Робоча навчальна програмаСторінка2/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.89 Mb.
#12197
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6

Таким чином, оцінки на екзамені за національною шкалою та шкалою університету (та ФПК) виставляються такі:  1. якщо результати поточного та комплексного підсумкового контролю (іспит) більше 90 балів - студент отримує оцінку 5 (відмінно);

  2. якщо результати поточного та комплексного підсумкового контролю (іспит) 75 - 89 балів - 4 (добре);

  3. якщо результати поточного та комплексного підсумкового контролю (іспит) 60 - 74 балів - оцінка 3 (три);

  4. якщо результати поточного та комплексного підсумкового контролю (іспит) 0 - 59 балів - оцінка 2 (два), яку студент має можливість перескласти відповідно до порядку, затвердженого у КНУ (та ФПК).

Студенти, які пропустили 50 % і більше годин занять (лекції і семінари) і не відпрацювали їх, не можуть бути допущені до заліку та іспиту відповідно до нормативних актів МОН України і Закону України „Про вишу освіту".

Пропущені лекції і семінарські заняття студент зобов'язаний відпрацювати шляхом написання есе, рефератів, контрольних робіт або усної відповіді у поза аудиторний час. Невідпрацьовані і нездані пропущені теми вважаються недовиконанням навчального плану і екзаменатор має право додатково опитати таких студентів під час заліку чи іспиту (підсумкового комплексного контролю). Крім того за пропущені лекції та семінарські заняття не нараховуються ніякі позитивні бали.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою знання студента відображаються у заліковій книжці за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І семінарських ЗАНЯТЬ

І семестр. Частина І «Теорія держави»

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самостійна

робота


ЗМІСТОВИЙ Модуль 1.

1

Теорія права в системі юридичних наук

4

4

12

2

Методи дослідження держави і права

4

4

10

3

Причини та теорії походження держави

4

4

10

4

Поняття та сутність держави

2

2

10

5

Форма держави

4

2

10

Модульна контрольна робота 1
2
ЗМІСТОВИЙ Модуль 2.

6

Функції держави

4

2

10

7

Механізм держави та місцеве самоврядування

4

4

10

8

Держава і правовий статус людини, особи, громадянина

2

2

10

9

Правова та соціальна держава

2

2

10

10

Політична система суспільства

2

2

10

11

Сучасні концепції держави

2

2

10

Модульна контрольна робота 2
2
Всього

34

34

112

Загальний обсяг 396 год.

в тому числі: І семестр - 180 год.,

Лекції34 год.

Семінари – 34 год.

Самостійна робота - 112 год.Теми лекцій

І семестр

«Теорія держави»
Тема 1. Теорія права в системі юридичних наук

(4 години)

Поняття науки та її ознаки. Класифікація юридичних наук за предметом дослідження.

Предмет теорії права та, її роль в оволодінні юридичними знаннями, особливості предмету теорії права. Співвідношення категорій об'єкт та предмет юридичної науки.

Поняття та класифікація функцій теорії права. Політична функція теорії права. Методологічна функція теорії права. Ідеологічна функція теорії права. Інтерпретаційна функція теорії права.

Прогностична функція теорії права. Онтологічна функція теорії права та інші.

Визначення місця теорії права як самостійної науки, що характеризується самостійним значенням в системі юридичних наук та має відповідне місце в системі наукової діяльності.


Тема 2. Методи дослідження держави і права

(4 години)

Наукові підходи до розуміння поняття «методологія». Класифікація та загальна характеристика методів вивчення держави і права. Загальнонаукові методи дослідження держави і права. Діалектичний метод пізнання держави і права. Метафізичний метод дослідження держави і права. Матеріалістичний метод дослідження держави і права. Ідеалістичний метод дослідження держави і права. Спеціально наукові методи дослідження держави і права. Порівняльний метод. Спеціально-юридичний метод. Системно-функціональний метод. Статистичний метод. Метод теоретико-правового моделювання. Метод усунення прогалин у праві. Історичний метод.

Поняття, значення та характеристика принципів наукового пізнання як вихідних положень та ідей , що забезпечують дослідження держави і права на єдиній основі. Принцип історизму. Принцип об’єктивності. Принцип все сторони ості. Принцип конкретності. Принцип професіоналізму. Принцип гуманізму. Принцип відповідальності.
Тема 3. Причини та теорії походження держави

(4 години)

Поняття та структура суспільства як результату взаємодії людей, засобу організації їх діяльності, взаємодії та об'єднання за спільними інтересами.

Поняття порядку як необхідної умови розвитку суспільства. Поняття регулювання для суспільного порядку. Поняття та закономірності соціального регулювання.

Поняття влади як можливості підкоряти власній волі поведінку інших суб'єктів, застосовуючи для цього різноманітні методи та засоби, її ознаки та значення.

Основні причини виникнення держави: економічні, політичні, соціальні, психологічні, культурні. Теорії походження держави: теологічна теорія, договірна, патріархальна, патримоніальна, теорія завоювання (насильства), марксистська, органічна.

Шляхи формування держави. Азіатський (східний) шлях формування держави. Європейський шлях формування держави.

Співвідношення державної, політичної та суспільної влади.
Тема 4. Поняття та сутність держави

(2 години)

Характеристика держави як теоретичної категорії, її взаємодія та співвідношення з категорією суспільство. Поняття держави та її основні ознаки. Різноманітність існуючих визначень та єдність сутності держави.

Поняття та підходи до визначення сутності держав. Аспекти сутності держави. Класова сутність держави. Національна сутність держави. Релігійна сутність держави. Загально-соціальна сутність держави. Гносеологічна сутність держави.

Поняття, необхідність та різновиди типології держав. Формаційний підхід до типології держави. Поняття суспільно-економічної формації. Цивілізаційний підхід до типології держав. Співвідношення держави і права з соціально-економічним устроєм суспільства та врахування духовних і культурних факторів суспільного розвитку як основи класифікації держав відповідно до цивілізаційного підходу до типології держави.


Тема 5. Форма держави

(4 години)

Поняття форми держави. Співвідношення форми держави з її сутністю. Безпосередній зв'язок форми держави з державною владою.

Форма державного правління. Монархічна та республіканська форма державного правління: їх види та основні ознаки.

Поняття та види форм державного устрою. Прості та складні держави. Унітарна держава, федерація, конфедерація, співдружність, співтовариство, міжнародні об'єднання з елементами федералізму, протекторат.

Форма державно-політичний режиму як структурний елемент форми держави та його види. Співвідношення державно-правового режиму з формою правління та формою державного устрою.

Особливості форми держави на прикладі України.


Тема 6. Функції держави

(4 години)

Поняття та ознаки функцій держави. Взаємозв'язок функцій держави, їх розвиток на різних етапах розвитку держави. Співвідношення функцій та завдань держави.

Класифікація функцій держави. Внутрішні функції держави. Економічні функції і особливості їх здійснення в умовах ринкової економіки. Соціальна функція та основні напрямки її здійснення в сучасних умовах розвитку держави, інші функції держави.

Зовнішні функції держави, їх розвиток в сучасному світі, функція охорони країни та основні шляхи її здійснення. Функція підтримки світового порядку, функція співпраці між державами, функція інтеграції у світову економіку, функція вирішення глобальних міжнародних проблем.

Поняття форм реалізації функцій держави. Поняття, ознаки та різновиди правової форми реалізації функцій держави. Правотворча діяльність. Правозастосовча діяльність. Правоохоронна діяльність. Контрольно-наглядова діяльність, інтеграційна діяльність. Поняття та різновиди неправових форм здійснення функцій держави. Організаційно-господарська діяльність. Організаційно-регламентаційна діяльність. Організаційно-ідеологічна діяльність.

Поняття та класифікація методів реалізації функцій держави. Метод переконання. Метод заохочення. Метод примусу. Методи правового регулювання: імперативний метод, диспозитивний метод.


Тема 7. Механізм держави та місцеве самоврядування

(4 години)

Поняття та елементи механізму держави. Механізм держави як система державних організацій.

Поняття та структура апарату держави. Принципи діяльності апарату держави. Співвідношення структури апарату держави та національної економіки. Особливості співвідношення апарату держави з механізмом держави.

Поняття, особливості та види органів держави. Система органів виконавчої влади. Органи законодавчої влади. Система органів судової влади.

Поняття місцевого самоврядування. Проблеми співвідношення органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Тема 8. Держава і правовий статус людини, особи, громадянина

(2 години)

Дослідження проблем співвідношення держави та індивіда, аналіз змісту ознак та взаємодії категорій «людина», «особа», «громадянин».

Поняття правового статусу як системи законодавчо встановлених та гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів та обов'язків особи.

Визначення структурних елементів правового статусу: права, свободи, законні інтереси, юридичні обов'язки.

Встановлення спільних та відмінних рис правового статусу особи та громадянина.

Поняття, спільні та відмінні риси об'єктивного та суб'єктивного права. Класифікація суб'єктивних прав. Гарантії суб'єктивних прав та їх класифікація.

Міжнародні стандарти прав людини.

Співвідношення особи, держави і суспільства. Поняття громадянського суспільства.


Тема 9. Правова та соціальна держава

(2 години)

Історичні етапи виникнення та становлення ідей правової держави.

Поняття правової держави та її основні ознаки.

Конституційне закріплення принципів правової держав й. Принцип розподілу влади як обов'язкова ознака сучасного конституційного ладу.

Правова держава та громадянське суспільство.

Поняття та особливості соціальної держави. Етапи формування концепції соціальної держави та їх практичне втілення. Права людини в умовах правової соціальної держави. Шляхи формування правової соціальної держави в Україні.


Тема 10. Політична система суспільства

(2 години)

Політична система суспільства, її основні функції та елементи.

Політична діяльність як основний системоутворюючий фактор в політичній системі суспільства.

Місце і роль держави в політичній системі суспільства. Форми взаємодії держави з іншими суб'єктами політичної системи суспільства.

Політичні партії як особливий елемент політичної системи суспільства.

Громадські об'єднання як особливий елемент політичної системи суспільства.


Тема 11. Сучасні концепції держави

(2 години)

Концепції держави, що базуються на ліберальному підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція "держави-нічного сторожа").

Концепції держави, що базуються на етатистському підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція держави "загального благоденства", концепція соціалістичної держави, концепція соціальної держави).

Концепції держави, що базуються на демократичних засадах формування складу вищих органів влади (концепція плюралістичної демократії).

Концепції держави, що базуються на елітарних засадах формування складу вищих органів влади (концепція політичних еліт, концепція технократичної держави).

Авторитарні (тоталітарні) концепції держави.


Теми семінарських занять

І семестр

Змістовий модуль 1
Тема 1. Теорія права в системі юридичних наук

(4 години)

1. Поняття науки та її ознаки. Класифікація юридичних наук.

2. Предмет теорії держави і права та його особливості.

3. Основні функції теорії держави та права.

4. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.
Рекомендована література:

Актуальні проблеми теорії держави та права: Навч. посібник. 4.1. Актуальні проблеми теорії держави/ С.М. Тимченко. С.К. Бостан, С.М. Легуша та ін,- 2-ге вид, Стереотип. - К.: КНТ. 2008.Бобровник С.В. Проблеми теорії держави і права (курс лекцій). - К.: 2004.

Загальна теорія держави га права: Навч. посібн. / Р. А. Калюжний, С.М.Тимченко. Н.М.Пархоменко, С.М Легуша. - К.: Вид. Паливода Л.В., -2007.

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посібник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко,- К.: Юрінком Інтер, 2008.

Марчук В. М., Ніколаєва Л. В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. — К.: Істина, 2001.

Крестовская Н.Н. Теория государства й права: Элементарный курс/ И.Н.Крестовская, Л.Г.Матвеева.- X: Одиссей, 2007.

Марченко М.Н. Теория государства й права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2008.

Рассолов М.М. Проблемы теории государства й права: Учеб. пособ. для студ./ М.М.Рассолов.- М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон й право, 2007.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Національний ун-т внутр. справ. - 2-ге вид. - X.: Консум, 2005.

Теорія держави і права: Навч. посібник / В.М. Субботін, О.В.Філонов, Л.М.Князькова; І.Я.Тодоров. - К.: Знання, 2005.

Теорія держави І права: підручник / А.С.Васильєв, І.В.Борщевський, В.В.Іванов та ін. - X.: Одіссей, 2007.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В.Зайчук, А.П.Заєць, В.С.Журавський та ін.; О.В.Зайчук (відпов. ред.). - К.: Юрінком Інтер, 2008.

Теорія держави і права: Навч.посіб./ Р.А.Ромашов, Н.М.Пархоменко, С.М.Легуша, Г.Н.Муртазаєва.- К: КНТ, 2007.

Теория государства й права: Учеб. для вузов/ Под ред. проф. В.М. Корельского й проф. В.Д. Перевалова.- М.:: НОРМА, 2003.

Теория государства й права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.
Тема 2. Методи дослідження держави і права

(4 години)

1. Поняття та ознаки методу юридичної науки.

2. Принципи наукового пізнання: поняття та загальна характеристика.

3. Класифікація методів вивчення держави і права. Загальнонаукові методи.

4. Характеристика спеціально наукових методів дослідження держави та права.
Рекомендована література:

Актуальні проблеми теорії держави та права: Навч. посібник. Ч.І. Актуальні проблеми теорії держави/ С.М. Тимченко. С.К. Бостан, С.М. Легуша та ін.- 2-ге вид,, стереотип.- К.: КНТ, 2008.Бобровник С.В. Проблеми теорії держави і права (курс лекцій). - К.: 2004.

Денисов С.А., Смирнов П.П. Теория государства й права: Конспект авторских лекций. Тюмень, 2000.

Загальна теорія держави та права: Навч. посібн, / Р.А-Калюжний, С.М.Тимчснко, Н.М.Пархоменко, С.М.Легуша. - К.: Вид. Паливода А.В., -2007.

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посібник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко.- К.: Юрінком Інтер, 2008.

Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 2000.

Марченко М.Н. Теория государства й права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

Машков А. Д. Соотношение диалектики и синерегетики в контексте формирования проблемы формирования современной юридической методологи / А.Д. Машков // Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2010. - №16. – С.37-47.

Основи методології та організації наукових досліджень / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010.Орзих М.Ф. Содержание методологии торидической науки /./ Правоведєние. 1973. №1.- С.17-24.

Рассолов М.М. Проблемы теории государства й права: Учеб. пособ. для студ./ М.М.Рассолов.- М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон й право, 2007.

Селиванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні // ПравоУкраїни. - 2006. - №4. - С.2І

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Націонльний ун-т внутр. справ. - 2-ге вид. - X.: Консум, 2005.

Сырых В.М. Метод правовой науки: основные элементы, структура. - М., 1980.

Теорія держави і права: підручник / А.С.Васильсв, І.В.Борщевський, В.В. Іванов та ін. - X.: Одіссей, 2007.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В.Зайчук, А.П.Заєць, В.С.Журавський та ін.; О.В.Зайчук (відпов. ред.), - К.: Юрінком Інтер, 2008.

Теорія держави і права: Навч.посіб./ Р.А.Ромашов, П.М.Пархоменко, С.М Легуша, Г.Н. Муртазаєва,- К: КНТ, 2007.


Тема 3. Причини та теорії походження держави

(4 години)

1. Поняття та структура суспільства.

2. Влада: поняття, ознаки, різновиди.

3. Влада додержавного суспільства: основна характеристика. Співвідношення суспільної, державної та політичної влади.

4. Причини виникнення держави.

5. Теорії походження держави.


Рекомендована література:

Бобровник С.В. Проблеми теорії держави і права (курс лекцій). - К.: 2004.

Гомеров И.Н. Государство й государственная власть: предпосылки, особенности, структура. - М., 2002.

Загальна теорія держави та права: Навч. посібн. / Р.А.Калюжний, С.М.Тимченко, Н.М.Пархоменко, С.М.Легуша. - К.: Вид. Паливода А.В,, -2007.Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-ео Проспект, 2008.

Теорія держави і права: підручник / А.С.Васильєв, І. В. Борщевський, В.В Іванов та ін. -X.: Одіссей, 2007.Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Національний ун-т внутр. справ. - 2-ге вид. - X.: Консум, 2005.

Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учеб. пособие - М.: Висшее образование , 2008.

Дмитриев Ю.А. Соотношение политической и государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Государство и право.- 1994. - №7.

Козюбра М.І. Державна влада: межі її здійснення та форми організації: політико-правові аспекти // Українське право. - 1995. - № 2.

Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2007.

Чиркин В.Е. Основы государствениой власти, М., 1996.


Тема 4. Поняття та сутність держави

(2 години)

1. Держава та сучасне суспільство: питання співвідношення.

2. Сутність держави: основні підходи до визначення.

3. Концепції держави.

4. Типологія держав.

5. Поняття та ознаки держави.
Рекомендована література:

Алексеев Н.Н. Идея государства: Учебное пособие для вузов. СПб., 2001.

Байтин М.И. О понятии государства // Правоведение. 2002. - № 3.

Бобровник С.В. Проблеми теорії держави і права (курс лекцій). - К.: 2004.

Загальна теорія держави та права: Навч. посібн. / Р.А,Калюжний, С.М.Тимченко, Н.М.Пархоменко, С.М.Легуша. -- К.: Вид. Паливода А.В., -2007.Еллинек Г. Общее учение о государстве. -СПб, 1910.

Копєйчиков В.В. Правознавство. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. - М., 1969.

Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник, - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Вєлби, Изд-во Проспект, 2008.

Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулин А.Г. Государственность как феномен и объект типологии: теоретико-методологический анализ, СПб., 2001.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Націонльний ун-т впутр. справ. 2-го вид. - X.: Консум, 2005.

Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. -СПб.: Іізд-во Р. Аслаиова «Юридический центр Пресс», 2005.Тойнби А. Постижение истории, М., 1991.

Теорія держави і права: підручник / А.С.Васильєв, І.В.Борщевський, В.В.Іванов та Ін.-X.: Одиссей, 2007.Хабибулин Л.Г. Научные основы типологии государства: вопросы теории и практики. СПб., 1997.

Якушик В. Типологізація держави // Політичні читання. - 1995. - №2.

Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка