Робоча програма елективного курсу для студентів 6-го курсуСторінка1/3
Дата конвертації17.12.2016
Розмір0.5 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Данила Галицького

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ЦМК

проф. Гжегоцький М.Р.

_________________________


“ ___ “ ____________ 2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6-го КУРСУ

ЗА ФАХОВИМИ СПРЯМУВАННЯМИ 7.110101 "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА"

7.110104 "ПЕДІАТРІЯ" 7. 110105 "МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА"

Актуальні питання інфектології”
Практичних – 80 год., самостійна робота – 55 год., Разом 135 год.

Матеріали обговорені та схвалені на методичній нараді кафедри

“ _01__” вересня 2011 р. Протокол №

Завідувач кафедрою
професор Зінчук О.М.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з навчальної дисципліни “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФЕКТОЛОГІЇ” для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина” відповідно до таких нормативних документів:

 • освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) і освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджені наказом МОН України від 16.04.03 №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”;

 • експериментальний навчальний план, розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затверджений наказом МОЗ України від 31.01.2005 за №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Медико-профілактича справа”;

 • рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

 • наказ МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

 • інструкція про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

 • наказ МОЗ України від 27.07.07 за №414 “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.01.2005 р. №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями “лікувальна справа”, “педіатрія”, “медико-профілактична справа”;

 • лист МОЗ України від 21.01.2008 р. № 08.01-22/65

 • лист МОЗ України від 13.11. 2008р. №08.01-22/2249

 • лист МОЗ України від 19.01. 2010 №23-01-9/9

Термін навчання за спеціальностями: “Лікувальна справа” 7.110101, “Медико-профілактична справа” 7.110105 - 6 років. Кінцеві цілі з дисципліни для всіх зазначених спеціальностей однакові, тому складена єдина програма курсу за вибором.

Згідно з навчальним планом вивчення курсу за вибором здійснюється на VI році навчання.
“Інфекційні хвороби” як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами медичної і біологічної фізики, морфологічних дисциплін, мікробіології, вірусології та імунології, фізіології, патофізіології, внутрішніх хвороб, хірургії, неврології, дерматології, епідеміології, офтальмології, отоларингології, ендокринології, клінічної фармакології, реаніматології та інтегрується з цими дисциплінами;

б) продовжує вивчення студентами сімейної медицини та медицини невідкладних станів, що передбачає інтеграцію викладання з цим курсом та подальшого формування умінь застосовувати знання з інфекційних хвороб в процесі професійної діяльності;

в) закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій організму в процесі життєдіяльності.

У загальній системі підготовки лікаря курс за вибором “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФЕКТОЛОГІЇ” посідає важливе місце з урахуванням значної поширеності інфекційної патології, необхідності формування у майбутніх лікарів клінічного мислення, вмінь та практичних навичок, які забезпечують своєчасну діагностику інфекційних хвороб та їхніх ускладнень, раціональне лікування, вибір оптимальної тактики в разі надання невідкладної допомоги. Особлива увага у викладанні курсу приділяється питанням ранньої, диференціальної діагностики, лікуванню хворих на до госпітальному етапі, що сприяє підвищенню якості підготовки лікаря, передусім для амбулаторного підрозділу охорони здоров’я, для лікарських спеціальностей, які задіяні при наданні допомоги хворим з невідкладними станами.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної освіти.
Кінцевий результат вивчення дисципліни – повинен знати основні нозологічні форми, які вивчаються на практичних заняттях та лекціях у повному обсязі:


 • етіологію хвороби (основні властивості збудника, фактори патогенності, стійкості у зовнішньому середовищі, чутливість, резистентність до хіміотерапевтичних препаратів)

 • епідеміологію хвороби (механізм, шляхи та фактори передачі збудника, сезонність, вікові особливості)

 • патогенез хвороби та основних клінічних симптомів

 • клінічну класифікацію

 • клінічні прояви хвороби в різні періоди перебігу, варіанти клінічного перебігу

 • ускладнення

 • наслідки

 • принципи і методи лабораторної діагностики з урахуванням періоду хвороби

 • основні принципи лікування

 • можливості лікування хворого в амбулаторних умовах і тактика лікаря при цьому

 • перелік інфекційних хвороб, що вимагають обов‘язкової госпіталізації незалежно від тяжкості перебігу

 • критичні стани, які можуть виникнути при цій хворобі

 • тактику лікаря при наданні невідкладної допомоги

повинен вміти:

 • зібрати анамнез захворювання

 • зібрати цілеспрямований епідеміологічний анамнез

 • обстежити хворого

 • встановити та обґрунтувати клінічний діагноз

 • провести клінічну диференціальну діагностику

 • призначити необхідне обстеження

 • інтерпретувати результати отриманих результатів

 • призначити необхідне (обґрунтоване та в повному об‘ємі) лікування

 • вміти виписати необхідні лікарські засоби (рецепт)

 • вміти надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі

 • вирішити при необхідності питання екстреної профілактики


Розподіл годин на вивчення предмету по семестрах

7.110101 "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА" 7.110104 "ПЕДІАТРІЯ" 7. 110105 "МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА"
№ п/п

Семестр

Кількість годин

Всього

Аудиторних

СПРС

Вид контролю

лекцій

Практичні заняття11 (12)

135

-

80

55

Залік

3. Зміст програми
Каталог: uploads -> repository -> infectio
infectio -> Методичнарозробк а
infectio -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
infectio -> Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти
infectio -> Робоча програма для студентів 6-го курсу за фаховими спрямуваннями
infectio -> Міністерство охорони здоров’я України Національна медична академія післядипломної освіти
infectio -> Методичнарозробк а
infectio -> Методичні вказівки практичних занять з курсу інфекційних хвороб для студентів 5 курсу медичного факультету 2010
infectio -> Методичнарозробк а
infectio -> Методичнарозробк а


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка