Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"Сторінка1/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
#253
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство охорони здоров'я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
«Затверджую»

Перший проректор

Івано-Франківського національного

медичного університету

_______ професор Ерстенюк Г.М.

“_____”_____________ 2012 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

Інфекційні хвороби

(назва навчальної дисципліни)


7.12010005_"Стоматологія"

(шифр, назва спеціальності)


Факультет Стоматологічний, підготовки іноземних громадян

Кафедра Інфекційних хвороб з курсом епідеміології
Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумко-

вий модульний контроль (тиждень)

Підсумок по дисци-пліні

(тиждень)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборатор ні заняття

Семінар­ські

заняття


Денна

4

8

60 / 2,0 кредити ECTS

10

30

-

-

20

Модуль 1, (15)

15

Вечірня

-
Заочна

-Робочу програму склали: (перелік співробітників кафедри)


Д.мед.н., професор Дикий Б.М.

К.мед.н., доцент Кобрин Т.З.


Івано-Франківськ - 2012
Робоча навчальна програма для студентів 4 курсу стоматологічного факультету, складена відповідно типової “Програми навчальної дисципліни «інфекційні хвороби» для студентів вищих державних медичних закладів освіти України III – IV рівнів акредитації” напрямку «Медицина», спеціальність «стоматологія» (Київ, 2012р.).

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” ” __________ 20 р.

Протокол № ___

Завідувач кафедри інфекційних хвороб,

д.мед.н, професор Дикий Б.М.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” _______ 20 р.

Протокол №____

Голова циклової комісіїд. мед. н., професор Ожоган З.Р.

ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . .

   2. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . .


Примітки: 1)Джерела інформації оформляються згідно з бібліографічними вимогами. Наводяться монографії, підручники, журнальні статті, назви аудіо-та відеокасет, компакт-дисків, дискет тощо.

1. робоча навчальна програма

  1. Робочий навчальний план

Структура навчальної дисципліниКількість годин, з них

Рік навчанняВид контролю
всього

годин/


кредитів ECTS

аудиторних

СРС

Лекцій

практичних занять

Кредитів ECTS

2,0


4
Заліковий кредит:

модуль 1


(2 змістових модулів)

60год.

2,0 кр.


10

30

20
поточний, підсумко-вий

модульний контрольВсього годин

60

10

30

20Тривалість практичних занять 2 год – 0,07 кр.


Примітка : 1 кредит ECTS – 30 годин
Аудиторне навантаження – 67,0%, СРС – 33,0%
Програма дисципліни структурована одним модулем, до складу якого входить два змістових модулі:

Модуль: Інфекційні хвороби

Змістові модулі:

Змістовий модуль 1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання.

Змістовий модуль 2. Інфекційні хвороби з парентеральним та рановим механізмами передачі. Хвороби, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами.

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕCTS, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).


1.2. Тематичні плани.

   1. Тематичний план лекцій.


Назва теми

Кількість ак.годин

1.

Поняття про інфекційний процес та інфекційну хворобу. ГРВІ. Клінічні особливості та профілактика грипу.

2

2.

Бактеріальні і грибкові інфекційні хвороби з ураженням слизової оболонки ротової порожнини.

2

3.

Вірусні гепатити з парентеральним механізмом передачі.

2

4.

ВІЛ-інфекція. ВІЛ-асоційовані інфекції та інвазії.

2

5.

Поняття про хвороби, що контролюються Міжнародними санітарними правилами. Чума, холера, жовта гарячка.

2
Всього

10

Название темы

Количество ак часов

1.

Понятие о инфекционном процессе и инфекционной болезни. ОРВИ. Кл особенности и профилактика гриппа.

2

2.

Бактериальные и грибковые инфекционные болезни с поражением слизистой ротовой полости.

2

3.

Вірусные гепатити с парентеральным механизмом передачи.

2

4.

ВИЧ-инфекция. ВИЧ-ассоциированные инфекции и инвазии.

2

5.

Понятие о болезнях, контролирующихся Международными санитарными праавилами. Чума, холера, жолтая лихорадка.

2
Всего__10'>Всего

10
Name of theme

Amount of ак.hours

1.

A concept is about an infectious process and infectious disease. Acute respiratory viral infections. Clinical features and prophylaxis of influenza.

2

2.

Bacterial and mycotic infectious diseases are with the defeat of mucous membrane of oral cavity.

2

3.

Viral hepatitis is with the parenterally mechanism of transmission.

2

4.

HIV – infection/AIDS. HIV- associated infections and invasions.

2

5.

A concept is about illnesses which are controlled by the International sanitary rules. Plague, cholera, yellow fever.

2
All

10
   1. Тематичний план практичних (семінарських) занять.


Назва теми

Кількість ак.годин

Змістовий модуль 1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання.

1.


Поняття про інфекційний процес та інфекційну хворобу. Принципи діагностики, профілактики та імунопрофілактика інфекційних хвороб.

2


2.

ГРВІ (грип, парагрип, аденовірусна, риновірусна, респіраторно-синтиційна інфекції). Імунопрофілактика грипу.

2

3.

Клінічна характеристика бактеріального фарингіту. Менінгококова інфекція.

2

4.

Дифтерія. Імунопрофілактика дифтерії.

2

5.

Дитячі інфекції у дорослих. Кір, краснуха, епідемічний паротит, скарлатина. Імунопрофілактика цих захворювань.

2

6.

Герпесвірусні інфекції – HSV, VZV, EBV, CMV. Клінічна характеристика простого герпесу. Принципи лікування та профілактики.

2

7.

Поняття про ентеротоксигенні та ентероінвазивні діареї. Шигельоз. Клініка, діагностика, лікування.

2

8.

Сальмонельози, холера. Клініка, діагностика, лікування. Невідкладна допомога.

2

Змістовий модуль 2. Інфекційні хвороби з парентеральним та рановим механізмами передачі. Хвороби, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами.

9.

Вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передачі: гепатити А і Е. Клініка, діагностика, лікування. Імунопрофілактика вірусного гепатиту А.

2

10.

Вірусні гепатити з парентеральним механізмом передачі: В, С, Д. Клініка, діагностика, лікування. Імунопрофілактика вірусного гепатиту В. Особливості зараження в умовах стоматологічної практики.

2

11.

ВІЛ-інфекція та ВІЛ-асоційовані інфекції та інвазії, що супроводжуються ураженням слизової оболонки ротової порожнини.

2

12.

Правець. Бешиха.

2

13.

Сибірка. Ящур.

2

14.

Поняття про інфекції, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами. Чума. Жовта гарячка. Геморагійні гарячки Ласса, Марбург, Ебола.

2

15.

ПМК

2
Всього

30


Название темы

Количество ак часов

Содержательный модуль 1. Введение в инфектологию. Инфекционные болезни с воздушно-капельным и фекально-оральным механизмами передачи.

1.


Понятие о инфекционном процессе и инфекционной болезни. Принципы диагностики, профилактики и иммунопрофилактики инфекционных болезней.

2


2.

ОРВИ (грипп, парагрипп, аденовирусная, риновирусная, респираторно-синтициальная инфекции) Иммунопрофилактика гриппа.

2

3.

Клиническая характеристика бактериального фарингита. Менингококковая инфекция.

2

4.

Дифтерия. Иммунопрофилактика дифтерии.

2

5.

Детские инфекции у взрослых. Корь, краснуха, эпидемический паротит, скарлатина. Иммунопрофилактика этих заболеваний.

2

6.

Герпесвирусные инфекции – HSV, VZV, EBV, CMV. Клиническая характеристика простого герпеса. Принципы лечения и профилактики.

2

7.

Понятие о энтеротоксигенных и энтероинвазивных диареях. Шигелез. Клиника, диагностика, лечение.

2

8.

Сальмонеллезы, холера. Клиника, диагностика, лечение. Неотложная помощь.

2

Содержательный модуль 2. Инфекционные болезни с парентеральным и раневым механизмами передачи. Болезни, регламенируемые Международными санитарными правилами.

9.

Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи: гепатиты А и Е. Клиника, диагностика, лечение. Иммунопрофилактика вирусного гепатита А.

2

10.

Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи: В, С, Д. Клиника, диагностика, лечение. Иммунопрофилактика вирусного гепатита В. Особенности заражения в условиях стоматологической практики.

2

11.

ВИЧ-инфекция и ВИЧ-ассоциированные инфекции и инвазии, сопровождаемые поражением слизистой оболочки ротовой полости.

2

12.

Столбняк. Рожа.

2

13.

Сибирская язва. Ящур.

2

14.

Понятие о инфекциях, регламентируемых Международными санитарними правилами. Чума. Жолтая лихорадка. Геморагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

2

15.

Итоговый Модульный Контроль

2
Всего

30

Name of theme

Amount of hours

Semantic module 1. Introduction infectology. Infectious diseases from airborne and fecal-oral mechanism of transmission.

1.


A concept is about an infectious process and infectious disease. Principles of diagnostics, prophylaxis and immunoprophylaxis of infectious diseases.

2


2.

Acute respiratory viral infections (Influenza, parainfluenza, adenoviruses infection, rhinoviruses infection, RS- infection. аденовірусна, риновірусна, респіраторно-синтиційна infections). Immunoprophylaxis of influenza.

2

3.

Clinical description of bacterial pharyngitis. Meningococcal infection

2

4.

Diphtheria. Immunoprophylaxis of diphtheria.

2

5.

Infections of children's at adults. Measles, rubella (german measles), epidemic parotitis, scarlet fever. Immunoprophylaxis of these diseases.

2

6.

Herpesviruses infection - HSV, VZV, EBV, CMV. Clinical description of simple herpes. Principles of treatment and prophylaxis.

2

7.

Concept about enterotoxigenic and enteroinvasive diarrhea. Shigellosis. Clinic, diagnostics, treatment.

2

8.

Salmonellosiss, cholera. Clinic, diagnostics, treatment. First aid.

2

Semantic module 2. Infectious diseases with parenterally and by the plural mechanisms of transmission. Illnesses which are regulated by the International sanitary rules.

9.

Viral hepatitis with the sullage-oral mechanism of transmission: hepatitis A and Е. Clinic, diagnostics, treatment. Immunoprophylaxis of viral hepatitis А.

2

10.

Viral hepatitis with the parenterally mechanism of transmission : B, С, D. Clinic, diagnostics, treatment. Immunoprophylaxis of viral hepatitis В. Feature of infection is in the conditions of stomatological practice.

2

11.

HIV – infection/AIDS. HIV- associated infections and invasions which is accompanied by the defeat of mucous membrane of oral cavity.

2

12.

Tetanus. Erysipelas.

2

13.

Anthrax. Aphtae epizooticae.

2

14.

A concept is about infections which are regulated by the International sanitary rules. Plague. Yellow Fever. Hemorrhagics fever: Lassa, Marburg, Ebola.

2

15.

Final module control

2
All

30


   1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів.


Назва теми

Кількість годин

1.

Теоретична підготовка до практичних занять.

14

2. Самостійне опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять:

2.1

Ботулізм.

1

2.2

Загальне поняття про гельмінтози.

1

2.3

Загальне поняття про хвороби мандрівників (діарея мандрівників, геморагічні гарячки як хвороби мандрівників, малярія).

1

3.

Написання реферату з інфекційних хвороб.

1

4.

Підготовка до ПМК.

2
Всього:

20 год
Название темы

Количество часов

1.

Теоретическая подготовка к практическим занятиям.

14

2. Самостійне опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять:

2.1

Ботулизм.

1

2.2

Общие понятия о гельминтозах.

1

2.3

Общие понятия о болезнях путешественников (диарея путешественников, геморрагические лихорадки как болезни путешественников, малярия).

1

3.

Написание реферата по инфекционным болезням.

1

4.

Підготовка до ИМК.

2
Всего:

20 год
Name of theme

Amount of hours

1.

Theoretical preparation is to practical employments.

14

2. Independent working of themes which are not included in the plan of audience employments :

2.1

Botulism.

1

2.2

A common concept is about helminths.

1

2.3

A common concept is about illnesses of travellers (diarrhea in travellers, hemorragic fevers as illnesses of travellers, malaria).

1

3.

Writing of abstract is from infectious diseases.

1

4.

Preparation to Final module control

2
All:

20 год   1. Структура залікових кредитів модулів

№ п/п

Теми

Лекції

Практ.

заняття


Самостійна робота студента

СРС

Індив. СРС

Змістовий модуль 1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання

1.

Поняття про інфекційний процес та інфекційну хворобу. Принципи діагностики, профілактики та імунопрофілактика інфекційних хвороб.

1

2

1

Інфекційні ураження СОПР (слизової оболонки порожнини рота)

2.

ГРВІ (грип, парагрип, аденовірусна, риновірусна, респіраторно-синтиційна інфекції). Імунопрофілактика грипу.

1

2

1

3.

Клінічна характеристика бактеріального фарингіту. Менінгококова інфекція.

1

2

1

4.

Дифтерія. Імунопрофілактика дифтерії.

1

2

1

5.

Дитячі інфекції у дорослих. Кір, краснуха, епідемічний паротит, скарлатина. Імунопрофілактика цих захворювань.

-

2

1

6.

Герпесвірусні інфекції – HSV, VZV, EBV, CMV. Клінічна характеристика простого герпесу. Принципи лікування та профілактики.

-

2

1

7.

Поняття про ентеротоксигенні та ентероінвазивні діареї. Шигельоз. Клініка, діагностика, лікування.

-

2

1

8.

Сальмонельози, холера. Клініка, діагностика, лікування. Невідкладна допомога.

-

2

1

Змістовий модуль 2. Інфекційні хвороби з парентеральним та рановим механізмами передачі. Хвороби, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами.

9.

Вірусні гепатити з фекально-оральним механізмом передачі: гепатити А і Е. Клініка, діагностика, лікування. Імунопрофілактика вірусного гепатиту А.

-

2

1

ВІЛ-асоційовані інфекції та інвазії, при яких уражається слизова оболонка рота

10.

Вірусні гепатити з парентеральним механізмом передачі: В, С, Д. Клініка, діагностика, лікування. Імунопрофілактика вірусного гепатиту В. Особливості зараження в умовах стоматологічної практики.

2

2

1

11.

ВІЛ-інфекція та ВІЛ-асоційовані інфекції та інвазії, що супроводжуються ураженням слизової оболонки ротової порожнини.

2

2

1

12.

Правець. Бешиха.

-

2

1

13.

Сибірка. Ящур.

-

2

1

14.

Поняття про інфекції, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами. Чума. Жовта гарячка. Геморагійні гарячки Ласса, Марбург, Ебола.

2

2

1

15.

Підсумковий модульний контроль

-

2

5

1

Разом:

10

30

20

Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Stomatologichnyj fakultet -> Specialnist stomatologiya -> 4 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма «Попередження передачі віл від матері до дитини»
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Внутрішня медицина
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка