Робоча програма «Іноземна мова (французька)»Сторінка1/18
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.14 Mb.
#863
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра іноземних мов

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри
_________________ А. В. Уманець

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНОЗЕМНА МОВА

(ФРАНЦУЗЬКА)

факультет для неспеціальних факультетів

2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма «Іноземна мова (французька)» для студентів неспеціальних факультетів.

Розробники: А. В. Уманець, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов

Р. В. Кульбанська, старший викладач кафедри іноземних мов

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри іноземних мов


Протокол від “28 серпня 2014 року № 1

Завідувач кафедри іноземних мов


_______________________ (А. В. Уманець)

(підпис) (прізвище та ініціали)  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

для неспеціальних факультетів


Нормативна


Змістових модулів – 4
1- 2-й

1- 2-й

Загальна

кількість годин – 180Семестр

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної та індивідуальної роботи студента – 3


І- ІV-й

І- ІV-й

Практичні, семінарські

80 год.

20 год.

Самостійна та індивідуальна робота

100 год.

160 год.

Модульні

контрольні роботи

4

4

Вид контролю: залік, екзаменПримітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1

для заочної форми навчання – 1:8
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного іншомовного спілкування.

Завдання: оволодіння практичними навичками у іншомовному спілкуванні, актуалізації граматичних структур у різних контекстах та підготовці виступів з низки галузевих питань, перекладів іншомовних професійних і країнознавчих текстів, пошуці нової текстової, графічної, аудіо та відеоінформації, що міститься в іншомовних галузевих матеріалах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: природу синтаксичних відношень, особливості граматичних розрядів, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати інформацію в академічній та професійній сферах; мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення; широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

вміти: застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових ситуаціях повсякденного життя; розуміти різні корпоративні культури в конкретних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною.


  1. Програма навчальної дисципліни

3.1. Програма навчальної дисципліни

(форма контролю – залік (ІІ семестр), екзамен (ІV семестр))
Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. Le français et la communication courante.

Тема 1. Identification personnelle. Systeme phonétique du français.Voyelles.

Féminin des noms et des adjectifs.Тема 2. Mass Media. Presse. Systeme phonétique du français. Consonne.Intonation. Liaison. Article.

Тема 3. Mass Media. Radio. Pluriel des noms et des adjectifs. Adjectifs numéraux cardinaux.

Тема 4. Television(avantages, inconvénients). Adjectifs possessifs. Verbes avoir, être, faire au pésent. Locution il y a, c’est, ce sont. Présent des verbes I et II groupe. Adjectifs numéraux ordinaux.

Тема 5. Ordinateur. Prepositions. Présent du III groupe. Verbes pronominaux.

Тема 6. Types des lettres. Les parties essentielles d’une lettre. Les questions par inversion.

Тема 7. Demande d’emploi. La lettre de candidature. Curriculum vitae. Degrés de comparaison des adjectifs.

Тема 8. A la recherche d’un travail. Les copies des documents de formation et d’expérience. Futur Simple.

Тема 9. Au téléphone. A la banque.

Тема 10. Révision.

Змістовий модуль 2. Les loisirs et les problèmes interculturels.

Тема 1. Voyage. Passé composé.

Тема 2. Transport. Hôtel. Passé composé. Verbes pronominaux.

Тема 3. Découvrer les curiosités touristiques de Kamianets-Podilskyi. Pronom personnel.

Тема 4. Activités de loisir. Pronom pers. COI, COD.

Тема 5. Sortie au cinéma. Complément circonstantiels de lieu: partout, quelque part, nulle part. Pronom y, en.

Тема 6. Education. Enseignement en France. Adverbe.

Тема 7. Enseignement aux pays francophones. Imparfait.

Тема 8. Ukraine: Enseignement. Future proche. Passé recent.

Тема 9. Notre Université. Plus-que- parfait.

Тема 10. Révision.

Заліковий кредит 2.

Змістовий модуль 1. Textes FP et français académique.

Тема 1. Texte 1en FP. Pronoms relatifs.

Тема 2. Sujet 1. Proposition infinitive.

Тема 3. Texte 2 en FP. Français académique. Voix passive.

Тема 4. Sujet 2. Voix passive.

Тема 5. Lecture FP.

Тема 6. Texte 3 en FP. Concordance des temps.

Тема7. Sujet 3. Discours direct et indirect.

Тема 8. Texte 4 en FP. Discours direct et indirect.

Тема 9. Sujet 4. Gerondif.

Тема 10. Lecture en FP.

Змістовий модуль 2. Textes et lecture en FP.

Тема 1. Texte 5 en FP. Participe.

Тема 2. Sujet 5. Participe présent.

Тема 3. Texte 6 en FP. Participe passé.

Тема 4. Sujet 6. Accord du participe passé.

Тема 5. Lecture en FP.

Тема 6. Texte 7 en FP. Phrase conditionnelle : si+présent+future simple.

Тема 7. Sujet 7. Phrase conditionnelle : si+imparfaitt+conditionnelle présent.

Тема 8. Lecture en FP.

Тема 9. LectureFP.

Тема 10. Révision.

3.2. Програма навчальної дисципліни

(форма контролю – екзамен (ІV семестр))
Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. Le français et la communication courante.

Тема 1. Identification personnelle. Systeme phonétique du français.Voyelles.

Féminin des noms et des adjectifs.Тема 2. Mass Media. Presse. Systeme phonétique du français. Consonne.Intonation. Liaison. Article.

Тема 3. Mass Media. Radio. Pluriel des noms et des adjectifs. Adjectifs numéraux cardinaux.

Тема 4. Television(avantages, inconvénients). Adjectifs possessifs. Verbes avoir, être, faire au pésent. Locution il y a, c’est, ce sont. Présent des verbes I et II groupe. Adjectifs numéraux ordinaux.

Тема 5. Ordinateur. Prepositions. Présent du IIIgroupe. Verbes pronominaux.

Тема 6. Types des lettres. Les parties essentielles d’une lettre. Les questions par inversion.

Тема 7. Demande d’emploi. La lettre de candidature. Curriculum vitae. Degrés de comparaison des adjectifs.

Тема 8. A la recherche d’un travail. Les copies des documents de formation et d’expérience. Futur Simple.

Тема 9. Au téléphone. A la banque.

Тема 10. Révision.

Змістовий модуль 2. Les loisirs et les problèmes interculturels.

Тема 1. Voyage. Passé composé.

Тема 2. Transport. Hôtel. Passé composé. Verbes pronominaux.

Тема 3. Découvrer les curiosités touristiques de Kamianets-Podilskyi. Pronom personnel.

Тема 4. Activités de loisir. Pronom pers. COI, COD.

Тема 5. Sortie au cinéma. Complément circonstantiels de lieu: partout, quelque part, nulle part. Pronom y, en.

Тема 6. Education. Enseignement en France. Adverbe.

Тема 7. Enseignement aux pays francophones. Imparfait.

Тема 8. Ukraine: Enseignement . Future proche. Passé recent.

Тема 9. Notre Université . Plus-que- parfait.

Тема 10. Révision.

Змістовий модуль 3. Textes FP et français académique.

Тема 1. Texte 1en FP. Pronoms relatifs.

Тема 2. Sujet 1. Proposition infinitive.

Тема 3. Texte 2 en FP. Français académique. Voix passive.

Тема 4. Sujet 2. Voix passive.

Тема 5. Lecture FP.

Тема 6. Texte 3 en FP. Concordance des temps.

Тема7. Sujet 3. Discours direct et indirect.

Тема 8. Texte 4 en FP. Discours direct et indirect.

Тема 9. Sujet 4. Gerondif.

Тема 10. Lecture en FP.

Змістовий модуль 4. Textes et lecture en FP

Тема 1. Texte 5 en FP. Participe.

Тема 2. Sujet 5. Participe présent.

Тема 3. Texte 6 en FP. Participe passé.

Тема 4. Sujet 6. Accord du participe passé.

Тема 5. Lecture en FP.

Тема 6. Texte 7 en FP. Phrase conditionnelle : si+présent+future simple.

Тема 7. Sujet 7. Phrase conditionnelle : si+imparfaitt+conditionnelle présent.

Тема 8. Lecture en FP.

Тема 9. Lecture FP.

Тема 10. Révision.


  1. Структура навчальної дисципліни

    1. 4.1. Структура навчальної дисципліни

(форма контролю – залік (ІІ семестр), екзамен (ІV семестр))

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

сам. та інд. р.

л

п

лаб

сам. та інд. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Le français et la communication courante.

Тема 1. Identification personnelle. Systeme phonétique du français. Voyelles.

Féminin des noms et des adjectifs.4
2
2

4
-
4

Тема 2. Mass Media. Presse. Systeme phonétique du français. Consonne. Intonation. Liaison. Article.

4
2
2

4
-
4

Тема 3. Mass Media. Radio. Pluriel des noms et des adjectifs. Adjectifs numéraux cardinaux.

4
2
2

4
-
4

Тема 4. Television (avantages, inconvénients). Adjectifs possessifs. Verbes avoir, être, faire au pésent. Locution il y a, c’est, ce sont. Présent des verbes I et II groupe. Adjectifs numéraux ordinaux.

6
2
4

4
-
4

Тема 5. Ordinateur. Prepositions. Présent du III groupe. Verbes pronominaux.

4
2
2

6
2
4

Тема 6. Types des lettres. Les parties essentielles d’une lettre. Les questions par inversion.

6
2
4

6
2
4

Тема 7. Demande d’emploi. La lettre de candidature. Curriculum vitae. Degrés de comparaison des adjectifs.

6
2
4

4
-
4

Тема 8. A la recherche d’un travail. Les copies des documents de formation et d’expérience. Futur Simple.

4
2
2

4
-
4

Тема 9. Au téléphone. A la banque.

4
2
2

4
-
4

Тема 10. Révision

4
2
2

4
-
4

Разом за змістовим модулем 1

46
20
26

44
4
40

Змістовий модуль 2. Les loisirs et les problèmes interculturels.

Тема 1. Voyage. Passé composé.

4
2
2

4
-
4

Тема 2. Transport. Hôtel. Passé composé. Verbes pronominaux.

4
2
2

4
-
4

Тема 3. Découvrer les curiosités touristiques de Kamianets-Podilskyi. Pronom personnel.

4
2
2

4
-
4

Тема 4. Activités de loisir. Pronom pers. COI, COD.

4
2
2

4
-
4

Тема 5. Sortie au cinéma. Complément circonstantiels de lieu: partout, quelque part, nulle part. Pronom y, en.

4
2
2

4
-
4

Тема 6. Education. Enseignement en France. Adverbe.

4
2
2

6
2
4

Тема 7. Enseignement aux pays francophones. Imparfait.

6
2
4

4
-
4

Тема 8. Ukraine: Enseignement . Future proche. Passé recent.

6
2
4

6
2
4

Тема 9. Notre Université . Plus-que- parfait.

4
2
2

6
2
4

Тема 10. Révision.

4
2
2

4
-
4

Разом за змістовим модулем 2

44
20
24

46
6
40

Модуль 2.

Змістовий модуль 1. Textes FP et français académique.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»
sites -> Л. В. Перевалова канд філос наук, доцент


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка