Робоча програма факультативного курсу «Українське народознавство в умовах полікультурного суспільства»Сторінка1/2
Дата конвертації18.11.2017
Розмір0.63 Mb.
#33552
ТипРобоча програма
  1   2
Сімферопольський районний відділок освіти

Центр дитячої та юнацької творчості
Погоджено

Директор ЦДЮТ

_________________________

«___ »________________2014р


Робоча програма факультативного курсу

«Українське народознавство в умовах полікультурного суспільства»

5-7 класи

Автор-укладач

Костікова Олександра Миколаївна,

методист ЦДЮТ,

учитель української мови

та літератури,

спеціаліст вищої категорії

Робочу програму факультативного курсу укладено на основі Приблизної авторської програми з Народознавства (автор Король О.В., Київ, 1998р.)

  

Програму розглянуто на засіданні районної методичної радиПротокол № __ від «__»_________2014р.

Директор__________________________( __________________________)

підпис розшифрування

м. Сімферополь - 2014


Пояснювальна записка

Нормативна база викладання української мови

Робочу програму з факультативу в 5-7 класі укладено на підставі наступних нормативно-правових документів: 1. Федеральний державний освітній стандарт основної загальної освіти / Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 17.12.2010 р. №1897).

 2. Закон РФ «Про освіту»;

 3. Наказ Міносвіти РФ від 05.03.2004 р. №1089 «Про затвердження федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

 4. Лист Міносвіти РФ від 20.02.2004 р. №03-51-10/14-03 «Про введення федерального компонента державних освітніх стандартів початкової загальної, основної загальної, і середньої (повної) загальної освіти»;

 5. Наказ Міносвіти РФ від 09.03.2004 р. №1312 «Про затвердження федерального базисного навчального плану і приблизних навчальних планів для загальноосвітніх закладів РФ, які реалізують програми загальної освіти»;

 6. Федеральний компонент державного стандарту початкової освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1089 від 09.03.2004;

 7. Федеральний базисний навчальний план для початкової освіти, затверджений наказом Міносвіти РФ №1312 від 05.03.2004;

 8. Закон Республіки Крим «Про освіту»  (… стаття ).

 9. Закон Республіки Крим «Про мови»  (… стаття ).

 10.   Навчальний план ЦДЮТ на 2014/2015 навчальний рік.

Робоча програма факультативу 5-7 класу розрахована на 35 годин (1 година на тиждень).Загальнонавчальні вміння, навички і засоби діяльності.

Під час викладання факультативу в 5-7 класах потрібно працювати над формуванням в учнів перерахованих у програмі знань та умінь, необхідно звертати увагу на те, щоб учні оволодівали уміннями загальнонавчального характеру, різнобічними засобами діяльності, набували досвіду. 1. вироблення стійкої потреби у вивченні української мови;

 2. розвиток умінь і навичок спілкування, вільного вираження думок і почуттів у різних сферах приватного й суспільного життя на основі засвоєння базових знань; оволодіння культурою мовлення;

 3. формування в учнів базових умінь і навичок на основі засвоєння знань з української мови та літератури;

 4. вироблення умінь сприймати народознавство як мистецьке явище, що має естетичну цінність;

 5. формування гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, моральних і естетичних переконань, засвоєння українських національних та загальнолюдських цінностей шляхом прилучення через мову до культурних надбань українського народу в контексті світової культури.

Народознавство - це наука про націю, людину у її зв'язках із природою, мовою, історією, побутом, обрядами та звичаями, усною творчістю. Це важливий і могутній чинник навчання і виховання, розвитку особистості й оздоровлення суспільства.

Процес формування особистості засобами народознавства являє собою взаємозв'язану діяльність вчителів і учнів у розвитку моральних почуттів і рис поведінки, а саме любов до Батьківщини, відданість їй, активну працю на благо Вітчизни, примноження трудових традицій, звичаїв народу, дбайливе ставлення до історичних пам'яток, традицій, обрядів.

Проблема вивчення народознавства вимагає найпильнішої уваги до себе не тільки з боку педагогів, але й всього суспільства. Тут йдеться про виховання юної зміни, про моральний світ майбутніх поколінь.

Діти повинні відчути себе не на словах, а на ділі спадкоємцями духовних скарбів народу! К.Г.Стеценко - український композитор, доводив, що красу, як вічну правду життя, для розвитку в дітях художнього почуття, ми повинні черпати у "великій скарбниці української народної творчості".

Уроки народознавства приваблюють учнів. Діти - творці всіх заходів; вони знайомляться з давніми обрядами, звичаями, традиціями нашого народу.

Найголовніше - це те, що діти збагачують душу і серце високими думками і глибокими почуттями - вірності батьківській хаті, маминій пісні, рідній землі. Батьківщині.

Виховання учнів засобами народознавства відбувається під час вивчення основ наук (історія, географія, мова, література, біологія, музика й співи, малювання, трудове навчання). На таких уроках учитель знаходить прийоми і засоби прилучення учнів до народних джерел, органічно поєднує навчальний матеріал підручника з місцевим краєзнавчим. Це сприяє кращому засвоєнню знань з даного предмета.

Основна мета факультативного курсу «Українське народознавство в умовах полікультурного суспільства» - формувати навчально-виховний процес так, щоб кожен учень добре знав свій народ, а в ньому пізнав себе.

Початки систематичного вивчення предмета «Українське народознавство» відносимо до 5-го класу. Упродовж року учні вивчають духовну культуру українців, відштовхуючись від одвічних загальнолюдських вартостей. Акцент робиться на традиційних морально-етичних цінностях українського народу. Школярі засвоюють такі світоглядні філософські категорії: віра, добро і зло, прекрасне і потворне (у традиційному народному трактуванні); вивчають норми поведінки різних вікових категорій удома, в родині, на вулиці, у громадських місцях, у природному середовищі, усталені норми міжособистісних стосунків та відносин між статями; поколінними групами, ознайомлюються з різними табу. Відповідно до віку учні засвоюють поняття про елементи етнопедагогіки (домашня школа, батьківські, дідівські настанови, прадідівські звичаї), пізнають через народне трактування суть та значення таких понять, як приклад, обов'язок, самовдосконалення, доручення, вимога, заохочення, покарання, засвоюють традиційні способи гартування волі, характеру, а також такі загальнолюдські гуманістичні цінності, як терпимість, милосердя, товариськість, побратимство. Формуються поняття про національний морально-етичний ідеал, втілення його в особі козака (лицарство, духовність, побратимство, вільнолюбство, патріотизм). Набуваються елементи знань з народної медицини, ботаніки, біології, метеорології та метрології, способів виміру часу, вивчаються різні народні прикмети, народний календар. Засвоюються традиції та ритуали на пошанування літніх людей, матерів, природи, землі-годувальниці, проведення хліборобських і пастуших свят. Даються перші уявлення про традиційне гуртування (гурти, громади) дітей та молоді, їх завдання, організацію дозвілля. Навички та звички шанобливого ставлення до народних духовних та морально-етичних ідеалів учні здобувають у процесі збирання впродовж навчального року місцевого фольклорного матеріалу, а також через запам'ятовування народних приказок та прислів'їв, афоризмів, жартів, загадок, розповідання народних казок, легенд, виконання пісень.Програма 6-го класу передбачає перший етап узагальнення на абстрактно-теоретичному рівні одержаних народознавчих відомостей, формування первісного базового рівня знань про народ, його ідентичність, а також наукових дисциплін, що займаються вивченням народів (етносів) — народознавства, етнографії, етнології. Засвоюються народознавчі поняття «сім'я», «родина», назви спорідненості в родині, місце родини в громаді. Усвідомлюється зміст понять «батьківський поріг», «отчий світильник», «наші обереги» в контексті сучасності. Збираються відомості про славні роди України, краю, їх діяння на благо народу, на славу Батьківщини. Усвідомлюються поняття «свої» і «чужі», «краяни», «кревні», «сусіди» і т. ін. Водночас поглиблюються й узагальнюються раніше фрагментарне одержані знання про особливості садиби, житла українців, громадських будівель, їх назв та призначення навколишнього рослинного та тваринного світу; вивчаються характерні ознаки та місцеві назви частин населених пунктів — кути, хутори, вулиці, а також навколишніх природних угідь —поля, луки, ріки, урочища, стави та озера, байраки та пущі, степи, лани, ліси, діброви і т. ін. Акцентується увага на зв'язку людини з її навколишнім середовищем. Засвоюються поняття «регіон», «регіональні ознаки». Практикуються екскурсії, мандрівки з метою одержання народознавчої інформації та її фіксування (фотографування, зарисовки, записи легенд, оповідей з історії місцевості, краю), а також організовується догляд за чистотою джерел та потоків, водойм, висаджування дерев і квітів, збирання та висівання цілющих трав та зілля.

У 7-му класі школярі засвоюють інформацію про господарські заняття та різноманітні ремесла українців (з максимальною увагою до місцевих занять населення). Виділяється основна теза: українці —хліборобська нація, на території України творилась хліборобська цивілізація. Вивчаються усі напрямки і види господарювання, підкреслюється специфіка господарських занять у конкретному регіоні у зв'язку з природно-географічними умовами (хліборобство — у степовій і лісостеповій зоні, вирощування льону — на Поліссі, випас худоби — в Карпатах). У центрі — хліборобство (способи та знаряддя обробітку ґрунту, їх назви, системи рільництва). Звергається увага на високу культуру землеробської праці українців, її багатоманітність, на сучасну потребу вивчення виробничого досвіду у відродженні українських хліборобів. Вивчаються особливості догляду за домашніми тваринами та птицею, їх регіональна специфіка, а також допоміжні заняття —бджільництво, рибальство, збиральництво, мисливство, заготівля лісоматеріалів. Логічним продовженням засвоюваного курсу є вивчення у 7-му класі теми «Народне харчування». Учні набувають знань про національні страви, способи заготівлі та зберігання продуктів, щоденну, святкову, ритуальну їжу і посуд, режим харчування й пов'язані з цим етичні норми. Велика увага відводиться народним промислам і ремеслам — ткацтву, гончарству, деревообробці, обробці шкіри, лозоплетінню та ін., місцевим осередкам і їхнім найважливішим центрам в Україні. Звертається увага на єдність практичного й естетичного у виробах народних майстрів — ремісників, їх ролі у розвитку побутової культури українців, підкреслюється значення неперервності традицій у розвитку ремесел, здійснюється знайомство школярів з відомими народними майстрами. Вивчення народних промислів і ремесел поєднується з залученням школярів до занять тими чи іншими їх видами.

Завдання курсу:

 • дати ґрунтовні й систематичні знання про мову, історію, побут, обряди та звичаї, усну народну творчість як українців так і інших етносів;

 • сформувати вміння й навички теоретичного й фактичного матеріалу;

 • ознайомити з обрядами, звичаями, побутом, культурою тощо;

 • створити правильні умови для відображення, розуміння й засвоєння учнями закономірностей навчального матеріалу;

 • виховувати потребу вивчати українську мову, плекати повагу до неї, до історії, до пращурів, до інших національностей тощо.

Вивчення факультативного курсу «Українське народознавство в умовах полікультурного суспільства» передбачено у 5-7 класах із розрахунком 35 навчальних годин (1 година на тиждень).

Програма факультативу

 1. Знати народ – знати його історію.

Народознавство є історичною наукою, тому що вивчає проблеми походження народу, місце даного народу серед інших, історичні етапи формування етнографічного терену, тобто воно характеризує народ у всьому комплексі його життя.

 1. Знати народ – знати його духовну культуру

Дати знання з культури – це означає показати розвиток культурних цінностей та їхній вплив на життя суспільства й особистості в усіх основних сферах життєдіяльності людини, а також дати учням можливість осмислити факти духовної культури на нашій землі з погляду філософських уявлень. Це особливо необхідно для формування особистості в наш час, коли відродження та розвиток культури є умовною повноцінного життя як особистості, так і суспільства.

 1. Знати народ – знати його УНТ

Фольклор – це першоджерело. У фольклорних творах відображено культурно-історичний шлях народу. Міфологія – коріння нашої духовності, вічна скарбниця знань про найбільш ранні етапи розвитку народу. Вивчаючи УНТ, учні сповнюються глибокої любові до життя, поваги до праці, теплоти серця. Характерно, що УНТ містить у собі переконливі моральні настанови, відображені у обрядах, міркуваннях, які впливають на емоційну сферу дитини, а тому запам’ятовуються на все життя.

 1. Знати народ – знати його господарство

Значна роль належить господарству українців. Учні повинні знати різні види господарської діяльності: житло, ремесло, одяг, їжу тощо. Адже, господарська діяльність – одна з найважливіших ланок у формуванні особистості.

 1. Знати народ – знати сімейні звичаї, традиції та обряди

Від рівня духовної культури сім’ї залежить і рівень культури, вихованості дитини. Культура сім’ї насамперед визначається тим, чи шанують батьки своїх предків, один одного, чи бережуть честь свого роду, родини. У народі кажуть: «Яка сім’я, такий і я», «Яка сім’я, такі й діти». Саме тут закладаються основи гуманності, корінь духовності, фундамент особистості людини. Діти повинні бути глибоко обізнані з сімейними традиціями, звичаями, святами, що сприяє формуванню в них любові до батька й матері, бабусі й дідуся.

Настав, нарешті, час визначити істину: батьки – головні вихователі. Проблему родинного виховання на народних традиціях треба вважати найголовнішою в ідейно-моральному, культурному житті суспільства.

Знання сімейних обрядів та звичаїв готує дітей до сімейного життя.


 1. Знати народ – знати його сучасне життя

Учні повинні усвідомлювати плин історії та місце в ній людини, своє місце як окремо взятої особистості. Вони повинні знати, що суспільство складається не з самих талантів та геніїв, а з усіх громадян держави.
У результаті вивчення курсу учні повинні знати, уміти, виконувати:
5 КЛАС (ДУХОВНІ ВАРТОСТІ УКРАЇНЦІВ)
Народна мораль та етика, етикет (5 год). Поняття про добро і зло. Прекрасне і потворне у житті. Етичний ідеал українців. Козацтво як втілення національного етичного Ідеалу (лицарство, патріотизм, вільнолюбство, духовність). Норми поведінки. Стосунки в родині, на вулиці, у громадських місцях, за столом, у дорозі.

Народне виховання (5 год). Домашня школа. Мамине, татове, бабусине навчання. Наслідування старших. Ігри хлопчиків, дівчаток. Діти в праці. Міра їх залучення до праці відповідно до віку, статі, структури сім'ї за віковим та поколіннєвим цензом. Виховання характеру: приклад заохочення, спонукання, покарання як народні методи. Опіка (повага, милосердя, терпимість), Праця як основа народного виховання.

Свята та обряди (15 год). Свята і традиції на пошанування природи, землі-годувальниці. Хліборобські та пастуші свята. Релігійні свята та обряди Хліб у святах і обрядах. Обрядове печиво. Обрядова, святкова їжа. Пости. Символи та атрибути свят (стрічки, вінки, рослини, дерев'яні калатала, зірки тощо). Народні ігри й дозвілля (дітей, підлітків, юнацтва). Фольклор, пов'язаний зі святами та обрядами.

Народні знання (10 год). Народна гігієна і медицина. Домашні ліки (рослинного і тваринного походження), їх вирощування, збирання, виготовлення. Зберігання та застосування. Бабусина, мамина школа гігієни та медицини. Народна метеорологія. Народні прикмети у визначенні погоди (птахи, комахи, тварини, рослини). Прогнозування погоди за народним календарем. Народні виміри часу, довжини, маси, рідини (до схід сонця, увечері, на зорі; п'ядь, ступня тощо). Народна ботаніка. Знання про городні лікарські культури, їх вегетаційний період, способи вирощування та зберігання. Підсумкове заняття на основі зібраного учнями протягом року польового фольклорного матеріалу.


6 КЛАС (ЗНАННЯ ПРО НАРОД)
Народознавчі дисципліни, їх предмет і завдання. Загальні відомості (1 год).

Сім'я, родина, рід як частка народу. Дім, сім'я: члени сім'ї, їхні обов'язки стосунки, звички. Сім'я сучасна і в минулому. Родина, рід, родовід. Свояки, побратими. Назви спорідненості (тітка, дядина, стрийна і т. д.). Відомі родини й роди (на прикладі свого населеного пункту, околиці), їх роль у селі, краю, країні (7 год).

Хата, оселя, їх внутрішнє обладнання, зовнішнє оформлення (сьогодні, колись). Поняття про символи: «Отчий поріг». Прислів'я, приказки, народні пісні на цю тему (5 год).

Двір, садиба. Опис будівель, їх призначення, навколишній рослинний світ, домашні тварини. Квітники біля хати. Мальви, калина, чорнобривці, їх функціональне та смислове навантаження в оформленні садиби (4 год).

Наше село (місто). Кутки, вулиці, частини населеного пункту, полів, потоків, урочищ. Назви та легенди про них. Порівняльна характеристика з навколишніми селами та більш віддаленими. Екскурси в історію (5 год).

Поняття «свої»—«чужі», «земляки», «краяни», «сусіди», «односельці». Види і форми стосунків у господарській діяльності, обрядовості та дозвіллі. Казкарі, співаки, вишивальниці, будівничі, кравці тощо. Прізвища й прізвиська людей, їх походження. Розповіді, перекази, спогади з життя краян, старі фотографії, зустрічі із старійшинами села (8 год).

Мій край. Моя земля. Моя Батьківщина, її історичні назви та символи, їх трактування (З год).

Самобутність народної культури українців. Узагальнююча тема на основі вивченого за рік. Використання групових та індивідуальних учнівських завдань, які вони виконували на канікулах (2 год).


7 КЛАС (ГОСПОДАРСЬКА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ)
Види господарської діяльності. Загальна характеристика. Природне географічне середовище і господарські напрями (2 год).

Хліборобство. Способи та знаряддя обробітку грунту, хліборобська техніка, регіональні й локальні їх види. Рільництво: обробіток ґрунту, черговість висівання культур, відпочинок земельної ділянки. Дво- і трипільна система рільництва. Способи та засоби удобрення ґрунту. Етнічна та регіональна специфіка. Сівба, догляд за рослинами, жнива. Збирання та зберігання врожаю. Городництво, садівництво, квітникарство (вирощування лікарських рослин) (7 год).

Тваринництво. Воли й коні — тяглова сила в господарстві українців, значення їх для хліборобства. Вівчарство. Форми випасу худоби. Регіональна специфіка. Відгінне тваринництво. Побут пастухів. Птахівництво (3 год).

Трудові традиції українського народу (звичаї, обряди, обрядовий фольклор). Господарський календар (5 год).

Допоміжні господарські заняття: бджільництво, мисливство, рибальство, збиральництво. Людина і природа, відтворення фауни та флори (3 год).

Народна їжа. Українські страви. Щоденна і святкова їжа. Режим харчування (4 год).

Промисли й ремесла: ткацтво, гончарство, деревообробництво, обробка шкіри й металу тощо. Характеристика усіх видів з окресленням географії поширення етнічної специфіки. Розгляд їх у контексті загальної та виробничої культури, акцент на єдності практичного та естетичного у виробах народних майстрів (6 год).

Відхожі промисли. Чумацтво. Заробітчанство (2 год).

Торгівля (1 год).

Традиційний транспорт і засоби сполучення (2 год). Трансформація трудових традицій. Трудові традиції у вік науково-технічного прогресу.


Упродовж вивчення курсу «Українське народознавство» учні засвоюють певну наукову термінологію, суть основних понять у їх народознавчому трактуванні.

У 5-му класі:

1. Народна мораль, народний етикет, милосердя, людяність, честь, гідність, лінощі, скупість; привітання, звертання, побажання (віншування), благословіння, внутрішня (зовнішня) культура, гостинність, обов'язок, святість, цнотливість, душевна (духовна) краса.

2. Народна педагогіка, народне виховання, вишкіл, виховний ідеал, особа, особистість, повага до старших, співчуття до покривджених, почуття справедливості; козак, опришок, господар (господиня), господарський син (донька).

3. Народні знання, народна медицина, раціональна, ірраціональні методи лікування, ліки рослинного, тваринного походження, лікувальна магія, народна метеорологія, народна .метрологія, лікоть, п'ядь, ступня, сажень, пуд, порція, кварта, чвертка, моток, копа, лан. Свято, обряд, ритуал, атрибут, символи, звичай.У 6-му класі:

1. Етнографія, етнологія, народознавство, фольклор, етнос, етнічний, етнографічний. Сім'я, родина, рід, родовід, тесть, теща, сваха, свекруха, свекор, кум, кума, зовиця, дівер, племінник, племінниця, хрещеник (похресник), хрещениця (похресниця), хрещена мати (батько), дядько, тітка, дядина (локальні варіанти).

2. Хата, оселя, садиба, двір, мазанка, землянка, світлиця, мала хата, холодна кімната, стеля, долівка, крокви, дах, зруб, одвірки, сволок, причілок, мисник, скриня, жердка, піл (постіль), комора, повітка, хліб, клуня, тік.


У 7-му класі:


 1. Господарська діяльність, географічне середовище, знаряддя, рільництво, городництво, садівництво, квітникарство, тваринництво, вівчарство, птахівництво, бджільництво, мисливство, рибальство, збиральництво.

 2. Ткацтво, гончарство, деревообробництво, обробка шкіри й металлу, етнічна специфіка, чумацтво, заробітчанство.


НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
5 клас
Кількість годин – 35 (1 г. на тиждень), з них:

Заняття – гра – 3;

Заняття – бесіда – 8;

Заняття – лекція – 6;

Заняття – екскурсія – 2;

Комбіноване заняття – 5;

Заняття – дослідження – 1;

Заняття – презентація – 2;

Заняття – вистава -1;

Заняття – свято – 2.уроку


Зміст занять

Види занять

Форми занять

ЗУН

Дата


ДУХОВНІ ВАРТОСТІ УКРАЇНЦІВ (5 год)

Мета: Формування уяви, про цілісність і безперервність курсу народознавства;

Діти повинні засвоїти поняття «етика», «етикет», «ідеал»;

Систематичне збагачення словникового запасу, з’ясування значення незнайомих слів, уточнення значення відомих за допомогою різних способів семантизації;

Формування уяви, в чому виявляються краса і багатство української мови на прикладах власного життя;

Формування розуміння можливості використання здобутих знань і навичок у практичній діяльності і повсякденному житті;

Оволодіння вміннями узагальнення і систематизації знань, учнів за основними темами курсу народознавства.


1

Народна мораль та етика, етикет.


Засвоєння навичок і умінь

Лекція

Засвоюють вивчені відомості про основні розділи етики, поняття, правила та норми етикету.
2

Поняття про добро і зло. Прекрасне і потворне у житті.


Використання ЗУН

Бесіда

Відтворюють готовий діалог - бесіду; складають діа­лог за зразком;

ведуть бесіду у зв’язку з прочитаним, побаченим;

дотримуються теми, використовують репліки для стимулювання, підтримання бесіди

3

Етичний ідеал українців. Козацтво як втілення національного етичного Ідеалу (лицарство, патріотизм, вільнолюбство, духовність).


Використання ЗУН

Бесіда

Відтворюють готовий діалог - бесіду; складають розповідь за зразком;

ведуть бесіду, відповідаючи на запитання;4

Норми поведінки.

Використання ЗУН

Дослідження

Досліджують запропонований матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


5

Стосунки в родині, на вулиці, у громадських місцях, за столом, у дорозі.

Узагальнення та систематизація

знань


Семінар

Учні демонструють навички узагальнення і систематизації знань із теми « Етика.Етикет.»
Народне виховання (5 год)

Мета: діти повинні засвоїти поняття «народна педагогіка, народне виховання, вишкіл, виховний ідеал, особа, особистість, повага до старших, співчуття до покривджених, почуття справедливості; козак, опришок, господар»;

Формування уяви, в чому виявляються краса і багатство української мови;

Формування розуміння можливості використання здобутих знань і навичок у практичній діяльності і повсякденному житті;

Оволодіння вміннями узагальнення і систематизації знань, учнів за основними темами курсу народознавства.


6

Домашня школа. Мамине, татове, бабусине навчання. Наслідування старших.


Засвоєння нових знань

Комбіноване заняття

Правильно вимовляють нові слова, нові поняття.
7

Діти в праці. Міра їх залучення до праці відповідно до віку, статі, структури сім'ї за віковим та поколіннєвим цензом.


Засвоєння нових знань

Комбіноване заняття

Правильно вимовляють нові слова, нові поняття.
8

Виховання характеру: приклад заохочення, спонукання, покарання як народні методи. Опіка (повага, милосердя, терпимість).Засвоєння нових знань

Комбіноване заняття

Правильно вимовляють нові слова, нові поняття.
9

Праця як основа народного виховання.


Використання ЗУН

Бесіда, діалог

Добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його
10

Ігри хлопчиків, дівчаток.

Узагальнення та систематизація

знань


Гра

Учні демонструють навички узагальнення і систематизації знань із теми «Народне виховання» на прикладі гри.
Свята та обряди (14 год)

Мета: діти повинні засвоїти поняття культура, гостинність, обов'язок, святість, свято, обряд, ритуал, атрибут, символи, звичай, головні святині й обереги нашого народу, народні свята і звичаї (за календарем), усвідомити характерні ознаки поняття «українська хата»; знати назви (зокрема місцеві) найужиткованіших хатніх речей, їх традиційного призначення та особливості їх оздоблення (піч, скриня, мисник, килими, витинанки, керамічний посуд, дерев'яні предмети, рушники, скатерки) і знати традиційні буденні та святкові страви українців, та інших етносів, які мешкають на території Криму ;

Формування уяви, в чому виявляються краса і багатство української мови;

Формування розуміння можливості використання здобутих знань і навичок у практичній діяльності і повсякденному житті;

Оволодіння вміннями узагальнення і систематизації знань, учнів за основними темами курсу народознавства.


11

Свята і традиції на пошанування природи, землі-годувальниці.


Засвоєння нових знань

Комбіноване заняття

Правильно вимовляють нові слова, будують речення, висловлюють свої думки на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


12

Хліборобські та пастуші свята.


Використання ЗУН

Лекція

Добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


13

Релігійні свята та обряди.


Використання ЗУН

Лекція

Добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


14

Хліб у святах і обрядах.

Використання ЗУН

Презентація

Самостійно (або з допомогою батьків) добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


15

Обрядове печиво. Обрядова, святкова їжа.

Використання ЗУН

Бесіда

Добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


16

Пости.


Використання ЗУН

Лекція

Добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


17

Символи та атрибути .свят (стрічки, вінки, рослини, дерев'яні калатала, зірки тощо).

Використання ЗУН

Бесіда

Добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


18

Народні ігри й дозвілля (дітей, підлітків, юнацтва).


Використання ЗУН

Гра

Добирають матеріал для проведення різних ігор на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму ігор


19

Фольклор, пов'язаний зі святами та обрядами українців.

Використання ЗУН

Семінар

Самостійно (або з допомогою батьків) добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


20

Фольклор, пов'язаний зі святами та обрядами росіян.

Засвоєння навичок і умінь

Дослідження

Досліджують запропонований матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


21

Фольклор, пов'язаний зі святами та обрядами кримських татар.

Засвоєння навичок і умінь

Дослідження

Досліджують запропонований матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


22

Фольклор, пов'язаний зі святами та обрядами етнічного населення Криму.

Засвоєння навичок і умінь

Проект

Створюють міні-проекти за запропонованими темами, підбирають матеріал на основі різних джерел, власних прикладів.
23

Фольклорне свято

Узагальнення та систематизація

знань


Свято

Учні демонструють навички узагальнення і систематизації знань

із теми « Свята та обряди»


24

Фольклорне свято

Узагальнення та систематизація

знань


Свято

Учні демонструють навички узагальнення і систематизації знань

із теми « Свята та обряди»

Народні знання ( 8 год)

Мета: діти повинні засвоїти поняття народний календар, народні ігри, усвідомити характерні ознаки поняття «народна гігієна».

Формування уяви, в чому виявляються краса і багатство української мови;

Формування розуміння можливості використання здобутих знань і навичок у практичній діяльності і повсякденному житті;

Оволодіння вміннями узагальнення і систематизації знань, учнів за основними темами курсу народознавства.
28

Народна гігієна і медицина. Домашні ліки (рослинного і тваринного походження), їх вирощування, збирання, виготовлення. Зберігання та застосування.


Засвоєння нових знань

Лекція

Добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


29

Бабусина, мамина школа гігієни та медицини.

Використання ЗУН

Гра

Демонструють матеріал з данної теми, добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення, знайомлять із правилами та нормами етикету.
30

Народна метеорологія.


Засвоєння нових знань

Лекція

Добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


31

Народні прикмети у визначенні погоди (птахи, комахи, тварини, рослини). Прогнозування погоди за народним календарем.


Використання ЗУН

Бесіда

Добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


32

Народні виміри часу, довжини, маси, рідини (до схід сонця, увечері, на зорі; п'ядь, ступня тощо).

Використання ЗУН

Бесіда

Добирають матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизують його;

добирають мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення


33

Народна ботаніка. Знання про городні лікарські культури, їх вегетаційний період, способи вирощування та зберігання.Засвоєння нових знань

Заняття - вистава

Беруть участь у виставі, демонструють навички засвоєнних знань із данної теми.
34

Народний календар.

Повторення та узагальнення

Бесіда

Учні демонструють навички узагальнення і систематизації з теми «Народні знання»


35

Підсумкове заняття на основі зібраного учнями протягом року польового фольклорного матеріалу.


Підсумковий облік знань і навичок

Свято

Учні демонструють навички узагальнення і систематизації за основними темами курсу народознавства.

Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка