Робоча програма клінічна імунологія та алергологіяСторінка2/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.61 Mb.
#12690
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

1.4.2. ДОДАТКОВА

1. Ковальчук Л.В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии / Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская, Р.Я. Мешкова. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2011. – 640 с.

2. Иммунодефицитные болезни человека / Под ред.: Мальцева Д.В., Казмирчук В.Е. – К.: Феникс, 2012. – 594 с.

3. Колхир П.В. Доказательная аллергология-иммунология. – М.: Практ. медицина, 2010. – 528 с.

4. Казмирчук В.Е. Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия / В.Е. Казмирчук, Д.В. Мальцев. – К., 2010. – 208 с.

5. Хаитов Р.М. Иммунология. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2009. – 320 с.

6. Періодичні журнали «Імунологія та алергологія», «Иммунология», «Клиническая иммунология», 2008-2013 років видання.

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. ЗАГАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
2.1.1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета (кінцеві цілі) вивчення клінічної імунології та алергології встановлена на основі ОКХ та ОПП підготовки лікаря за фахом і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни:

ПП.139 Визначати характер і принципи лікування імунологічних порушень у хворих з різною патологією, формувати диспансерні групи, групи ризику, проводити імунопрофілактику.

ПП.154 Виявляти клінічні, гематологічні і імунологічні ознаки імунних порушень у хворих з гострою, рецививуючою та хронічною патологією, встановити попередній клінічний діагноз.

ПП. 212 Класифікувати симптоми та синдроми імунологічних порушень.

ПП. 234 Проводити диференційну діагностику спадкових та набутих імунних порушень при різній патології на підставі імунологічного анамнезу, аналізу генеалогічного дерева, даних клінічного та лабораторного обстеження хворого.

ПП. 247 Складати план обстеження хворого, аналізувати отримані дані досліджень з урахуванням імунологічних процесів, віку хворого, стану здоров'я, пори року.

2.1.2. АНАЛІЗ ЗВ`ЯЗКІВ ІЗ СУМІЖНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ
Вихідний рівень знань студентів з клінічної імунології та алергології забезпечується такими кафедрами:


 • анатомії людини;

 • гістології і ембріології;

 • органічної хімії;

 • біологічної хімії;

 • нормальної фізіології;

 • фармакології;

 • патологічної фізіології;

 • патологічної анатомії;

 • пропедевтичної терапії;

 • біології;

 • мікробіології;

 • іноземних мов;

 • медичної фізики;

 • рентгенології і радіології;

 • загальної хірургії;

 • внутрішньої медицини;

 • хірургії;

 • нервових хвороб;

 • педіатрії;

 • онкології;

 • акушерства і гінекології.

Необхідною умовою оптимальної інтеграції викладання клінічної імунології та алергології на V курсі та іншими кафедрами є єдині концепції, схеми: класифікації, етіології, патогенезу, обстеження, клініки, лікування захворювань у викладанні матеріалу.


2.1.3. МЕТОДИ АКТИВАЦІЇ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ


Активація навчання студентів досягається:

 • визначенням актуальності теми лекції і практичного заняття;

 • постановкою проблемності питання;

 • вирішенням ситуаційних задач;

 • роботою біля ліжка хворого;

 • участю в клінічних розборах хворого;

 • участю в клінічних обходах професора, доцента;

 • написанням історії хвороби;

 • використанням рецептів;

 • постійним контролем знань і вмінь на кожному практичному занятті.

Інтенсифікація навчання студентів досягається: • використанням технічних засобів навчання (комп`ютери, мультимедійний проектор);

 • використанням електрокардіограм, рентгенограм, лікувальних середників;

 • таблиці;

 • альбоми з фотографіями тематичних хворих;

 • стенди;

 • використанням різних форм навчально-дослідницької роботи.

2.1.4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ВМІННЯ


МОДУЛЬ 1. Основи клінічної імунології та алергології

Студенти повинні:

 • Продемонструвати здібність проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із природженими та набутими імунодефіцитними станами відповідно ведучим скаргам пацієнта та історії захворювання.

 • Продемонструвати здібність проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з алергологічною патологією відповідно ведучим скаргам пацієнта та історії захворювання.

 • Продемонструвати здібності застосовувати різні діагностичні методи, що допомагають в прийнятті рішення по веденню пацієнтів з різними імунодефіцитними станами та імунозалежними захворюваннями.

 • Застосовувати принципи доказової медицини у прийнятті діагностичних та терапевтичних рішень при імунозалежних та алергологічних захворюваннях.

 • Обґрунтувати застосування основних імунологічних та алергологічних методів дослідження, визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення.

 • Показати здібність визначати етіологічні та патогенетичні фактори в розвитку різних імунодефіцитних станів, імунозалежних та алергічних захворювань.

 • Показати здібність виявляти типову клінічну картину імунодефіцитних станів, імунозалежних та алергічних захворювань.

 • Продемонструвати здібність діагностувати та представляти план лікування імунологічних порушень у хворих з різною імунозалежною патологією, формувати групи ризику.

 • Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення імунозалежних та алергічних захворювань.

 • Продемонструвати здібність оцінки стану здоров’я пацієнтів та застосування відповідних рекомендацій по імунно - та алерго - профілактиці.

 • Продемонструвати легкість у застосуванні медичних інформаційних технологій та критичних експертних оцінок медичної літератури у діагностиці та лікуванні імунозалежної патології

 • Показати здібність обґрунтування та застосування клінічних методів для розуміння проявів хвороби.

 • Показати основне розуміння етичних принципів та їх застосування у лікуванні пацієнтів.

Студенти повинні провести курацію хворих з наступними захворюваннями: 1. Природжені імунодефіцитні стани.

 2. Набуті імунодефіцитні стани.

 3. Імунозалежні захворювання.

 4. Алергічні захворювання

Організація навчального процесу має забезпечити участь студентів у веденні не менше, ніж 2/3 госпіталізованих або амбулаторних пацієнтів. Якщо немає можливості отримати доступ до пацієнтів будь-якої категорії, студенти заповнюють учбову історію хвороби з діагнозами/проблемами відповідної категорії. Необхідність написання такої історії визначається асистентом/доцентом (завучем кафедри) на основі перегляду даних щодо наявності відповідних хворих у відділеннях або на амбулаторному прийомі.

Щоденні звіти прийому/огляду пацієнтів студентами зберігаються та надаються асистенту/доценту для контролю необхідного числа оглядів пацієнтів та відображення пацієнтів з найчастіше розповсюдженими імунозалежними та алергічними захворюваннями без зайвого повторення.

Дидактичні заняття проводяться під час ранкових перевірок, лекцій та занять. Асистенти слідкують за тим, щоби кожен студент отримав необхідну компетенцію в наступних областях: фізикальне обстеження та розпитування хворого, усна доповідь, заповнення документації, прийняття діагностичних рішень (критичне мислення).

Окрім того, асистенти слідкують за активністю студентів для того, щоби бути впевненими в тому, що ті опанували практичними навичками.2.1.5. ПЕРЕЛІК ОБОВ`ЯЗКОВИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Модуль 1 (5-й курс). Основи клінічної імунології та алергології


 1. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із імунодефіцитними станами (зібрати імунологічний анамнез, визначити спадкову схильність до розвитку імунодефіцитів, оцінка даних фізикальних методів досліджень та ін..).

 2. Вміти заповнювати імунологічний опитувач хворого, на основі даних якого визначити “групу ризику” щодо імунопатології.

 3. Опанування навичками визначення необхідного спектру імунологічних тестів для обстеження пацієнтів з імунозалежною патологією.

 4. Виявляти наявність основних клінічних симптомів та синдромів імунних порушень.

 5. Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних імунодефіцитних синдромах на підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження.

 6. Проводити клініко-імунологічну диференційну діагностику природжених та набутих імунодефіцитів.

 7. Опанування навичками трактування даних та основних принципів щодо інтерпретації даних лейкограми та імунограми з урахуванням клініки, періоду хвороби, імунологічного анамнезу тощо.

 8. Опанування навичками оцінки впливу негативних факторів навколишнього середовища на імунологічні показники.

 9. Виявляти клінічні ознаки декомпенсації місцевого імунітету.

 10. Виявляти ознаки подразнення імунної системи за даними лейкограми.

 11. Призначати імунотропне лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну імунопрофілактику при імунозалежних захворюваннях.

 12. Знати основні принципи призначення імунотропної терапії в комплексному лікуванні імунозалежних хвороб.

 13. Вміти проводити профілактичні заходи при вакцинації. Володіти принципами імунопрофілактики.

 14. Опанування навичками визначення необхідності проведення клініко-алергологічного обстеження.

 15. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із алергопатологією (вміти зібрати алергологічний анамнез, визначити наявність генетичної схильності щодо формування алергологічної патології).

 16. Складати план обстеження хворих з алергологічними захворюваннями.

 17. Опанувати навичками виконувати шкіряні алергологічні тести (прік-тести).

 18. Опанування навичками оцінки даних лабораторних алергологічних тестів.

 19. Опанування навичками визначати алергени з східними антигенними детермінантами для складання рекомендацій по алергологічній профілактиці.

 20. Опанувати навичками виконувати пікфлуометрію та оцінці її показників.

 21. Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних алергологічних захворюваннях на підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження.

 22. Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну профілактику при алергологічних захворюваннях.

 23. Надати невідкладну допомогу при гострій алергічній чи псевдоалергічній патології.

 24. Застосовувати на практиці стандарти діагностики та лікування алергологічних захворювань.

 25. Опанувати навичками призначати протиалергічні препарати, знати рецептуру основних антиалергічних препаратів.

 26. Опанування навичками оцінки лабораторних результатів визначення імунологічних критеріїв аутоімунної патології.

 27. Застосовувати на практиці стандарти імунодіагностики та призначення імуносупресивної терапію з оцінкою її ефективність при аутоімунних захворюваннях.

 28. Інтерпретувати дані тестів по підбору донора та реципієнта для проведення трансплантації.

 29. Опанування навичками діагностувати надгострий, гострий та хронічний кризи відторгнення при трансплантації органів та тканин.

 30. Проводити диференційну діагностику кризу відторгнення та інфекційних ускладнень у хворих після трансплантації.

 31. Призначати імуносупресивну терапію та оцінювати її ефективність після трансплантації органів та тканин.

 32. Інтерпретувати показники імунограм у онкологічних хворих з оцінкою антибластомних факторів захисту.

 33. Оцінувати результати визначення пухлиноасоційованих антигенів в ранній імунодіагностиці пухлин та ранньому виявленню рецидивів.

 34. Оволодіти принципами імунотерапії та імунопрофілактики пухлин.

 35. Надати невідкладну допомогу при гострій алергічній чи псевдоалергічній патології.

 36. Призначити імунотропну терапію у комплексному лікуванні інфекційних захворювань.

 37. Оцінювати ефективність призначеної імунотерапії в динаміці.

 38. Володіти принципами імунопрофілактики та використовувати їх у клініці.

 39. Проводити замісну терапію імуноглобуліновими препаратами.

 40. Проводити противірусну імунотерапію з призначенням препаратів інтерферону та індукторів інтерферону.

 41. Призначати та оцінювати ефективність специфічної імунотерапії при лікування полінозу та алергічного риніту.2.2. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
2.2.1. ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ


Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 1
Portal -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія"
Portal -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
Portal -> Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін
Portal -> Програма основи медсестринства (назва навчальної дисципліни) 12010102, «сестринська справа» (шифр, назва спеціальності) Факультет
Portal -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Portal -> Робоча програма «Фізична реабілітація, спортивна медицина»
Portal -> Опорно-руховий апарат
Kafedra vnutrishnoi medycyny 1 -> Робоча програма клінічна імунологія та алергологія
Kafedra vnutrishnoi medycyny 1 -> Робоча програма актуальні питання гастроентерології (елективний курс)
Kafedra vnutrishnoi medycyny 1 -> Робоча програма клінічна імунологія та алергологія (назва навчальної дисципліни) 110101 "Лікувальна справа"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка