Робоча програма навчальної дисципліни " Проектний аналіз " напрям підготовки 0 3 0 5 0Сторінка1/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір263 Kb.
#49216
ТипРобоча програма
  1   2   3
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
НАФТИ І ГАЗУ

кафедра Економіки підприємства


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ІнЕУ

Гораль Л.Т._______________  

“____” _____________ 2015 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Проектний аналіз


напрям підготовки     6.030504економіка підприємства
Інститут    економіки та управління у нафтогазовому комплексі

Івано-Франківськ
2015 – 2016 навчальний рік

Робоча програма “Проектний аналіз” для студентів напряму підготовки 6.030504 - «економіка підприємства»


Розробник:

к.е.н. Войтків Л.С. доцент кафедри економіки підприємства
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри Економіка підприємства
Протокол від «10» вересня 2015 року №1

Завідувач кафедри _______________   (    М.О. Данилюк    )

       (підпис)
Узгоджено:

Завідувач випускової кафедри ____________   (    М.О. Данилюк    )

       (підпис)

© ІФНТУНГ, 2015 рікОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 5

Галузь знань:

0305 – економіка та підприємництво

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки:

6.030504 – економіка підприємства

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність:

_______________

(шифр і назва,

заповнюється для V курсу)Рік підготовки:

Змістових модулів – 14

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання __реферат_

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 180

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

_ бакалавр _
36 год.

8 год.

Практичні, семінарські

36 год.

12 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

90 год.

160 год.

Індивідуальні завдання: год.18

Вид контролю:

екзамен


Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

- для денної форми навчання - 1:1,65

- для заочної форми навчання - 1:8,1  1. Мета і завдання дисципліни.

    1. Мета викладання дисципліни.

Вивчення дисципліни "Проектний аналіз" здійснюється у відповідності з навчальним планом, освітньо-професійною програмою та освітньо-кваліфікаційною характеристикою, розробленими науково-методичною комісією з напряму "Економіки і підприємництво" МОН України та Київським національним економічним університетом, даною робочою програмою, а також іншими організаційно-методичними документами, які діють у університеті.

Головною метою вивчення дисципліни є опанування студентами уявлення про методологію підготовки, підходів та реалізації проектів, способи та засоби залучення ресурсів для реалізації цих проектів. У процесі вивчення предмету студенти набудуть теоретичних знань і навичок у сфері проектного аналізу.

Основні завдання курсу відповідають головній меті і передбачають:  • опанування основ ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи й оцінки проектів;

  • ознайомлення з головними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовують у міжнародній практиці при проведенні проектного аналізу;

  • удосконалення процесів прийняття рішень при розробці в реалізації проектів.

  • усвідомити важливість світового досвіду розробки та оцінки проектів для їхньої подальшої діяльності;

  • здобути знання про найважливіші чинники і критерії, які враховуються на різних стадіях життєвого циклу проекту.  1. Зміст дисципліни

2.1 Структура модулів дисципліни


Таблиця 1 – Структура модулів дисципліни "Проектний аналіз".


Шифри модулів (М),

змістових модулів (ЗМ)

та навчальних

елементів (НЕ)

Модулі, змістові модулі, навчальні елементи

Обсяг

лекційних

занять,

год.

Література

1

2

3

4

М1

Методологія проектного аналізу

12
3М1

Суть і зміст проектного аналізу

2

1,2,6,7,8

НЕ1.1

Предмет і мета проектного аналізуНЕ1.2

Еволюція проектного аналізуНЕ1.3

Концепція проектного аналізуНЕ1.4

Принципи проектного аналізу3М2

Концепція проектного аналізу та його життєвий цикл

4

2,5,4,6

НЕ2.1

Поняття проекту та основні ознаки проектуНЕ2.2

Економічна взаємозалежність проектівНЕ2.3

Класифікація та середовище проектуНЕ2.4

Поняття життєвого циклу проектуНЕ2.5

Передінвестиційна фаза проектуНЕ2.6

Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту3М3

Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі

4

2,4,6,7

НЕ3.1

Визначення цінності проектуНЕ3.2

Поняття явних і неявних вигід і затратНЕ3.3

Визначення вигід у проектному аналізіНЕ3.4

Поняття затрат у проектному аналізіНЕ3.5

Поняття майбутньої і теперішньої вартостейНЕ3.6

Номінальна та реальна процентні ставки3М4

Грошовий потік

2

1,2,3,5

НЕ4.1

Поняття грошового потокуНЕ4.2

Проектний грошовий потік та його розрахунокНЕ4.1

Особливості розрахунку проектного грошового потокуМ2

Процедури прийняття рішень у проектному аналізі10
3М5

Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень

4

3,6,7,9

НЕ5.1

Принципи оцінки ефективності проектних рішеньНЕ5.2

Методика розрахунку основних фінансових критеріївНЕ5.3

Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінкиНЕ5.4

Неформальні процедури відбору та оцінки проектів3М6

Динамічний аналіз беззбитковості проекту

2

1,4,6,9

НЕ6.1

Управління структурою витрат за проектомНЕ6.2

Поняття і розрахунок беззбитковості проектуНЕ6.3

Особливості визначення різних видів точки беззбитковості проектуНЕ6.4

Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень3М7

Оцінка і прийняття проектних рішень у умовах ризику та визначеності


4

3,5,7,11

НЕ7.1

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиківНЕ7.2

Причини виникнення та наслідки проектних ризиківНЕ7.3

Методика аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектівМ3

Функціональні аспекти проектного аналізу


14
3М8

Маркетинговий аналіз

2

5,7,8,9,12

НЕ8.1

Визначення меж та якісного складу аналізу ринкуНЕ8.2

Концепція попиту ринкуНЕ8.3

Аналіз ринкового середовища продукції проекту3М9

Технічний аналіз

2

6,8,10,11

НЕ9.1

Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектівНЕ9.2

Визначення місце знаходження проекту та обґрунтування вибору масштабу проектуНЕ9.3

Вибір технології виробництва, у3статкування та ідентифікації інфраструктури об’єкта проектування3М10

Інституційний аналіз

2

6,8,10,11

НЕ10.1

Оцінка впливу зовнішніх факторів на проектНЕ10.2

Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект3М11

Екологічний аналіз

2

6,7,10,11

НЕ11.1

Зміст робіт з екологічного аналізуНЕ11.2

Типи впливу проекту на навколишнє середовищеНЕ11.3

Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на навколишнє середовище3М12

Соціальний аналіз

2

6,8,10,11

НЕ12.1

Зміст робіт з соціального аналізуНЕ12.2

Соціальне середовище проекту та його оцінкаНЕ12.3

Проектування соціального середовища проекту3М13

Фінансовий аналіз

2

9,11,12,14

НЕ13.1

Особливості підготовки фінансового обґрунтування проектуНЕ13.2

Фінансування проектуНЕ13.3

Проведення фінансових розрахунків на прикладі конкретного проекту3М14

Економічний аналіз

2

11,12,14,15

НЕ14.1

Оцінка економічної привабливості та ефективності проектуНЕ14.2

Методичні підходи до визначення економічної вартості проектуНЕ14.3

Оцінка впливу проекту на економіка країниКількість модулів 3

Кількість змістовних модулів : М 1 – 4 ЗМ

Каталог: files -> attachments
attachments -> Інноваційні технології в навчальному процесі інформаційний бюлетень випуск 7 Серія «Основні форми організації навчання»
attachments -> Міністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу затверджую
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни економічне управління підприємством
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни «економіка праці І соціально-трудові відносини»
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни " Методологія наукових досліджень"
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни національна економіка (назва навчальної дисципліни) спеціальність
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни соціально-економічна безпека
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни «економіка праці І соціально-трудові відносини»
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни макроекономіка (назва навчальної дисципліни) спеціальність


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка