Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»Сторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.61 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

1.4.1. Основна


 1. Спортивна медицина Сокрут В. М. Донецьк, 2013

 2. Фізичні чинники в мед. реабілітац Сокрут В. М. Донецьк, 2008

 3. Масаж і лікувальна фізкультура Степашко М.В. Київ, 2010

 4. Основи фізичної реабілітації Порада М. А. Київ, 2008

 5. Спортивная медицина Сокрут В.М. Донецьк, 2009

1.4.2. Додаткова

 1. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник / Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.

 2. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Тестові завдання для контролю знань студентів медичного та стоматологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівнів акредитації (Навчальний посібник) / Абрамов В.В., Клапчук В.В., Магльований А.В., Смирнова О.Л., та ін.; за ред. проф. В.В. Клапчука та проф. А.В. Магльованого. – Дніпропетровськ: Мед академія, 2006. – 124 с.

 3. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина (Вибрані лекції для студентів) / Абрамов В.В., Клапчук В.В., Смирнова О.Л. та ін.; за ред. проф. В.В Клапчука. – Дніпропетровськ: Медакадемія, 2006. – 179 с.

 4. Лікувальна фізична культура: Підручник / за ред. проф. В.С. Соколовськог; Одеса, Одеський медуніверситет, 2005р.-234с.

 5. Медицинская реабилитация: Учебник / под ред. В.А. Епифанова; Москва, МЕДпресс-информ , 2008г. – 352с.

 6. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. К.: Здоров’я, 1998. – 247 с.

 7. Апанасенко Г.Л., Волгіна Л.Н. та ін. Експрес-скринінг рівня соматичного здоров’я населення при профілактичних оглядах. Методичні рекомендації. – Київ, 2000. – 8 с.

 8. Апанасенко Г.Л., Волгіна Л.Н. та ін. Експрес-скринінг рівня соматичного здоров’я дітей та підлітків. Методичні рекомендації. – Київ, 2000. – 11 с.

 9. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж. Учебно-методическое пособие для медицинских работников. –М.:Советский спорт, 2001.– 272 с.

 10. Врачебный контроль в физическом воспитании и спорте: методические рекомендации для студентов ІУ курса медицинского факультета / Сост.: В.С. Соколовский, Н.А. Романова, В.С. Владова, И.И. Бондарев. – Одесса: Одесс. гос. мед. ун-т, 2001. – 93с.

 11. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. В.А. Епифанова.-2-е изд. перераб. и доп. – М: Медицина, 2001. – 592 с.

 12. Лікувальна фізична культура. Підручник/ В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.П. Юшковська. – Одесса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с. – (Б-ка студента-медика).

 13. Ликов О.О., Середенко Л.П., Добровольська Н.О. Лікувальна фізкультура при внутрішніх хворобах: Практикум. – Донецьк: Дон. держ. мед. ун-т, 2002. – 163 с.

 14. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи: навчальний посібник. – Київ: Олімпійська література, 2006. – 196 с.

 15. Медицинская реабилитация в артролоргии / В.Н. Сокрут, В.Н. Козаков, О.В. Синяченко и др. – Донецк: ООО «Лебедь», 2000. – 377 с.

 16. Медицинская реабилитация в терапии: Руководство для студентов и врачей / Сокрут В.Н., Козаков В.Н., Поважная Е.С. и др./ Под ред. В.Н. Сокрута и В.Н. Козакова.- Донецк: ОАО «Укр НТЭК», 2001. – 176 с.

 17. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ: Олімпійська література, 2005. – 248 с.

 18. Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і масажу / За ред. В.В. Клапчука, О.С. Полянської. – Чернівці: Прут, 2006. – 208 с.

 19. Полянська О.С., Тащук В.К.. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 232с.

 20. Реабилитация кардиологических больных /Под ред. К. В. Лядова, В.Н. Преображенского. – М.: ГЭОТАР-Медио, 2005. – 288 с.

 21. Спортивная медицина. Учебник / Макарова Г.А. – М.: Советский спорт, 2003. – 480 с.еологіїри, 1981 р.2. Методичне забезпечення навчального процесу

2.1. Загальні методичні матеріали.2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

Мета навчальної дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина» для студентів вищих медичних навчальних закладів випливає із мети освітньої та професійної підготовки випускників медичного ВНЗ. Вона визначається змістом теоретичних знань, методичної підготовки, практичних умінь і навичок, якими повинен оволодіти лікар-спеціаліст для медичного контролю за людьми, які займаються фізкультурою і спортом, та для реабілітації хворих різного профілю на усіх етапах лікування, використовуючи засоби лікувальної фізкультури.

Завдання навчальної дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина»: дати конкретні теоретичні знання зі спортивної медицини та фізичної реабілітації про вплив фізичних навантажень на людський організм та навчити практичних навиків медичного огляду фізкультурників і спортсменів з метою оцінки їх здоров’я та функціонального стану. Навчити майбутніх лікарів використовувати засоби фізичної реабілітації на всіх етапах лікування та відновлення різноманітних хворих, застосовувати фізичні вправи як засіб оздоровлення і важливий елемент здорового способу життя. Спеціальні завдання вивчення дисципліни відображені в методичних матеріалах при проходженні конкретних тем згідно програми.
2.1.2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами

Вивчення «Фізичної реабілітації, спортивної медицини» базується на знаннях, які студенти отримали вивчаючи такі дисципліни як: «Анатомія людини», «Гістологія та ембріологія», «Нормальна фізіологія», «Патологічна фізіологія», «Патологічна анатомія», «Пропедевтична терапія», «Біологія», «Медична фізика», «Загальна хірургія», «Внутрішня медицина», «Хірургія», «Неврологія», «Педіатрія», «Акушерство та гінекологія». Необхідною умовою оптимального вивчення методики реабілітації різноманітних хворих є інтеграція викладання, єдині концепції, схеми, класифікації, методи обстеження та лікування захворювань в процесі навчання на всіх курсах і кафедрах.
2.1.3. Методи активації та інтенсифікації навчання.

Активація навчання студентів досягається шляхом: • визначення актуальності теми лекції і практичного заняття;

 • постановки проблемності питання;

 • вирішення ситуаційних завдань;

 • оцінка власного фізичного розвитку кожним студентом, перевірка функціонального стану та фізичної підготовленості;

 • систематичного залучення студентів до самостійної роботи, а саме: обстеження фізкультурників і спортсменів, виконання функціональних тестів, обслуговування спортивних змагань;

 • участі в клінічних обходах професора, доцента та участі в клінічних розборах хворого;

 • виконання процедур масажу і лікувальної гімнастики;

 • постійного контролю знань і вмінь на кожному практичному занятті;

 • нарахування преміальних балів за участь в наукових конференціях, конкурсах тощо.

Інтенсифікація навчання студентів досягається:

 • використанням технічних засобів навчання (комп’ютери, мультимедійний проектор);

 • використанням електрокардіограм, рентгенограм, лікувальних середників;

 • використанням таблиць;

 • використанням стендів;

 • використанням Інтернет-ресурсу;

 • використанням різних форм навчально-дослідницької роботи студентів.2.1.4. Основні знання та вміння.

Після вивчення дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» студент повинен: • мати цілісне уявлення про спортивну медицину і фізичну реабілітацію, знати її мету та правила лікарського контролю;

 • знати форми роботи спортивного лікаря, аналізувати дані комплексного лікарського обстеження та робити висновок про стан здоров’я та фізичної підготовленості;

 • знати позитивний і негативний вплив систематичних фізичних навантажень на організм здорової та хворої людини, правильно трактувати зміни осноних функціональних систем організму під впливо фізичних навантажень різної інтенсивності;

 • виявляти зовнішні ознаки різних ступенів стомлення, а також прояви захворювань і передпатологічні стани у спортсменів;

 • знати основні засоби, методи і форми фізичної реабілітації, основи масажу, протипоказання для занять лікувальної гімнастики, механізм дії фізичних вправ і масажу на організм хворого, завдання і методи фізичної реабілітації при різноманітних захворюваннях;

 • дослідити і оцінити фізичний розвиток людини;

 • вміти провести функціональні проби для серцево-судинної, дихальної і нервової систем;

 • вміти провести тестування і оцінку фізичної працездатності здорової та хворої людини;

 • вміти зробити заключення щодо стану здоров’я, визначити медичну групу і дати рекомендації для заняття фізкультурою;

 • вміти провести медично-фізкультурну консультацію для людей старшого віку для занять фізкультурою;

 • вміти оцінити результати спеціальних функціональних тестів у хворих (проба з дозованим фізичним навантаженням, спірометрія, спірографія, кутометрія) і визначити толерантність до фізичних навантажень;

 • вміти оцінити адекватність застосованих фізичних навантажень і ефективність курсу ЛФК.


2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок.

Перелік практичних навичок зі спортивної медицини:

1. Оволодіти методикою комплексного лікарського обстеження осіб, що займаються фізичною культурою та спортом;

2. Вирішувати питання щодо допуску до занять фізичними вправами та вибору найбільш оптимальної їх форми;

3. Проводити соматоскопію і соматометрію, на основі аналізу отриманих даних давати оцінку фізичного розвитку з рекомендаціями щодо його корекції в навчально-тренувальному та оздоровчому процесі;

4. Проводити функціональні проби для визначення функціонального стану систем кровообігу, дихання і вегетативної нервової системи, та на основі аналізу отриманих показників давати загальну оцінку функціональних здібностей організму з рекомендаціями щодо їх корекції під час занять фізичними вправами;

5. Визначати та оцінювати фізичну працездатність і толерантність до фізичних навантажень за допомогою навантажувальних тестів з наданням відповідних рекомендацій щодо найбільш оптимального рухового режиму з урахуванням віку, статі та інших індивідуальних особливостей організму людини;

6. Визначати та оцінювати рівень фізичного здоров’я (фізичний стан) людини та надавати рекомендації щодо його покращення засобами фізичної культури;

7. Проводити діагностику ранніх ознак перевтоми, гострого та хронічного перенапруження, а також інших захворювань, спортивних травм і ушкоджень, що виникають внаслідок нераціональних занять фізичною культурою та спортом; призначати засоби їх лікування і профілактики;

8. Проводити лікарсько-педагогічні спостереження під час занять фізичними вправами;

9. Аналізувати та оцінювати умови проведення занять фізичними вправами, а також адекватність тренувальних навантажень функціональним можливостям організму на різних етапах навчально-тренувального і оздоровчого процесу для подальшої їх оптимізації;

10. Призначати засоби і методи відновлення функціональних можливостей, фізичної працездатності і стану здоров’я в процесі занять фізичною культурою та спортом;

11. Надавати консультативну допомогу з актуальних питань щодо застосування засобів фізичної культури для збереження і зміцнення здоров’я;

12. Вести санітарно-просвітницьку роботу серед населення з питань здорового способу життя, оздоровчої ролі фізичної культури і загартування.

Перелік практичних навичок з фізичної реабілітації:

1. Проводити огляд, обстеження та тестування функціональних можливостей і рухових функцій у пацієнтів з різною патологією для вибору та своєчасного призначення в комплексному лікуванні адекватних засобів фізичної реабілітації;

2. На основі результатів обстеження призначати оптимальний режим рухової активності, пасивні та активні фізичні вправи, інші засоби фізичної реабілітації (масаж, загартування і т.п.) хворим в залежності від характеру патології, стадії захворювання, індивідуальних особливостей (статі, віку, фізичної підготовленості, функціональних здібностей), а також ступеня функціональних порушень на різних етапах фізичної реабілітації;

3. Визначити можливість виникнення ускладнень і тимчасових протипоказань в процесі фізичної реабілітації;

4. Здійснювати диференційоване призначення засобів та форм фізичної реабілітації, а також обґрунтовувати вибір спеціальних вправ і їх дозування хворим з патологією системи кровообігу, ураженнями органів дихання, системи травлення і обміну речовин;

5. Здійснювати диференційоване призначення засобів та форм фізичної реабілітації, вибирати найбільш оптимальні лікувальні положення, пасивні і активні вправи, прийоми масажу хворим із захворюваннями та травмами нервової системи на різних етапах лікування, в залежності від ступеня порушення рухових функцій;

6. Здійснювати диференційоване призначення засобів та форм фізичної реабілітації хворим в передопераційний і післяопераційні періоди лікування, обґрунтовувати вибір спеціальних вправ і їх дозування хворим після операцій на органах грудної і черевної порожнини;

7. Здійснювати диференційоване призначення засобів та форм фізичної реабілітації хворим при травмах опорно-рухового апарату в залежності від локалізації ураження і періоду реабілітації, обґрунтовувати вибір спеціальних вправ, їх дози та полегшених вихідних положень для їх виконання;

8. Здійснювати диференційоване призначення засобів та форм оздоровчої фізичної культури чи фізичної реабілітації під час вагітності (нормальної, ускладненої), при пологах, в післяпологовому періоді; а також при різних гінекологічних захворюваннях;

9. Здійснювати диференційоване призначення засобів та форм фізичної реабілітації при деяких захворюваннях у дітей раннього віку, обґрунтовувати вибір лікувальних положень, спеціальних вправ та їх дозування в залежності характеру патології та ступеня рухових порушень;

10. Проводити повторні обстеження пацієнтів для визначення адекватності фізичних навантажень та оцінки ефективності використаних засобів фізичної реабілітації, вносити відповідні корективи;

11. Надавати консультативну допомогу з актуальних питань щодо застосування засобів фізичної реабілітації для вторинної профілактики захворювань, попередження розвитку ранніх чи пізніх ускладнень, підвищення якості життя хворих.


2.2. Методичні матеріали для викладачів.2.2.1. Тези лекцій.

Тези лекцій з дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина» додаються окремо.2.2.2. Методичні розробки для викладачів

до проведення практичних занять зі студентами.

Методичні розробки до проведення практичних занять з дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина» додаються окремо.


2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять.

Методичні вказівки для студентів до практичних занять з дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина» додаються окремо.


2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина» додаються окремо.


2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форма.

Теми рефератів з дисципліни «Фізична реабілітація, спортивна медицина»:

1. Фізичний розвиток людини, як інтегральний показник здоров‘я.

2. Закономірності адаптації організму спортсмена до тривалих фізичних навантажень.

3. Адаптація серцево-судинної системи до фізичних навантажень.

4. Гострі та хронічні фізичні перенапруження у спортсменів.

5. Проблеми допінгу у сучасному спорті.

6. Сучасні програми реабілітації кардіологічних хворих.

7. Спорт і здоров‘я.

8. Взаємофункція дихальної і серцево-судиної системи.

9. Проблеми реабілітації «спінальних» хворих.

10. Проблеми реабілітації при черепно-мозкових травмах.3. Матеріальне забезпечення навчального процесу

Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання.з/п

Назва засобів навчання

Умовні позначення

Кількість

1.

Підручники

Лікувальна фізкультура та СМ

450

2.

Таблиці по розділах:

 • Індекси фізичного розвитку

 • Антропометричні стандарти

 • ЛФК при інфаркті міокарда

 • ЛФК при захворюваннях органів дихання.

 • Прийоми масажу

 • Мануальна терапія

Т

Т-1


Т-2

Т-3-33


Т-34-49
Т-50-62

Т-63-78


20

2

302 комплекти

15
1 комплект

12


3.

Графічні схеми:

 • Реакція серцево-судинної системи на 20 присідань

 • Гоніометрія суглобів

Схеми

Сх-1-2
Сх-3-410

2
2


4.

Стенди по СМ і ЛФК6

5.

Комп’ютер1

6.

Прозірки32

7.

Слайди40

8.

Велоергометри1

9.

Ростоміри2

10.

Медична вага2

11.

Динамометри:

 • Ручні

 • Станові


4

212.

Масажні столи2

13.

Мультимедійні презентації лекцій10

14.

Тести для визначення базового, поточного і

підсумкового контролю знань

10 варіантів по 10 питань (до кожного практичного заняття), 3 варіанти по 50 питань (для підсумкового контролю)

Каталог: images -> Portal
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
Portal -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Опорно-руховий апарат
Portal -> Державний вищий навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка