Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"Сторінка2/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
#253
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Аудиторна робота – 66,7%, СРС – 33,3%


  1. Засоби контролю знань студентів

   1. Засоби проведення та оцінки поточного контролю рівня знань

Поточний контроль - проводиться на кожному занятті і включає тестові завдання і усний контроль вихідного рівня знань студентів, а також кінцевий тесовий і усний контроль. Перевірка рівня оволодіння практичними навичками проводиться шляхом мікрокурації тематичного хворого або письмовою відповіддю на ситуаційні задачі, що передбачає встановлення попереднього діагнозу, призначення плану обстеження і лікування, інтерпретацію результатів лабораторних досліджень.


Засоби контролю по кожній темі:
Кількість балів за тему:

Модуль

Тестовий контроль різного рівня

0-3

Індивідуальне опитування, робота біля ліжка хворого

0-3


Ситуаційні задачі

0-2


Всого за звняття

0-8

 • Допуск до підсумкового модульного контролю становить 56 балів (14 занять по 4 бали)

 • максимальна сума балів за поточний контроль становить 112 балів (14 занять по 8 балів)


За рішенням кафедри оцінка складається:

 1. Тестовий контроль – 3 бали ––по 0,5 бала кожна правильна відповідь на одне питання (в тесті 6 питань)

 2. Усне опитування та робота біля ліжка хворого - 3 бали: 0 балів – немає відповіді, неправильна відповідь, робота з хворим не проведена; 1 бал - неповна, неточна відповідь, володіння практичними навиками не задовільне (робота біля ліжка хворого), не достатньо обгрунтована діагностика ти принципи лікування хворого; 2 бали - відповідь з деякими поправками, володіння практичними навиками з деякими уточненнями, план обстеження та лікування складений відповідно поставленому діагнозу; 3 бали – правильна усна відповідь, володіння практичними навиками достатнє, дотримано принципи лікування хворого, в повному об’ємі висвітлено методи діагностики з інтерпретацією лабораторних критеріїв даного захворювання.

 3. Ситуаційні задачі – 2 бали: 0 - немає відповіді, неправильна відповідь; 1 – відповідь висвітлена не повністю; 2 - правильна, повна відповідь.

 4. Кількість балів за заняття визначається сумою балів за тестовий контроль, усне опитування і робота біля ліжка хворого та розв’язування ситуаційних задач.


Індивідуальна робота студента передбачає:

Підготовка матеріалів для унаочнення навчального процесу з використанням сучасних технологій, написання рефератів до кожного змістового модуля – 4 бали.

Теми рефератів для отримання додаткових – 4 балів визначається викладачами індивідуально для кожного студента.

Реферат 15-20 сторінок, матеріал із журнальних статей, монографій останніх років. Оцінювання рефератів: 1 бал, 2 бали, 3 бали, 4 бали

«1 бал» - зміст не повністю відповідає темі;

«2 бали» - зміст характеризується поверховістю у розкритті теми, є граматичні і орфографічні помилки у тексті;

«3 бали» - тема значною мірою розкрита, але трапляються недоліки;

«4 бали» - зміст повністю відповідає темі, робота відзначається граматичною правильністю.Максимальний накопичувальний бал за відмінне виконання всіх завдань теми – 8 балів, мінімальним задовільним вважається 4 бали, менша кількість – незадовільне засвоєння теми і тема перескладається.

Текущий контроль - проводится на каждом занятии и включает тестовые задания и устный контроль выходного уровня знаний студентов, а также конечний тестовый и устный контроль. Проверка уровня овладения практическими ннавыками проводится путем микрокурации тематического больного или письменным ответом на ситуационные задачи, предусматривающие определение предварительного диагноза, назначение плана обследования и лечения,интерпретацию результатов лабораторных исследований.


Способы контроля по каждой теме:
Количество балов по теме:

Модуль

Тестовый контроль разного уровня

0-3

Индивидуальный опрос, работа около кровати больного

0-3


Ситуационные задачи

0-2


Всего за тему

0-8

 • Допуск к итоговому модульному контролю составляет 56 балов (14 занятий по 4 бала)

 • Максимальняа сумма балов за текущий контроль составляет 112 балів (14 занятий по 8 балов)


По решению кафедры оценка состоит:

 1. Тестовый контроль – 3 бала ––по 0,5 бала кождый правильный ответ на один вопрос (в тесте 6 вопросов)

 2. Усный опрос и работа у кровати больного - 3 бала: 0 балов – нет ответа, неправильный ответ, робота с больными не проведена; 1 бал - неполный, неточный ответ, владение практическими навыками не удовлетворительное (робота біля ліжка хворого), не достаточно обоснована диагностика и принципы лечения больного; 2 бала – ответ с некоторыми поправками, владение практическими навыками с некоторыми уточненичми, план обследования и лечения составлен соответственно выставленому диагнозу; 3 бала – правильный усный ответ, владение практическими навычками достаточное, выдержаны принципы лечения больных, в полном объеме показаны методы диагностики с интерпритацией лабораторных критериев даного заболевания.

 3. Ситуационные задачи – 2 бали: 0 – нет ответа, неправильный ответ; 1 – ответ неполный; 2 - правильный, полный ответ.

 4. Количество балов за занятие определяется суммой балов за тестовый контроль, усный ответ и работу у кровати больного и развязывания ситуационных задач.


Индивидуальна работа студента предусматривает:

Подготовка материалов для проведения учебного процесса с использованием современных технологий, написание рефератов к каждому смысловому модулю – 4 бала.

Темы рефератов долучения дополнительных – 4 балов определяется преподавателем индивидуально для каждого студента. Реферат 15-20 страниц, материал из журнальных статей, монографий последних лет. Оценивание рефератов: 1 бал, 2 бали, 3 бали, 4 бали

«1 бал» - содержание не отвечает теме;

«2 бали» - содержание характеризируется поперхностным раскрытием темы, есть грамматические и орфоргафические ошибки в тексте;

«3 бали» - тема в значительной степени раскрыта, но попадаются оплошности;«4 бали» - содержание полностью отвечает теме, работа отличается грамматической правильностью.

Максимальный накопительный балл за отличное выполнение всех задач темы – 8 баллов, минимальным удовлетворительным считается 4 балла, меньшее количество – неудовлетворительное усвоение темы и тема пересдается.

Task and verbal control of initial level of knowledge of students and also eventual test and verbal control. Verification of level of capture practical skills is conducted by the way of microcuration of thematic patient or writing answer for situatioonal tasks, that foresees establishment of previous diagnosis, setting of plan of inspection and treatment, interpretation of results of laboratory researches.


Controls on every topic:
Amount of points for a theme:

MODULE

Test control at various levels


0-3

Individual interviews, work with patients

0-3


Situational tasks

0-2


Total for theme

0-8

 • Admitting to final module control presents 56 points (14 employments are for 4 points)

 • the maximal sum of points for current control presents 112 points (14 employments are for 8 points)


In decision of department an estimation is folded:

 1. Test control - 3 points - 0,5 point for each correct answer for each question (in test 6 questions).

 2. Verbal questioning and work with the patients - 3 points: 0 points - no answer, wrong answer, work with patients not done; 1 point - incomplete, inaccurate answer, mastering of practical skills are not satisfactory (work with the patients), insufficiently substantiated diagnosis and treatment principles of patient; 2 point - response with some corrections, mastering of practical skills with some clarifications, examination and treatment plan prepared under diagnosed; 3 point - correct verbal response, mastering of practical skills adequate, respected principles of treatment of the patient, the full covered diagnostic methods of interpretation of laboratory criteria of this disease.

 3. Situatioonal tasks are 2 points: 0 - not answers, wrong answer; 1 - response is not fully covered; 2 - correct, complete response.

 4. Amount of points employment is determined the by the sum of points for test control, individual interviews, work with patients and untiing of situatioonal tasks.


Individual work of student provides for :

Preparation of materials is for a show evidently of educational process with the use of modern technologies, writing of abstracts to every semantic module is 4 points.

Themes category for additional points are determined by teachers for each student. Abstract should consist of 15-20 pages and contain material from journal articles, monographs in recent years. Evaluation abstracts: 1 point, 2 points, 3 points, 4 points.
“1 point» - content is not fully consistent with the theme;

"2 points" - characterized by superficiality in the opening theme is grammatical and spelling errors in the text;

"3 points" - a subject significantly uncovered, but there are drawbacks;

"4 points" - сontent is fully consistent with the theme, the work marked grammatical correctness.Maximal story point for excellent implementation of all tasks of theme – 8 points, 4 points are considered minimum satisfactory, less – unsatisfactory mastering of theme.


   1. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 56 балів.

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню на підсумковому модульному контрольному занятті.
з.п.

Засоби контролю по кожному

підсумковому модульному контролю:

Кількість балів

1.

Тестовий контроль


0-20

2.

Ситуаційна задача

0-20

3.

Індивідуальне опитування

0-40
Разом

0-80


Оцінювання:

- тестового контролю – 20 тестових завдань - 1 бал за кожну правильну відповідь (макс.20 балів),

- ситуаційних завдань – 2 ситуаційніі задачі, кожна з яких має 5 запитань - по 2 бали за правильну, точну, повну відповідь на питання, по 1 балу за правильну але не повну або не точну відповідь, 0 балів за неправильну відповідь або відсутність відповіді (10 балів за кожне завдання * 2 –макс 20 балів).- теоретичних питань – 20 балів – студент показує відмінні системні знання, дає впевнену повну точну правильну відповідь на питання, орієнтується в проблемі; 19 балів - студент показує відмінні системні знання, дає впевнену повну точну правильну відповідь на питання, недостатньо орієнтується в проблемі; 18 балів - студент показує відмінні системні знання, дає впевнену повну неточну правильну відповідь на питання, недостатньо орієнтується в проблемі; 17 балів - студент показує відмінні системні знання, дає впевнену неповну неточну правильну відповідь на питання, недостатньо орієнтується в проблемі; 16 балів - студент показує добрі системні знання, дає впевнену неповну неточну правильну відповідь на питання, недостатньо орієнтується в проблемі; 15 балів - студент показує добрі системні знання, дає невпевнену неповну неточну правильну відповідь на питання, недостатньо орієнтується в проблемі, допускає незначні помилки; 14 балів - студент показує добрі системні знання, дає невпевнену неповну неточну правильну відповідь на питання, не орієнтується в проблемі, допускає незначні помилки; 13 балів - студент показує добрі системні знання, дає невпевнену неповну неточну, частково неправильну відповідь на питання, не орієнтується в проблемі, допускає незначні помилки; 12 балів - студент показує задовільні несистемні знання, дає невпевнену неповну неточну, частково неправильну відповідь на питання, не орієнтується в проблемі, допускає незначні помилки; 11 балів - студент показує задовільні несистемні знання, дає невпевнену неповну неточну, частково неправильну відповідь на питання, не орієнтується в проблемі, допускає значні помилки; 10 балів - студент показує задовільні несистемні знання, дає невпевнену неповну неточну, частково неправильну відповідь на питання, не орієнтується в проблемі, допускає значні помилки; менше 10 балів - студент показує незадовільні несистемні знання, дає неправильну відповідь на питання, не орієнтується в проблемі, допускає значні помилки або не дає відповіді на основне питання, на наводящі питання, на додаткове питання з проблеми; бали не нараховуються.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при засвоєнні теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Студент допускается к итоговому модульному контролю при условии выполнении требований учебной программы и в случае, если за текущую учебную деятельность он набрал не меньше 56 баллов.

Итоговый контроль усвоения модуля осуществляется по его завершению на итоговом модульном контрольном занятии.

з.п.

Средства контроля по каждому

итоговому модульному контролю:

Количество баллов

1.

Тестовый контроль


0-20

2.

Ситуационная задача

0-20

3.

Индивидуальный опрос

0-40
Всего

0-80

Оценивание:

- тестового контроля – 20 тестовых заданий - 1 бал за кождый правильный ответ (макс.20 балов),

- ситуациоые задания – 2 ситуационные задачи, кожая из которых имеет 5 вопросов - по 2 балла за правильный, точный, полный ответ на вопрос, по 1 баллу за правильный, но не полный или не точный ответ, 0 баллов за неправильный ответ или отсутствие ответа (10 балов за каждое задание * 2 –макс 20 балов),- теоретические вопросы – баллов – студент показывает отличные системные знания, дает уверенный полный точный правильный ответ на вопрос, ориентируется в проблеме; 19 баллов - студент показывает отличные системные знания, дает уверенный полный точный правильный ответ на вопрос, недостаточно ориентируется в проблеме; 18 баллов - студент показывает отличные системные знания, дает уверенный полный неточный правильный ответ на вопрос, недостаточно ориентируется в проблеме; 17 баллов - студент показывает отличные системные знания, дает уверенный, но неполный неточный правильный ответ на вопрос, недостаточно ориентируется в проблеме; 16 баллов - студент показывает хорошие системные знания, дает уверенный неполный неточный правильный ответ на вопрос, недостаточно ориентируется в проблеме; 15 баллов - студент показывает хорошие системные знания, дает неуверенный, неполный неточный правильный ответ на вопрос, недостаточно ориентируется в проблеме, допускает незначительные ошибки; 14 баллов - студент показывает хорошие системные знания, дает неуверенный неполный неточный правильный ответ на вопрос, не ориентируется в проблеме, допускает незначительные ошибки; 13 баллов - студент показывает хорошие системные знания, дает неуверенный неполный неточный, частично неправильный ответ на вопрос, не ориентируется в проблеме, допускает незначительные ошибки; 12 баллов - студент показывает удовлетворительные несистемные знания, дает неуверенный неполный неточный, частично неправильный ответ на вопрос, не ориентируется в проблеме, допускает незначительные ошибки; 11 баллов - студент показывает удовлетворительные несистемные знания, дает неуверенный неполный неточный, частично неправильный ответ на вопрос, не ориентируется в проблеме, допускает значительные ошибки; 10 баллов - студент показывает удовлетворительные несистемные знания, дает неуверенный неполный неточный, частично неправильный ответ на вопрос, не ориентируется в проблеме, допускает значительные ошибки; меньше 10 баллов - студент показывает нудовлетворительные несистемные знання, дає неправильный ответ на вопрос, не ориентируется в проблеме, допускает значительные ошибки или не дает ответа на основной вопрос, на наводящие вопросы, на дополнительные вопросы по проблеме; баллы не насчитываються.

Максимальное количество баллов итогового модульного контроля равняется 80.

Итоговый модульный контроль засчитывается студенту, если он демонстрирует владение практическими навыками и набрал при усвоении теоретической подготовки не менее 50 балов.

A student is admitted to the final module control subject to the condition implementation of requirements of on-line tutorial and in case if for current educational activity he collected зщштеі not less than 56.

The final control of mastering of the module is carried out on his completion on the concluding module control session.


з.п.

Controls are on each

to final module control:

Amount of points

1.

Test control


0-20

2.

Situatioonal task

0-20

3.

Individual questioning

0-40
In all

0-80

Evaluation:

- test control - 20 test tasks - 1 point for correct answer (max. 20 points),

- situational tasks – 2 situatioonal tasks with 5 questions each - 2 points for a right, exact, complete answer for a question, 1 point for correct one, but not complete or not exact answer, 0 point for a wrong answer or absence of answer (10 points for each task * 2 - max 20 points),- theoretical questions – 20 points – a student shows excellent system knowledges, gives a sure complete exact right answer for a question, is oriented in a problem; 19 points - a student shows excellent system knowledges, gives a sure complete exact right answer for a question, is not enough oriented in a problem; 18 points - a student shows excellent system knowledges, gives a sure complete inexact right answer for a question, is not enough oriented in a problem; 17 points - a student shows excellent system knowledges, gives a sure, but incomplete inexact right answer for a question, is not enough oriented in a problem; 16 points - a student shows good system knowledges, gives a sure incomplete inexact right answer for a question, is not enough oriented in a problem; 15 points - a student shows good system knowledges, gives an uncertain, incomplete inexact right answer for a question, is not enough oriented in a problem, assumes insignificant errors; 14 points - a student shows good system knowledges, gives an uncertain incomplete inexact right answer for a question, is not oriented in a problem, assumes insignificant errors; 13 points - a student shows good system knowledges, gives an uncertain incomplete inexact, partly wrong answer for a question, is not oriented in a problem, assumes insignificant errors; 12 points - a student shows satisfactory no the system knowledges, gives an uncertain incomplete inexact, partly wrong answer for a question, is not oriented in a problem, assumes insignificant errors; 11 points - a student shows satisfactory no the system knowledges, gives an uncertain incomplete inexact, partly wrong answer for a question, is not oriented in a problem, assumes considerable errors; 10 points - a student shows satisfactory no the system knowledges, gives an uncertain incomplete inexact, partly wrong answer for a question, is not oriented in a problem, assumes considerable errors; less than 10 points - a student shows no nudovletvoritelnie systems znannya, daє wrong answer for a question, is not oriented in a problem, assumes considerable errors or does not give an answer for a basic question, on leading questions, on additional questions on a problem.

The maximal quantity of marks of final module control is evened 80.

Final module control is included student if he demonstrating possession of and practical skills gained in mastering theoretical training at least 50 points. The total score of subjects assigned the average of estimates for final module control.
Основний перелік питань до підсумкового модульного контролю.

Модуль 1. Інфекційні хвороби.
Змістовий модуль 1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання.


 1. Загальна характеристика інфекцій дихальних шляхів. Синдромальна діагностика.

2. Принципи діагностики та лікування хворих із інфекціями дихальних шляхів.

3. Грип. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики. Імунопрофілактика грипу.

4. Парагрип. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

5. Аденовірусна інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

6. Риновірусна інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

7. Респіраторно-синцитіальна інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

8. Дифтерія. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики. Правила введення протидифтерійної сироватки. Імунопрофілактика дифтерії. Діагностика та невідкладна допомога на до шпитальному етапі при гострій дихальній недостатності.

9. Менінгококова інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Основні клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики. Інфекційно-токсичний шок: діагностика й невідкладна допомога на до шпитальному етапі.

10. Кір. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Ураження шкіри та слизових оболонок при кору. Загальні принципи діагностики, лікування та профілактики. Імунопрофілактика кору.

11. Краснуха. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Ураження шкіри та слизових оболонок при краснусі. Загальні принципи діагностики, лікування та профілактики. Імунопрофілактика краснухи.

12. Епідемічний паротит. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Ураження слизової оболонки ротоглотки при вірусній паротитній хворобі. Загальні принципи діагностики, лікування та профілактики. Імунопрофілактика вірусної паротитної хвороби.

13. Скарлатина. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Ураження шкіри та слизових оболонок при скарлатині. Загальні принципи діагностики, лікування та профілактики.

14. Герпес простий (HSV). Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

15. VZV- інфекція (вітряна віспа, оперізувальний герпес). Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Ураження шкіри та слизових оболонок при вітряній віспі. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

16. Інфекційний мононуклеоз (EBV). Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

17. Цитомегаловірусна інфекція (CMV). Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

18. Загальна характеристика кишкових інфекцій. Синдромальна діагностика.

19. Принципи лікування хворих із кишковими інфекціями.

20. Холера. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики холери як карантинної інфекції. Невідкладна допомога при дегідратаційному шоці на до шпитальному етапі.

21. Сальмонельоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики. Невідкладна допомога при дегідратаційному та інфекційно-токсичному шоках.

22. Шигельоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

23. Аскаридоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

24. Ентеробіоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

25. Трихоцефальоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

26. Анкілостомідоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

27. Трихінельоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

28. Стронгілоїдоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

29. Теніаринхоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

30. Теніоз та цистіцеркоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

31. Ехінококоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

32. Гіменолепідоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

33. Опісторхоз. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Варіанти клінічного перебігу. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.Змістовий модуль 2. Інфекційні хвороби з парентеральним та рановим механізмами передавання. Хвороби, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами

34. Вірусний гепатит В. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви та відмінності від вірусних гепатитів з фекально-оральним механізмом передачі – А та Е. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики. Запобігання внутрішньо-лікарняному інфікуванню в умовах стоматологічної клініки. Невідкладна допомога при гострій печінковій енцефалопатії.

35. Вірусний гепатит С. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики. Запобігання внутрішньо-лікарняному інфікуванню в умовах стоматологічної клініки.

36. Вірусний гепатит D. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви та відмінності від вірусних гепатитів з фекально-оральним механізмом передачі – А та Е. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики. Запобігання внутрішньо-лікарняному інфікуванню в умовах стоматологічної клініки. Невідкладна допомога при гострій печінковій енцефалопатії.

37. ВІЛ-інфекція. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Класифікація. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики. Запобігання внутрішньолікарняному інфікуванню в умовах стоматологічної клініки.

38. ВІЛ-асоційовані інфекції з ураженням слизової оболонки рота (герпетична інфекція та кандидоз). Етіологія. Типові клінічні прояви. Принципи діагностики та лікування.

39. Малярія. Етіологія. Типові клінічні прояви. Принципи діагностики та лікування.


 1. Загальна характеристика інфекцій зовнішніх покривів.

41. Бешиха. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви бешихи обличчя. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

42. Ящур. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

43. Правець. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

44. Сибірка. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви сибіркового карбункула. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики. 1. Хвороби, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами (чума, холера). Організація протиепідемічних заходів.

46. Основні клінічні ознаки діареї мандрівників, малярії, геморагічних гарячок як хвороб мандрівників.

47. Чума. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики чуми як карантинної інфекції.

48. Жовта гарячка. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики.

49. Геморагійні гарячки Ласса, Марбург, Ебола. Етіологія. Епідеміологія. Типові клінічні прояви. Діагностика. Загальні принципи лікування та профілактики. 1. Інфекційно-токсичний шок при інфекційних хворобах, діагностика та невідкладна допомога на дошпитальному етапі.

 2. Дегідратаційний шок при інфекційних хворобах, діагностика та невідкладна допомога на дошпитальному етапі.

 3. Гостра печінкова енцефалопатія, діагностика та невідкладна допомога на дошпитальному етапі.

 4. Анафілактичний шок при інфекційних хворобах, діагностика та невідкладна допомога на дошпитальному етапі.

 5. Гостра дихальна недостатність при інфекційних хворобах, діагностика та невідкладна допомога на дошпитальному етапі.

1.4.Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна

 1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби.–Київ:„Здоров’я”, 2008–Т.1.–854 с.

 2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби.–Київ:„Здоров’я”, 2008–Т.2.–656 с.

 3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ: „Здоров’я”, 2002.–Т.3.–902 с.

 4. Інфекційні хвороби /за ред. Тітова М.Б.–Київ: „Вища школа”,1995.–566 с.

 5. Руководство по инфекционным болезням/под ред.Лобзина Ю.В.–СПб:„Фолиант”, 2003.–1036 с.

 6. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни.–Ростов н/Д.: „Феникс”,2001.–959 с.
   1. Допоміжна

 1. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи.- Київ «Здоровʼя», 1998.- 412 с.

 2. Андрейчин М.А., Козько В.М., Копча В.С. Шигельоз. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 262 с.

 3. Избранные вопросы терапии инфекционных болезней / под ред. Лобзина Ю.В. – СПб: «Фолиант», 2005. – 909 с.

 4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007. - 500 с.

 5. Инфекционные болезни: курс лекций / под ред. Никитина Е.В. – Одесса: „ОКФА”, 1999. – 416 с.

 6. Змушко Е.И., Белозеров Е.С. ВИЧ-инфекция. – СПб: „Питер”, 2000. – 318 с.

 7. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.: «Фолиант», 2001. –384 с.


2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета та завдання дисципліни.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» – кінцеві цілі встановлюються на основі додатків Б і Г освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни (ГСВО-2003). Цілі (кінцеві і конкретні) сформульовані з точки зору „професійної діяльності” з урахуванням відповідних таксономічних рівнів. На підставі кінцевих цілей до кожного змістового модуля сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.


Кінцеві цілі (складені з урахуванням освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів за спеціальністю „Стоматологія”, Київ, 2003):


 • ПП.0029, ПП.00222 визначати провідні симптоми і синдроми при найбільш поширених інфекційних захворюваннях;

 • ПП.0035 визначати тактику ведення стоматологічних хворих при найбільш поширених інфекційних хворобах;

 • ПП.0089 інтерпретувати закономірності та особливості перебігу патологічного та епідемічного процесу при інфекційних хворобах, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів;

 • ПП.00106 демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами фахової субординації при наданні медичної допомоги інфекційним хворим;

 • ПП.00111 демонструвати обізнаність щодо інфекційних хвороб як зброї масового ураження;

 • ПП.00124, ПП.00140 діагностувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах, що ускладнюють перебіг інфекційних захворювань, на до шпитальному етапі.

Конкретні цілі ( складені з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки спеціалістів за спеціальністю "Стоматологія", Київ, 2003):Змістовий модуль 1. Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання.

 • виділяти провідні симптоми і синдроми при найбільш поширених інфекційних захворюваннях з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання: біль в животі, лихоманка, лімфаденопатія, менінгеальний синдром, екзантема, енантема з ураженням слизових оболонок порожнини рота;

 • ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних хвороб з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання (дифтерії);

 • визначати тактику ведення хворих з найбільш поширеними інфекційними хворобами з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання;

 • інтерпретувати результати лабораторних (загальних клінічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних) та інструментальних методів дослідження (дуоденальне зондування, рентгенологічні дослідження, УЗД, КТГ, МРТ та ін.) у хворих із найбільш поширеними інфекційними хворобами з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання;

 • діагностувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах, що ускладнюють перебіг найбільш поширених інфекційних хвороб з повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання, на до шпитальному етапі: інфекційно-токсичний, дегідратаційний, анафілактичний шоки, гостра дихальна недостатність, набряк головного мозку;

 • виконувати медичні маніпуляції: промивати шлунок і кишечник, проводити ін’єкції лікарських речовин (внутрішньом’язове, підшкірне, внутрішньовенне струминне та крапельне введення), вимірювати артеріальний тиск, виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця.


Змістовий модуль 2. Інфекційні хвороби з парентеральним та рановим механізмами передачі. Хвороби, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами.

Конкретні цілі:

 • виділяти провідні симптоми і синдроми при найбільш поширених інфекційних захворюваннях з парентеральним та рановим механізмами передачі та хворобах, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами;

 • ставити попередній діагноз найбільш поширених інфекційних хворобах з парентеральним та рановим механізмами передачі та хворобах, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами;

 • визначати тактику ведення хворих з найбільш поширеними інфекційними хворобами з парентеральним та рановим механізмами передачі та хворобах, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами;

 • інтерпретувати результати лабораторних (загальних клінічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних) та інструментальних методів дослідження (дуоденальне зондування, рентгенологічні дослідження, УЗД, КТГ, МРТ та ін.) у хворих із найбільш поширеними інфекційними хворобами з парентеральним та рановим механізмами передачі та хворобах, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами;

 • діагностувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах, що ускладнюють перебіг найбільш поширених інфекційних хвороб з парентеральним та рановим механізмами передачі та хворобах, що регламентуються Міжнародними санітарними правилами, на до шпитальному етапі: інфекційно-токсичний, дегідратаційний, анафілактичний шоки, гостра дихальна недостатність, набряк головного мозку;

 • виконувати медичні маніпуляції: промивати шлунок і кишечник, проводити ін’єкції лікарських речовин (внутрішньом’язове, підшкірне, внутрішньовенне струминне та крапельне введення), вимірювати артеріальний тиск, виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця.


2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами.

Дисципліни, які забезпечують інфекційні хвороби, до початку її вивчення

Дисципліни, що забезпечуються інфекційними хворобами

1. Біологія

1. Внутрішні хвороби (госпітальна

терапія).2. Мікробіологія

2. Очні хвороби

3. Патологічна фізіологія

3. Педіатрія

4. Патологічна анатомія

4. Психіатрія

5. Фармакологія

5. Реанімація

6. Внутрішні хвороби (пропедевтика)

6. Епідеміологія

7. Хірургія
8. Неврологія
9. Дерматологія
10. Онкологія
11. ЛОР
Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Stomatologichnyj fakultet -> Specialnist stomatologiya -> 4 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма «Попередження передачі віл від матері до дитини»
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Внутрішня медицина
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка