Робоча програма «Іноземна мова для академічних цілей»Скачати 235.06 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір235.06 Kb.
ТипРобоча програма


Форма № Н - 3.04

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Кафедра іноземних мов


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри
________________________________
01 червня 2016 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Іноземна мова для академічних цілей»

магістрів усіх напрямів підготовки

2016 – 2017 навчальний рік

Робоча програма «Іноземна мова для академічних цілей» для магістрів всіх


напрямів підготовки.

Розробники:

Кострицька Світлана Іванівна, зав. кафедри іноземних мов, професор;

Зуєнок Ірина Іванівна, доцент кафедри іноземних мов;

Ісакова Марія Леонідівна, доцент кафедри іноземних мов;

Поперечна Неллі Василівна, доцент кафедри іноземних мов;

Швець Олена Дмитрівна, доцент кафедри іноземних мов

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри іноземних мов


Протокол від 01 червня 2016 року № 9

Завідувач кафедри іноземних мов


__________________________ (Кострицька С.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

ДВНЗ «НГУ», 2013 рік

ДВНЗ «НГУ», 2016 рік


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3 ECTS (по 36 годин кожний)

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)


За вільним вибором студента


Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 108

9 (10)-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2,8


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


год.

год.

Практичні, семінарські

40 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

68 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40 : 68 = 0,59  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – розвинути серед студентів академічну і професійно-орієнтовану комунікативну мовну компетенцію, яка буде сприяти проведенню наукових досліджень, необхідних для написання дисертації і поданню результатів їх досліджень іноземною мовою як в усній, так і в письмовій формі під час захисту випускної роботи по закінченню магістратури.

Завдання: формувати у студентів професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному середовищі, формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі після отримання диплома про вищу освіту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: основні терміни, що використовуються в галузі дослідження,

основні функціональні фрази для ведення дискусій та презентацій, участі у вчених нарадах, зборах та семінарах, інтерв’ю,

особливості формату різних жанрів та типів академічної друкованої літератури та професійної літератури на електронних носіях,

граматичні структури, необхідні для іншомовного реферування та анотування професійної літератури,

правила англійського синтаксису, мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного писемного спілкування,

міжкультурні відмінності між Україною і країнами світу, зокрема країнами мова яких вивчається,

стратегії ефективного читання, аудіювання, навчання, пошуку інформації в різних джерелах інформації, включаючи інтернет-пошук.

вміти: адекватно реагувати на основні ідеї та брати активну участь у обговореннях, бесідах, що пов’язані з навчанням, роботою та особистим життям,

розуміти і продукувати особисту кореспонденцію (напр., листи, факси, електронні повідомлення тощо),

правильно заповнювати бланки різних форматів відомостями про себе та організацію, здійснювати безпосереднє усне й писемне спілкування в академічному та професійному середовищі з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації,

розуміти зміст письмової наукової інформації та рівень релевантності для власної теми дослідження,

організовувати інформацію, отриману з письмових джерел, у вигляді конспектів та нотаток для подальшого використання,

аналізувати та синтезувати інформацію, викладену в наукових джерелах, використовувати її для написання власних статей,

продукувати зв’язні та послідовні усні монологи на основі прочитаної професійної літератури,

підтримувати розмову та аргументувати відносно тем, що обговорюються під час дискусій та семінарів, представляти та обгрунтовувати свої погляди на теми обговорення, використовуючи мовні форми, властиві для ведення дискусій,

адекватно реагувати на питання під час співбесіди, знати основні елементи та види співбесіди та вимоги до пошукувачів,

викладати власні думки та аналіз результатів роботи під час нарад, зборів та семінарів,

розрізняти різні жанри автентичних текстів, пов’язаних зі спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет джерел та визначати позицію і точки зору автора,

виконувати анотування та реферування джерел наукової інформації на належному рівні граматичної та академічної коректності,

аналізувати та синтезувати інформацію, викладену в наукових джерелах, використовувати її для написання власних статей,

розуміти та описувати графіки, таблиці, діаграми тощо, використовуючи мовні форми та граматичні структури, властиві для опису засобів візуалізації,

писати тексти академічної та професійної спрямованості, використовуючи типові для даного стилю граматичні структури та функціональні зразки,

складати ділову документацію (звіт, огляд тощо) з високим рівнем граматичної коректності,складати ефективне резюме, лист супроводу та інші документі, потрібні для працевлаштування.


  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Спілкування в академічному середовищі

Тема 1. Персональна та професійна ідентифікація.

Тема 2. Передача та обмін науковою інформацією на основі читання текстів з фаху.

Тема 3 . Участь у конференціях, наукових диспутах тощо (доповіді, дискусії на професійні теми).

Тема 4 . Писемне спілкування академічного характеру.

Тема 5 . Загальне робоче оточення і повсякденна робота (співбесіда).

Тема 6 . Міжнародні конференції, зустрічі, дискусії.
Змістовий модуль 2. Академічне іншомовне письмо

Тема 1. Питання професійного та академічного характеру.

Тема 2. Особливості медіації академічної інформації.

Тема 3 . Робота з професійною літературою та діловою документацією.

Тема 4 . Участь у конференціях, наукових диспутах (презентації).

Тема 5 . Працевлаштування (резюме, супровідний лист тощо).
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Спілкування в академічному середовищі.

Тема 1. Персональна та професійна ідентифікація.42Тема 2. Передача та обмін науковою інформацією на основі читання текстів з фаху.620Тема 3 . Участь у конференціях, наукових диспутах тощо (доповіді, дискусії на професійні теми).46Тема 4 . Писемне спілкування академічного характеру.24Тема 5 . Загальне робоче оточення і повсякденна робота (співбесіда).24Тема 6 . Міжнародні конференції, зустрічі, дискусії.24Разом за змістовим модулем 12034
Змістовий модуль 2. Академічне іншомовне письмо

Тема 7. Питання професійного та академічного характеру.46Тема 8. Особливості медіації академічної інформації.44Тема 9. Робота з професійною літературою та діловою документацією.610Тема 10. Участь у конференціях, наукових диспутах (презентації).24Тема 11. Працевлаштування (резюме тощо).24Разом за змістовим модулем 22034


Усього годин
40686. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин
Усний та писемний опис життєвого досвіду, досвіду навчання, роботи, наукової діяльності тощо

2Заповнення бланків з відомостями про себе та організацію (візи, участь у конференції тощо)

2Передача та обмін науковою інформацією. Вивчаюче читання текстів з фаху.

2Передача та обмін науковою інформацією. Критичне читання.

2Передача та обмін науковою інформацією. Ведення конспектів, складання нотаток.

2Професійні усні доповіді (монологи з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням) на основі прочитаної професійної літератури.

2Участь у дискусіях на теми навчання, наукових диспутах, засіданнях Круглого столу тощо.

2Написання електронних повідомлень, листів академічного характеру.

2Інтерв’ювання.

2Участь у вчених нарадах, зборах та семінарах.

2Особливості формату різних жанрів та типів академічної друкованої літератури. Стратегії пошуку та підбору професійної інформації.

2Інтерпретація візуальних засобів, що супроводжують текст (графіків, таблиць, схем, рисунків тощо)

2Особливості медіації академічної інформації. Особливості граматичних структур, типових для академічного письма

2Особливості медіації академічної інформації. Особливості академічного та професійного регістру.

2Іншомовне реферування професійної літератури.

2Іншомовне анотування професійної літератури.

2Складання ділової документації (звітів, оглядів, тощо)

2Підготовка та проведення презентацій (виступів - доповідей). Підготовка текстів презентацій та доповідей. Технічні засоби та наочність.

2Складання резюме та заповнення документів, необхідних для працевлаштування та пошуку роботи.

2Перевірка засвоєного матеріалу. Контрольна робота. Захист звіту про самостійну роботу.

2


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин
Заповнення бланків візи про себе та організацію

2Читання текстів з фаху

20Підготовка доповіді на основі прочитаної літератури

6Складання листів академічного характеру

4Підготовка до участі у співбесіді, пошук та аналіз інформації про дрес-код та поведінку під час співбесіди

4Пошук інформації з проблемних питань та підготовка до участі у дискусії

4Інтернет-пошук різних типів та жанрів текстів для файлу самостійної роботи

6Пошук та письмовий опис графіків та таблиць

4Письмовий переклад текстів на професійну тематику

10Написання анотацій та рефератів прочитаних текстів, складання звіту про прочитану літературу з фаху

4Складання резюме, супровідного листа та заповнення заяви про прийняття на роботу

4
Разом

6810. Методи навчання

Під час навчання іноземним мовам використовуються сучасні ефективні підходи до викладання мов, що в значній мірі залежить від цільової ситуації та потреб цільової аудиторії, тобто від вхідного рівня володіння мовою студентами та їх напряму підготовки. Серед них:

комунікативний підхід,

діяльнісно-орієнтовний підхід,

проблемно-орієнтовний підхід, спрямований на виконання завдань, а не окремих вправ,

студенто-центрований підхід,

ситуативний підхід з використанням мовних функцій та функціональних покажчиків, типових для ситуацій, максимально наближених до реального життя,

дієвий підхід, який передбачає спільну роботу студентів у парах, групах, командах тощо,

експеренційне навчання та інші.

Методи та підходи, що використовуються, основані на сучасних тенденціях філософії вищої освіти, сучасних теоріях вивчення іноземних мов і навчального процесу, серед яких бехейверізм, когнітивізм, конструктивізм, теорія оволодіння іноземними мовами, багатосторонній інтелект, гуманізм.11. Методи контролю
Поточний контроль; оцінка за самостійну роботу; підсумковий письмовий тест.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

100

10

11

10

8

7

8

10

10

11

8

7

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
13.1. Іноземна (англійська) мова для академічних цілей. Змістовий модуль 2.

Іншомовне академічне письмо. Методичні рекомендації, завдання та вправи до

практичних занять і самостійної роботи для магістрів усіх напрямів підготовки /

О.Д. Швець. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 35 с.

13.2. Квасова О.Г. Going for a Degree. Professional English for Students of Linguistics: навч. посіб. – К.: Ленвіт 2012. – 167 с.

13.2. Зуєнок І.І. Методичні рекомендації до складання звітів про наукові дослідження “Writing Reports”. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2005 - с.

13.3. Кострицька С.І. Методичні вказівки до проведення презентацій. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2005

8.4. Кострицька С.І. Практикум з тестування навичок англійської мови. Київ, 1996

13.5. Тарнопольский О.Б., Явсюкевич Ю. Successful Presentations (Успішні презентації). Київ: Ленвіт – 2005

13.6. Бердник Л.В., Кострицька С.І. Методичні вказівки до написання ділової кореспонденції “Business Correspondence”. Дніпропетровськ: РВК НГУ

13.7. Comfort, J. (1995) Effective Presentations Oxford: Oxford University Press.

13.8. Jordan, R. (1997) English for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge University Press – с. .

13.9. Evans V. (1998). Successful Writing. Express Publishing. – c.116.
Німецька мова
13.10. Яременко І.А., Уманець Т.Д. Практикум з німецької мови для магістрів: навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 132с.

13.12. Бориско Н.В. Бизнес-курс немецкого языка. – К.: Заповит. – 1995. – 310с.

13.13. Методичні вказівки та практичні завдання з граматики німецької мови для студентів всіх спеціальностей І частина - Морфологія./ Упорядн.: Т.Д. Уманець, Н.М. Ігнатова. - Д.: НГА України, 1992. – 32 с.
Французька мова

13.14. Кириленко К.І. Теорія і практика перекладу (франц. мова)/К.І.Кириленко, В.І. Сухаревська. – Вінниця: Нова книга, 2003

13.15. Костюк О.Л. Français, niveau intermédiaire DELF. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004
14. Рекомендована література

Базова

1. Іноземна (англійська) мова для академічних цілей. Змістовий модуль 2.

Іншомовне академічне письмо. Методичні рекомендації, завдання та вправи до

практичних занять і самостійної роботи для магістрів усіх напрямів підготовки /

О.Д. Швець. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 35 с.

2. Квасова О.Г. Going for a Degree. Professional English for Students of Linguistics: навч. посіб. – К.: Ленвіт 2012. – 167 с.

3. Зуєнок І.І. Методичні рекомендації до складання звітів про наукові дослідження “Writing Reports”. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2005 - с.

4. Кострицька С.І. Методичні вказівки до проведення презентацій. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2005

5. T.V. Yakhontova English academic writing (Основи англомовного наукового письма): Навч. посібник для студентів, аспарінтів та науковців. – Вид. 2-ге. – Львів: ПІАС, 2003. – 220 с.

6. Bailey S. (2011) Academic writing for international studies of business: Taylor and Fransis Group, 3rd ed.

Допоміжна

1. Comfort, J. (1995) Effective Meetings. Oxford: Oxford University Press. – 126 p.

2. Begoña Montero Fleta, Luz Gil Salom, Carmen Pérez Sabater, Cristina Pérez Guillot, Edmund Turney, Carmen Soler Monreal (1997) English for Academic Purposes: Computing Ed. Univ. Politéc. Valencia – 187 p. Available online at: http://books.google.com.ua/books?id=Rmu1dXlu2eEC&hl=ru&source=gbs_similarbooks

3. Андреева T. Я. Научный английский язык: Практ. пособие. Екатеринбург:

Изд-во Урал, ун-та, 2000. Вып. 1: Грамматика в речевых образцах. 63 с.

(Настольная библиотека аспиранта).


15. Інформаційні ресурси


  1. http://www.gsas.harvard.edu

  2. http://owl.english.purdue.edu/

  3. http://europass.cedefop.europa.euКаталог: courses
courses -> Реферат на тему " Spring Framework"
courses -> Уроки з курсу "Християнська етика в українській культурі"
courses -> Опис навчальної дисципліни “Ветеринарна паразитологія”
courses -> Програма: " Інформаційні управляючі системи та технології "
courses -> Університет радіоелектроніки методичні вказівки
courses -> Опис навчальної дисципліни
courses -> Програма: " Інформаційні управляючі системи та технології "
courses -> Реферати Курсові, дипломні Консультування Розробка бізнес-планів Розробка інвестиційних проектів Продаж комп'ютерної

Скачати 235.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка