Робоча програма дисципліни «Оптоелектроніка»


Опис навчальної дисципліниСкачати 305.35 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації29.07.2022
Розмір305.35 Kb.
#39306
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань
_0508 – Електроніка_______
(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки
6.050801 –
Мікро- та наноелектроніка
(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне
спрямування): -

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3
Індивідуальне науково-дослідне завдання - (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. визначаються робочим навчальним планом чи рішенням кафедри)

Триместр

Загальна кількість годин - 72

8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2,5
самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр24 год.
Практичні, семінарські

Не передбачені
Лабораторні

16 год.
Самостійна робота

32 год.
Вид контролю: іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 55,6% - 44,4%
для заочної форми навчання –
2. Мета та завдання навчальної дисципліниМетою дисципліни є формування знань в області оптоелектроніки, що включає розгляд таких питань, як фізичні основи сучасної оптичної і квантової електроніки, елементна база оптоелектроніки: випромінювачі, фотоприймачі і та ін., технологія виготовлення приладів, застосування розглянутих типів пристроїв в різних галузях промисловості і науки.
Завдання вивчення дисципліни:
- розвинути у студента знання про сучасні пристрої оптоелектроніки;
- оволодіння студентом методами розрахунку основних параметрів схем оптоелектронних пристроїв;
- отримання практичних навичок роботи зі схемами перетворення оптичного випромінювання.
Вивчення дисципліни базується на знаннях і уміннях, отриманих при вивченні дисциплін «Вища математика», «Фізика», «Фізика твердого тіла», «Квантова механіка», «Статистична фізика», «Матеріали електронної техніки», «Квантова електроніка».
Студент повинен знати матеріал дисципліни «Оптоелектроніка», основні схеми пристроїв перетворення оптичного випромінювання та принципи їх роботи.
Студент повинен уміти логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, використовувати під час відповіді схеми, діаграми та інші унаочнення, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою точку зору та міркування, знати будову та розуміти принцип дії електричних схем з кожної конкретної теми дисципліни.
Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час лабораторного заняття, контрольних робіт, колоквіумів, тестування, іспиту.
На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем дисципліни, підготовка до лабораторних занять, колоквіумів, тестування, іспиту, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (підготовка доповідей на щорічну науково-теоретичну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ).


Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та

Скачати 305.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка