Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»


Тема 1. Поняття про спортивну медицину, зміст та завдання. Форми роботи спортивного лікаря. Медична документаціяСторінка2/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.61 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
Тема 1. Поняття про спортивну медицину, зміст та завдання. Форми роботи спортивного лікаря. Медична документація.

Спортивна медицина в історичному аспекті. Сучасні уявлення про спортивну медицину (СМ). Рухова активність в житті людини та її значення для збереження і зміцнення здоров’я. Основні тенденції розвитку СМ. Система організації лікарсько-фізкультурної служби. Лікарсько-фізкультурний диспансер, центри спортивної медицини та лікувальної фізкультури (ЛФК). Мета, завдання і зміст лікарського контролю за тими, хто займається фізичною культурою та спортом. Особливості медичного обстеження фізкультурників і спортсменів. Сучасні методи обстеження. Форми роботи з лікарського контролю. Види лікарських спостережень. Особливості лікарського контролю за особами різної статі і віку. Оцінка умов, організації та методики проведення занять фізичними вправами.


Тема 2. Методика комплексного лікарського обстеження. Визначення та оцінка фізичного розвитку людини.

Комплексна методика лікарських обстежень осіб, що займаються фізичними вправами. Основні завдання первинного, повторного та додаткового медичних обстежень. Загальний і спортивний анамнез. Загальний лікарський огляд. Аналіз і оцінка даних перкусії та аускультації серця спортсменів. Фізіологічні критерії тренованості. Фізичний розвиток людини та фактори, що його визначають. Дослідження фізичного розвитку та опорно-рухового апарату за допомогою соматоскопії і антропометрії. Оцінка фізичного розвитку методами стандартів, антропологічного профілю та індексів.


Тема 3. Дослідження та оцінка функціонального стану організму спортсмена за допомогою функціональних проб.

Поняття про функціональні проби та їх значення в функціональній діагностиці. Основні завдання функціонального дослідження. Класифікація функціональних проб. Загальні вимоги до проведення функціональних проб. Функціональні проби з затримкою дихання (Штанге, Генчі-Сабразе), навантажувально-дихальні проби. Проби зі зміною положення тіла (ортостатична, кліностатична). Методика їх проведення і оцінка. Класифікація фізичних навантажень (максимальні, субмаксимальні, оптимальні, мінімальні). Призначення одномоментних, дво-, тримоментних та комбінованих функціональних проб. Проби Мартіне-Кушелевського та Летунова. Оволодіння методикою проведення функціональної проби Мартіне-Кушелевського. Оцінка результатів проб зі стандартним фізичним навантаженням. Типи реакції серцево-судинної системи на функціональні проби зі стандартним фізичним навантаженням.


Тема 4. Аналіз результатів комплексного лікарського обстеження кількісна оцінка рівня здоров’я людини. Лікарський висновок.

Аналіз результатів комплексного лікарського обстеження. Лікарський висновок за результатами обстежень фізкультурників і спортсменів. Розподіл на медичні групи. Вікові межі допуску дітей до занять спортом. Рекомендації лікаря щодо тренування жінок. Орієнтовані терміни відновлення занять фізичними вправами після захворювань.

Кількісна оцінка рівня фізичного (соматичного) здоров’я. Поняття про “кількість” фізичного (соматичного) здоров’я людини. “Адаптаційна” (В.П. Казначеєва і Р.М. Баєвського) та “енергетична” (Г.Л. Апанасенко) концепції визначення кількості здоров’я. Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я населення при профілактичних оглядах (за Г.Л. Апанасенком, 1992). Поняття про “безпечний рівень здоров’я”. Медична валеологія та санологія. Поняття про біологічний вік людини, методика його визначення та оцінки (за В.П. Войтенко, 1991). Диференційовані рекреаційно-оздоровчі рухові режими в практиці превентивної медицини. Межова і тренувальна частота серцевих скорочень залежно від фізичного стану.
Тема 5. Закономірності адаптації організму до фізичних навантажень. Характеристика органів і систем тренованого організму.

Загальні закономірності змін функціонального стану організму під впливом фізичних навантажень різної інтенсивності (недостатніх, оптимальних, надмірних). Поняття про термінову та довготривалу адаптацію, періоди та фази даптації. Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на організм людини. Динаміка адаптаційних реакцій організму на фізичне навантаження. Зміни функції кровообігу, дихання, системи крові, виділення, травлення, імунної та ендокринної системи під впливом оптимальних фізичних навантажень.Тема 6. Визначення та оцінка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності. Толерантність до фізичних навантажень.

Поняття про загальну фізичну працездатність, аеробну продуктивність та толерантність до фізичних навантажень. Прямі і непрямі методи визначення фізичної працездатності. Функціональні проби на зусилля (навантажувальні тести). Показання та протипоказання для призначення навантажувальних тестів і стани, що потребують особливої уваги при тестуванні. Умови проведення тестування. Види і початкова величина навантажень. Клінічні і функціональні ознаки порогу толерантності до фізичних навантажень. Субмаксимальний тест PWC170. Методика проведення та принципи розрахунку фізичної працездатності при виконанні тесту PWC170 (при велоергометрії і степергометрії). Визначення максимального споживання кисню (МСК). Розрахунок показника МСК за номограмою Астранда і за величиною PWC170. Тест Наваккі, Гарвардський степ-тест, тести Купера: методика проведення та оцінка результатів тестування. Функціональні класи (класи фізичного стану) в залежності від потужності навантаження, виконаного при тестуванні фізичної працездатності, а також від аеробної продуктивності.


Тема 7. Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які виникають при нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом.

Поняття про гостру та хронічну фізичну перенапругу. Причини виникнення передпатологічних станів, захворювань і ушкоджень під час занять фізичною культурою та спортом. Перетренованість, причини виникнення, стадії перетренованості. Порушення ритму серця. Гіпер- та гіпотонічні стани. Дистрофія міокарда внаслідок хронічної фізичної перенапруги, клінічна картина, стадії перебігу, лікування та профілактика. Фізіологічне та патологічне спортивне серце. Гострі патологічні стани (печінково-больовий синдром, гравітаційний шок, гіпоглікемічний стан та ін.), причини виникнення, невідкладна допомога. Хронічні ураження та перенапруження опорно-рухового апарату. Ризик раптової смерті під час занять фізичною культурою та спортом.


Тема 8. Засоби відновлення і стимуляції при оздоровчому та спортивному тренуванні.

Фізіологічні механізми процесів відновлення. Харчування як фактор відновлення працездатності. Медико-біологічні засоби відновлення і стимуляції фізичної працездатності. Характеристика біологічно-активних речовин. Фармакологічні засоби профілактики перевтоми і відновлення спортивної працездатності. Застосування загартування для профілактики захворювань. Класифікація допінгів. Анаболічний синдром. Антидопінговий контроль. Наслідки використання допінгів.Змістовий модуль 2. Фізична реабілітація.
Конкретні цілі:

  1. Трактувати поняття «реабілітація». Знати мету, завдання та основні напрямки (аспекти) медичної реабілітації.

  2. Визначати засоби, форми та методичні принципи фізичної реабілітації. Пояснювати механізми лікувальної дії фізичних вправ.

  3. Здійснювати вибір оптимального режиму рухової активності хворих з патологією внутрішніх органів залежно від етапу та періоду фізичної реабілітації, а також з урахуванням толерантності до фізичного навантаження.

  4. Вміти планувати заходи ФР та застосовувати методики ЛФК при захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, травлення та порушеннях обміну речовин.


Тема 9. Загальні основи фізичної реабілітації. Лікувальна фізична культура в системі фізичної реабілітації.

Поняття «реабілітація», основні напрямки (аспекти) реабілітації. Фізична реабілітація (ФР), її загальні правила та принципи. Періоди та етапи ФР. Лікувальна фізична культура (ЛФК) як основний засіб ФР. Історія розвитку ЛФК. Особливості методу ЛФК. Засоби ФР і ЛФК. Форми, методи та методичні принципи ЛФК. Класифікація фізичних вправ. Основи лікувального масажу. Методика складання схем та орієнтованих комплексів гігієнічної та лікувальної гімнастики. Основні принципи підбору і дозування фізичних вправ. Функціональні проби та стандартні тест-комплекси, які застосовуються для оцінки ефективності курсу фізичної реабілітації.


Тема 10. Клініко-фізіологічне обґрунтування ЛФК. Основи лікувального масажу. Покази та протипокази до застосування ЛФК і масажу.

Механізми лікувальної дії фізичних вправ і масажу. Терапевтичні режими рухової активності хворих. Показання до призначення рухових режимів на стаціонарному, санаторному і амбулаторно-поліклінічному етапах реабілітації, їх задачі і зміст. Показання та протипоказання до призначення лікувальної гімнастики і масажу при різноманітних захворюваннях внутрішніх органів.


Тема 11. Фізична реабілітація в клініці внутрішніх захворювань. Клініко-фізіологічне обгрунтування лікувальної фізкультури.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів ФР при різноманітних захворюваннях внутрішніх органів. Показання та протипоказання до призначення засобів ФР.


Тема 12. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи. Особливості реабілітації при інфаркт міокарда.

Програми ФР хворих на інфаркт міокарда (ІМ). Оцінка рухових можливостей, визначення функціонального класу хворих на гострий ІМ. Режими рухової активності при ІМ, методика застосування ЛФК в залежності від рухового режиму та функціонального класу. Вибір рухового режиму та методик ЛФК у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) на стаціонарному та санаторно-курортному етапах. Показання та протипоказання до призначення засобів фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі та гіпотензії. Визначення стадії захворювання та ступеня функціональних порушень. Окремі методики ЛФК при гіпертонічній хворобі та гіпотензії, а також вегетативних дисфункціях.


Тема 13. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації, показання та протипоказання до призначення засобів ЛФК при бронхолегеневій патології. Характеристика дихальних вправ, які використовуються при патології органів дихання. Визначення порушень функції органів дихання та ступеню дихальної недостатності. Диференційований вибір дихальних та гімнастичних вправ залежно від механізму обструкції, ступеня дихальної недостатності та порушень ритму і стереотипу дихання. Особливості застосування та окремі методики ЛФК при бронхіальній астмі, пневмонії, плевриті, емфіземі легень, бронхоектатичній хворобі, туберкульозі легень залежно від рухового режиму.


Тема 14. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення, нирок та порушеннях обміну речовин.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях органів травлення. Показання та протипоказання до призначення ЛФК. Диференційований вибір засобів ЛФК залежно від порушень моторної та секреторної функцій, а також враховуючи фазу травлення. Завдання та окремі методики ЛФК при хронічному гастриті, виразковій хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, захворюваннях жовчних шляхів та кишок, спланхноптозі.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях нирок та порушеннях обміну речовин. Показання та протипоказання до призначення засобів ЛФК. Завдання і окремі методики ЛФК при патології нірок та порушеннях обміну речовин (ожирінні, цукровому діабеті).
Тема 15. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах грудної і черевної порожнин.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів ФР при хірургічних захворюваннях. Показання та протипоказання до призначення засобів ЛФК. Основні завдання та форми ЛФК у передопераційний і післяопераційний періоди. Особливості застосування засобів ЛФК при оперативних втручаннях на органах черевної і грудної порожнин залежно від рухового режиму та перебігу післяопераційного періоду. Особливості окремих методик ЛФК при хірургічних захворюваннях легень, при уроджених і набутих пороках серця, аортокоронарному шунтуванні, захворюваннях шлунково-кишкового тракту.


Тема 16. Фізична реабілітація в травматології та ортопедії.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів ФР при травмах опорно-рухового апарату. Показання та протипоказання для Завдання ЛФК залежно від періоду (іммобілізаційний, постіммобілізаційний, відновний) та методу лікування травматологічних хворих. Вибір засобів та форм ЛФК. Особливості методик ЛФК при діафізарних переломах верхньої та нижньої кінцівок, внутрішньо-суглобових переломах та вивихах, компресійних переломах хребта і переломах кісток таза. Оцінка ефективності фізичної реабілітації. Показання та протипоказання до застосування засобів фізичної реабілітації при ортопедичних порушеннях у дітей. Загальні та спеціальні завдання фізичної реабілітації при сколіозі. Визначення ступеня сколіозу та функціональних порушень за допомогою функціональних проб. Особливості методики і спеціальні вправи залежно від ступеня сколіозу. Складання схеми процедури та комплексу коригуючої гімнастики. Види дефектів постави. Особливості методики фізичної реабілітації при порушеннях постави, плоскостопості. Фізична реабілітація при уродженій м’язовій кривошиї, уродженому вивиху стегна. Фізична реабілітація при остеохондрозі хребта.


Тема 17. Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах центральної нервової системи.

Анатомо-фізіологічні структури рухової сфери. Симптоматологія рухових розладів. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях та травмах ЦНС. Показання та протипоказання до застосування засобів фізичної реабілітації при неврологічних захворюваннях. Особливості окремих методик при гострому порушенні мозкового кровообігу (інсульті). Визначення завдань, засобів і методик фізичної реабілітації, рухового режиму залежно від порушень рухових функцій. Вибір вихідних положень. Складання схеми і комплексу процедури лікувальної гімнастики. Особливості застосування фізичної реабілітації при закритих та відкритих травмах головного мозку. Сучасні технології фізичної реабілітації хворих на дитячій церебральний параліч.


Тема 18. Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах периферичної нервової системи.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації. Показання та протипоказання до застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях та травмах периферичної нервової системи. Особливості відновно-компенсаторної терапії при невриті лицевого нерва, спеціальні фізичні вправи. Окремі методики лікувальної гімнастики при невриті ліктьового і променевого нервів, радикуліті. Фізична реабілітація при травматичних ушкодженнях спинного мозку.


Тема 19. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології та педіатрії.

Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації. Показання та протипоказання до застосування засобів фізичної реабілітації при вагітності. Особливості методики використання фізичних вправ для жінок з нормальним перебігом вагітності залежно від триместру. Особливості методики застосування фізичних вправ у пологах та післяпологовому періоді, при неправильних положеннях і тазовому передлежанні плоду, при оперативному розродженню. Складання схеми процедури і комплексу процедури лікувальної гімнастики залежно від періоду вагітності.

Показання та протипоказання до призначення засобів фізичної реабілітації в гінекологічної практиці. Особливості окремих методик фізичної реабілітації при хронічних запальних захворюваннях жіночих статевих органів, аномаліях положень матки. Складання схеми процедури і комплексу процедури лікувальної гімнастики. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації при розладах менструальної функції та функціональному нетриманні сечі.

Основні принципи застосування засобів ФР в педіатрії. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів ФР при захворюваннях дітей різного віку. Особливості фізичного виховання немовлят та його значення. Фізіологічний вплив масажу на організм дітей, показання та протипоказання до його призначення. Особливості методик лікувальної гімнастики при патології у дітей раннього віку: рахіті, гіпотрофії, дитячому церебральному паралічу та ін. залежно від періоду захворювання. Задачі та особливості методик лікувальної гімнастики при захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, патології опорно-рухового апарату та порушеннях обміну речовин у дітей різного віку.


Тема 20. Підсумковий контроль засвоєння модулю “Фізична реабілітація та спортивна медицина”.
1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

з/п

Тема

Кількість годин

1.

Анатомія і фізіологія м’язів. Функціональна анатомія суглобів і кісткових з’єднань. Поняття про організм як функціональну систему.

2

2.

Анатомо-фізіологічні особливості кардіо-респіраторної системи.

1

3.

Прості і складні функціональні проби, які застосовуються для обстеження спортсменів та хворих.

2

4.

Лікувальна фізкультура в дитячому та похилому віці.

1

5.

Лікувальний масаж як метод фізичної реабілітації.

1

6.

Фізична реабілітація при ДЦП і поліомієліті.

1

7.

Фізична реабілітація при остеохондрозі, сколіозі та ревматоїдному артриті.

1

8.

Роль фізичної культури у формуванні здорового способу життя.

1

ВСЬОГО ГОДИН:

10

Каталог: images -> Portal
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Опорно-руховий апарат
Portal -> Державний вищий навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка