Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»


Структура залікових кредитів модулівСторінка3/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.61 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4


1.2.4. Структура залікових кредитів модулів

«Фізична реабілітація, спортивна медицина»*з/п

Тема

Лекції

Практичні заняття

СПРС

Індивідуальні завдання

Змістовий модуль 1. Спортивна медицинаОгляд наукової

та методичної літератури

відповідно до тематики лекцій

та практичних

занять.
Написання лікарсько-контрольної карти фізкультурника

та спортсмена (форма № 061/о

чи №162/о),

картки хворого,

що лікується

в кабінеті ЛФК, відділенні відновного лікування або реабілітаційного центру (форма №42/о).
Написання реферату або підготовка наукових доповідей на засідання наукового гуртка і студентські наукові конференції тощо.

1.

Поняття про спортивну медицину, зміст та завдання. Форми роботи спортивного лікаря. Медична документація.

1

2

2

2.

Методика комплексного лікарського обстеження. Визначення та оцінка фізичного розвитку людини.
2
3.

Дослідження та оцінка функціонального стану організму спортсмена за допомогою функціональних проб.
2

2

4.

Аналіз результатів комплексного лікарського обстеження, кількісна оцінка рівня здоров’я людини. Лікарський висновок.

1

2
5.

Закономірності адаптації організму до фізичних навантажень. Характеристика органів і систем тренованого організму.

1

2

1

6.

Визначення та оцінка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності. Толерантність до фізичних навантажень.
2
7.

Передпатологічні стани і захворювання при нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом. Поняття про допінги.

1

2
8.

Засоби відновлення і стимуляції при оздоровчому та спортивному тренуванні.
2
Змістовий модуль 2. Фізична реабілітація.
9.

Загальні основи фізичної реабілітації. ЛФК в системі фізичної реабілітації.

1

2

1

10.

Клініко-фізіологічне обґрунтування ЛФК. Основи лікувального масажу. Покази та протипокази до застосування ЛФК і масажу.
2

1

11.

Фізична реабілітація в клініці внутрішніх захворювань. Клініко-фізіологічне обгрунтування лікувальної фізкультури.

1

2
12.

ФР при захворюваннях серцево-судинної системи. Особливості реабілітації при інфаркт міокарда.
2
13.

Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання.
2
14.

Фізична реабілітація при хворобах органів травлення та порушеннях обміну речовин.
2
15.

Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах грудної і черевної порожнин.

1

2
16.

Фізична реабілітація в травматології та ортопедії.

1

2

1
17.

Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах центральної нервової системи.

0,5

2
18.

Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах периферичної нервової системи.

0,5

2

1
19.

Особливості застосування засобів фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології та педіатрії.

1

2

1

Підсумковий контроль засвоєння модулю “Фізична реабілітація, спортивна медицина”
2
РАЗОМ:

10

40

10
ВСЬОГО ГОДИН – 60

10

40

10

КРЕДИТІВ ЕСТS – 2,0

* Аудиторна робота – 83%, СРС – 17% .

1.3. Засоби контролю знань студентів.1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань.
Поточний контроль навчальної діяльності студента здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми, враховуючи рівень підготовки до заняття під час самостійної роботи студента, виконання практичної частини роботи, оформлення протоколу практичного заняття, результатів підсумкового тестового контролю (75 % від оцінки студента) за темою заняття, а також якості виконання індивідуального завдання. Рекомендується застосовувати види об’єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної підготовки студентів та засвоєння практичних навичок.

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Засвоєння кожної теми контролюється на практичних заняттях. Успішність студента оцінюється за багатобальною шкалою з використанням прийнятих в університеті та затверджених цикловою методичною комісією критеріїв оцінювання для дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина». При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми практичного заняття.

Студент на практичному занятті може бути оцінений в залежності від рівня показаних ним знань наступними балами: «0», «1», «2», «3», «4», «5» або «6». Серед них: • бали «0», «1», «2» – незадовільні;

 • бал «3» – мінімальний позитивний бал за практичне заняття;

 • бал «6» – максимальний бал за практичне заняття.
Теоретична відповідь та оволодіння практичними навичками

Бали

Повна і правильна теоретична відповідь, а також правильне виконання практичних навичок і 100% розв’язання тестів.

«6»

Несуттєві помилки у відповіді та при виконанні практичних навичок і 90% розв’язання тестів.

«5»

Неповна відповідь та несуттєві помилки при виконанні практичних навичок і 80% розв’язання тестів.

«4»

Відповідь поверхнева і не розкриває суті питання, помилки при виконанні практичних навичок з помилками і 75% розв’язання тестів.

«3»

Відповідь неправильна або відсутня, а також неможливість продемонструвати практичні навички і розв’язання менше 50% тестів.

«2»

і менше


(незадовільно)

Студентам надається можливість перескладання незадовільних поточних балів протягом двохтижневого терміну після їх отримання, але не пізніше дня проведення підсумкового модульного контролю, під час консультацій та відробок практичних занять за регламентом, затвердженим на методичній нараді кафедри.Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні модуля складає 120 балів і вираховується шляхом множення максимального балу за практичне заняття на кількість тем практичних занять у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу студента (6 балів х 19 тем практичних занять + 6 балів за індивідуальну самостійну роботу студента).

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент для допуску до підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення мінімального позитивного балу за практичне заняття, на кількість тем практичних занять у модулі (3 бали х 19 тем практичних занять), що складає 57 балів.

Оцінювання виконання індивідуального завдання:

Бали за індивідуальне завдання нараховуються студенту лише при його успішному захисті.

За виконання індивідуального завдання студент може отримати 6 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному практичному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється при підсумковому модульному контролі.
Отже, максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента складає 120 балів, а мінімальна, яка дозволяє студенту бути допущеним до підсумкового модульного контролю – 57 балів.
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми.
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля на останньому практичному занятті з модуля. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які повністю відвідали аудиторні заняття з дисципліни, виконали всі види робіт, що передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали мінімальну кількість балів.

Підсумковий модульний контроль здійснюється шляхом компютерного тестового контролю, в якому прохідний мінімум складає 75 %, ситуаційної задачі та усної відповіді на три питання.

За результатами підсумкового модульного контролю максимальна кількість балів, яку може отримати студент складає 80 балів.

Підсумковий контроль засвоєння модуля також зараховується, якщо студент набирає не менше 50 балів.

Таким чином, засвоєння модулю вважається успішним при отриманні студентом загальної кількості балів максимум 200 (120+80), мінімум – 107 (57+50).
За участь в наукових конференціях, конкурсах тощо, студентам можуть нараховуватися додаткові шість заохочувальних балів, які додаються до суми балів з дисципліни, але при цьому загальна сума балів з дисципліни не повинна перевищувати 200.

Студентам, які не виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і за дозволом деканату надається можливість відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.


Оцінювання дисципліни

Оцінка успішності студентів є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням поточних оцінок за окремі заняття (сума балів за поточну навчальну діяльність) та оцінки за підсумковий модульний контроль.

Оцінка виставляється лише студентам, яким зарахований модуль з дисципліни. Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів з дисципліни, ранжуються за шкалою ECTS таким чином:
Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10 % студентів

В

Наступні 25 % студентів

С

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

E

Останні 10 % студентів

Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться лише для студентів даного курсу, які успішно завершили вивчення дисципліни, в межах відповідної спеціальності.

Оцінки з дисципліни FX, F (“2”) виставляються студентам, яким не зараховано модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час канікул (до початку поточного семестру) впродовж двох тижнів після завершення навчального семестру. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.Оцінка ECTS конвертується у традиційну чотирибальну шкалу таким чином:


Оцінка ECTS

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

“5”

B, C

“4”

D, E

“3”

FX, F

“2”


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Спортивна медицина

 1. Організація та завдання служби спортивної медицини; форми і зміст роботи спортивного лікаря.

 2. Особливості медичного огляду фізкультурника і спортсмена. Анамнез, соматоскопія, антропометрія, огляд по системах.

 3. Поняття про фізичний розвиток, фактори, які на нього впливають. Взаємозв’язок фізичного розвитку та здоров’я.

 4. Чинники, що визначають фізичний розвиток. Методи оцінки фізичного розвитку.

 5. Оцінка фізичного розвитку методом стандартів. Антропометричний профіль.

 6. Вплив тренувань на імунну і ендокринну системи. Зміни крові. Міогенний лейкоцитоз.

 7. Функціональні проби, що використовуються в спортивній медицині. Вимоги до функціональних проб.

 8. Оцінка функціонального стану нервової системи. Методика проведення проб зі зміною положення тіла. Вплив систематичних тренувань на нервову систему.

 9. Оцінка функціонального стану дихальної системи. Характеристика апарату дихання тренованої людини.

 10. Комбінована проба з фізичним навантаженням Летунова і тест Руф'є: ме­тодика проведення, форма протоколу, оцінка та область застосування.

 11. Типи реакцій серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантажен­ня під час проведення функціональних проб.

 12. Поняття про толерантність до фізичного наванта­ження. Загальна фізична працездатність та методи її визначення.

 13. Фактори, що впливають на фізичну працездатність. Фізична працездатність та здоров’я.

 14. Клінічні і функціональні ознаки порогу толерантності до фізичних навантажень.

 15. Максимальне споживання кисню. Прямі і непрямі методи визначення аеробної працездатності. Номограма Астранда.

 16. Субмаксимальний тест РWС170, Гарвардський степ-тест. Залежність величини пульсу при навантаженні від ступеня тренованості і величини навантаження.

 17. Висновки лікаря за результатами обстеження фізкультурників і спортсменів. Медичні групи для занять фізкультурою.

 18. Проблеми діагностики рівня здоров’я на сучасному етапі. Класи фізичного стану та кількісна оцінка рівня здоров’я.

 19. Вплив систематичних тренувань на серцево-судинну систему (дилатація та гіпертрофія міокарда, фізіологічна гіпотонія).

 20. Межова і тренувальна частота серцевих скорочень в залежності від віку та рівня фізичної підготовки. Поняття про «спортивне серце».

 21. Кількісна оцінка рівня фізичного (соматичного) здоров’я на основі експрес-тестів.

 22. Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я населення при профілактичних оглядах (за Г.Л. Апанасенком, 1992р.). Поняття про «Безпечний рівень здоров’я».

 23. Лікарсько-педагогічний контроль, завдання та зміст спостереження.

 24. Основні частини уроку (заняття) з фізичного виховання, оздоровчого та спортивного тренування; моторна щільність. Оцінка відповідності навантаження до рівня підготовки учнів, віку та статі.

 25. Фізіологічна крива уроку (заняття) з фізичного виховання, оздоровчого та спортивного тренування: показники, що досліджуються: форма кривої, оптимальна величина функціональних зрушень.

 26. Оцінка ступеня втоми за зовнішніми ознаками на уроках (заняттях) з фізичного виховання і під час оздоровчого та спортивного тренування.

 27. Санітарно-гігієнічний контроль за місцями й умовами проведення тренувальних занять і змагань.

 28. Диспансеризація спортсменів. Ознаки високої тренованості функціональних систем організму спортсмена.

 29. Гостре та хронічне фізичне перенапруження, перетренування.

 30. Електрокардіограма спортсмена; дистрофія міокарда, порушення ритму серця.

 31. Поняття про максимальне споживання О2 і його зміни при тренуваннях. Методика дослідження.

 32. Гіпер- і гіпотонічний стани у фізкультурників і спортсменів.

 33. Печінковий больовий синдром у фізкультурників і спортсменів. Стан «мертвої точки».

 34. Поняття про втому. Фізіологічні механізми процесів відновлення.

 35. Медико-біологічні засоби відновлення під час оздоровчого тренування і в сучасному спорті.

 36. Закономірності адаптації організму спортсмена до одиничного і повторних навантажень. Фази адаптації.Фізична реабілітація

 1. Визначення понять «Медична реабілітація» та «Фізична реабілітація». Основні принципи та завдання.

 2. Основні засоби, форми і методи ФР. Періоди застосування ЛФК.

 3. Клініко-фізіологічне обґрунтування ЛФК в клініці внутрішніх захворювань.

 4. Покази та протипоказання до застосування ЛФК.

 5. Охарактеризуйте особливості ЛФК та методичні принципи.

 6. Основні механізми лікувальної дії фізичних вправ та масажу.

 7. Вплив фізичних вправ на гемодинаміку. Серцеві та позасерцеві фактори гемодинаміки.

 8. Особливості будови і функції апарату дихання. Види дихальних вправ і їх значення в реабілітації хворих.

 9. Поняття про динамічні, статичні, активні, пасивні, ідеомоторні, спеціальні, корегуючі, загальноукріплюючі та дихальні вправи.

 10. Рухові лікувальні режими та режими рухової активності хворих на стаціонарному, поліклінічному та санаторному етапах реабілітації.

 11. Синдром гіподинамії та його ознаки. Заходи по профілактиці синдрому гіподинамії.

 12. Особливості масажу в пульмонології. Дренажні положення і дренажні вправи.

 13. Класифікація дихальних вправ і їх застосування в реабілітації хворих різного профілю.

 14. Особливості методики ЛФК і масажу при спастичних і в’ялих паралічах.

 15. Ідеомоторне тренування, лікування положенням при захворюваннях і травмах центральної і периферичної нервової системи.

 16. Режими рухової активності на стаціонарному, санаторному та амбулаторно-поліклінічному етапах реабілітації.

 17. Протипоказання до призначення ЛФК. Оцінка ефективності курсу ЛФК. Критерії адекватності навантаження.

 18. Фізична реабілітація з урахуванням толерантності до фізичного навантаження. Роль дозованої ходьби, прогулянок, туризму при реабілітації хворих різного профілю.

 19. Форма описування схеми процедури лікувальної гімнастики та комплексу вправ лікувальної гімнастики.

 20. Масаж і його різновиди: основні та додаткові прийоми.

 21. Фізіологічний вплив масажу на організм і протипоказання до його призна­чення.ЛФК – спеціальна частина

 1. ЛФК для хворих на інфаркт міокарда, перелік спеціальних вправ.

 2. Особливості ЛФК при інфаркті міокарда на поліклінічному етапі.

 3. Трьохтижнева програма реабілітації інфарктних хворих.

 4. П’ятитижнева програма реабілітації інфарктних хворих.

 5. ЛФК для осіб з хронічною ішемічною хворобою серця, особливості методики ЛФК.

 6. ЛФК для осіб із гіпертонічною хворобою, перелік спеціальних вправ.

 7. ЛФК для осіб із гіпотонічною хворобою, перелік спеціальних вправ.

 8. ЛФК для хворих на гострий бронхіт і пневмонію, перелік спеціальних вправ.

 9. ЛФК для хворих на хронічний бронхіт, емфізему, пневмосклероз, перелік спеціальних вправ.

 10. ЛФК для хворих на бронхіальну астму, перелік спеціальних вправ.

 11. ЛФК для хворих на плеврит, перелік спеціальних вправ.

 12. ЛФК для осіб з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічним гастритом, особливості методики ЛФК.

 13. ЛФК для хворих на спланхноптоз, перелік спеціальних вправ.

 14. ЛФК для хворих із дискінезією жовчовивідних шляхів, перелік спеціаль­них вправ.

 15. ЛФК у разі судинних уражень головного мозку, перелік спеціальних вправ по періодах захворювання.

 16. Завдання й особливості методики ЛФК, масажу і мануальної терапії у хворих із остеохондрозом хребта, перелік спеціальних вправ.

 17. ЛФК після операції на органах черевної порожнини, перелік спеціальних вправ.

 18. ЛФК після операції на органах грудної порожнини, перелік спеціальних вправ.

 19. ЛФК у разі ушкоджень плечового пояса і верхніх кінцівок, перелік спеціальних вправ.

 20. ЛФК у разі компресійних ушкоджень хребта, перелік спеціальних вправ.

 21. ЛФК при травмах і ушкодженнях спинного мозку. Особливості ЛФК в залежності від рівня пошкодження.

 22. Завдання й особливості лікувальної та корегуючої гімнастики для хворих зі сколіозом, перелік спеціальних вправ.

 23. Завдання ЛФК і методика ЛГ при переломах трубчастих кісток в залежності від періоду і методу лікування перелому.

 24. Особливості методики ЛФК при переломах тазових кісток.

 25. Завдання й особливості методів ЛФК у хворих з рахітом та гіпотрофією, перелік спеціальних вправ.

 26. ЛФК для дітей, хворих на пневмонію та гострий бронхіт, перелік спеці­альних вправ.

 27. ЛФК для дітей, хворих на бронхіальну астму, перелік спеціальних вправ. Особливості масажу.

 28. ЛФК для дітей з кривошиєю, плоскостопістю, перелік спеціальних вправ.

 29. Завдання й особливості використання фізичних вправ у вагітних жінок із нормальним перебігом вагітності.

 30. ЛФК для вагітних жінок із патологією вагітності, зокрема, неправильне положення плода.

 31. Завдання й особливості фізичних вправ під час пологів і в післяпологовому періоді.

 32. ЛФК для жінок при опущенні матки і аномаліях її положення, перелік спеціальних вправ.

1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

Каталог: images -> Portal
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Опорно-руховий апарат
Portal -> Державний вищий навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка