Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»Сторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.61 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

проф. Ерстенюк Г.М.

_________________

«_____»_______2014 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

«Фізична реабілітація, спортивна медицина»


Спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»

7.12010002 «Педіатрія»


Факультет медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра Кафедра сімейної медицини з курсом фізичної реабілітації, спортивної медицини
Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Проміжний модульний контроль (тиждень)

Підсумковий модуль по дисципліні (тиждень)

Всього

Аудиторних

СПРС

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Семінарські заняття

Денна

IV

7-8

60

10

40

1032-36

Робочу програму склали: доц. Криницький С.С., ас. Васильчук В.В.

Івано-Франківськ – 2014

Робоча програма з фізичної реабілітації, спортивної медицини складена на основі «Програми з фізичної реабілітації, спортивної медицини для вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації» для напрямку підготовки «Медицина» 1101, для спеціальностей 7.110101 «Лікувальна справа» та 7.110104 «Педіатрія» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказами МОН України від 16.04.03 №239 і від 28.07.03 №504, а також відповідно до нового навчального плану МОЗ України, який розроблено на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) та затверджено наказом МОЗ України від 19.10.2009р., № 749.

Програма підготовлена у відповідності до “Рекомендацій щодо розроблення програм навчальних дисциплін” (Наказ МОЗ України від 12.10.2004 р., № 492).

Згідно з навчальним планом, вивчення дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина» на медичних факультетах здійснюється на 4-му році навчання. Програма розрахована на 60 годин (2 кредити), з яких 50 аудиторних годин та 10 годин самостійної роботи студентів (СРС).

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ______ 201__р.

Протокол № __/12


Завідувач кафедри д.мед.н., проф. Міщук В.Г.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії «___»_______________2014р.


Протокол № ________

Голова циклової

терапевтичної методичної комісії професор Орнат С.Я.

З М І С Т

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


1.1. Робочий навчальний план…………………………………………………….

1.2. Тематичні плани……………………………………………………………….

1.2.1. Тематичний план лекцій……………………………………………….

1.2.2. Тематичний план практичних занять………………………………….

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи……………..

1.2.4. Структура залікових кредитів модулів………………………………

1.3. Засоби контролю знань студентів…………………………………………..

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань………………

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми…

1.4. Перелік навчально-методичної літератури………………………………..

1.4.1. Основна………………………………………………………………….

1.4.2. Додаткова……………………………………………………………….2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ……….

2.1. Загальні методичні матеріали………………………………………………

2.1.1. Мета і завдання дисципліни…………………………………………..

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами…………………………

2.1.3. Методи активації та інтенсифікації навчання…………………………

2.1.4. Основні знання та вміння………………………………………………

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок…………………………

2.2. Методичні матеріали для викладачів………………………………………

2.2.1. Тези лекцій………………………………………………………………

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять зі студентами……………………………………………………

2.3. Методичні матеріали для студентів………………………………………..

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять………….

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів………………

2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми………………………………3. Матеріальне забезпечення навчального процесу……

1. Робоча навчальна програма

1.1. Робочий навчальний план
Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид

контролю

Всього

годин / кредитів

ECTS*

Аудиторних

СРС

лекцій

практичних занять

Модуль 1:

60/2,0

10

40

10

IV
Змістовний модуль 1:


25


4


16


5
Поточний контроль теоретичних знань та практичних навичок

Тема 1

5

1

2

2

Тема 2

2
2
Тема 3

4
2

2

Тема 4

3

1

2
Тема 5

4

1

2

1

Тема 6

2
2
Тема 7

3

1

2
Тема 8

2
2
Змістовний модуль 2:


33


6


22


5

Тема 9

4

1

2

1

Тема 10

3
2

1

Тема 11

3

1

2
Тема 12

2
2
Тема 13

2
2
Тема 14

2
2
Тема 15

3

1

2
Тема 16

4

1

2

1

Тема 17

2,5

0,5

2
Тема 18

3,5

0,5

2

1

Тема 19

4

1

2

1

Підсумковий контроль засвоєння дисципліни

2
2Підсумковий модульний контроль

* Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.Аудиторне навантаження – 83%; СРС (самостійна робота студента) – 17%

Основною метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про можливості, форми та методи лікарського контролю в процесі оздоровчого і спортивного тренування, а також при проведенні фізичної реабілітації, розуміння значення своєчасного застосування засобів фізичної культури для профілактики захворювань, а також в комплексному відновному лікуванні хворих різноманітного профілю.

1.2. Тематичні плани
Змістовий модуль 1. Спортивна медицина

Конкретні цілі:

  1. Знати мету, завдання й особливості лікарського контролю при оздоровчому та спортивному тренуванні.

  2. Володіти методикою комплексного лікарського обстеження фізкультурників і спортсменів.

  3. Аналізувати дані комплексного лікарського обстеження з визначенням фізичного розвитку, стану здоров’я та функціональних здібностей обстежених осіб.

  4. Робити лікарський висновок за результатами обстеження, здійснювати розподіл на медичні групи.

  5. Давати рекомендації щодо вибору виду занять фізичними вправами та рекреаційно-оздоровчих або тренувальних рухових режимів в залежності від фізичного стану.


1.2.1. Тематичний план лекцій

з/п

Тема

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Спортивна медицина.

1.

Спортивна медицина – зміст і завдання. Методика комплексного лікарського обстеження спортсменів. Закономірності адаптації організму спортсмена до фізичного навантаження.

2

2.

Характеристика морфо-функціонального стану тренованого організму. Передпатологічні стани і захворювання у спортсменів.

2

Змістовий модуль 2. Фізична реабілітація.

3.

Загальні основи фізичної реабілітації, правила і принципи. Фізична реабілітація в клініці внутрішніх хвороб.

2

4.

Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії.

2

5.

Основи фізичної реабілітації при захворюваннях та травмах нервової системи. ФР в педіатрії та акушерсько-гінекологічній практиці.

2

ВСЬОГО ГОДИН:

10


Лекція № 1 Спортивна медицина – зміст і завдання. Методика комплексного лікарського обстеження спортсменів. Закономірності адаптації організму спортсмена до фізичного навантаження.

Сучасні уявлення про спортивну медицину (СМ). Спортивна медицина в історичному аспекті. Рухова активність людини та її роль в здоровому способі життя. Організація лікарсько-фізкультурної служби в Україні – лікарсько-фізкультурний диспансер, центр СМ, кабінети лікарського контролю та ЛФК. Форми роботи спортивного лікаря. Сучасні методи обстеження фізкультурників і спортсменів та їх особливості. Методика оцінки фізичного розвитку та функціонального стану спортсменів.

Закономірності адаптації до фізичного навантаження, фази та періоди.

Лекція №2 Характеристика морфо-функціонального стану тренованого організму. Передпатологічні стани і захворювання у спортсменів.

Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на організм людини. Динаміка морфо-функціональних змін під впливом систематичних тренувань: зміни серцево-судинної системи, кровообігу, дихання, нервової, імунної та ендокринної систем і опорно-рухового апарату.

Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які виникають при нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом. Гострі патологічні стани, хронічні ураження та перенапруження. Дистрофія міокарду. Засоби реабілітації фізкультурників і спортсменів.
Лекція №3 Загальні основи фізичної реабілітації, правила і принципи. Фізична реабілітація в клініці внутрішніх хвороб.

Поняття про медичну реабілітацію, основні напрямки (аспекти) реабілітації. Фізична реабілітація (ФР), її загальні правила та принципи. Періоди та етапи ФР. Лікувальна фізична культура (ЛФК) як основний засіб ФР. Засоби, форми, методи та методичні принципи ЛФК. Класифікація фізичних вправ. Основи лікувального масажу. Основні принципи підбору і дозування фізичних вправ. Особливості ЛФК при захворюваннях серцево-судинної системи та інфаркті міокарду. ФР в пульмонології та гастроентерології.Лекція №4 Фізична реабілітація в хірургії, травматології та ортопедії.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів ФР при хірургічних захворюваннях. Показання та протипоказання до призначення засобів ЛФК. Основні завдання та форми ЛФК у передопераційний і післяопераційний періоди. Особливості застосування засобів ЛФК при оперативних втручаннях на органах черевної і грудної порожнин залежно від рухового режиму та перебігу післяопераційного періоду.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів ФР при травмах опорно-рухового апарату. Показання та протипоказання для Завдання ЛФК залежно від періоду (іммобілізаційний, постіммобілізаційний, відновний) та методу лікування травматологічних хворих. Вибір засобів та форм ЛФК. Особливості методик ЛФК при діафізарних переломах верхньої та нижньої кінцівок, внутрішньо-суглобових переломах та вивихах, компресійних переломах хребта і переломах кісток таза. Загальні та спеціальні завдання фізичної реабілітації при сколіозі.
Лекція №5 Основи фізичної реабілітації при захворюваннях та травмах нервової системи. ФР в педіатрії та акушерсько-гінекологічній практиці.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях та травмах ЦНС. Показання та протипоказання до застосування засобів фізичної реабілітації при неврологічних захворюваннях. Особливості окремих методик при гострому порушенні мозкового кровообігу (інсульті). Визначення завдань, засобів і методик фізичної реабілітації, рухового режиму залежно від порушень рухових функцій. Особливості застосування фізичної реабілітації при закритих та відкритих травмах головного мозку. Сучасні технології фізичної реабілітації хворих на дитячій церебральний параліч.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при вагітності. Особливості методики застосування фізичних вправ у пологах та післяпологовому періоді, при неправильних положеннях і тазовому передлежанні плоду, при оперативному розродженню. Показання та протипоказання до призначення засобів фізичної реабілітації в гінекологічної практиці. Особливості окремих методик фізичної реабілітації при хронічних запальних захворюваннях жіночих статевих органів, аномаліях положень матки.

Основні принципи застосування засобів ФР в педіатрії. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів ФР при захворюваннях дітей різного віку. Особливості фізичного виховання немовлят та його значення. Фізіологічний вплив масажу на організм дітей, показання та протипоказання до його призначення. Особливості методик лікувальної гімнастики при патології у дітей раннього віку: рахіті, гіпотрофії, дитячому церебральному паралічу та ін. залежно від періоду захворювання.1.2.2. Тематичний план практичних занять

з/п

Тема

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Спортивна медицина.

1.

Поняття про спортивну медицину, зміст та завдання. Форми роботи спортивного лікаря. Медична документація.

2

2.

Методика комплексного лікарського обстеження. Визначення та оцінка фізичного розвитку людини.

2

3.

Дослідження та оцінка функціонального стану організму спортсмена за допомогою функціональних проб.

2

4.

Аналіз результатів комплексного лікарського обстеження, кількісна оцінка рівня здоров’я людини. Лікарський висновок.

2

5.

Закономірності адаптації організму до фізичних навантажень. Характеристика органів і систем тренованого організму.

2

6.

Визначення та оцінка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності. Толерантність до фізичних навантажень.

2

7.

Передпатологічні стани і захворювання при нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом. Поняття про допінги.

2

8.

Засоби відновлення і стимуляції при оздоровчому та спортивному тренуванні.

2

Змістовий модуль 2. Фізична реабілітація.

9.

Загальні основи фізичної реабілітації. ЛФК в системі фізичної реабілітації.

2

10.

Клініко-фізіологічне обґрунтування ЛФК. Основи лікувального масажу. Покази та протипокази до застосування ЛФК і масажу.

2

11.

Фізична реабілітація в клініці внутрішніх захворювань. Клініко-фізіологічне обгрунтування лікувальної фізкультури.

2

12.

ФР при захворюваннях серцево-судинної системи. Особливості реабілітації при інфаркт міокарда.

2

13.

Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання.

2

14.

Фізична реабілітація при хворобах органів травлення та порушеннях обміну речовин.

2

15.

Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах грудної і черевної порожнин.

2

16.

Фізична реабілітація в травматології та ортопедії.

2

17.

Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах центральної нервової системи.

2

18.

Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах периферичної нервової системи.

2

19.

Особливості застосування засобів фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології та педіатрії.

2

20.

Підсумковий контроль засвоєння модулю “Фізична реабілітація та спортивна медицина”.

2

ВСЬОГО ГОДИН:

40
Каталог: images -> Portal
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Опорно-руховий апарат
Portal -> Державний вищий навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка