Робоча навчальна програмаСторінка3/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.89 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6
Тема 5. Форма держави

(2 години)

1. Поняття та структура елементів форми держави.

2. Форма державного правління та його види.

3. Форма державного устрою.

4. Поняття та види державно-політичного режиму.
Рекомендована література:
Конституція України від 26 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.

Гукепшоков М.Х. Форма государства: основание и проблемы классификации. Нальчик, 2001.

Загальна теорія держави та права: Навч. посібн. / Р.А.Калюжний, С.М.Тимченко, Н.М.Пархоменко, С.М.Легуша. - К.: Вид. Паливода А.В., -2007.Кудрявцев Ю.А. Политические режимы: критерии классификации и основные виды // Правоведение. 2002. - №1.

Марченко М.Н. Теория государства й права: учебник, - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. - М., 1971.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Національний ун-т внутр. справ. - 2-ге вид. - X.: Консум, 2005.

Сухонос В.В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: анатомія демократизму і авторитаризму: Монографія. - Суми: Університетська книга, 2003.

Теория государства й права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. -СПб,: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.

Теорія державі і права: Навч. посібник / В.М. Субботін, О.В.Філонов, Л.М.Князькова, І.Я.Тодоров. - К.: Знання, 2005.

Теорія держави і права: підручник / А.С.Васильєв, І,В. Борщевський, В.В. Іванов та ін. - X.: Одіссей, 2007.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В.Зайчук, А.П. Заєць, В.С.Журавський та ін.; О.В.Зайчук (відпов. ред.), - К.: Юрінком Інтер, 2008.

Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. М, 1995

Червонюк В.И. Теория государства й права: Учебник, -- М.: ИНФРА-М, 2007.

Чиркин В.Е. О сущности субьекта федерации: традиции й реалии // Государство и право. 2003. -№7.-С.5-10.
Змістовий модуль 2
Тема 6. Функції держави

(2 години)

1. Поняття та ознаки функцій держави.

2. Функції та завдання держави: проблеми співвідношення.

3. Класифікація функцій держави.

4. Методи та форми реалізації функцій держави.
Рекомендована література:

Конституція України від 26 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.

Конституция государств Европы: Сборник / Под ред. П.А. Окунькова. М.,2001.

Бермічева О. В. Соціальна функція держави в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. В. Бермічева ; Нац. ун-т внутр. справ. — X., 2002.Владимиров В.А. Основные функции посткомунистического государства в областе внутренней политики. Тверь, 1992.

Габер В.А. Функции государства. — М.: Юристь, 1996.

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посібник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко,- К.: Юрінком Інтер, 2008.

Загальна теорія держави та права: Навч. посібн. / Р.А.Калюжний, С.М.Тимченко, П.М.ІІархоменко, С.М Легуша. - К.: Вид. Паливода А.В., -2007.

Загальна теорія держави і права / Цвік М. В.,Петришин О. В., Аврвменко Л. В.-Харків,-2009.Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. М.: Норма, 2007.

Кравченко В. Економічні функції держави / В. Кравченко // Право України. - 1993. - №1.Марченко М.Н. Теория государства й права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

Общая теория права и государства / под ред. акад. В.В.Лазарева. - Москва: “Юристъ”, 1997.Романенко О. В. Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі її реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Романенко О. В. - К., 2004. - 19 с.

Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці // Право України. - 2003. - №5. - С.47

Теорія держави і права. Академічний курс: Підрчнік / О.В.Зайчук, А.П.Заєць, В.С.Журавський та ін.; О.В.Зайчук (відпов. ред.). - К.: Юрінком Інтер, 2008.

Теория государства й права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. -СПб.: Изд-во Р. Аслаиова «Юридический центр Пресе», 2005.

Червонюк В.И. Теория государства й права: Учебник. - М.: ИНФІ'А-М,2007.

Шляхтун П.П. Теорія та історія політичної науки / П.П. Шляхтун. - К.: Либідь, 2002.
Тема 7. Механізм держави та місцеве самоврядування

(4 години)

1. Поняття та елементи механізму держави.

2. Апарат держави: поняття та структура.

3. Поняття, особливості та види органів держави.

4. Загальнотеоретична характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

5. Поняття місцевого самоврядування. Органи держави та органи місцевого самоврядування: проблеми співвідношення.


Рекомендована література:

Конституція України від 26 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.

Конституция государств Европы: Сборник / Под ред. П.А. Окунькова. М.,2001.

Бородін І. Судова влада у теорії поділу влад // Право України. - 2002. -№10

Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. -К., 2005.

Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади// Право України. -2001. -№10. -С.20.

Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка та О.В. Петришина. - Харків: Консум, 2002.Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории, -- М.: Норма, 2007.

Колдаев В.М. Государственная вдасть. Механизм государственной власти. М., 1993.

Копейчиков В.В. Механизм государства в советской федерации, - М.: Юрид. лит. - 1973.

Марченко М.Н. Теория государства й права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

Органи державної влади України. - К., 2002.Пікуля Т.О. Поняття механізму держави // Держава і право: 36. Наук. Праць. -Вип. 5.-К., 2000.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Національний ун-т внутр. справ. - 2-ге вид. - X.: Консум, 2005.

Теория государства й права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. -СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.

Теорія державі і права: Навч. посібнік / В.М. Субботін, О.В.Філонов, Л.М. Князькова, І.Л.Тодоров. - К.: Знання. 2005.

Теорія держави і права: підручник / А.С. Васильєв, І.В. Борщевський, В.В. Іванов та ін. - X.: Одіссей, 2007.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В.Зайчук, А.П.Заєць, В.С.Журавський та ін.; О.В.Зайчук (відп. ред.). - К.: ЮрІнком Інтер, 2008.

Терехов В.И. Становление и развитие концепции разделения властей // Разделение властей: история и современность / Отв. ред. М.Н. Марченко. -М., 2002.

Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспект // Право України-2003.-№8,

Черданцев А.Ф. Теория государства и права. - М.: Юристь, 2002.

Тема 8. Держава і правовий статус людини, особи, громадянина

(2 години)

1. Людина, особа, громадянин: проблеми співвідношення понять.

2. Поняття та структура правового статусу.

3. Правовий статус особи та громадянина.

4. Об'єктивне та суб'єктивне право.

5. Класифікація суб'єктивних прав.

6. Гарантії суб'єктивних прав.

7. Поняття громадянського суспільства, його структура.


Рекомендована література :

Конституція України від 26 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.

Загальна декларація прав людини // Права людини. - К., 1992.

Європейська соціальна хартія // Збірник договорів Ради Європи. - К.. 2000.

Європейський кодекс соціального забезпечення // Збірник договорів Ради Європи.-К., 2000.

Бобровник С.В. Проблеми теорії держави і права (курс лекцій). - К.; 2004.

Дзейко Ж.О. Особа і держава. Обмеження заради взаємовигоди // Віче. -1994. - №4.

Иеринг Р. Борьба за право. — М.: Феникс,1991.

Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. - Саратов: Изд-во Саратов. Ун-та, 1972.

Общая теория прав человека / Отв.ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма. - 1996.Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Національний ун-т внутр. справ. - 2-ге вид. - X.: Консум, 2005,

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В.Зайчук, А.П.Заєць, В.С. Журавський та ін.; О.В.Зайчук (відпов. ред.). - К.: Юрінком Інтер, 2008.

Теория государства й права: Учеб. для вузов/ Под ред. проф. В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова,- М.:: НОРМА, 2003.

Теория государства й права / Под ред. М.М Рассолова. - М.: ЮНИТИ, 2000.Цельєв О.В. Особа, суспільство, держава: проблеми взаємозв'язку та обмежень в умовах громадянського суспільства // Громадянське суспільство і правова держава, проблеми становлення. – К., 1997.
Тема 9. Правова та соціальна держава

(2 години)

1. Історія виникнення та становлення ідей про правову державу.

2. Поняття та ознаки правової держави.

3. Соціальна держава: поняття, особливості становлення та розвитку.

4. Шляхи формування правової, соціальної держави в Україні.
Рекомендована література:

Конституція України від 26 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.

Загальна декларація прав людини //Права людини. --К., 1992.

Європейська соціальна хартія // Збірник договорів Ради Європи. - К., 2000.

Європейський кодекс соціального забезпечення // Збірник договорів Ради Європи. -К., 2000.

Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: Монографія / Кресіна І.О., Скрипник О.В., Коваленко А.А., Перегуда Є.В. та ін. - К.: Логос, 2007.

Загальна теорія держави та права: Навч. посібн. / Р.А. Калюжний, С.М.Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. - К.: Вид. Паливода А.В., -2007.

Козлихин Ю. Идея правового государства. История й современность. СПб., 1993

Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и право. 2001, -№ 7. -С.5-14.

Марченко М.Н. Теория государства й права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.». - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

Нерсесянц В.С. Правовое государство, личность. законность. М., 1997.

Прокопець Л. Соціальна держава як політична реальність // Право України. - 2000. - № 12. - С.16.

Панкевич О.З. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика: автореф. дис., канд.юрид.наук: 12.00.01 /Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. - Л.. 2003.

Правова держава в дослідженнях правників-початківців: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю. М. Оборотов,- О.: Фенікс, 2008.Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні аспекти дослідження // Право У країни.-2001. -№8.

Скакун О.Ф. Громадянське суспільство та правова держава: шляхи розвитку в Україні // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. - X, 1995.

Скрипнюк О. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики.-К.: 2000.

Социальное государство и защита прав человека: сб.ст. - М., 1994.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В.Зайчук, А.П.Заєць, В.С. Журавський та ін.; О.В.Зайчук (відпов. ред.). - К.: Юрінком Інтер, 2008.

Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. - СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.Футей Б. Становлення правової держави в Україні / Б.Футей; 2-ге вид., допов. і перероб.- К: Юрінком Інтер, 2005.
Тема 10. Політична система суспільства

(2 години)

1. Поняття та структура політичної системи суспільства. Функціональне призначення політичної системи суспільства.

2. Політичні партії як особливий елемент політичної системи суспільства.

3. Держава як особливий елемент політичної системи суспільства.


Рекомендована література:

Конституція України від 26 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№30.

Конституции государств Европы: Сборник / Под ред. П.А. Окунькова. - М., 2001.

Закон України «Про політичні партії в Україні» // Відомості Верховної Ради України. -2001. - №3.

Закон України «Про об'єднання громадян» // Відомості Верховної Ради України. -1992. - №34.

Журавський В. Методологічні проблеми дослідження політичної системи. - К., 2000.

Добродумов П. Про реформу політичної системи України // Право України. -2003. - №5. -С19.

Загальна теорія держави та права: Навч. посібн. / Р.Л.Калюжний, С.М.Тимченко, Н.М.Пархоменко, С.М.Легуша. - К.: Вид. Паливода А.В., -2007.Каменская Г.В., Родионов А. II. Политические системы современности. М.,1994.

Кафарський В. Політичні партії і уряд: проблеми правової регламентації в умовах політичної реформи // Право України. - 2006. - №4.

Рудич Ф. Політична система України. - К., 2002.

Скакун О.Ф. Теорій держави і права: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Національний ун-т внутр. справ. - 2-ге вид. - X.: Консум, 2005.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В.Зайчук, А.П.Заєць, В.С.Журавський та ін.; О.В.Зайчук (відпов. ред.). - К.: Юрінком Інтер, 2008.

Теория государства й права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. -СПб.: Изд-во Я. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.

Тихомиров Ю.А. Основи теории политической системы. - М., 1985.

Шемшученко Ю., Ющик О. До проблеми реформування законодавчої політики // Право України. — 2005. - № 11.

Юрийчук Є.П. Держава в політичній системі суспільства - Чернівці, 2001.

Цвєтков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні. Політико-правові детермінанти. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
Тема 11. Сучасні концепції держави

(2 години)

1. Концепції держави, що базуються на ліберальному підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція "держави-нічного сторожа").

2. Концепції держави, що базуються на етатистському підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція держави "загального благоденства", концепція соціалістичної держави, концепція соціальної держави).

3. Концепції держави, що базуються на демократичних засадах формування складу вищих органів влади (концепція плюралістичної демократії).

4. Концепції держави, що базуються на елітарних засадах формування складу вищих органів влади (концепція політичних еліт, концепція технократичної держави).

5. Авторитарні (тоталітарні) концепції держави.


Рекомендована література:
Даль Р. Введение в теорию демократии. М., 1992.

Бабкін В.Д. Соціальна держава та захист прав людини //Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. 9. – К., 1998. - С.32-39.

Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права. //Государство и право. – 2001. – №7. С. 5-14.

Оніщенко Н.М. Розвиток соціальної демократичної держави: економічні функції та завдання //Держава і право. – 2003. Вип. 22. С. 57-61.

Власть: Очерки современной политической философии Запада. М., 1989.Кейзеров Н.М. Власть и авторитет.- М., 1973.

Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы историко-правовой теории. М., 1990.

Колодій А.М. Держава загального добробуту //Юридична енциклопедія. Т.2.

Копейчиков В.В. Загальнонародна держава. //Юридична енциклопедія. Т.2.

Любимов А.П. Лоббизм как конституционно-правовой институт.- М, 1998

Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания.- М., 1989.

Проблемы общей теории права и государства / Под. ред. B.C. Нерсесянца.- М., 1999.Панкевич О.З. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика: Автореф. дис. канд. юрид. наук, Л., 2003.

Социальное, государство и защита прав человека. М„ 1994.Сокуренко В. Гуманістичний зміст концепції соціальної держави //Право України. – 2000. – №11. С. 21-23.

Тимошенко В.І. Розвиток юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій держави в політико-правовій думці України і Росії кінця XIX – поч. XX ст. Автореф. на зд. н. ст. д. ю. н. – К. 2005.

Троян О.І. Соціальна справедливість як моральна основа демократичної правової соціальної держави: Автореф. дис.канд. юрид. наук: X., 1995.

Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода. Т. 1 -3, К., 1999.

Четверний В.А. Демократическое, конституционное государство. Введение в теорию. М. 1993.

Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство.//Государство и право. – 2002.– №2.

Яковюк I. В. Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Х., 2000.

Якубенко В.М. Принципи соціальної держави. // Право України 2002 №6.

Якушик В.М. Государство переходного типа. (вопросы теории) К. 1991.

Перелік контрольних питань з дисципліни

«Теорія права»

І семестр
Тема 1. «Теорія держави і права в системі юридичних наук»

(12 годин)

Контрольні питання:


Охарактеризуйте основні підходи до характеристики науки.

Дайте класифікацію юридичних наук за предметом дослідження.

В чому полягає поняття та предмет теорії держави і права?

Визначте особливості предмету теорії держави і права.

В чому полягає поняття функцій теорії держави та права?

Які функції виконує теорія держави і права?

В чому полягає місце теорії держави і права в системі юридичних наук?
Тема 2. Методи дослідження держави і права

(10 годин)

Контрольні питання:


Визначте поняття та ознаки методу юридичної науки. В чому полягає значення методів теорії держави і права?

Які ви знаєте принципи наукового пізнання?

В чому полягає суть та співвідношення принципів всесторонності та конкретності?

Які ви знаєте підходи до класифікації методів юридичної науки?

В чому полягає суть класичного підходу до характеристики загальнонаукових методів?

В чому полягає суть діалектичного методу дослідження держави і права?

Дайте характеристику метафізичного методу дослідження держави і права.

В чому полягає суть сучасного підходу до класифікації загальнонаукових методів дослідження держави і права?

Які ви знаєте спеціально-наукові методи дослідження держави і права?
Тема 3. Причини та теорії походження

(10 годин)

Контрольні питання:


Визначте поняття та структуру суспільства.

В чому полягають поняття та ознаки влади?

Дайте характеристику додержавного суспільства,

Які ви знаєте причини виникнення держави?

Яким чином співвідноситься державна та суспільна влади?

Які ви знаєте підходи до визначення взаємодії державної та політичної влади?

Яким чином співвідносяться державна та політична влади?

В чому полягає суть та ознаки громадянського суспільства?

Визначте основні напрямки взаємодії держави та громадянського суспільства.
Тема 4: Поняття та сутність держави

(10 годин)

Контрольні питання:


Які визнаєте підходи до визначення сутності держави?

В чому полягає природа національного аспекту сутності держави?

Дайте поняття та значення типології держав.

В чому полягає суть формаційного підходу до типології держав?

В чому полягає суть цивілізаційного підходу до типології держав?

Які ви знаєте концепції держави? У чому вони полгають?

Які ви знаєте основні ознаки держави?

Дайте характеристику суверенітету як ознаки держави.

Дайте визначення поняття держави.
Тема 5. Форма держави

(10 годин)

Контрольні питання:


Дайте визначення поняття та елементів форми держави.

Дайте визначення та характеристику форми державного правління як одного з елементів форми держави.

Дайте порівняльну характеристику монархії та республіки.

Дайте визначення та характеристику форми державного устрою як елементу форми держави.

В чому полягає суть простої за формою устрою держави?

В чому полягає суть складної за формою устрою держави?

В чому полягає суть федеративної держави?

Дайте визначення та назвіть основні ознаки конфедерації.

Дайте визначення та назвіть основні ознаки співдружності.

Дайте визначення та назвіть основні ознаки співтовариства.

Дайте визначення, назвіть основні ознаки та різновиди політичного режиму як елементу форми держави.

Що означає демократичний політичний режим?

Назвіть види демократичного політичного режиму.

Дайте визначення, назвіть основні ознаки та різновиди антидемократичного політичного режиму?


Тема 6. Функції держави

(10 годин)

Контрольні питання:


Визначте поняття та ознаки функцій держави.

В чому полягає значення функцій держави?

Які ви знаєте спільні риси таких понять як функції та завдання держави?

Які ви знаєте відмінні риси таких понять як функції та завдання держави?

Назвіть основні критерії класифікації функцій держави.

Які ви знаєте види функцій держави за територією?

Які ви знаєте функції держави за призначенням для суспільства?

Які ви знаєте функції держави за функціональним призначенням державних органів?

Які ви знаєте правові форми реалізації функцій держави?

Що означає неправові (фактичні) форми реалізації функцій держави?

Які вам відомі методи реалізації функцій держави за ступенем визначеності прав і обов'язків суб'єктів?

Які ви знаєте методи реалізації функцій держави за способом розподілу прав і обов'язків та за змістом?


Тема 7. Механізм держави та місцеве самоврядування

(10 годин)

Контрольні питання:


В чому полягають поняття та ознаки механізму держави?

З чого складається структура механізму держави?

Дайте визначення поняття та структури апарату держави.

В чому полягають поняття та ознаки органу держави?

Які ви знаєте підходи до класифікації органів держави?

Дайте загальнотеоретичну характеристику органів законодавчої влади.


Дайте загальнотеоретичну характеристику органів виконавчої влади.

Дайте загальнотеоретичну характеристику органів судової влади.

Яким чином ви можете співвіднести органи держави та місцевого самоврядування?

Визначте поняття і ознаки органів місцевого самоврядування.Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка