Рівні організації живої природи, їхні розміри, час існування, складові частини та зв’язки між нимиСкачати 96.55 Kb.
Дата конвертації17.08.2017
Розмір96.55 Kb.
ТипУрок

БІо 10 клас профіль Урок 9

Урок 9

Тема: Рівні організації живої природи, їхні розміри, час існування, складові частини та зв’язки між ними.

Мета уроку: сформувати в учнів поняття про рівні організації живої природи.

Обладнання підручник для 10 класу «Біологія», «Робочий зошит» та матеріали: до підручника для 10 класу, фотографії, схеми, малюн­ки, що дозволяють ілюструвати рівні організації живої природи.

Базові поняття система, багаторівнева система, рівні організації живої природи.Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Хід уроку.


І. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

 • Обговорення запитання

Чи є знання про молекулярний склад живого організму суто хімічною інформацією?

Обговорюючи запитання, школярі доходять висновку про те, що живі об’єкти можна вивчати на різних рівнях їхньої організації.

ІІ. Вивчення нового матеріалу. • Розповідь учителя з елементами бесіди

 1. Жива природа як багаторівнева система.

Уся жива природа побудована за ієрархічним принципом. їй прита­манні різні рівні організації структур, між якими існує складна підпоряд­кованість. Життя на кожному рівні його організації вивчають відповідні галузі біології.

На молекулярному рівні проходить межа між живим і неживим. Мо­лекулярний рівень живого вивчають такі науки, як біохімія, молекулярна біологія, молекулярна генетика, ензимологія тощо. Предметом досліджен­ня цих наук є структурно-функціональні особливості молекул нуклеїнових кислот, білків, вуглеводів, ліпідів та інших біологічних молекул. На цьому рівні відбуваються основні процеси життєдіяльності, такі як обмін речо­вин, живлення, дихання, подразливість.

Клітинний рівень організації живого вивчають такі науки, як ци­тологія, цитофізіологія, цитогенетика. Предметом цих наук є вивчення структурно-функціональної організації клітин, що виступають як у ролі самостійних організмів (наприклад, бактерії, одноклітинні тварини й рос­лини), так і тих, що входять до складу багатоклітинних організмів.

Клітини, що мають спільне походження та виконують подібні функції, утворюють тканини. Тканинний рівень організації живого вивчає наука гістологія. Предметом гістології є вивчення структурно-функціональної організації різних типів тканин. Оскільки тканини утворюють органи, то часто кажуть про органо-тканинний рівень організації живого, що харак­терний тільки для багатоклітинних організмів.

Організмений рівень організації живого — це рівень цілісного організ­му. Його вивчає безліч біологічних наук, наприклад анатомія, фізіологія, ембріологія, біологія розвитку тощо.

Організми утворюють біологічні системи надорганізменого рівня — по­пуляції та види, тому виділяють популяційно-видовий рівень організації живого. Цей рівень вивчають такі науки, як систематика, популяційна генетика, популяційна екологія, еволюційна біологія тощо. Предметом вивчення цих наук є генетичні, екологічні й еволюційні характеристики популяцій і видів.

Існують системи надорганізменого рівня більш складні, ніж вид. Так, історично сформовану сукупність рослин, тварин, мікроорганізмів, які на­селяють ділянку суходолу або водойми (біотоп) і характеризуються певни­ми стосунками як між собою, так і з абіотичними факторами навколиш­нього середовища, називають біоценозом. Виділяють біоценотичний рівень організації живого, який вивчає наука біоценологія.

Біогеоценотичний рівень організації живого ще складніший. Біогеоце­ноз — це сукупність організмів різних видів і різної складності організації з усіма факторами конкретного середовища їхнього проживання — ком­понентами атмосфери, гідросфери й літосфери. Він включає неорганічні й органічні речовини, автотрофні й гетеротрофні організми. Біогеоценоло- гія є наукою, що вивчає структуру й основні функції біогеоценозу — аку­муляцію та перерозподіл енергії.

Біосферний рівень організації живого — це найвищий рівень організа­ції життя на нашій планеті. Біосфера — це геологічна оболонка Землі, що заселена живими організмами, перебуває під їхнім впливом і зайнята про­дуктами їхньої життєдіяльності, глобальна екосистема Землі. Наука, яка вивчає виникнення, еволюцію, структуру й механізми функціонування біосфери, називається біосферологія. У її основі лежить учення В. І. Вернадського про біосферу.

Однак не можна забувати про те, що природа не знає про наш поділ на науки, вона єдина, і рівні організації живого тісно пов’язані між собою.

 1. Рівні організації живої природи, їхні розміри, час існування, складові

частини та зв’язки між ними.

Біологічні системи, як правило, добре структуровані, функціонально спеціалізовані, географічно або екологічно ізольовані та являють собою складні багаторівневі ієрархії.

Жива матерія являє собою ієрархію взаємозалежних і взаємопідпоряд- кованих рівнів організації. Це означає, що будь-яку систему можна роз­глядати як елемент більш високого рівня організації та, навпаки, елемент представляє собою систему для більш низьких рівнів організації. Інакше кажучи, кожний рівень є одночасно і системою, і елементом. Наприклад, людина як організм є системою, що складається з елементів-органів, і вод­ночас вона сама є елементом — членом певної популяції людей.

Живі системи мають низку важливих властивостей.

По-перше, вони є відкритими системами й для них характерний обмін речовин.

По-друге, живі системи стійкі. Будь-яка жива система має здатність протистояти впливу зовнішнього середовища, використовуючи одержува­ну ззовні енергію. Живим системам властива адаптація, тобто пристосо­ваність до умов навколишнього середовища. їм притаманний гомеостаз — здатність підтримувати сталість свого внутрішнього середовища.

По-третє, живі системи можуть змінюватися у ході індивідуального й історичного розвитку, еволюціонувати.

Утім властивості живих систем цим не вичерпуються. Так, живим ор­ганізмам притаманні спадковість, мінливість, подразливість, циклічність та інші важливі фундаментальні властивості.

Біологічні системи більш низького рангу, наприклад клітини, попри те, що підпорядковані системам більш високого рангу (організму), мають певну самостійність, оскільки пов’язані з навколишнім середовищем об­міном речовин, енергії та інформації.

Особливість біологічних об’єктів як ієрархічних систем зумовила виді­лення основних рівнів організації живої природи: клітинного, організме- ного, популяційно-видового, біоценотичного, екосистемного й біосферного. Від рівня до рівня спостерігається ускладнення біологічних систем і поява в них нових властивостей та якостей.

Під час вивчення нового матеріалу можна використовувати роботу з текстом підручника або роботу в групах, які обговорюють особливості багаторівневої організації природи.

® Методичні рекомендації: як вирішувати проблеми, пов’язані з ро­зумінням нового матеріалу учнями.Головною проблемою у цій темі є формування в учнів поняття «систе­ма». Слід

поговорити про це поняття, пояснюючи, що система — це сукупність елементів, які пов’язані певними стосунками й взаємодіють за певними законами композиції. Уся сукупність структурних і функці­ональних стосунків та взаємодій становить організацію системи. Органі­зація системи, як правило, ієрархічна, тобто має кілька підпорядкованих рівнів. Живі об’єкти — це типові системи, що мають структурну й функ­ціональну впорядкованість, тобто певну організацію та ієрархію.

Сукупність і взаємодія частин створює у цілому (системі) деякі нові якості, яких не мають вихідні частини. Такі нові якості, властивості нази­вають емерджентними властивостями системи (у буквальному сенсі — ті, що з’являються несподівано, непередбачені властивості). У випадку з біо­логічними системами ці нові якості являють собою різні прояви життя. Саме життя — це емерджентна, якісно нова властивість, що з’являється на певному рівні системної організації.

 • Орієнтовний текст конспекту учня

Конспект учня має містити визначення системи й перелік основних рівнів організації живого.

Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів • Робота із зошитом. Робота з підручником

Під час узагальнення й систематизації знань слід обговорити власти­вості живих систем, особливо їхню ієрархічність. Робота із зошитом і під­ручником може бути побудована як на основі виконання завдань, так і на основі обговорення тексту.

® Методичні рекомендації: аналіз типових помилок, які роблять учні під час спілкування і систематизації знань.Помилки, які роблять учні під час спілкування і систематизації знань, пов’язані з недостатнім знанням характеристик рівнів організації живого.

 • Запитання для повторення та обговорення

 • Що таке система?

 • У чому особливості живих систем?

 • Що таке ієрархія?

 • Наведіть приклади ієрархічності живих систем.

ІІІ. Самостійна робота учнів.

® Методичні рекомендації: підготовка учнів до виконання вимог зо­внішнього незалежного оцінювання (ЗНО).Самостійна робота учнів може бути побудована на основі складан­ня ними тестів у рамках вимог зовнішнього незалежного оцінювання за зразком.

Зразок

Поняття генетичного коду було сформульоване:

 1. на біосферному рівні організації живого;

Б) молекулярному;

 1. клітинному,

Г) організменому.

ІV. Домашнє завданняПрочитати відповідний параграф підручника, дати відповіді на запи­тання після параграфа.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 96.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка