Різновид договору купівлі-продажу є договір поставки, що укладається між суб’єктами підприємницької діяльностіСкачати 41.75 Kb.
Дата конвертації23.11.2018
Розмір41.75 Kb.
#67547
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що супроводжує перехід права власності на майно.

Різновид договору купівлі-продажу є договір поставки, що укладається між суб’єктами підприємницької діяльності.

Пропонуємо шаблон договору, присвячений поставці такого специфічного товару як програмне забезпечення на матеріальних носіях, а також поставки супровідних послуг щодо його установки, налаштування, адаптації.

ДОГОВІР № __________поставки програмної продукції та супроводжуючих послуг

м. ____________ «______» ____________ року

______________, іменоване надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі _________________________, який діє на підставі ___________ з одного боку, і

____________________________, іменоване надалі «ПОКУПЕЦЬ», в особі ___________________, що діє на підставі _________________, з іншого боку, іменовані надалі «СТОРОНИ», а кожен окремо «СТОРОНА», уклали цей договір (далі – «Договір») про нижченаведене:

1. Визначення скорочень і термінів

Скорочення і терміни, наведені у Договорі мають таке тлумачення: • Постачальник – підприємство, яке внесено в Реєстр виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, що підтверджується Свідоцтвом про внесення в Реєстр виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення, видане Департаментом інтелектуальної власності.

 • Товар – програмна продукція _____________.

 • Специфікація – невід'ємна частина цього Договору, оформлена у вигляді Додатка № 1 до цього Договору, який містить найменування, асортимент, тип програмної продукції, кількість і ціну Товару, що Покупець придбає у Постачальника відповідно до цього Договору.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


  1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставити ПОКУПЦЕВІ Товар та надати за завдання замовника послуги (надалі – Послугу), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти й вчасно оплатити Товар і надані Послуги на умовах цього Договору.

  2. Найменування, номенклатура, асортимент, комплектність, кількість і ціна Товару зазначені в Специфікації № 1, що наведена в Додатку № 1 до цього Договору.

  3. Склад та обсяг Послуг погоджуються Сторонами в специфікації, що наведені в Специфікації № 2, що наведена в Додатку № 1 до цього Договору.
 2. ЦІНИ, СУМА Й ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


  1. Ціна Товару та Послуг зазначається СТОРОНАМИ в Додатку № 1 до цього Договору.

  2. Загальна вартість Товару відповідно до Специфікації № 1 становить _______________ грн (_____________________________ грн ___ коп.).

  3. Згідно з Податковим кодексом України п. 261 Підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з поставки програмної продукції.

  4. Загальна вартість Послуг відповідно до Специфікації № 2 становить ___________________ крім того ПДВ (20%) _____________ грн, разом з урахуванням ПДВ _______________ грн (________________________ грн ___________ коп.).

  5. ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату Товару в розмірі 100% від загальної вартості Товару, що становить ______________________ грн протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання СТОРОНАМИ Акту приймання-передачі товару.

  6. ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату Послуг таким чином:

   1. попередня оплата в розмірі 50% від загальної вартості Послуг, що становить ____________ грн крім того ПДВ (20%) ____________ грн, разом з урахуванням ПДВ ___________ грн (_____________________________) протягом ___ (__________) банківських днів з дати підписання СТОРОНАМИ цього Договору;

   2. остаточний розрахунок у розмірі 50% від загальної вартості Послуг, що становить ______________ грн крім того ПДВ (20%) ________________ грн, разом з урахуванням ПДВ _____________ грн (____________________ грн, _________ коп.) протягом ______ (___________) банківських днів з дати підписання СТОРОНАМИ Акта приймання-передачі Послуг.

  7. Розрахунки за Товар та Послуги здійснюються ПОКУПЦЕМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА. У платіжних дорученнях повинно бути посилання на номер цього Договору.

  8. Оплата вважається здійсненою з дати зарахування відповідної суми коштів на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

  9. Зміна загальної вартості Товару та Послуг погоджується СТОРОНАМИ шляхом укладання відповідної додаткової угоди в порядку, встановленому цим Договором.

  10. У випадку збільшення протягом дії Договору середньозваженого курсу долара США на міжбанківському ринку в порівнянні з курсом на дату укладання цього Договору більш ніж на 4%, ціна неоплаченого товару, зазначеного у Договорі та/або відповідному Додатку, може змінюватися пропорційно зміні середньозваженого курсу долара США на міжбанківському ринку на вимогу кожної зі Сторін в односторонньому порядку та розраховується за такою формулою:

С = В х (К2/К1) грн, де:

 • С – кінцева ціна товару в національній валюті України, що підлягає оплаті за цим Договором після зміни ціни неоплаченого товару за вищезазначеною формулою;

 • В – ціна неоплаченого товару в національній валюті України, яка підлягає зміні у зв’язку зі збільшенням середньозваженого курсу долара США на міжбанківському ринку;

 • К2 – середньозважений курс долара США на міжбанківському ринку за даними НБУ на дату здійснення перерахунку ціни за формулою;

 • К1 – середньозважений курс долара США на міжбанківському ринку за даними НБУ на дату підписання відповідного Договору та/або Додатка.

Сторони використовують середньозважений курс долара США на міжбанківському ринку, визначений на офіційному сайті НБУ www.bank.gov.ua. Сторони домовилися у разі застосування вищезазначеної формули використовувати середньозважений курс долара США на міжбанківському ринку, визначений на офіційному сайті НБУ на дату, яка є найближчою до відповідної дати, за якою визначаються коефіцієнти К1 та К2. На дату підписання Договору середньозважений курс долара США на міжбанківському ринку становить ________ грн за 100 доларів США.
  1. У випадку зміни ціни товару та послуг в порядку, передбаченому п. 3.9. Договору, два екземпляри додаткової угоди про зміну ціни товару підписуються ініціюючою Стороною та направляються іншій Стороні на узгодження. Інша Сторона зобов'язана підписати додаткову угоду і повернути її Стороні-ініціатору не пізніше 5 (п’яти) календарних днів від дня її одержання. У випадку не підписання додаткової угоди іншою Стороною в зазначений строк, ця додаткова угода вважається прийнятою Сторонами, набуває чинності з дати її підписання Стороною-ініціатором і є невід'ємною частиною Договору.


 1. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ ТА ПОСЛУГ


  1. Передача Товару ПОКУПЦЕВІ здійснюється ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом 10 (десяти) робочих днів від дня підписання цього Договору.

  2. Послуги надаються ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом 70 (сімдесяти) робочих днів з дати, що встановлюється згідно з п. 4.4 Договору.

  3. Поставка Товару здійснюється на умовах DDP м. _____, вул. ________, ______ відповідно до Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів ІНКОТЕРМС 2000.

  4. ПОСТАЧАЛЬНИК приступає до надання Послуг після передачі Товару ПОКУПЦЕВІ та забезпечення ПОКУПЦЕМ відповідних вимог, наведених у Додатку № 2 до цього Договору.

  5. Місце надання Послуг – за адресою: м. _____, вул. ________, ______.

  6. Послуги надаються відповідно до «Плану-графіку надання послуг» наведеного в Додатку № 3 до цього Договору.

  7. Передача всього Товару та Послуг або його частин може здійснюватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ достроково за згодою ПОКУПЦЯ.

  8. Приймання-передача Товару та Послуг оформляється шляхом підписання СТОРОНАМИ Актів приймання-передачі Товару та наданих послуг.

  9. Перевірка Товару та наданих Послуг на відповідність умовам цього Договору здійснюється ПОКУПЦЕМ згідно з Актом приймання-передачі у день приймання-передачі Товару та наданих Послуг.

  10. Право власності на Товар і надання Послуги переходить до ПОКУПЦЯ з дати передачі Товару та наданих Послуг ПОКУПЦЕВІ на умовах цього Договору.

  11. Ризик випадкового знищення та/або ушкодження Товару переходять до ПОКУПЦЯ з моменту передачі Товару ПОКУПЦЕВІ й підписання СТОРОНАМИ відповідних документів про приймання-передачу Товару.

  12. У випадку виявлення ПОКУПЦЕМ недоліків у поставленому Товарі та наданих Послугах, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний письмово повідомити ПОСТАЧАЛЬНИКА про виявлені недоліки протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх виявлення.

  13. ПОСТАЧАЛЬНИК протягом 2 (двох) робочих днів зобов'язаний направити свого представника для складання акта про виявлені недоліки та за свій рахунок усунути зазначені в такому акті недоліки протягом строку, зазначеного в акті, але не менше 10 (десяти) робочих днів.

  14. Якщо ПОКУПЕЦЬ не підписав документи приймання-передачі Товару та наданих Послуг протягом 10 (десяти) робочих днів з дати передачі йому цих документів ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та не надав письмову мотивовану відмову від підписання, то Товар та надані Послуги вважається прийнятим відповідно до документів приймання-передачі Товару та наданих Послуг, які підписані ПОСТАЧАЛЬНИКОМ в односторонньому порядку.
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


  1. У випадку порушення з вини ПОСТАЧАЛЬНИКА строків передачі Товару та надання Послуг ПОСТАЧАЛЬНИК виплачує ПОКУПЦЕВІ пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми вартості непоставленого в строк Товару та не наданих Послуг за кожний календарний день прострочення.

  2. У випадку порушення з вини ПОКУПЦЯ строків оплати, ПОКУПЕЦЬ виплачує ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний календарний день прострочення.

  3. Оплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє СТОРОНИ від виконання зобов'язань за Договором.

  4. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань за цим Договором припиняється через 3 роки з дати виникнення прострочення.
 3. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРів


  1. Спори за цим Договором вирішуються переважно шляхом переговорів.

  2. У випадку неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів, СТОРОНИ звертаються в Господарський суд відповідно до чинного законодавства України.
 4. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


  1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання СТОРОНАМИ цього Договору. Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, які виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених і невідворотних СТОРОНАМИ подій. У цих випадках строк виконання СТОРОНАМИ зобов'язань за Договором відсувається відповідно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

  2. СТОРОНА, для якої створилися умови, під час яких неможливе виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу СТОРОНУ про настання цих обставин не пізніше 10 (десять) діб із часу їхнього виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання й характер обставин, а також їхні можливі наслідки.

  3. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої установи.
 5. ДІЯ ДОГОВОРУ


  1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками СТОРІН і скріплення підписів печатками СТОРІН.

  2. Цей Договір діє з дати набрання ним чинності й до повного виконання СТОРОНАМИ взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

  3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

  4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний достроково тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

  5. Цей Договір вважається розірваним з дати належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не зазначено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. За взаємною згодою СТОРОНИ можуть внести в цей Договір необхідні доповнення або зміни шляхом підписання відповідних додаткових угод, які набиратимуть чинності після їх підписання уповноваженими представниками СТОРІН крім випадку передбаченого п. 3.11. Договору.

  2. Одностороння відмова від виконання зобов'язань й одностороння зміна умов договору не допускаються, окрім випадків, передбачених законодавством і цим Договором.

  3. У випадку порушення СТОРОНАМИ п. 9.2 цього Договору, винна СТОРОНА зобов'язується оплатити іншій СТОРОНІ збитки та здійснити розрахунок за фактично виконані зобов’язання іншою СТОРОНОЮ.

  4. У випадку, якщо ПОКУПЕЦЬ не оплатив в обумовлені цим Договором строки вартість Товару та наданих Послуг, ПОСТАЧАЛЬНИК має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору з подальшим розірванням цього Договору в односторонньому порядку.

  5. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний оплатити ПОСТАЧАЛЬНИКУ вартість фактично поставленого Товару та наданих Послуг у разі дострокового розірвання цього Договору на підставі відповідних документів приймання-передачі, протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання відповідної вимоги ПОСТАЧАЛЬНИКА.

  6. СТОРОНИ несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів і зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу СТОРОНУ про зміну свого місцезнаходження, платіжних й інших реквізитів, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

  7. ПОСТАЧАЛЬНИК має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

  8. Жодна зі СТОРІН не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди на те іншої СТОРОНИ.

  9. Будь-яка інформація, передана однією зі СТОРІН іншій СТОРОНІ в період дії цього Договору, яка відноситься до його предмету та умов, а також до комерційної діяльності СТОРІН, розголошування якої може заподіяти збитків одній із СТОРІН, є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої письмової згоди відповідної СТОРОНИ. За розголошення конфіденційної інформації винна СТОРОНА несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

  10. СТОРОНИ домовилися, що документи передані факсимільним зв’язком є чинними до моменту отримання оригіналів цих документів.

  11. Кожна зі СТОРІН цим підтверджує, що:

 • вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження для укладення цього Договору та Додатків до нього;

 • її представник, який підписує цей Договір і Додатки до нього, має усі необхідні повноваження відповідно до законодавства України та установчих документів для того, щоб представляти СТОРОНУ та укласти від її імені цей Договір;

 • не вимагається будь-яких подальших/попередніх затверджень цього Договору та Додатків до нього;

 • не існує будь-яких обмежень на укладення СТОРОНОЮ (підписання представником СТОРОНИ) цього Договору та Додатків до нього.

  1. У разі виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити та не дозволяють виплату будь-яких коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати будь-які неправомірні переваг чи інші неправомірні цілі.

  2. У разі виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як надання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

  3. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень п.п. 9.12, 9.13, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

  4. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень п.п. 9.12, 9.13 контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як надання або одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

  5. У разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та/або неотримання іншою Стороною в установлений цим Договором строк підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або частково, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано цей Договір відповідно до положень цієї статті, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник у результаті такого розірвання.

  6. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодилися, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи цей Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на опрацювання їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

  1. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на опрацювання їх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг і страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно із Законодавством України «Про захист персональних даних».

  2. Сторони зобов’язуються не пред’являти жодних претензій одна до одної щодо недійсності Договору та/або документів приймання-передачі Товару та наданих Послуг підписаних зі своєї СТОРОНИ та скріпленого печаткою.

  3. Цей Договір складено українською мовою в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, і зберігаються по одному примірнику в кожної зі СТОРІН.
 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ПОСТАЧАЛЬНИК

Від імені Постачальника:

(П. І. Б.): _______________

Посада: _____________

Дата:______________________________________


ПОКУПЕЦЬ
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Від імені Покупця:

(П. І. Б.):____________________

Посада:___________________________________

Дата:______________________________________
Додаток № 1

до договору №_________ від __________ р.
Специфікація № 1
Найменування

Кіл-ть

Од. вим

Ціна без ПДВ
(гривня)


Сума без ПДВ
(гривня)


1штВсього без ПДВ:


Специфікація № 2
Найменування робіт

Кіл-ть

Од. вим

Ціна без ПДВ
(гривня)


Сума без ПДВ
(гривня)


1

Послуги з впровадження

1

-2

Послуги з реєстрації технічної підтримки на програмне забезпечення (враховуючи оновлення програмного забезпечення на нові версії)

1

-Всього без ПДВ:
ПДВ (20%):
Всього:ПОСТАЧАЛЬНИК

Від імені Постачальника:

(П. І. Б.):_______________

Посада:_____________

Дата:______________________________________ПОКУПЕЦЬ
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Від імені Покупця:

(П. І. Б.):____________________

Посада:___________________________________

Дата:______________________________________
Додаток № 2

до договору №__________ від ___________ р.
Вимоги для початку надання послуг
1. Надання обладнання для інсталяції ПЗ _______ згідно з вимогами виробника __________________.

2. Надання ОС та СУБД для інсталяції ПЗ __________ згідно з вимогами виробника _______________.

3. Надання віддаленого доступу за VPN до серверів __________ під час надання послуг.

4. Покупець повинен сформувати робочу групу проекту на чолі з відповідальним керівником проекту.


ПОСТАЧАЛЬНИК

Від імені Постачальника:

(П. І. Б.):________________

Посада:______________

Дата:______________________________________ПОКУПЕЦЬ
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Від імені Покупця:

(П. І. Б.):____________________

Посада:___________________________________

Дата:______________________________________
Додаток № 3

до договору №_________ від _________р.
План-графік надання послуг


Найменування

Тривалість* (робочі дні)

Ініціація проекту та планування
Дизайн рішення
Базова інсталяція та інтеграція
Збір вимог і консультація кінцевих користувачів
Конфігурація системи
Базовий тренінг адміністраторів , планувальників
Тренінг кінцевих користувачів
Місяць опитної експлуатації Покупцем
Додатковий тренінг планувальників (звітність, оцінювальні карти, стратегічне планування, обмін змінами)
Валідація рішення, завершення проекту* Усі послуги надаються послідовно, тривалість може змінюватись залежно від швидкості відповідей представників замовника на етапах дизайну та збору вимог.

ПОСТАЧАЛЬНИК

Від імені Постачальника:

(П. І. Б.):_______________

Посада:_____________

Дата:______________________________________ПОКУПЕЦЬ
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Від імені Покупця:

(П. І. Б.):____________________

Посада:___________________________________

Дата:______________________________________


Каталог: files -> data
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
data -> Додаток №21/1 Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

Скачати 41.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка