Робоча програма історії медицини (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справаСторінка5/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.52 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
Class room work – 50%, IWS – 50%
  1. Засоби контролю знань студента

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань


Поточний контроль засвоєння тем здійснюється на семінарських заняттях відповідно до конкретних цілей, шляхом тестового контролю, усного опитування та захисту курсових робіт.

При засвоєнні модулю «Історія медицини» студент може отримати за поточний контроль кожної теми від 0 до 24 балів.

Тестовий контроль знань оцінюється від 0 до 20 балів (10 тестових запитань, кожна правильна відповідь з яких оцінюється в 2 бали). За усне опитування студент може отримати від 0 до 4 балів: 0 балів – студент взагалі не володіє навчальним матеріалом, 1 бал – студент володіє матеріалом теми на початковому рівні, 2 бали – студент здатний відтворити вивчений матеріал на середньому рівні, 3 бали – студент може відтворити значну частину матеріалу, 4 бали – студент досконало володіє необхідним обсягом матеріалу.

Мінімальний позитивний бал – 15.

Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента (СРС) залежить від її обсягу та складає 0-8 балів. 1 бал – підготовка курсової роботи на тему, що виноситься на самостійне вивчення; 2 бали – підготовка та захист, на відповідному занятті, курсової роботи на тему, що виноситься на самостійне вивчення; 3 бали – виготовлення навчально-методичних матеріалів для унаочнення навчального матеріалу (ілюстрації до теми курсової роботи); 4 бали – виготовлення навчально-методичних матеріалів для унаочнення навчального матеріалу (стенди, таблиці тощо); 5 балів – систематична участь у роботі студентського наукового гуртку кафедри; 6 балів – виконання та представлення наукової роботи на університетській студентській науковій конференції; 7 балів – виконання та представлення наукової роботи на міжвузівській студентській науковій конференції; 8 балів – відзнака за студентську наукову роботу на міжвузівській науковій конференції. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань
Студенту зараховується дисципліна (на останньому семінарському занятті), якщо він виконав навчальний план семестру та отримав за поточну навчальну діяльність не менше 120 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент при вивченні «Історії медицини» становить 200 балів.1.4. Перелік навчально-методичної літератури
1.4.1. Основна


 1. Верхратський С.А. Історія медицини / С.А. Верхратський – К.: Здоровʼя. – 2011.– 351 с.

 2. Верхратський С.А., Заблудовський П.Ю. Історія медицини. – К., 1991. – С. 430.

 3. Верхратський С.А. Історія медицини. – К., 1983. – С. 380.

 4. Мультановский М.П. История медицины. – М., 1961. – 346 с.

 5. Grigoryants A. V. History of medicine / A. V. Grigoryants, I. A. Sukhareva. – Simferopol, 2010. – 313 p.
   1. Додаткова
 1. Аронов Г.Ю., Грандо О.А., Мирський М.Б., Сорокіна Т.С., Шилініс Ю.О., Жуковський Л.І., Коган В.Я. Видатні імена в світовій медицині. – Great Names in the World History / Під ред. проф. О.А. Грандо. – К.: РІА „Тріумф”, 2002.

 2. Бенюх Н. Історія фармації Галичини (XIII–XX ст.). – Львів: Б.в., 1999.

 3. Болтарович 3. Народне лікування українців Карпат к. XIX–п. XX ст. – К: Наукова думка, 1980.

 4. Боткин С.П. Клинические лекции. – М., 1950.

 5. Бидлоо Н.Л. Наставление для изучающих хирургию в анатомическом театре. — М.: Медицина, 1979.

 6. Врачи, пациенты, общество. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций. – К.: Ассоциация психиатров Украины, 1996.

 7. Визначні імена у світовій медицині / За ред. О.А. Грандо.- Київ.- РВА «Тріумф», 2001. – С. 320

 8. Гален К. О назначении частей человеческого тела: Пер. с древнегреч. – М.: Медицина, 1971.

 9. Ганіткевич Я.В. Історія української медицини в датах та іменах. – Львів: Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, 2004.

 10. Ганіткевич Я.В. Українські лікарі-вчені першої половини XX століття та їхні наукові школи. Біографічні нариси та бібліографія. – Львів: Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, 2004.

 11. Гиппократ. Этика и общая медицина / Пер. с древнегреч. В.И. Руднева; Под ред. С.Ю.Трохачева. – СПб.: Азбука, 2001.

 12. Глязер Гуго. Драматическая медицина. – М.: Молодая гвардия, 1962.

 13. Головко О.Ф. Головко В.О. Історія медицини Поділля (к. XVIII–п. XX ст.). – Вінниця, 2000.

 14. Голяченко О.М., Ганіткевич Я.В. Історія медицини. – Тернопіль: Лілея, 2004.

 15. Грандо А.А. Медицина в зеркале истории. – К.: Здоров’я, 1990.

 16. Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. – К.: Тріумф, 1997.

 17. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика / Medical Ethics. – К.: РИА „Триумф”, 1994.

 18. Грибанов Э.Д. Медицина в символах и эмблемах. – М.: Медицина, 1990.

 19. Зудгоф К. Медицина средних веков и эпохи Возрождения. – М.: Вузовская книга, 1999.

 20. Ибн-Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. Пер. с араб.: В 5 кн. – Ташкент, 1954–1960.

 21. Малая Л.Т., Коваленко В.Н., Каминский А.Г., Воронков Г.С. История медицины: Очерки. – К.: Лыбидь, 2003.

 22. Медицина // БМЭ. 3-е изд. – М., 1980. – Т. 14. – С. 7–312.

 23. Медицина в художественных образах: Сб. статей / Сост. и гл. ред. Заблоцкая К.В. - Донецк: Янтра, 2002.

 24. Медицина в художественных образах: Статьи. Вып. 2 / Сост. и гл. ред. Заблоцкая К.В. – Донецк: Национальный Союз писателей Украины, журнал Донбасс, 2003.

 25. Медицина в Україні, видатні лікарі: Бібліографічний словник. – Вип. 1. Кінець XVII – перша половина XIX століть / За ред. С.М. Старченка. – К.: Медицина України, 1997.

 26. Мейер-Штейнег Т. Древняя медицина. – – М.: Вузовская книга, 1999.

 27. Мейер-Штейнег Т. Медицина XVII–XIX веков. – М.: Вузовская книга, 1999.

 28. Микляев И.Ю. Медицина ХХІ века: В 3 т. – Х.: Основа, 1993.

 29. Мирский М.Б. Медицина России XVI–XIX веков. – М.: РОСПЭН, 1996.

 30. Ноздрачев А.Д., Марьянович А.Т., Поляков Е.Л.и др. Нобелевские премии по физиологии или медицине за 100 лет. – 2-е изд. – СПб.:Гуманистика, 2003.

 31. Олеарчик А.С., Олеарчик Р.М. Коротка історія медицини // Лікарський вісник. – 1991. - №3 (125). – С. 160.

 32. Пиріг Л. Медицина і українське суспільство. Збірник медико-публіцистичних праць. – К.: Б.в., 1998.

 33. Преданная медицина: Причастность врачей к нарушениям прав человека. – К.: Сфера, 1997.

 34. Салернский кодекс здоровья написанный в четырнадцатом столетии философом и врачем Арнольдом из Виллановы.- М., 1970.

 35. Сорокина Т.С. Атлас истории медицины: Первобытное общество. – М., 1987. – С. 172.

 36. Сорокина Т.С. История медицины: Учебник. – М.: Изд.центр „Академия”, 2004.

 37. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: Підручник / Під заг. ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

 38. Ступак Ф.Я. Вступ до історії медицини. Медицина і первісне суспільство. – К.: НМУ, 2002.

 39. Ступак Ф.Я. Культура і медицина Індії. – К.: НМУ, 2001.

 40. Ступак Ф.Я. Нарис історії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.– К.: НМУ, 2002.

 41. Ступак Ф.Я. Прикази громадської опіки в Україні. – К.: НМУ, 2002.

 42. Хрестоматия по истории медицины / Сост. Э.Д. Грибанов, под ред. и примеч. П.Е. Заблудовского. – М.:Медицина, 1968.

 43. Шегедин М. Б. Історія медицини та медсестринства. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003..

 44. Holyachenko O. History of medicine / O. Holyachenko, G. Konopelko. – Ternopil, 2004. – 150 p.

 45. Hulchiy O.P., Stupak F.Y., Mikhalko N.A. First-Year Undergraduate Module Handbook "History of Medicine". Part I. – Kyiv: NMU, 2004.

 46. Hulchiy O.P., Stupak F.Y., Mikhalko N.A. First-Year Undergraduate Module Handbook "History of Medicine". Part II. – Kyiv: NMU, 2004..
 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


2.1. Загально-методичні матеріали
2.1.1. Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни – сформувати у студентів історичне мислення і підхід до вивчення теорії медицини і її практичних заходів щодо поліпшення здоров’я людей, знання про сучасний стан медицини як результат її історичного розвитку, вміння ідентифікувати в історичному аспекті українську медицину, аналізувати ці знання і застосовувати їх у процесі навчання та в майбутній практичній роботі.
Завдання дисципліни:

 • показати загальні закономірності розвитку медицини;

 • відтворити основні події, імена, досягнення і прорахунки на багатовіковому шляху розвитку медицини;

 • наголосити на подвижницькій праці попередніх поколінь медиків;

 • розкрити на історичних прикладах основну сутність медицини, яка полягає в утвердженні ідей добра, гуманізму і милосердя до людини;

 • покращити наукове мислення і уявлення про внесок медицини у загальну культурну скарбницю людства;

 • дати можливість простежити, яким чином в світі та Україні змінювались зміст і засоби реалізації медичних знань у зв’язку із розвитком суспільства;

 • показати пріоритети вітчизняних вчених та лікарів, їх внесок у загальний обсяг професійних знань людства;

 • виховати гордість за свою країну та професію, патріотизм і національну гідність, прагнення зробити свій внесок у подальший розвиток світової медицини.


Формулювання цілей навчання

Після вивчення курсу історії медицини студенти повинні: • інтерпретувати розвиток медицини в історичній ретроспективі;

 • трактувати основні історико-медичні події.


2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами.


Дисципліни, які забезпечують історію медицини до початку ії вивчення

Дисципліни, що забезпечуються предметом

Світова історія

Історія УкраїниСоціальна медицина та організація охорони здоров’я

Теоретичні та клінічні дисципліни в питаннях, які стосуються становленню та розвитку дисципліни


Зв’язки між забезпечуючими дисциплінами та тими, що забезпечують предмет, здійснюються шляхом проведення: • міжкафедральних і внутрішньокафедральних відвідувань лекцій та семінарських занять;

 • участі у роботі центральної та профільної методичних комісій;

 • обговорення лекцій на засіданнях кафедри;

 • міжкафедральних, внутрішньокафедральних навчально-методичних конференцій та симпозиумів.


2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання


 • визначення актуальності теми, її професійної спрямованості і можливостей практичного застосування;

 • контроль вихідного і кінцевого рівня знань;

 • тестовий контроль;

 • виконання та захист курсової роботи;

 • маршрутизація навчання.


2.1.4. Основні знання та вміння


Перелік знань:

1.

Основні закономірності розвитку медичних знань в людському суспільстві на етапах його історичного розвитку.

2.

Етапи становлення і розвитку медицини та охорони здоров’я в світі і Україні.

3.

Основні досягнення вітчизняної медичної науки, її пріоритети, внесок у світову науку і культуру.

4.

Основні етапи розвитку вищої медичної освіти, зокрема в Україні.

5.

Емблеми і символи медицини.

6.

Провідні вчені-медики, зокрема вихідці з України, їх досягнення.


Перелік вмінь:

ГП.009

Інтерпретувати розвиток медицини в історичній ретроспективі.

ГП.011

Трактувати основні історико-медичні події.

  1. Методичні матеріали для викладачів
   1. Тексти лекцій (взірець додається).

   2. Методичні розробки для викладачів до проведення семінарських занять з студентами (взірець додається).

   3. Тести контролю знань студентів (взірець додається).
  1. Методичні матеріали для студентів
   1. Методичні вказівки для студентів до семінарських занять (взірець додається).

   2. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів (взірець додається).

   3. Теми індивідуальних занять (курсових робіт) та їх форми:


Теми індивідуальних завдань

Форма завданняЗахворювання давніх людей та лікування захворювань в період розквіту первісного суспільства

Курсова роботаНаслідки неолітичної революції. Зміна раціону харчування в період первісного ладу

Курсова роботаЗміст головних медичних папірусів (Стародавній Єгипет)

Курсова роботаГіпократ – видатний вчений Стародавньої Греції

Курсова роботаМетодичний напрямок в медицині: Асклепіад із Віфінії і основи «солідарної патології»

Курсова роботаЗначення утвердження найбільших світових релігій для розвитку медицини

Курсова роботаОсобливості візантійської культури і медицини. Монастирські лікарні і організація медичної справи в Візантійській імперії

Курсова роботаАбу аль Касим аль-Захраві і його «Трактат про хірургію та інструменти»

Курсова роботаПраці Арнольда з Вілланови. Салернський кодекс здоров’я

Курсова роботаАбу Бакр Ар-Разі – видатний представник арабської медицини

Курсова роботаРоль монахів-цілителів України-Руси в ХШ-ХУП ст. у розвитку медицини (Федосій Печерський, Антоній Преподобний, Агапіт Печерський, Олімпій Іконник)

Курсова роботаМагія і наука в епоху Ренесансу

Курсова роботаАнатомічні студії Леонардо да Вінчі

Курсова роботаМедична система Парацельса

Курсова роботаМедицина народів Американського контингенту до і після конкісти

Курсова роботаЮрій Дрогобич – професор Болонського та Краківського університетів

Курсова роботаПідготовка лікарів. Києво-Могилянська академія. Єлисаветградська медико-хірургічна школа

Курсова роботаПирогов Микола Іванович – засновник топографічної анатомії і військово-польової хірургії

Курсова роботаГенетика – від Георга Менделя до наших днів

Курсова роботаРудольф Вірхов і його теорія целюлярної патології

Курсова роботаМечніков Ілля Ілліч – Нобелевський лауреат з України

Курсова роботаСєченов Іван Михайлович і його праця «Рефлекси головного мозку»

Курсова роботаЗапровадження клінічного викладання в передових медичних центрах Західної Європи. Лейденський університет

Курсова роботаРоль Київської школи терапевтів (Василь Образцов, Микола Стражеско) у розвитку світової медицини

Курсова роботаВідкриття Х-променів (Іван Пулюй, Конрад Рентген)

Курсова роботаВпровадження наркозу у клінічну практику

Курсова роботаДанило Самойлович – засновник вітчизняної епідеміології

Курсова роботаІдея державної охорони здоров’я (Йоган Петр Франк, Іван Лук’янович Данилевський). Зародження демографічної статистики (Джон Граунт, Вільям Петті).

Курсова роботаНобелівський фонд та його значення в сучасному світі

Курсова роботаЧервоний хрест та його значення у сучасному світі

Курсова роботаРозвиток генетики в ХІХ-ХХІ століттях

Курсова роботаРозвиток мікробіології у ХІХ-ХХІ столітті

Курсова роботаВіруси –новітня загроза людству; історія розвитку вчення

Курсова роботаТрансплантологія – новий напрямок розвитку хірургії

Курсова роботаВсесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Історія створення

Курсова роботаІсторія розвитку ІФНМУ

Курсова роботаСергій Аврамович Верхратський – видатний історик медицини та хірург України

Курсова роботаВнесок Євгена Озаркевича у розвиток медичного обслуговування населення Галичини

Курсова роботаВнесок Ари Арменаковича Гарагашяна в розвиток медицини на Прикарпатті

Курсова роботаІван Куровець - міністр охорони здоровя ЗУНР

Курсова роботаРозробка і виготовлення наочних засобів для забезпечення навчального процесу.

Таблиці, стенди, слайди тощо


Темы индивидуальной роботы

Форма занятияЗаболевание давних людей и лечение заболеваний в период расцвета первобытного общества.

Курсовая роботаПоследствия неолитической революции, изменение рациона питания в первобытном строе.

Курсовая роботаСодержание главных медицинских папирусов (Древний Египет).

Курсовая роботаГиппократ – знаменитый ученый Древней Греции.

Курсовая роботаМетодическое направление в медицине: Асклепиад с Вифинии и его основы «солидарной патологии».

Курсовая роботаЗначение утверждения наибольших религий мира для развития медицины.

Курсовая роботаОсобенности византийской культуры и медицины. Монастырские больницы и организация медицинского дела в Византийской империи.

Курсовая роботаАбу аль Касим аль-Захрави и его «Трактат о хирургии и инструментах».

Курсовая роботаТруды Арнольда с Виллановы. Салернский кодекс здоровья.

Курсовая роботаАбу Бакр Ар-Рази – знаменитый представитель арабской медицины.

Курсовая роботаРоль монахов-целителей Украины-Руси ХIII-XVII веков в развитии медицины (Феодосий Печерский, Антоний Преподобный, Агапит Печерский, Олимпий Иконник).

Курсовая роботаМагия и наука в эпоху Ренессанса.

Курсовая роботаАнатомические студии Леонардо да Винчи

Курсовая роботаМедицинская система Парацельса.

Курсовая роботаМедицина народов Американского континента до и после конкисты.

Курсовая роботаЮрий Дрогобыч – профессор Болонского и Краковского университетов.

Курсовая роботаМагия и наука в эпоху Ренессанса.

Курсовая роботаПирогов Николай Иванович–основатель топографической анатомии и военно-полевой хирургии.

Курсовая роботаГенетика от Георга Менделя до наших дней.

Курсовая роботаРудольф Вирхов и его теория целлюлярной патологии.

Курсовая роботаМечников Илья Ильич – Нобелевский лауреат с Украины.

Курсовая роботаСеченов Иван Михайлович и его робота «Рефлексы главного мозга».

Курсовая роботаВнедрение клинического преподавания в передовых медицинских центрах Западной Европы. Лейденский университет.

Курсовая роботаРоль Киевской школы терапевтов (Василий Образцов, Николай Стражеско) в развитии мировой медицины.

Курсовая роботаОткрытие Х-лучей (Иван Полюй, Конрад Рентген).

Курсовая роботаВнедрение наркозу в клиническую практику.

Курсовая роботаДаниил Самойлович – основатель отечественной эпидемиологии.

Курсовая роботаИдея государственного здравоохранения (Йоган Петр Франк, Иван Лукьянович Данилевский). Значение демографической статистики (Джон Граунт, Уильям Петти).

Курсовая роботаНобелевский фонд и его значение в современном мире.

Курсовая роботаКрасный крест и его значение в современном мире.

Курсовая роботаРазвитие генетики в ХІХ веке.

Курсовая роботаРазвитие микробиологии в ХІХ веке.

Курсовая роботаВирусы – новейшая угроза человечеству, истории развития учения.

Курсовая роботаТрансплантология – новое направление развития хирургии.

Курсовая роботаВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ). История создания

Курсовая роботаИстория развитии ИФНМУ.

Курсовая роботаСергей Аврамович Верхратский – выдающийся историк медицины и хирург Украины.

Курсовая роботаВклад Евгения Озаркевича в развитие медицинского обслуживания населения в Галичине.

Курсовая роботаВклад Ары Арменаковича Гарагашьяна в развитии медицины на Прикарпатье.

Курсовая роботаИван Куровец – министр здравоохранения ЗУНГ.

Курсовая роботаРазработка и изготовление наглядных средств для обеспечения на ученого процесса.

Таблицы, стенды, слайды, проч.
##

Themes for individual work

Forms of workDiseases of old people and its treat in primeval times

Course workThe consequences of the Neolithic Revolution. Changing the diet during primeval times

Course workContents of major medical papyrus (ancient Egypt)

Course workHippocrates - a prominent scholar of ancient Greece

Course workTeacher trend in medicine: Asclepiad of Bithynia and the foundations of «solidarity pathology»

Course workThe value of the world's major religions approval for the development of medicine

Course workFeatures of Byzantine culture and medicine. Monastic hospitals and medical affairs organization in the Byzantine empire

Course workAbu al Qasim al-Zahravi and his «Treatise on Surgery and Instruments»

Course workProceedings Arnold of Villanova. Health Code of Salerno

Course workAbu Bakr Ar-Razi - an outstanding representative of Arabic medicine

Course workRole monks healers Ukraine-Rus in thirteenth-seventeenth century. in the development of medicine (Fedosiy Caves, St. Anthony, Agapit Caves, Olympus Ikonnikov)

Course workMagic and science in the Renaissance

Course workAnatomical studies of Leonardo da Vinci

Course workParacelsus Medical System

Course workMedicine American contingent of people before and after the conquest

Course workYuriy Drogobych - Professor Bologna and Krakow Universities

Course workTraining of doctors. Kyiv-Mohyla Academy. Elisavetgrad medical and surgical school

Course workNikolai Ivanovich Pirogov - founder of topographic anatomy and military surgery

Course workGenetics - from George Mendel to nowadays

Course workRudolf Virchow and his theory of cellular pathology

Course workIlya Ilyich Mechnikov - Nobel Laureate from Ukraine

Course workIvan Sechenov and his work «Reflexes of the Brain»

Course workImplementation of clinical teaching in advanced medical center of Western Europe. Leiden University

Course workThe role of the Kyiv School of therapeutics (Vasil Obrazcov, Nicholay Strazhesko) in the development of world medicine

Course workDiscovery of X-rays (Ivan Puliui, Conrad Roentgen)

Course workThe introduction of anaesthesia in clinical practice

Course workDaniel Samoilovich - founder of the national epidemiology

Course workThe idea of ​​public health (Johann Peter Frank, Ivan Danilevsky). Birth demographics (John Graunt, William Petty).

Course workNobel Foundation and its importance in today's world

Course workRed Cross and its importance in today's world

Course workThe development of genetics in the XIX-XXI centuries

Course workDevelopment of Microbiology in the XIX-XXI centuries

Course workViruses - the newest threat to mankind, the history of the doctrine

Course workTransplantation - a new trend of surgery

Course workWorld Health Organization (WHO). History

Course workHistory of IFNMU

Course workSergei Verkhratsky - a prominent historian of medicine and surgeon Ukraine

Course workEugen Ozarkevych contribution on the development of medical services in Galicia

Course workAra Garagashyan contribution on the development of medicine in the Carpathian Region

Course workJohn Kurovets - Health Minister of West Ukrainian People's Republic

Course workDevelopment and production of visual aids to support the learning process.

Tables, test, Slides, so on. 1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 • комплекти слайдів до тем;

 • альбоми та папки присвячені життєдіяльності видатних вчених;

 • стенди в навчальному класі з історії медицини;

 • експозиція Музею історії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»;

 • мультимедійні проектори.Каталог: images -> Portal -> Social noi medycyny -> Medychnyj -> Pediatriya
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
Pediatriya -> Робоча програма біостатистика (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Pediatriya -> Робоча програма соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка