Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»Сторінка1/21
Дата конвертації24.11.2016
Розмір3.86 Mb.
#2317
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра іноземних мов

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри
_________________ А. В. Уманець

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНОЗЕМНА МОВА

(НІМЕЦЬКА)

факультет для неспеціальних факультетів


2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма «Іноземна мова (німецька)» для студентів неспеціальних факультетів.

Розробники: А. В. Уманець, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мовО. М. Городиська, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри іноземних мов


Протокол від “28 серпня 2014 року № 1

Завідувач кафедри іноземних мов


_______________________ (А. В. Уманець)

(підпис) (прізвище та ініціали)1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

для неспеціальних факультетів


Нормативна


Змістових модулів – 4
1- 2-й

1- 2-й

Загальна

кількість годин – 180Семестр

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної та індивідуальної роботи студента – 3


І- ІV-й

І- ІV-й

Практичні, семінарські

80 год.

20 год.

Самостійна та індивідуальна робота

100 год.

160 год.

Модульні

контрольні роботи

4

4

Вид контролю: залік, екзаменПримітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1

для заочної форми навчання – 1:8
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного іншомовного спілкування.

Завдання: оволодіння практичними навичками у іншомовному спілкуванні, актуалізації граматичних структур у різних контекстах та підготовці виступів з низки галузевих питань, перекладів іншомовних професійних і країнознавчих текстів, пошуці нової текстової, графічної, аудіо та відеоінформації, що міститься в іншомовних галузевих матеріалах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: природу синтаксичних відношень, особливості граматичних розрядів, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати інформацію в академічній та професійній сферах; мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення; широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

вміти: застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових ситуаціях повсякденного життя; розуміти різні корпоративні культури в конкретних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною.


  1. Програма навчальної дисципліни

3.1. Програма навчальної дисципліни

(форма контролю – залік (ІІ семестр), екзамен (ІV семестр))
Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. Deutsch für die moderne Kommunikation.

Тема 1. Identifikation der Persönlichkeit. Personalangaben. Die phonetische Basis der deutschen Sprache. Die Wortfolge. Grundformen der Verben.

Тема 2. Massenmedien. Die Presse. Das Präsens.

Тема 3. Personalpronomen. Reflexivpronomen. Possessivpronomen. Das Präteritum.

Тема 4. Das Radio und das Fernsehen (das Rundfunk). Das Perfekt. Das Plusquamperfekt

Тема 5. Computer. Das Futurum. Die Verneinung.

Тема 6. Der Geschäftsbrief. Das Substantiv. Die besondere Art der Deklination. Deklination der Substantive. Pluralbildung der Substantive.

Тема 7. Das Bewerbungsschreiben. Die Präpositionen mit Dativ.

Тема 8. Vorstellungsgespräch. Präpositionen mit Akkusativ.

Тема 9. Telefongespräch. Auf der Post. Die Präpositionen mit Dativ und Akkusativ.

Тема 10. Wiederholung.

Змістовий модуль 2. Erholung. Cross-kulturelle Probleme.

Тема 1. Reise. Die Präpositionen mit Genetiv.

Тема 2. Verkehr. Hotel. Präpositionen. Wiederholung.

Тема 3. Durch unsere Stadt Kamjanez-Podilskyj. Das unpersönliche Pronomen.

Тема 4. Moderne Filmindustrie. Das Adjektiv. Die starke Deklination der Adjektive.

Тема 5. Kino. Die schwache Deklination der Adjektive.

Тема 6. Deutschland: Bildungswesen. Gemischte Deklination der Adjektive.

Тема 7. Österreich: Bildungswesen. Die Steigerungsstufen der Adjektive.

Тема 8. Ukraine: Bildungswesen. Unsere Universität. Demonstrativpronomen.

Тема 9. Bekannte Universitäten. Wiederholung der Grammatik.

Тема 10. Wiederholung.

Заліковий кредит 2.

Змістовий модуль 1. Texte für die berufliche Fachrichtung. Akademisches Deutsch.

Тема 1. Spezifik der Fachrichtung. Text № 1. Das Passiv. Präsens Passiv. Imperfekt Passiv.

Тема 2. Das 1.Thema. Perfekt, Plusquamperfekt Passiv.

Тема 3. Spezifik der Fachrichtung. Text № 2.

Тема 4. Das 2.Thema. Zustandspassiv.

Тема 5. Fachlesen.

Тема 6. Spezifik der Fachrichtung. Text № 3.

Das Satzgefüge. Die Wortfolge im Satzgefüge. Objektsätze. Kausalsätze.Тема 7. Das 3.Thema. Das Satzgefüge. Die Wortfolge im Satzgefüge. Attributsätze. Finalsätze.

Тема 8. Spezifik der Fachrichtung. Text № 4.

Тема 9. Das 4.Thema. Das Satzgefüge.

Тема 10. Wiederholung der Grammatik.

Змістовий модуль 2. Texte für die berufliche Fachrichtung. Fachlesen.

Тема 1. Spezifik der Fachrichtung. Text № 5. Das Satzgefüge. Lokalsätze.

Тема 2. Das 5.Thema. Das Satzgefüge. Temporalsätze.

Тема 3. Spezifik der Fachrichtung. Text № 6.

Тема 4. Das 6. Thema.

Тема 5. Fachlesen.

Тема 6. Spezifik der Fachrichtung. Text № 7. Der Infinitiv. Der Infinitiv mit zu. Der Infinitiv ohne zu.

Тема 7. Das 7. Thema. Infinitivgruppen.

Тема 8. Fachlesen. Wiederholung der Grammatik.

Тема 9. Fachlesen.

Тема10. Wiederholung.

3.2. Програма навчальної дисципліни

(форма контролю – екзамен (ІV семестр))
Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. Deutsch für die moderne Kommunikation.

Тема 1. Identifikation der Persönlichkeit. Personalangaben. Die phonetische Basis der deutschen Sprache. Die Wortfolge. Grundformen der Verben.

Тема 2. Massenmedien. Die Presse. Das Präsens.

Тема 3. Personalpronomen. Reflexivpronomen. Possessivpronomen. Das Präteritum.

Тема 4. Das Radio und das Fernsehen (das Rundfunk). Das Perfekt. Das Plusquamperfekt

Тема 5. Computer. Das Futurum. Die Verneinung.

Тема 6. Der Geschäftsbrief. Das Substantiv. Die besondere Art der Deklination. Deklination der Substantive. Pluralbildung der Substantive.

Тема 7. Das Bewerbungsschreiben. Die Präpositionen mit Dativ.

Тема 8. Vorstellungsgespräch. Präpositionen mit Akkusativ.

Тема 9. Telefongespräch. Auf der Post. Die Präpositionen mit Dativ und Akkusativ.

Тема 10. Wiederholung.

Змістовий модуль 2. Erholung. Cross-kulturelle Probleme.

Тема 1. Reise. Die Präpositionen mit Genetiv.

Тема 2. Verkehr. Hotel. Präpositionen. Wiederholung.

Тема 3. Durch unsere Stadt Kamjanez-Podilskyj. Das unpersönliche Pronomen.

Тема 4. Moderne Filmindustrie. Das Adjektiv. Die starke Deklination der Adjektive.

Тема 5. Kino. Die schwache Deklination der Adjektive.

Тема 6. Deutschland: Bildungswesen. Gemischte Deklination der Adjektive.

Тема 7. Österreich: Bildungswesen. Die Steigerungsstufen der Adjektive.

Тема 8. Ukraine: Bildungswesen. Unsere Universität. Demonstrativpronomen.

Тема 9. Bekannte Universitäten. Wiederholung der Grammatik.

Тема 10. Wiederholung.

Змістовий модуль 3. Texte für die berufliche Fachrichtung. Akademisches Deutsch.

Тема 1. Spezifik der Fachrichtung. Text № 1. Das Passiv. Präsens Passiv. Imperfekt Passiv.

Тема 2. Das 1.Thema. Perfekt, Plusquamperfekt Passiv.

Тема 3. Spezifik der Fachrichtung. Text № 2. Akademisches Deutsch. Futurum Passiv.

Тема 4. Das 2.Thema. Zustandspassiv.

Тема 5. Fachlesen.

Тема 6. Spezifik der Fachrichtung. Text № 3. Die Wortfolge im Satzgefüge. Objektsätze. Kausalsätze.

Тема 7. Das 3.Thema. Das Satzgefüge. Die Wortfolge im Satzgefüge. Attributsätze. Finalsätze.

Тема 8. Spezifik der Fachrichtung. Text № 4.

Тема 9. Das 4.Thema. Das Satzgefüge.

Тема 10. Wiederholung der Grammatik.

Змістовий модуль 4. Texte für die berufliche Fachrichtung. Fachlesen.

Тема 1. Spezifik der Fachrichtung. Text № 5. Das Satzgefüge. Lokalsätze.

Тема 2. Das 5.Thema. Das Satzgefüge. Temporalsätze.

Тема 3. Spezifik der Fachrichtung. Text № 6.

Тема 4. Das 6.Thema.

Тема 5. Fachlesen.

Тема 6. Spezifik der Fachrichtung. Text № 7. Der Infinitiv. Der Infinitiv mit zu. Der Infinitiv ohne zu.

Тема 7. Das 7.Thema. Infinitivgruppen.

Тема 8. Fachlesen. Wiederholung der Grammatik.

Тема 9. Fachlesen.

Тема10. Wiederholung.

  1. Структура навчальної дисципліни

4.1. Структура навчальної дисципліни

(форма контролю – залік (ІІ семестр), екзамен (ІV семестр))

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

сам. та інд. р.

л

п

лаб

сам. та інд. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Deutsch für die moderne Kommunikation.

Тема 1. Identifikation der Persönlichkeit. Personalangaben. Die phonetische Basis der deutschen Sprache. Die Wortfolge. Grundformen der Verben.

4
2
2

4
-
4

Тема 2. Massenmedien. Die Presse. Das Präsens.

4
2
2

4
-
4

Тема 3. Personalpronomen.. Reflexivpronomen. Possessivpronomen. Das Präteritum.

4
2
2

4
-
4

Тема 4. Das Radio und das Fernsehen (das Rundfunk). Das Perfekt. Das Plusquamperfekt

6
2
4

4
-
4

Тема 5.Computer. Die Verneinung. Das Futurum.

4
2
2

6
2
4

Тема 6. Der Geschäftsbrief. Das Substantiv. Die besondere Art der Deklination. Deklination der Substantive. Pluralbildung der Substantive.

6
2
4

6
2
4

Тема 7. Das Bewerbungsschreiben. . Die Präpositionen mit Dativ.

6
2
4

4
-
4

Тема 8. Vorstellungsgespräch. Präpositionen mit Akkusativ.

4
2
2

4
-
4

Тема 9. Telefongespräch. Auf der Post. Die Präpositionen mit Dativ und Akkusativ.

4
2
2

4
-
4

Тема 10. Wiederholung.

4
2
2

4
-
4

Разом за змістовим модулем 1

46
20
26

44
4
40

Змістовий модуль 2. Erholung. Cross-kulturelle Probleme.

Тема 1. Reise. Die Präpositionen mit Genetiv.

4
2
2

4
-
4

Тема 2. Verkehr. Hotel. Präpositionen. Wiederholung.

4
2
2

4
-
4

Тема 3. Durch unsere Stadt Kamjanez-Podilskyj. Das unpersönliche Pronomen.

4
2
2

4
-
4

Тема 4. Moderne Filmindustrie. Die starke Deklination der Adjektive.

4
2
2

4
-
4

Тема 5. Kino. Die schwache Deklination der Adjektive.


4
2
2

4
-
4

Тема 6. Deutschland: Bildungswesen. Gemischte Deklination der Adjektive.


4
2
2

6
2
4

Тема 7. Österreich: Bildungswesen. Die Steigerungsstufen der Adjektive.

6
2
4

4
-
4

Тема 8. Ukraine: Bildungswesen. Unsere Universität. Demonstrativpronomen.

6
2
4

6
2
4

Тема 9. Bekannte Universitäten. Wiederholung der Grammatik.

4
2
2

6
2
4

Тема 10. Wiederholung.

4
2
2

4
-
4

Разом за змістовим модулем 2


44
20
24

46
6
40

Модуль 2.

Змістовий модуль 1. Texte für die berufliche Fachrichtung. Akademisches Deutsch.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Л. В. Перевалова канд філос наук, доцент


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка