Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"Сторінка3/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
#253
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Зв’язки між забезпечуючими і забезпечуваними дисциплінами здійснюються шляхом:

 • проведення між кафедральних відвідувань лекцій і практичних занять;

 • участі в роботі центрального і профільного методичних комітетів;

 • обговорення лекцій на Вченій раді університету;

 • міжкафедральних навчально-методичних конференцій і симпозіумів.


2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання

 1. Чітке визначення актуальності теми дисципліни з акцентуванням професійної спрямованості і можливості практичного використання.

 2. Контроль поточного і кінцевого рівня знань.

 3. Розв’язання ситуаційних задач на всіх практичних заняттях.

 4. Науково-дослідницька робота студентів: участь в роботі гуртка, виступи на конференціях, олімпіадах.

 5. Використання немашинного програмованого контролю.

 6. Використовування стендів: "Диференційна діаг­ностика жовтяниць", “Невідкладні стани”, “Мікробіологічна діагностика інфекційних хвороб”, “Схема невідкладної допомоги інфекційним хворим”, “Етіопатогенетична терапія інфекційних хворих”, “Малярія”, “Гельмінтози”.

2.1.4. Основні знання та вміння

Вміти:

 • обгрунтувати попередній клінічний діагноз найбільш поширених інфекційних хвороб

 • розпізнавати ускладнення та невідкладні стани у хворих на найбільш поширені інфекційні хвороби

 • призначати план обстеження хворим на найбільш поширені інфекційні хвороби

 • надавати невідкладну допомогу хворим на інфекційні хвороби.

 • Планувати основні профілактичні заходи щодо інфекційних хвороб із повітряно-крапельним та фекально-оральним механізмами передавання.

 • обгрунтувати попередній клінічний діагноз гострих вірусних гепатитів, кров’яних інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та множинними механізмами передавання.

 • розпізнавати ускладнення та невідкладні стани у хворих на гострі вірусні гепатити, кров’яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передавання.Вміти призначати план обстеження хворим на гострі вірусні гепатити, кров’яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передавання.

 • Здійснювати клінічну і лабораторну диференціальну діагностику гострих і хронічних вірусних гепатитів, кров’яних інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та множинними механізмами передавання.

 • Призначати раціональне лікування хворим на гострі вірусні гепатити, кров’яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передавання.

 • надавати невідкладну допомогу хворим на гострі вірусні гепатити, кров’яні інфекції, інфекційні хвороби із рановим та множинними механізмами передавання.

 • Планувати основні профілактичні заходи щодо вірусних гепатитів, кров’яних інфекцій, інфекційних хвороб із рановим та множинними механізмами передавання.
   1. Перелік обов’язкових практичних навичок.

 1. Збір епідеміологічного анамнезу.

 2. Загальне клінічне обстеження інфекційного хворого.

 3. Інтерпретація результатів лабораторних та інструментальних досліджень (загальних клінічних аналізів крові та сечі, коагулограми, глюкози крові, рентгенологічного дослідження черепу).

 4. Промивання шлунку.

 5. Промивання кишечника.

 6. Первинна обробка ран.

 7. Невідкладна допомога при інфекційно-токсичному шоці.

 8. Невідкладна допомога при дегідратаційному шоці.

 9. Невідкладна допомога при анафілактичному шоці.

 10. Невідкладна допомога при гострій печінковій енцефалопатії.

 11. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності.


2.2. Методичне забезпечення дисципліни.

   1. Тези лекцій (додаються).

   2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами (додаються).

  1. Методичні матеріали для студентів (додаються).

   1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

   2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів (додаються).

   3. Теми індивідуальних занять і їх форми 1. Матеріальне забезпечення навчального процесу

Перелік навчального обладнання, технічних засобів навчання

прозірки для проекційної апаратури типу графопроектор “Liesegang” -2500;

мультимедийне забеспечення лекцій “Toshiba” TDP-S 25;

облікова, звітна та інша документація, що використовується в лікувально-профілактичних установах санепідстанції;

комп’ютерний клас;

тести і ситуаційні задачі для поточного і модульного підсумкового контролю знань;

DVD –диски з клініки інфекційних хвороб.

Тема: Поняття про інфекційний процес та інфекційну хворобу. Принципи діагностики, профілактики та імунопрофілактика інфекційних хвороб.

Актуальність.

Інфекційні хвороби сьогодні залишаються надзвичайно актуальними. В останні десятиліття набули поширення раніше невідомі інфекції – ВІЛ-інфекція, хвороба Лайма, кампілобактеріоз, SARS та ін. Не вдалося зберегти досягнуте зниження захворюваності на дифтерію, кір. Відмічається зростання захворюваності на вірусні гепатити, гострі кишкові інфекційні хвороби, туберкульоз серед населення України та інших країн. Клінічні прояви інфекційних хвороб можуть бути різноманітними, нерідко – атиповими, що може призвести до госпіталізації хворого у лікувальний заклад будь-якого профілю. Вміння розпізнати інфекційну патологію, грамотно провести диференціальну діагностику, призначити доцільне лікування, забезпечити проведення необхідних профілактичних заходів необхідні лікарю будь-якої спеціальності.


В нашій країні найбільшого поширення набула класифікація інфекційних хвороб академіка Л.В. Громашевського. В основу класифікації покладено принцип переважної локалізації збудника в організмі, що зумовлена певним механізм передачі.

Однією з найважливіших складових у лікуванні хворих на інфекційні хвороби є стаціонарне лікування. Інфекційний стаціонар є спеціальним лікувальним закладом, що має ряд структурно-функціональних підрозділів задля забезпечення ефективного лікування, обстеження та ізоляції хворих. Особливості інфекційного стаціонару, що пов’язані з можливістю передачі інфекції від людини до людини, зумовлюють не лише спеціальну структуру інфекційних відділень, але й особливості ведення медичної документації – екстрені повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін.


Навчальні цілі заняття.

2.1 Студент повинен мати уявлення а -1

 • мати загальне уявлення про місце та значення інфекційних хвороб в загальній структурі захворюваності, поширеність їх у різних регіонах України та світу;

 • ознайомитися зі статистичними даними щодо захворюваності, летальності частоти ускладнень інфекційних хвороб;

 • ознайомитися з історією наукового вивчення інфекційних хвороб, мати уявлення про науковий внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у розвиток інфектології;

2.2 Студент повинен знати:

 • особливості інфекційних хвороб, закономірності перебігу інфекційного та епідеміологічного процесу різних інфекційних хвороб, принципи їхньої діагностики, лікування та профілактики.

 • типи інфекційних лікарень, вимоги до території інфекційних лікарень; структурні підрозділи, призначення та задачі санітарного пропускнику, призначення та складові частини боксів та напівбоксів, допоміжних підрозділів;

 • принципи дезінфекції в інфекційному стаціонарі; принципи запобігання нозокоміальній інфекції, зараженню медичного персоналу;

 • правила ведення медичної документації в інфекційному відділенні;

 • правила виписки хворих з інфекційного стаціонару;

 • особливості інфекційних хвороб, фази інфекційного процесу, фактори, що впливають на його перебіг, роль імунітету при інфекційних хворобах;

 • принципи класифікації інфекційних хвороб;

 • загальну характеристику різних груп інфекційних хвороб – кишкові, дихальні, кров’яні, ранові інфекції, інфекційні хвороби з множинними механізмами передачі;

 • роль імунітету і неспецифічних факторів захисту в інфекційному процесі;

 • профілактичні заходи та принципи імунопрофілактики інфекційних хвороб.

2.3 Студент повинен вміти: а - 3

 • дотримуватися правил перебування в інфекційному стаціонарі та зокрема біля ліжка хворого;

 • зібрати епідеміологічний анамнез, відокремити можливі шляхи та фактори передачі інфекції;

 • вирішити питання про необхідність та місце госпіталізації хворого на інфекційне захворювання;

 • оформити та подати відповідну документацію в СЕС;

 • дотримуватись правил виписки хворого з інфекційного відділення.

 • застосовувати засоби імунопрофілактики інфекційних хвороб

2.4. Творчий рівень а – 4

Розвивати творчі здібності студентів в процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел, залучати до роботи в студентському науковому гуртку кафедри, запропонувати теми для рефератів з найбільш актуальних питань інфектології.Виховні цілі.

 • Розглянути питання етики та деонтології в роботі студентів з хворими на інфекційні хвороби.

 • Сформувати уявлення про основи психотерапевтичного підходу до інфекційних хворих.

 • Розвинути уяву про вплив гігієнічних факторів на інфекційну захворюваність, перебіг та поширення інфекційних хвороб.

4. Міжпредметне інтегрування:

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Мікробіологічні, вірусологічні, серологічні, біологічні, мікроскопічні, імунологічні методи дослідження, що застосовуються при діагностиці інфекційних хвороб

Проводити забір матеріалу для дослідження, інтерпретувати результати отриманих даних

Нормальна та патологічна анатомія, гістологія.

Топографію, структуру та гістологію різних органів і систем, що вражаються при інфекційних хворобах.

Визначити положення та основні анатомічні характеристики уражених органів

Нормальна та патологічна фізіологія

Функції органів і систем, характер їх порушення при розвитку інфекційного процесу.

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в норміОцінити дані лабораторного обстеження.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого по органам і системам, виявити клінічні ознаки патології. Аналізувати отримані дані.

Епідеміологія

Епідемічний процес (джерело, механізм зараження, шляхи та фактори передачі). Інфекційний процес.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заході в осередку інфекції

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти ускладнень.

Оцінити дані імунологічних досліджень.

Дерматологія

Характеристику різних видів екзантеми та енантеми

Оцінити характер висипань

Отоларинголо-гія

Методику обстеження ротоглотки.

Правила захисту при огляді інфекційного хворого.Провести огляд ротоглотки, діагностувати можливі патологічні зміни.

Стоматологія

Анатомічну будову ротової порожнини.

Топографію слинних залоз.Діагностувати ураження слизової оболонки та слинних залоз.

Неврологія

Клінічні та лабораторно-інструментальні ознаки менінгіту, енцефаліту, токсичної енцефалопатії, гангліоніту, трігемініту.

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням ЦНС. Здійснювати люмбальну пункцію.

Хірургія

Клініко-лабораторні ознаки гострих хірургічних захворювань

Провести диференційну діагностику інфекційних хвороб із гострою хірургічною патологією. Діагностувати гостру хірургічну патологію.

Клінічна фармакологія.

Фамакокинетику і фармакодинаміку , побічні ефекти етіотропних препаратів, засобів патогенетичної терапії.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарату, виписати рецепти.

Наступні дисципліни


Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення інфекційних хвороб. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику інфекційних та неінфекційних хвороб.

Внутрішньопредметна інтеграція


Інфекційні хвороби.

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб.

Проводити диференціальну діагностику інфекційних хвороб.

Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Stomatologichnyj fakultet -> Specialnist stomatologiya -> 4 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма «Попередження передачі віл від матері до дитини»
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Внутрішня медицина
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка