Робоча навчальна програма


Тема 8: Держава і правовий статус людини, особи, громадянинаСторінка4/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.89 Mb.
#12197
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6
Тема 8: Держава і правовий статус людини, особи, громадянина

(10 годин)

Контрольні питання:


Які ви знаєте характерні риси особи?

Дайте співвідношення категорій людина, особа, громадянин.

Що означає поняття і, які ви знаєте елементи правового статусу?

Які нам відомі критерії класифікації правового статусу?

Назвіть спільні риси правового статусу особи та громадянина.

Назвіть відмінні риси правового статусу особи та громадянина.

Які ви знаєте ознаки та спільні риси об'єктивного та суб'єктивного права?

Які ви знаєте ознаки та відмінні риси об'єктивного та суб'єктивного права?

Які вам відомі види суб'єктивних прав за сферами суспільних відносин?

Які вам відомі види прав за еволюцією розвитку?

Які ви здаєте критерії класифікації суб'єктивних прав?

Назвіть відмінні риси між правами людини і громадянина.

Які вам відомі гарантії прав за практичним спрямуванням?

Які вам відомі гарантії прав за характером?

Які ви знаєте гарантії прав за особливостями правового статусу?
Тема 9. Правова та соціальна держава

(10 годин)

Контрольні питання:


Які вам відомі етапи становлення ідеї правової держави?

Які ви знаєте ознаки правової держави?

Які ви знаєте ознаки соціальної держави?

Які вам відомі шляхи формування правової держави в Україні?


Тема 10. Політична система суспільства

(10 годин)

Контрольні питання:


Визначте поняття та структуру політичної системи суспільства.

Які ви знаєте функції політичної системи суспільства?

Дайте загальну характеристику державі як центральному елементу політичної системи суспільства.

Дайте загальну характеристику політичним партіям як елементу політичної системи суспільства.

Визначте взаємозв'язок держави з іншими елементами політичної системи суспільства.
Тема 11. Сучасні концепції держави

(10 годин)

Контрольні питання:


Що таке концепція держави?

У чому полягає концепція «держави нічного сторожа»?

Охарактеризуйте концепції держави, що базуються на елітарних засадах формування складу вищих органів влади.

Порівняйте концепцію «держави загального благоденства» та концепію «держави нічного сторожа».

У чому полягають концепції авторитарних держав? Назвіть їх види.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Конституція України від 26 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України 1996. -№30.

Загальна декларація прав людини // Права людини. - К., і 992

Європейська соціальна хартія // Збірник договорів Ради Європи. - К„ 2000.

Європейський кодекс соціального забезпечення // Збірник договорів Ради Європи.-К., 2000.

Закон України «Про політичні партії в Україні» // Відомості Верховної Рада України. -2001. -№3.

Закон України «Про об'єднання громадян» // Відомості Верховної Ради України. -1992. - №34.

II. ЛІТЕРАТУРА

Алексєев Н.Н. Идея государства: Учебное пособие для вузов. СПб„ 2001.

Актуальні проблеми теорії держави та права: Навч. посібник. Ч. 1. Актуальні проблеми теорії держави/ С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша та ін.- 2-ге вид, Стереотип.- К.: КНТ, 2008.Байтин М.И. О понятии государства // Правоведение. 2002. -№3.

Байтин М.И. Сущность й основные функции социалистического государства, - Саратов, 1979

Бобровник С.В. Проблеми теорії держави і права (курс лекцій). - К.: 2004.

Бородін І. Судова влада у теорії поділу влад // Право України. - 2002. -№30

Витрук Н.В. Основы теории правового положення личности в социалистическом обществе. - М.: Юрид. Лит., 1979,

Владимиров В.А. Экономические функции советского государства в условиях развитого социализма.-Л.: Изд-воЛГУ, 1977.

Владимиров В.А. Основные функции посткомунистического государства в области внутренней политики. Тверь, 1992.

Габер В.А. Функции государства. - М.: Юристь, 1996.

Гомеров И.Н. Государство й государственная власть: предпосыки, особенности, структура. М., 2002.

Гукепшоков М.Х.

Форма государства: основание и проблемы классификации. Нальчик, 2001.Гусарсв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. -К., 2005.

Денисав А.Й. Методологические проблемы теории государства и права: Учебное пособие. - М„ 1975.

Дєнисов А.И. Сущность форм государства. М., 1960

Денисов С.А., Смирнов П.Н. Теория государства й права: Конспект авторских лекций. Тюмень, 2000.

Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: Монографія / Кресіна І.О., Скрипник О.В.. Коваленко А.А., Перегула Є.В. та ін.--К.: Логос, 2007.ДзейкоЖ.О. Особа і держава. Обмеження заради взаємовигоди // Віче. -1994. - №4.

Дмитриев Ю.А. Соотношение политической й государственной власти в условиях формирования гражданского общества // Государство и право.- 1994. -№7.

Добродумов П. Про реформу політичної системи України // Право України. - 2003. - №5. -- С. 19.

Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади//Право України. -2001. -№10. — С.20

Еллінек Г. Общее учение о государстве. -СПб, 1910

Журавський В. Методологічні проблеми дослідження політичної системи. - К., 2000.

Загайнов Л.И. Экономические функции советского государства. - М.: Юрид. лит., 1968.

Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка та О.В. Петришина. - Харків: Консум, 2002.

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посібник/ За ред. О.В. Зайчука, П.М. Оніщенко.- К.: Юрінком Інтер, 2008,

Загальна теорія держави та права: Навч. посібн. / Р.А.Калюжний. С.М.Тимченко, Н.М.Пархоменко, С.М.Легуша. - К.: Вид. Паливода А.В,, -2007.Иеринг Р. Борьба за право.-М.: Феникс,1991.

Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности. М.,1994.

Каск Л.И. Функции й структура государства. Л., 1969.

Кафарський В. Політичні партії і уряд: проблеми правової регламентації в умовах політичної реформи // Право України. - 2006. - №4. - С. 11.

Кашанина Т.В. Происхождение государства й права: Учеб. Пособие -М.: Висшее образование , 2008.

Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. -- М.: Норма, 2007.

Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М.,2000

Козлихин Ю. Идея правового государства. История й современность. СПб.,1993

Козюбра М.І. Державна влада: межі її здійснення та форми організації: політико-правові аспекти // Українське право. - 1995. -№2.

Колдаев В.М. Государственная власть. Механизм государственной власти. М., 1993.

Копейчиков В.В. Механизм государства й советской федерации, - М: Юрид. лит.- 1973.

Косарев А.И. Происхождение и сущность государства. - М., 1969.

Крестовская Н.Н. Теория государстеа й права: Элементарный курс / Н.Н.Кре-стовская, Л.Г.Матвеева.- X: Одиссей, 2007.

Кудрявцев Ю.А. Политические режимы: критерии классификации й основные виды // Правоведение. 2002. -№1.

Мамут Л. С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и право. 2001. - № 7.-С.5-14.

Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. - 2-е изд„ перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. - Саратов: Изд-во Саратов. Ун-та, 1972.

Нерсесянц В.С. Правовое государство, личность. законность. М., 1997.

Общая теория прав человека / Отв.ред. Е.А. Лукашева. - М,: Норма. -• 1996.

Органи державноъ влади України. - К., 2002.

Орзих М.Ф. Содержание методологии юридической науки // Правоведение. 1973. №1. - С.17-24.

Панкевич О.З. Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 /Львівський націон. ун-т їм. Івана Франка. - Л., 2003.

Петров В.С. Сущность, содержание й форма государства. - М., 1971

Пікуля Т.О. Поняття механізму держави // Держава і право: Зб. Наук. Праць.- Вип. 5.- К., 2000.

Погорилко В.Ф. Функции советского общенародного государства, - К.:3нание, 1980.

Правова держава в дослідженнях правників-початківців: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції/ Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю. М. Оборотов.- О.: Фенікс, 2008.Прокопець Л. Соціальна держава як політична реальність // Право України. - 2000. - №12. - С.16.

Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні аспекти дослідження // Право України. - 2001. - № 8. —С.36.

Рассолов М.М. Проблемы теории государства й права: Учеб. пособ. для студ. / М.М.Рассолов. - М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон й право, 2007.

Рожкова Л.П. Принципи й методы типологии государства й права // Саратов, 1984.

Рудич Ф. Політична система України. - К., 2002,

Сальникав В.П., Степашин С.В., Хабибулин А.Г. Государственность как феномен о обьект типологии: теоретико-методологический анализ. СПб,, 2001.

Самощенко И.С. О правових формах осуществления функций Советского государства // Советское государство и право. - 1956. -№3.

Селиванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і прав створення в Україні // Право України. - 2006. -№4.-С.21

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Національний ун-т внутр. справ. - 2-ге вид. - X.: Консум, 2005.

Скакун О.Ф. Громадянське суспільство та правова держава: шляхи розвитку в Україні // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. -X., 1995

Скрипнюк О. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. - К.: 2000.

Социальное государство й защита прав человека: Сб.ст. - М., 1994.Сухонос В.В. Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: анатомія демократизму і авторитаризму: Монографія. - Суми: Університетська книга, 2003.

Сырых В.М. Метод правовой науки: основные элементы. структура. М., 1980.

Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці // Право України. — 2003. - №5. - С.47

Теория государства й права / Под ред, М.М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ, 2000.

Теория государства й права: Учеб. для вузов/ Под ред. проф. В.М. Корельского й проф. В.Д. Перевалова,- М.:: НОРМА, 2003.

Теория государства й права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. -СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В.Зайчук, Д.П.Заєць, В.С. Журавський та ін.; О.В.Зайчук (відпов. ред.). - К.: Юрінком Інтер, 2008.

Теорія держави і права: Навч.посіб./ Р.А.Ромашов, Н.М.Пархоменко, С.М. Легуша, Г.Н.Муртазаєва.- К: КИТ, 2007.

Теорія держави і права: підручник / А.С. Васильєв, І.В. Борщевський, В.В. Іванов та ін. - X.: Одіссей, 2007.

Теорія державі і права: Навч. посібнік / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. - К.: Знання, 2005.Терехов В.И. Становление й развитие концепций разделения властей // Разделение властей: история й современность / Отв. Ред. М.Н. Марченко. -М„ 2002.

Тихомиров Ю.А. Основы теории политической системы. - М., 1985

Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.

Футей Б. Становлення правової держави в Україні / Б.Футей; 2-ге вид., допов. і перероб.- К: Юрінком Інтер.. 2005

Хабибулин А.Г. Научные осповы типологии государства: вопросы теории и практики. СПб., 1997.

Цвєтков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.Л. Суспільна трансформація і державне управління в Україні. Політико-правові детермінанти. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

Цельєв О.В. Особа, суспільство, держава: проблеми взаємозв'язку та обмежень в умовах громадянського суспільства / Громадянське суспільство і правова держава, проблеми становлення. -- К., І997.-С.П

Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. М., 1995

Червонюк В.И. Теория государства й права: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007.

Черданцев А.Ф. Теория государства й права. --М.: Юристь. 2002.

Черноголовкин Н.В. Теория функций социалистического государства. -М., 1970.

Чиркин В. Е. Основы государственной власти. М., 1996.

Чиркин В.Е. О сущности субъекта федерации: традиции й реалии // Государство и право. 2003. - №7. - С.5-10.

Шаповал В. Феномен державною органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право України-2003,-№8.

Шемшученко Ю., Ющик О. До проблеми реформування законодавчої політики // Право України. - 2005. - № 11. - С. 11

Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. М., 1978.

Юрийчук Є.П. Держава в політичній системі суспільства - Чернівці, 2001.

Якушик В. Типологізація держави // Політичні читання. - 1995. - №2.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З дисципліни «ТЕОРІЯ ПРАВА»

І семестр

Тести до теми № 1
1. Науку як діяльність, що забезпечує приріст нових знань визначає:

а) теоретичний аспект;

б) соціальний аспект;

в) діяльнісний аспект:

г) практичний аспект;

д) науковий аспект.


2. Визначте ознаки науки як категорії:

а) наявність не менш, ніж двох суб'єктів;

б) предметне спрямування;

в) професійне спрямування;

г) не пов'язане з практикою;

д) систематичний характер.


3. Заснованість наукових знань на вже існуючих ідей складає зміст такої ознаки науки, як:

а) системність;

б) систематичність;

в) наступність;

г) професійність;

д) обґрунтованість.


4. Науки, які вивчають особливості державно-правового впливу на сферу суспільних відносин належать до:

а) галузевих;

б) загальнотеоретичних;

в) спеціально-прикладних;

г) суспільних;

д) історичних.


5. Наведіть приклали різних юридичних наук з визначенням їх предмету:


Загальнотеоретичні науки

Галузеві науки

Спеціально-прикладні науки6. Вивчення держави і права як юридичних категорій забезпечує:

а) виховна функція;

5) ідеологічна функція;

в) інтерпретаційна функція;

г) онтологічна функція;

д) евристична функція.


7. Функції теорії держави і права - це напрямки:

а) суспільної діяльності;

б) наукової діяльності;

в) професійної діяльності;

г) навчальної діяльності;

д) фундаментальної діяльності.


8. Вивчення змісту основних форм діяльності держави і права на певному стані їх розвитку складає зміст:

а) прогностичної функції теорії;

6) евристичної функції теорії;

в) ідеологічної функції теорії;

г) онтологічної функції теорії;

д) навчальної функції теорії.


9. Самостійність будь-якої науки визначається наявністю:

а) сфери дослідження;

б) предмету дослідження;

в) суб'єкту дослідження;

г) методу дослідження;

д) системи дослідження.


10. Теорія держави і права с:

а) суспільного наукою;

б) юридичною наукою;

в) загальнотеоретичною наукою;

г) галузевою наукою;

д) спеціально-прикладною наукою.


Тести до теми №2

1. Метод юриспруденції:

а) категорія, що є самостійною;

б) сукупність прийомів та засобів дослідження;

в) засіб отримання об'єктивних знань про предмет;

г) сукупність принципів пізнання;

д) сукупність методів дослідження.


2. Методологія це:

а) сукупність функцій;

б) сукупність правових категорій;

в) сукупність методів;

г) сукупність ідей;

д) сукупність способів дослідження.


3. Серед основних принципів пізнання розрізняють:

а) принцип історизму;

б) принцип об'єктивності;

в) принцип раціоналізму;

г) принцип всесторонності;

д) принцип гласності.


4. Можливість вивчати державу і право як комплексного явища шляхом вивчення їх різноманітних сторін забезпечує:

а) принцип всесторонності;

б) принцип історизму;

в) принцип професіоналізму;

г) принцип комплексності;

д) принцип відповідальності.


5. Знання про суттєві властивості держави і права забезпечує:

а) принцип об'єктивності;

б) принцип всесторонності;

в) принцип професіоналізму;

г) принцип історизму;

д) принцип конкретності.


6. Серед загальнонаукових методів розрізняють:

а) мовний;

б) діалектичний;

в) методичний;

г) ідеалістичний;

д) метафізичний.


7. Спеціально-наукових методів розрізняють:

а) мовний;

б) юридичний;

в) логічний;

г) історичний;

д) порівняльний.


8. Приватно-наукові методи:

а) складають самостійну частину методології;

б) є філософським рівне юриспруденції;

в) характеризують одну окрему взяту юридичну науку;

г) розробляються теорією держави і права:

д) характеризують самостійність науки та визначають її місце в системі юридичної науки.


9. Діалектичний метод:

а) характеризує державу як сталу категорію;

б) характеризує економічні відносини як основу держави;

в) характеризує державу, як категорію, що розвивається;

г) характеризує державу як змішану категорію;

д) характеризує первинність свідомості в суспільстві.


10. Який з методів визначає економічні відносини як основу розвитку держави і права:

а) діалектичний;

б) матеріалістичний;

в) ідеалістичний;

г) метафізичний;
Тести до теми № 3

1. Суспільство це:

а) сукупність людей;

б) продукт взаємодії людей;

в) соціальна група, членів якої об'єднують відносини власності на засоби виробництва;

г) засіб організації діяльності людей, їх взаємодії І а об'єднання за спільними інтересами;
2. Які сфери життєдіяльності суспільства складають його структуру:

а) психологічна;

б) історична;

в) соціальна;

г) ідеологічна;

д) політична та економічна.


3. Назвіть вірні, на вашу думку, ознаки суспільного порядку:

а) забезпечує спокій та безпеку в суспільстві;

б) порядок є результатом регулювання;

в) відображає певний рівень організації суспільного життя;

г) завдяки порядку суспільство перетворюється в соціальну систему.
4. Влада це:

а) відносини між людьми, коли, одні командують, а інші

підкоряються;

б) політико-правова організація суспільства;

в) можливість соціальної спільності підкоряти власній волі поведінку інших суб'єктів;

г) можливість впливу на суспільство з метою його упорядкування.


5. Назвіть вірні, на вашу думку, ознаки додержавного суспільства:

а) основним засобом регулювання є правові норми;

б) відсутність податкової системи;

в) вищим органом влади є збори роду;

І1) підвладними є всі члени роду;

д) джерелом і носієм влади були загальні збори.


6. Назвіть відомі вам причини виникнення держави:

а) економічні, соціальні, корпоративні:

б) політичні, ідеологічні, партійні;

г) психологічні, культурні, економічні;

д) економічні, політичні, соціальні.
7. Назвіть вірні, на вашу думку, шляхи формування держави:

а) класичний;

б) патріархальний;

в) азіатський;

г) історичний;

д) європейський.


8. Суспільна влада характеризується наявністю таких ознак:

а) функціонує на основі правових норм;

б) здійснюється лише в політичний сфері:

в) існує як до виникнення держави, так і в державному суспільстві;

г) має непрофесійний характер;

д) поширюється на певну групу населення за спільністю інтересів.


9. Політична влада характеризується наявністю таких ознак:

а) має плюралістичний характер;

б) здійснюється суб'єктами політичної системи;

в) здійснюється виборними органами;

г) здійснюється з метою спричинення певного тиску на політику держави,
10. Державна влада характеризується наявністю таких ознак:

а) здійснюється спеціальними органами за принципом розподілу повноважень;

б) існує лише в соціально-неоднорідному суспільстві;

в) здійснюється з метою спричинення певного тиску на політику держави;

г) здійснюється з метою забезпечення управління суспільством.
Тести до теми №4

1. Назвіть вірні, на вашу думку, аспекти сутності держави:

а) гносеологічна, політична, правова;

б) національна, загально-соціальна;

в) гносеологічна, релігійна, класова;

г) загально-соціальна, демократична, класова;

д) класова, національна, релігійна.


2. Держава це:

а) територія, на яку розповсюджується юрисдикція певної держави:

б) комплекс елементів, структур, інститутів публічної влади;

в) політична організація суспільства, що має політичний та публічний характер влади, є суверенною, поширює свої повноваження на певну територію та населення, що на ній проживає, надає своїм рішенням загальнообов'язкового правового характеру, виконує функції по впорядкуванню суспільних відносин через систему спеціально створених органів та організацій;

г) політико-правова організація суспільства, то розповсюджує свою суверенну владу на певну територію, яка діє в інтересах свого суспільства або окремої його частини.
3. Назвіть вірні, на вашу думку, ознаки держави:

а) наявність території держави, політичний та публічний характер влади, державний суверенітет;

б) наявність території держави, податкової системи, механізму держави;

в) наявність території держави, податкової системи, механізму держави, суверенітету, інституту громадянства;

г) наявність державного суверенітету, політичного та публічного характеру влади, населення держави.
4. Назвіть вірні, на вашу думку, види суверенітету:

а) державний, національний, приватний;

б) національний, народний, державний;

в) народний, національний, колективний:

г) національний, приватний, народний.


Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка