологій для навчання рідної мови.

  6. Формування й розвиток комунікативної культури учнів у процесі вивчення рідної мови. Формування мовленнєвої особистості у процесі вивчення української мови.

  7. Методика навчання діалогічного мовлення у процесі вивчення української мови (засвоєння мовленнєвого етикету, дотримання умов і правил проведення нарад, засідань, диспутів).

  8. Формування аудіативних умінь і навичок у процесі вивчення української мови.

  9. Вивчення української мови в умовах профільної школи.

  10. Методи і форми навчання в умовах вивчення української мови в профільній школі (настановні й оглядові лекції, семінари, колоквіуми, творчі роботи, самостійне опрацювання основної й додаткової літератури, постановка проблемних завдань тощо).

  11. Реалізація індивідуальних і творчих здібностей учнів на уроках і в позакласній роботі з української мови.

  12. Здійснення допрофільної підготовки учнів шляхом організації різних видів диференційованого навчання мови (спецкурсів, факультативів, гуртків та ін.).

  13. Застосування педагогічної технології "Розвиток критичного мислення через читання й письмо" у навчанні української мови.

  14. Методика розвитку й удосконалення аудіативних умінь і навичок учнів на уроках української мови.

  15. Методика навчання монологічного мовлення (відтворення і створення усних і письмових висловлювань різних типів, стилів і жанрів).

  16. Методика застосування ситуативних вправ у процесі рольової діяльності на уроках розвитку мовлення.

Українська література

   1. Вимоги до сучасного уроку української літератури та шляхи їх реалізації.

   2. Компаративний аналіз художнього твору: теорія і практика.

   3. Особистісна орієнтація літературної освіти.

   4. Методика вивчення монографічної теми з літератури.

   5. Вивчення української літератури у класах філологічного профілю.

   6. Технологічний підхід до вивчення української літератури в школі.

   7. Методика вивчення епічного (драматичного) твору на уроках української літератури.

Українська мова і література

    1. Елементи нестандартності на уроках української мови (літератури) як засіб розвитку стійкого пізнавального інтересу.

    2. Формування умінь індивідуальної (парної, групової, колективної) роботи на уроках української мови (літератури).

    3. Методична робота з української мови і літератури.

    4. Розвиток творчих здібностей школярів з мови і літератури в позаурочний час.

    5. Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови (літератури).

    6. Зміст і методика викладання курсів за вибором філологічного спрямування в системі допрофільної підготовки учнів.

    7. Індивідуально-диференційований підхід до учнів як необхідна умова реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання мови (літератури).

    8. Особливості будови особистісно орієнтованого уроку української мови (літератури).

    9. Система оцінювання навчальних досягнень з української мови учнів старшої школи. Організація оцінювання на основі портфоліо.

    10. Застосування Інтернет-технологій на уроках та в позакласній роботі з української мови і літератури.

    11. Метод проблемного навчання мови (літератури) як засіб розвитку креативного мислення школярів.

    12. Методика реалізації міні-проекту в рамках уроку української мови (літератури).

    13. Міжпредметна інтеграція у вивченні української мови (літератури).

    14. Рефлексія як невід'ємний компонент особистісно орієнтованого навчання української мови (літератури).

    15. Творча діяльність учнів на уроках української мови (літератури): форми, методи, перспективи.

    16. Роль домашніх завдань у розвитку творчих здібностей школярів.

    17. Застосування тестових технологій на уроках української мови (формування у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми і різного ступеня складності).

    18. Активно-ігрові форми в навчально-виховному процесі з української мови (літератури): ігри, тренінги, практикуми.

    19. Шляхи забезпечення розвитку здібностей і таланту обдарованих учнів у позакласній роботі з української мови (літератури).

Підвищення кваліфікації учителів світової літератури

     1. Шляхи залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури на уроках світової літератури і в позаурочний час.

     2. Залучення учнів до загальнолюдських і національних духовних цінностей засобами світової літератури.

     3. Виховання естетичних смаків засобами світової літератури.

     4. Виховання високої читацької та загальної культури учнів на уроках світової літератури та в позаурочний час.

     5. Шляхи вироблення в учнів імунітету проти низькопробних явищ масової культури при вивченні світової літератури.

     6. Формування в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури як окремих народів світу, так і всього людства.

     7. Виховання поваги до духовних скарбів людства і українського народу на уроках світової літератури і в позаурочний час.

     8. Виховання расової, етнічної, соціальної, тендерної, релігійної, індивідуальної толерантності при вивченні світової літератури.

     9. Навчання школярів у курсі вивчення світової літератури сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення.

     10. Вивчення з учнями вмінь та навичок аналізу та інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з розумінням задуму і стилю автора.

     11. Формування вмінь школярів визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість творів світової літератури, зокрема у зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва.

     12. Формування в учнів потреби в читанні літературних творів, здатності насолоджуватися мистецтвом слова.

     13. Формування навичок розрізнення явиш елітарної та масової культури на уроках світової літератури.

     14. Розвиток усного і писемного мовлення при вивченні творів світової літератури.

     15. Формування і прищеплення школярам вишуканого естетичного смаку на уроках світової літератури.

     16. Добір методів і технологій у вивченні світової літератури у 5-8 класах (пропедевтичного етапу навчання).

     17. Добір методів і технологій при вивченні світової літератури у 9-11 класах (систематичний курс навчання).

     18. Інтерактивні підходи до вивчення курсу світової літератури відповідно до сучасних вимог методології, науки.

     19. Самостійна діяльність учня, як особистості, у процесі вивчення курсу світової літератури.

     20. Формування у учнів поняття про художній текст як головної одиниці передачі інформації та спроби його аналізу на уроках світової літератури.

     21. Опанування учнями нормативної літературної української мови при вивченні творів світової літератури в найкращих українських перекладах.

     22. Використання оригінальних текстів на уроках світової літератури (творів Байрона - англійською, Гюго - французькою. Міцкевича - польською. Достоєвського - російською і т. д.) як приклад опанування школярами іноземним мовленням, що є важливою потребою відкритого європейського суспільства.

     23. Координація викладання світової літератури з іншими шкільними дисциплінами гуманітарного й естетичного циклів («Українська література», «Історія України», «Всесвітня історія», «Музичне мистецтво», «Художня культура» та ін.), використання міжпредметних зв'язків при вивченні світової літератури.

     24. Використання інтегрованих уроків та застосування міжпредметних зв'язків для формування в учнів цілісної картини світу при вивченні курсу світової літератури.

     25. Реалізація культурологічного аспекту на уроках світової літератури для профільних класів академічного, суспільно - гуманітарного, художньо - естетичного, філологічного напрямів.

     26. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Віктор Гюго - теоретик і митець романтизму, борець проти класицизму у 1820-1830- х рр.

     27. Традиції історичного роману в світовій літературі (В.Скотт « Айвенго» - В.Гюго «Собор Паризької Богоматері» - П.Куліш «Чорна рада»).

     28. Використання міжпітературних зв'язків при вивченні світової літератури у профільних класах.

     29. Компаративний підхід до вивчення творчості Еміля Золя як теоретика натуралізму та творчості українських письменників О.Кониського, І.Франка, В.Винниченка, М.Коцюбинського як теоретиків фізіологічного імпресіонізму на уроках світової літератури в 10 класі профільного навчання.

     30. Проблеми фемінізму в творчості Генріка Ібсена, Льва Толстого, Ольги Кобилянської.

     31. Генрік Ібсен - зачинатель «нової драматургії». «Ляльковий дім» як соціально - психологічна драма. Вплив «ібсенізму» на драматичні твори Б.Шоу, О.Олеся.

     32. Еволюція творчості А.Чехова. Імпресіонізм пізньої прози і драматургії. Компаративний аналіз імпресіоністичної манери А.Чехова, Г.Ібсена, М.Коцюбинського.

     33. Д.Б.Шоу «Пігмаліон». Давньогрецький міф про Пігмаліона та Галатею. «Філологічний конфлікт» у п'єсі Б.Шоу «Пігмаліон» та М.Куліша «Мина Мазайло».

     34. Вплив французьких символістів XIX - XX ст.( Ш.Бодлер, П.Верлена, А.Рембо, С.Малларме) на розвиток української поезії кн. XIX - поч. XX ст.: багатолінійна асоціативність та сугестія в творах П.Тичини, О.Олеся, М.Вороного, М.Драй - Хмари, М.Зерова.

     35. Компаративний аналіз мотиву продажу власної душі в творах світової літератури (Й.Гете «Фауст», М.Гоголь «Портрет», О.Бальзак «Шагренева шкіра»,О.Уайльд «Портрет Доріана Грея» ).

     36. Сугестія (навіювання) як важливий художній засіб символічної поезії. Зняття інформаційно-розповідної функції поетичної мови символістів П.Варлена, А.Рембо, С.Мапларме.

     37. Експресіонізм. Духовні перевтілення героїв Ф.Кафки («Перевтілення») та М.Хвильового (новела «Я (Романтика)»).

     38. Компаративний аналіз типу «маленької людини» в творах Ф.Достоєвського, Ф.Кафки, М.Гоголя.

     39. «Перевтілення» Ф.Кафки крізь призму «Метаморфоз» Овідія.

     40. Античний пласт в романі Д.Джойса «Улісс» (Гомер. «Одіссея»).

     41. Компаративний аналіз світу природи в романі К.Гамсуна «Пан» і повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків». Давньогрецька міфологія: бог Пан. Полеміка з К.Гамсуном в поемі М.Рильського «Любов».

     42. Традиції С. Гофмана в романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита».

     43. Філософія Г.Сковороди і її відбиття в романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита».

     44. Образ Іуди в творі «Майстер і Маргарита» М.Булгакова та в творах українського письменства ( Леся Українка).

     45. Постмодернізм в зарубіжній літературі. Втілення постмодернізму в оповіданні М.Павича «Дамаскин». Постмодернізм в українській літературі (Творчість Ю.Андруховича, О.Забужко, Ю.Покапьчука, Т.Прохасько).

     46. Вплив О.Блока на творчість українських символістів (М.Вороний «Блакитна панна», «Інфанта»).

     47. Екзистенціалізм у творчості А.Камю «Чума». Компаративний аналіз екзистенціалізму А.Камю та українського екзистенціалізму (В.Підмогильний «Місто», повість - преамбула В.Шевчука «Дім на горі»).

Підвищення кваліфікації учителів іноземної мови (профільне навчання)

      1. Шляхи реалізації принципу інтеграції шкільних предметів при вивченні англійської мови.

      2. Методика використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови.

      3. Методика використання сучасних інформаційних технологій на уроках англійської мови.

      4. Система роботи по забезпеченню учнів активної мовленнєвої діяльності.

      5. Технології використання наочності, дидактичного матеріалу, ТЗН.

      6. Формування соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції на уроках англійської мови.

      7. Технологія взаємопов'язаного навчання мови і культури народу - носія цієї мови.

      8. Сучасні методичні засади навчання та вивчення іноземних мов.

      9. Розв'язання комунікативних завдань з урахуванням соціокультурних і соціальних аспектів мови на уроках англійської мови.

      10. Технології використання автентичного іншомовного матеріалу при формуванні комунікативної компетенції.

      11. Формування мовної компетенції (лексичної, фонетичної, граматичної).

      12. Формування мовленнєвої компетенції (компетенції в аудіюванні, говоріння, читанні, письмі).

      13. Шляхи презентації мовного матеріалу на уроках англійської мови.

      14. Методика використання проблемних комунікативних ситуацій на різних етапах навчання.

      15. Шляхи розвитку та підтримки інтересу до вивчення англійської мови.

      16. Використання і роль ігрових елементів на уроках англійської мови на різних етапах навчання.

      17. Методи і форми керування навчальною діяльністю учнів в класі.

      18. Технології використання відеоматеріалів (відеокурсів).

      19. Використання технології зворотнього зв'язку на уроках англійської мови.

      20. ріалу на уроках англійської мови.

      21. Врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання англійської мови. Автономія учня.

      22. Методика використання музично-ритмічного компоненту на уроках англійської мови.

      23. Формування ключових компетентностей на уроках англійської мови.

      24. Формування загальнокультурної компетенції засобами англійської мови.

      25. Реалізація соціокультурного аспекту при викладанні англійської мови.

      26. Шляхи підвищення мотивації до предмета «Іноземна мова». Впровадження Мовного Портфоліо в практику роботи вчителів англійської мови.

      27. Формування в учнів старшої (основної") школи полікультурної комунікативної компетенції в читанні на матеріалі англомовних культурно-країнознавчих текстів.

      28. Реалізація проектної методики навчання іншомовного спілкування в середній школі.

      29. Система вправ для навчання писемного спілкування учнів старших класів загальноосвітньої школи.

      30. Організація парної (групової) роботи учнів на уроках англійської мови з опорою на зображальну наочність.

      31. Технології навчання молнологічного (діалогічного) мовлення учнів старшої загальноосвітньої школи на основі автентичних текстів країнознавчого характеру.

      32. Формування комунікативної компетенції засобами англійської мови.

      33. Психолого-педагогічні та методичні основи взаємопов'язаного навчання видам мовленнєвої діяльності на уроках англійської мови.

      34. Формування соціокультурної грамотності в школі з поглибленим вивченням іноземної мови.

      35. Роль та місце рідної мови у викладанні іноземної мови.

      36. Навчання культури іншомовного мовленнєвого спілкування на уроках з англійської мови.

      37. Комплексний контроль граматичної компетенції учнів.

      38. Комплексний контроль рівня сформованості англомовної лексичної компетенції.

      39. Навчання діалогу з розгорнутими репліками на середньому етапі на засадах кооперації.

      40. Розвиток умінь писемного мовлення у жанрі “journal writing”

      41. Методика організації самостійної робот із аудіо матеріалами на уроках англійської мови на середньому етапі ЗНЗ.

      42. Використання поезії як засобу стимулювання мовленнєво-мисленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови.

      43. Навчання монологічного мовлення учнів за допомогою проблемних завдань.

      44. Використання пісенного матеріалу як засобу формування лексичної компетенції учнів.

      45. Розвиток умінь парного спілкування учнів на матеріалі ознайомлювального читання.

      46. Формування лексичної компетенції з урахуванням соціокультурного підходу49. Використання читання як засобу формування іншомовної лексичної компетенції.

      47. Формування писемної англомовної лінгвосоціокультурної компетенції.

      48. Особливості формування аудитивної копетенції учнів з домінуючими візуальними здібностями.

      49. Організація гурткової роботи.

      50. Масові форми позакласної роботи.

Підвищення кваліфікації учителів англійської мови 1-4 класів

       1. Роль і місце іноземної мови в концепції 11-річної школи.

       2. Особистісно орієнтований підхід як методологічне підґрунтя навчання іноземної мови в загальноосвітній школі.

       3. Сучасні концептуальні принципи навчання іноземної мови.

       4. Зміст, принципи та цілі навчання іноземної мови за новими програмами для 2-11 класів.

       5. Сучасні тенденції оновлення змісту освіти. Роль і місце іноземної мови в полі культурному світі.

       6. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови.

       7. Тестування учнів як ефективний вид контролю з різних видів мовленнєвої діяльності.

       8. Сучасний НМК з іноземної мови, його застосування в умовах плюралізму педагогічних ідей.

 1. Психологія індивідуального підходу.

 2. Нові педагогічні технології в навчанні іноземної мови.

 3. Формування готовності учнів до самостійного вивчення іноземної мови.

 4. Навчання іноземної мови молодших школярів як система реалізації особистісного підходу.

 5. Психолінгвістичні особливості молодших школярів та їх врахування при навчанні іноземної мови.

 6. Цілі уроку іноземної мови, шляхи їх досягнення.

 7. Лінгвокраїнознавство як фактор розвиваючого навчання.

 8. Робота старшокласників з різноманітними інформаційними джерелами на уроці іноземної мови та в позакласній роботі.

 9. Реальні ситуації спілкування на уроці іноземної мови, організація діалогічного мовлення.

 10. Гра як засіб активізації мовленнєвої діяльності учнів.

 11. Проблема використання на уроці іноземної мови елементів сугестопедії - за і проти.

 12. Проектна методика на уроці іноземної мови.

 13. Використання технології майстерень в навчанні іноземної мови.

 14. Особливості навчально-виховного процесу в школі нового типу. Робота з філологічно обдарованими дітьми.

 15. Рольова гра як одна із форм навчання учнів мовленню та розвитку інтересу учнів до вивчення іноземної мови.

 16. Рольова гра як засіб активізації учнів в навчальній та позашкільній роботі з ЇМ.

 17. Робота з обдарованими дітьми.

 18. Використання тестових завдань для визначення рівня сформованості мовленнєвих навичок школярів.

 19. Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку з ЇМ.

 20. Система позакласної роботи як засіб підвищення мотивації у вивченні ЇМ.

 21. Самостійна робота учнів на уроках ІМ.

 22. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності.

 23. Лінгвокраїнознавчий матеріал як засіб підвищення мотивації до вивчення ІМ.

 24. Ігрові форми навчальної діяльності як засіб активізації учнів у навчальній та позакласній роботі.

 25. Роль і місце тестового контролю у підвищенні якості знань учнів з ІМ.

 26. Інтенсифікація навчально-виховного процесу на уроках ІМ, враховуючи індивідуальні, психологічні особливості учнів.

 27. Використання міжпредметних зв'язків на уроках ІМ.

 28. Сучасні технології навчання та їх застосування в роботі вчителя.

 29. Система вправ для навчання іншомовного діалогічного мовлення в ЗНЗ.

 30. Навчання діалогічного мовлення.

 31. Комунікативність як пріоритетний напрям в системі діяльності вчителя ІМ.

 32. Навчання усного мовлення.

 33. Формування вмінь писемного мовлення.

 34. Формування вмінь говоріння.

 35. Навчання аудіювання іноземною мовою.

 36. Цілі та завдання навчання лексики.

 37. Формування граматичних навичок.

 38. Контроль в навчанні іноземних мов.

 39. Лінгвокраїнознавчий аспект процесу навчання іноземних мов.

 40. Індивідуалізація навчання іноземних мов

 41. Психологія обдарованості в контексті навчання іноземної мови учнів шкільного віку.

 42. Психологія критичного мислення в контексті глобалізаційних процесів.

 43. Комунікативно-діяльнісний підхід як підґрунтя для розвитку творчо-обдарованої особистості.

 44. Сучасні мультимедійні засоби на уроці ІМ - шлях до інтелектуального збагачення школярів.

 45. Роль індивідуальних особливостей учнів в розвитку їх творчих здібностей.

 46. Диференційований та індивідуалізований підходи у вихованні учнів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови,

 47. Роль позакласної та позашкільної освітньої і виховної роботи з ЇМ в розвитку творчих здібностей учнів.

 48. Проект на уроці іноземної мови в контексті розвитку творчої обдарованості.

 49. Роль і місце тестового контролю у підвищенні якості знань учнів з ЇМ.

 50. Використання міжпредметних зв'язків на уроках ЇМ.

 51. Методи і прийоми роботи з аутентичними матеріалами на уроці іноземної мови

 52. Інформаційні технології на уроках іноземної мови.


Підвищення кваліфікації учителів англійської мови 5-11 класів

  1. Роль і місце іноземної мови в концепції 11-річної школи.

  2. Особистісно орієнтований підхід як методологічне підґрунтя навчання іноземної мови в загальноосвітній школі.

  3. Сучасні концептуальні принципи навчання іноземної мови.

  4. Зміст, принципи та цілі навчання іноземної мови за новими програмами для 2-11 класів.

  5. Сучасні тенденції оновлення змісту освіти. Роль і місце іноземної мови в полікультурному світі.

  6. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови.

  7. Тестування учнів як ефективний вид контролю з різних видів мовленнєвої діяльності.

  8. Сучасний НМК з іноземної мови, його застосування в умовах плюралізму педагогічних ідей.

  9. Психологія індивідуального підходу.

  10. Нові педагогічні технології в навчанні іноземної мови.

  11. Формування готовності учнів до самостійного вивчення іноземної мови.

  12. Навчання іноземної мови молодших школярів як система реалізації особистісного підходу.

  13. Психолінгвістичні особливості молодших школярів та їх врахування при навчанні іноземної мови.

  14. Цілі уроку іноземної мови, шляхи їх досягнення.

  15. Лінгвокраїнознавство як фактор розвиваючого навчання.

  16. Робота старшокласників з різноманітними інформаційними джерелами на уроці іноземної мови та в позакласній роботі.

  17. Реальні ситуації спілкування на уроці іноземної мови, організація діалогічного мовлення.

  18. Гра як засіб активізації мовленнєвої діяльності учнів.

  19. Проблема використання на уроці іноземної мови елементів сугестопедії за і проти.

  20. Проектна методика на уроці іноземної мови.

  21. Використання технології майстерень в навчанні іноземної мови.

  22. Особливості навчально-виховного процесу в школі нового типу. Робота з філологічно обдарованими дітьми.

  23. Рольова гра як одна із форм навчання учнів мовленню та розвитку інтересу учнів до вивчення іноземної мови.

  24. Рольова гра як засіб активізації учнів в навчальній та позашкільній роботі з ІМ.

  25. Робота з обдарованими дітьми.

  26. Використання тестових завдань для визначення рівня сформованості мовленнєвих навичок школярів.

  27. Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку з ІМ.

  28. Система позакласної роботи як засіб підвищення мотивації у вивченні ІМ.

  29. Самостійна робота учнів на уроках ІМ.

  30. Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності.

  31. Лінгвокраїнознавчий матеріал як засіб підвищення мотивації до вивчення ІМ.

  32. Ігрові форми навчальної діяльності як засіб активізації учнів у навчальній та позакласній роботі.

  33. Роль і місце тестового контролю у підвищенні якості знань учнів з ІМ.

  34. Інтенсифікація навчально-виховного процесу на уроках ІМ, враховуючи індивідуальні, психологічні особливості учнів.

  35. Використання міжпредметних зв'язків на уроках ІМ.

  36. Сучасні технології навчання та їх застосування в роботі вчителя.

  37. Система вправ для навчання іншомовного діалогічного мовлення в ЗНЗ.

  38. Навчання діалогічного мовлення.

  39. Комунікативність як пріоритетний напрям в системі діяльності вчителя ІМ.

  40. Навчання усного мовлення.

  41. Формування вмінь писемного мовлення.

  42. Формування вмінь говоріння.

  43. Навчання аудіювання іноземною мовою.

  44. Цілі та завдання навчання лексики.

  45. Формування граматичних навичок.

  46. Контроль в навчанні іноземних мов.

  47. Лінгвокраїнознавчий аспект процесу навчання іноземних мов.

  48. Індивідуалізація навчання іноземних мов

  49. Психологія обдарованості в контексті навчання іноземної мови учнів шкільного віку.

  50. Психологія критичного мислення в контексті глобалізаційних процесів.

  51. Комунікативно-діяльнісний підхід як підґрунтя для розвитку творчо-обдарованої особистості.

  52. Сучасні мультимедійні засоби на уроці ІМ - шлях до інтелектуального збагачення школярів.

  53. Роль індивідуальних особливостей учнів в розвитку їх творчих здібностей.

   1. Диференційований та індивідуалізований підходи у вихованні учнів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови,

   2. Роль позакласної та позашкільної освітньої і виховної роботи з ІМ в розвитку творчих здібностей учнів.

 1. Проект на уроці іноземної мови в контексті розвитку творчої обдарованості.

 2. Роль і місце тестового контролю у підвищенні якості знань учнів з ЇМ.

 3. Використання міжпредметних зв'язків на уроках ЇМ.

 4. Методи і прийоми роботи з аутентичними матеріалами на уроці іноземної мови.

 5. Інформаційні технології на уроках іноземної мови.

Підвищення кваліфікації учителів французької мови

  1. Роль і місце іноземної мови в концепції 11-річної школи.

  2. Особистісно-зорієнтований підхід як методологічне підґрунтя навчання іноземної мови в загальноосвітній школі.

  3. Сучасні концептуальні принципи навчання іноземної мови.

  4. Зміст, принципи та цілі навчання іноземної мови за новими програмами для 2-11 класів.

  5. Сучасні тенденції оновлення змісту освіти. Роль і місце іноземної мови в полікультурному світі.

  6. Організація навчально-виховного процесу з іноземної мови та навчально-методичне забезпечення предмету.

  7. Роль і місце іноземної мови у старшій профільній школі.

  8. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови.

  9. Тестування учнів як ефективний вид контролю з різних видів мовленнєвої діяльності.

  10. Сучасний НМК з іноземної мови, його застосування в умовах плюралізму педагогічних ідей.

  11. Психологія індивідуального підходу.

  12. Нові педагогічні технології в навчанні іноземної мови.

  13. Формування готовності учнів до самостійного навчання іноземної мови.

  14. Навчання іноземної мови молодших школярів як система реалізації особистісного підходу.

  15. Психолінгвістичних особливостей розвитку молодших школярів та їх врахування при навчанні іноземної мови.

  16. Цілі уроку іноземної мови, шляхи їх досягнення.

  17. Лінгвокраїнознавство як фактор розвиваючого навчання.

  18. Робота старшокласників з різноманітними інформаційними джерелами на уроці іноземної мови та в позакласній роботі.

  19. Реальні ситуації спілкування на уроці іноземної мови, організація діалогічного мовлення.

  20. Гра як засіб мотивації учнів до вивчення іноземної мови та активізації мовленнєвої діяльності учнів.

  21. Лінгвокраїнознавчий аспект на уроках іноземної мови.

  22. Проектна методика на уроці іноземної мови.

  23. Навчання читання. Прагматичний текст на уроці іноземної мови.

  24. Методи і прийоми роботи з аутентичними матеріалами на уроці іноземної мови.

  25. Використання інтерактивних форм роботи на уроці іноземної мови.

  26. Особливості навчально-виховного процесу в роботі з філологічно обдарованими дітьми.

  27. Система позакласної роботи як засіб підвищення мотивації учнів у вивченні іноземної мови.

  28. Використання інтернет-ресурсів на уроці.

  29. Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку іноземної мови.

  30. Європейський мовний портфоліо як ефективний засіб самоконтролю.

Підвищення кваліфікації учителів німецької мови

   1. Роль і місце іноземної мови в концепції 11-річної школи.

   2. Особистісно-зорієнтований підхід як методологічне підґрунтя навчання іноземної мови в загальноосвітній школі.

   3. Сучасні концептуальні принципи навчання іноземної мови.

   4. Зміст, принципи та цілі навчання іноземної мови за новими програмами для 2-11 класів.

   5. Сучасні тенденції оновлення змісту освіти. Роль і місце іноземної мови в полікультурному світі.

   6. Організація навчально-виховного процесу з іноземної мови та навчально-методичне забезпечення предмету.

   7. Роль і місце іноземної мови у старшій профільній школі.

   8. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови.

   9. Тестування учнів як ефективний вид контролю з різних видів мовленнєвої діяльності.

   10. Сучасний НМК з іноземної мови, його застосування в умовах плюралізму педагогічних ідей.

   11. Психологія індивідуального підходу.

   12. Нові педагогічні технології в навчанні іноземної мови.

   13. Формування готовності учнів до самостійного навчання іноземної мови.

   14. Навчання іноземної мови молодших школярів як система реалізації особистісного підходу.

   15. Психолінгвістичних особливостей розвитку молодших школярів та їх врахування при навчанні іноземної мови.

   16. Цілі уроку іноземної мови, шляхи їх досягнення.

   17. Лінгвокраїнознавство як фактор розвиваючого навчання.

   18. Робота старшокласників з різноманітними інформаційними джерелами на уроці іноземної мови та в позакласній роботі.

   19. Реальні ситуації спілкування на уроці іноземної мови, організація діалогічного мовлення.

   20. Гра як засіб мотивації учнів до вивчення іноземної мови та активізації мовленнєвої діяльності учнів.

   21. Лінгвокраїнознавчий аспект на уроках іноземної мови.

   22. Проектна методика на уроці іноземної мови.

   23. Навчання читання. Прагматичний текст на уроці іноземної мови.

   24. Методи і прийоми роботи з аутентичними матеріалами на уроці іноземної мови.

   25. Використання інтерактивних форм роботи на уроці іноземної мови.

   26. Особливості навчально-виховного процесу в роботі з філологічно обдарованими дітьми.

   27. Система позакласної роботи як засіб підвищення мотивації учнів у вивченні іноземної мови.

   28. Використання інтернет-ресурсів на уроці.

   29. Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку іноземної мови.

   30. Європейський мовний портфоліо як ефективний засіб самоконтролю.

   31. Використання автентичних матеріалів на уроках іноземної мови як засіб розвитку мовленнєвої компетенції учнів.

   32. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках іноземної мови.

   33. Інформаційні технології на уроках іноземної мови.

   34. Формування соціокультурної компетенції учнів за допомогою автентичних матеріалів.

   35. Розвиток граматичної компетенції учнів в процесі комунікації.

Підвищення кваліфікації учителів образотворчого

мистецтва та курсу «Художня культура»

Художня культура

    1. Формування нових музичних напрямів і течій на межі ХІХ-ХХ ст.

    2. Розвиток творчої активності на уроках художньої культури і в позаурочний час.

    3. Організація позакласної роботи з художньої культури.

    4. Нові освітні технології при вивченні художньої культури.

    5. Застосування проектної технології при вивченні художньої культури.

    6. Сучасний урок художньої культури.

    7. Організація дослідницької діяльності учнів при вивченні художньої культури.

    8. Сучасні тенденції розвитку художньої культури.

    9. Реалізація творчої особистості школярів у процесі позакласної роботи з художньої культури.

    10. Нестандартні підходи до вивчення художньої культури.

    11. Формування національної самосвідомості та духовного світу школярів засобами художньої культури.

    12. Робота з обдарованими дітьми.

    13. Формування досвіду емоційно-ціннісних відносин через художню культуру.

    14. Міжпредметні зв'язки на уроках художньої культури.

    15. Сучасний підхід до розвитку духовності на уроках художньої культури.

    16. Музична культура України.

    17. Збереження культурно-історичних традицій українського народу засобами фольклору.

    18. Методика проведення тижня художньої культури.

    19. Естетичне виховання на уроках художньої культури.

    20. Духовний розвиток дитини на уроках художньої культури.

    21. Музика як засіб формування свідомості і смаку на уроках художньої культури.

    22. Методика полі культурного виховання на уроках художньої культури.

    23. Особливості розвитку творчих компетентностей на уроках художньої культури.

Каталог: documents -> oippo.php
documents -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник
oippo.php -> Програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих
oippo.php -> План роботи роіппо на вересень 2012 р
oippo.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
oippo.php -> Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітейсліпих та зі зниженим зором


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка