Робоча програма дисципліни «Оптоелектроніка»Скачати 305.35 Kb.
Сторінка6/6
Дата конвертації29.07.2022
Розмір305.35 Kb.
#39306
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
Разом за змістовим
модулем 1.

36

12

-

8

-

32

-

-

-

-

-

-

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Пристрої оптоелектроніки

Тема 7. Фізичні основи оптичних явищ в напівпровідниках


Внутрішній та зовнішній фотоефект. Фотопровідність (види). Внутрішній квантовий вихід. Релаксація фотопровідності. Поверхнева рекомбінація і дифузія носіїв заряду. Ефект Дембера. Фотоелектромагнітний ефект. Фотовольтаїчний ефект в р-п-переходах і на бар'єрі Шоткі.

6

2

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

Тема 8. Фотоприймачі
Параметри і характеристики фотоприймачів. Фотодіоди. Принцип дії. Режими роботи. Різновиди: фото діоди на р-п переході, на р-і-п структурі, на переході Шотткі, на гетероструктурі, лавинні фотодіоди. Фототранзистор біполярний та польовий. Складений фототранзистор. Фототиристор. Фоторезистори. Фотоприймачі з зарядовим зв'язком. Сонячні елементи.7

2

-

2

-

3

-

-

-

-
-

Тема 9. Оптрони
Структурна схема оптрона. Елементи конструкції (випромінювач, оптичний канал, фотоприймач). Параметри оптопар (вхідні і вихідні). Основні типи оптронів. Діодні, транзисторні, тиристорні та резисторні оптопари.

7

2

-

2

-

3

-

-

-

-

-

-

Тема 10. Фізичні основи голографії
Інтерференція і дифракція світла. Способи реєстрації та відновлення світлових хвиль. Обробка багатовимірної інформації. Голографічний запам'ятовуючий пристрій. Голографічні схеми запису та зчитування інформації.

4

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Тема 11. Основи волоконної та інтегральної оптики
Процеси в оптичному хвилеводі. Різновиди, характеристики і методи виготовлення. Елементи вводу-виводу випромінювання. Інтегрально-оптичні модулятори, перемикачі, сканери та дзеркала світла. Відгалужувачі та модулятори.

7

2

-

2

-

3

-

-

-

-

-

-

Тема 12. Перспективи розвитку
Нанотехнології. Нові напівпровідникові матеріали з заданими властивостями. Оптичні методи обробки інформації, голографічна пам'ять.

5

2

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим
модулем 2.

36

12

-

8

-

16

-

-

-

-

-

-

Усього годин


72

24

-

16

-

32

-

-

-

-

-

-

5. Теми семінарських занять
(не передбачено)


з/п

Назва теми

Кількість
годин

12

6. Теми практичних занять
(не передбачено)


з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

2

7. Теми лабораторних занять


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

ТБ та ОП. Дослідження пристроїв на основі СВД

2

2

Дослідження поляризації світла

2

3

Дослідження приладів керування ОВ

2

4

Дослідження фототранзисторів

2

5

Дослідження фототиристорів

2

6

Дослідження фоторезисторів

2

7

Дослідження параметрів оптопар

2

8

Оптичний рефлектометр зворотного поширення

28. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Лазерні діоди

4

2

Р-i-n-фотодіоди

4

3

Підсилювачі світла

4

4

Фізичні основи роботи лазеру

4

5

Оптрони з відкритим оптичним каналом

4

6

Оптрони із світловодом

4

7

Спеціальні оптрони

4

8

Оптичні волокна

49. Індивідуальні завдання
За рішенням кафедри студенти готують доповіді на щорічну науково-теоретичну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.
10. Методи навчання
Лекція, проблемна лекція, демонстрація, зокрема, з використанням мультимедійних засобів навчання, лабораторні роботи, підготовка рефератів, доповідей науково-дослідного характеру, зокрема, на щорічну науково-технічну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.


11. Методи контролю
Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час лабораторного заняття, тестування, колоквіум, іспит.


12. Розподіл балів, які отримують студенти за екзамен

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

26 балів

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

37 балів

37 балів

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.


13. Організація вивчення дисципліни «Оптоелектроніка» за КМСОНП

Таблиця 1 – Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Таблиця 2 – Кількість і зміст модулівМодульКредити

Лекції
(год.)

Лаб.
роботи.
Кількість (роб./год)

Практичні
заняття
(семінари)
(год.)

Конт-рольна робота

Колок-віуми

І

1,0

12

4/8

1

ІІ

1,0

12

4/8

1

Таблиця 3 – Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів роботи та в цілому по модулях (в балах)

Вид роботи

Модуль

1

2

1. Виконання та захист лабораторних робіт / 1 робота - 5 /

20

20

2. Активна самостійна робота / 1 завдання – 1 /

5

5

3. Колоквіуми / 1 колоквіум – 12/

12

12

Всього

37

37

14. Методичне забезпечення
Навчально-методичний комплекс дисципліни, до складу якого входять:

 1. Анотація дисципліни

 2. Навчальна програма дисципліни «Оптоелектроніка».

 3. Робоча програма дисципліни «Оптоелектроніка».

 4. Робочий план дисципліни на поточний триместр.

 5. Опорний конспект лекцій

 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Оптоелектроніка».

 7. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

 8. Питання, тести поточного, модульного, рубіжного контролю знань.

 9. Питання, білети підсумкового контролю знань (іспит)

 10. Пакет завдань та тестів комплексної контрольної роботи (ККР)

 11. Довідка бібліотеки про наявність літератури дисципліни

 12. Рецензії на документи НМКД

 13. Електронні форми документів НМКД
 1. Рекомендована літератураБазова 1. Готра З. Фізичні основи електронної техніки / З.Ю. Готра. – Львів: Бескид Біт, 2004. – 879 с.

 2. Семеренко М. Оптоелектроніка. Навчальний посібник / М.М. Семеренко. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 125 с.

 3. Семеренко М. Практикум з оптоелектроніки / М.М. Семеренко, Є.О. Смольков. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 118 с.

 4. Гребнев А. Оптоэлектронные элементы и устройства / А.К. Гребнев. – М.: Радио и связь, 1998. – 336 с.

 5. Пихтин А. Оптическая и квантовая электроника / А.Н. Пихтин. – М.: Высшая школа, 2001. – 573 с.Допоміжна 1. Курбатов Л. Оптоэлектроника видимого и инфракрасного диапазонов спектра / Л.Н. Курбатов. – М.: МФТИ, 1999. – 320 с.

 2. Новіков А. Лазерна техніка і технологія / А.О. Новіков, О.В. Шубін. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 125 с.

 3. Находкін М. Елементи функціональної електроніки / М.Г. Находкін, Ф.Ф. Сизов. – К.: ВПФ УкрІНТЕІ, 2002. – 324 с.16. Інформаційні ресурси


 1. Элементы и устройства оптоэлектроники / М.К Самохвалов [Електронний ресурс]. Режим доступу: ftp://forum.olvi.net.ua/Library/share /HomeLib/spec163/Samohvalov (дата звернення 06.11.2012). — Назва з екрану.

 2. Оптоэлектроника [Сайт]. Режим доступу: http://www.chipdip.ru/ (дата звернення 06.11.2012). — Назва з екрану.

 3. Банк книг – самая полная электронная библиотека книг [Сайт]. Режим доступу: http://bankknig.net/apparatura/ (дата звернення 06.11.2012). — Назва з екрану.

 4. Оpticstoday – Каталог статей. Научные статьи и публикации [Сайт]. Режим доступу: http://www.opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/ elektronika (дата звернення 06.11.2012). — Назва з екрану.Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та

Скачати 305.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка