Робоча програма навчальної дисципліни 14. 03. 08 імунологія та алергологія (шифр І назва спеціальності) Напрям підготовкиСторінка3/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір303 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2009).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю 1 (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми. Рекомендується застосовувати види об’єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки студентів.

Критерії оцінки знань студентів з клінічної імунології, алергології.
Форма контролю і система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми з клінічної імунології, алергології та інструкції, що прийнята рішенням Вченої Ради ВНМУ протоколом №2 від 28.09.2010 року.

Оцінка «відмінно» ставиться студенту, який глибоко знає програмній матеріал, послідовно, конкретно, логічно і вичерпно його розповідає, правильно називає всі види імунопатології, пояснює етіологічні та патогенетичні механізми їх виникнення, вміє зібрати імунологічний анамнез, інтерпретувати дані шкірного і лабораторних імунологічних (спеціальних, специфічних) та алергологічних досліджень, а також призначити лікування пацієнту з імунопатологією та виписувати рецепти на імунотропні препарати..

Оцінка «добре» ставиться студенту, який твердо знає матеріал, грамотно і конкретно його розповідає, знає види імунопатології, вміє зібрати імунологічний анамнез, інтерпретувати дані шкірного та лабораторних (імунологічних, алергологічних) досліджень, призначити лікування, але допускає у відповіді деякі несуттєві помилки і неточності.

Оцінка «задовільно» ставиться студенту, який знає основний матеріал, але не засвоїв його деталей, не називає точно види імунопатології, припускається помилок при зборі імунологічного анамнезу, трактовці даних шкірного та лабораторного досліджень, не може призначити лікування. Виписати правильно рецепти на імунотропні препарати. У якого середній бал знаходиться в межах 2,6-3,5.Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає більшої частини програмного матеріалу, не може дати правильної відповіді на запитання, що включені в обов’яковий перелык питань, без знання яких не може отримати позитивну оцінку і має середній бал 2,5 і менше.

ОБОВЯЗКОВИЙ МІНІМУМ ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ З ФТИЗІАТРІЇ, БЕЗ ЗНАНЬ ЯКИХ СТУДЕНТ НЕ МОЖЕ ОРИМАТИ ЗАДОВІЛЬНУ ОЦІНКУ:

Знання

Практичні навички

1

Клініко-анамнестичні ознаки алергічного риніту, бронхіальної астми, алергічного дерматиту, кропив’янки, інсектної, харчової, лікарської алергії.

Вміти зібрати поглиблений імунологічний та алергологічний анамнез.

2

Клініко-анамнестичні прояви порушень імунітету.

Вміти поставити і інтерпретувати шкірні алергологічні тести (прик-тест, крапельні проби).


3

Методи алергічної та імунологічної діагностики та імунокорекції (в алергології – СІТ)

Вміти провести хворому пікфлуометрію, її моніторинг, спірограму; навчити хворого користуватись аерозольними препаратами.

4

Алергени, види, використання.

Вміти надати екстренну допомогу при анафілактичному шоку, бронхіальній астмі, набряку Квінке.

5

Елімінаційна терапія при різних видах алергії

Уміти призначити препарати для лікування алергічних захворювань

6.

Сучасні протиалергічні препарати.

Уміти призначити препарати для лікування алергічних захворювань


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


 1. Види імунітету, будова і функції імунної системи.

 2. Вікові особливості імунної системи у дітей та людей похилого віку.

 3. Клініко-лабораторна діагностика імунопатології (анамнез, шкірні тести з мітогенами, лабораторні імунологічні тести 1-го та 2-го рівня).

 4. Імунодефіцити (первинні, набуті): Особливості, методи діагностики (анамнез, інтерпретація гемограми та імунограми), принципи імунотерапії.

 5. Інші види імунопатології (імунологія аутоімунних захворювань, репродукції, пухлин, трансплантаційний імунітет): діагностика, принципи імунотерапії.

 6. Види, методи і принципи імунокорекції. Класифікація імунотропних препаратів. Засоби індивідуалізації, покази та проти покази до призначення, основні помилки при імунокорекції.

 7. Діагностика алергічних захворювань (анамнез, шкірні тести з АГ, провокаційні тести, лабораторні дослідження).

 8. Інсектна алергія: діагностика (постановка шкірних тестів), профілактика, невідкладна допомога при важких реакціях на ужалення комах.

 9. Алергічний риніт, види: методи діагностики (постановка прик-тесту з причинним алергеном), специфічне (СІТ) та неспецифічне лікування.

 10. Полінози, види: методи діагностики (прик-тест з пилковими алергенами), специфічна (СІТ) та неспецифічна терапія.

 11. Кропив’янки, види: методи діагностики, диференційної діагностики, лікування.

 12. Медикаментозна алергія, прояви, діагностика, диференційна діагностика з іншими видами побічної дії ліків, невідкладна допомога при медикаментозному анафілактичному шоку.

 13. Види харчової непереносимості. Харчова алергія, діагностика, лікування.

 14. Алергічні дерматити: діагностика (пластирний тест та в/ш проби з причинними АГ), лікування (застосування місцевих гормональних препаратів).

 15. Набряк Квінке, диференційна діагностика з спадковим ангіоневротичним набряком та невідкладна допомога при набряку Квінке в ділянці життєво-важливих органів.

 16. Специфічна імунотерапія алергічних захворювань (алерговакцинація).


В/о зав. кафедри фтизіатрії

з курсом клінічної імунології, алергології

доцент Кулік Л.Г.

11. Розподіл балів, який отримують студенти
Шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (200 балів) для дисциплін, що закінчуються заліком та Шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (120 балів) для дисциплін, що закінчуються підсумковим модульним контролем (ПМК), прийнятих рішенням Вченої ради ВНМУ протокол №2 від 28.09.10

Інструкція оцінювання іспитів та диференційних заліків згідно рішення Вченої ради ВНМУ від 27.09.2012р. (в основних положеннях з організації навчального процесу).

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

Для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

Для заліку

180

A

відмінно

зараховано

170-179,99

B

добре

160-169,99

C

141-159,99

D

задовільно

122-140,99

E
FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання
F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Робоча програма складена на основі: програми з клінічної імунології та алергології для лікарів різних спеціальностей, студентів медичних ВУЗів, кабінетом з вищої і середньої освіти МОЗ України 3 березня 2009 р.(назва програми, дата затвердження)
Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120 балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „5”, на кількість тем у модулі з додаванням за індивідуальну самостійну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „3”, на кількість тем у модулі.
Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів (ІРС)

Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента (ІРС) – 3 бали, які додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.Оцінювання самостійної роботи

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому модульному контролі.

Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля 1 на останньому контрольному занятті.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72).

Форма проведення підсумкового контролю має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми контролю з фтизіатрії визначаються у робочій навчальній програмі.ПМК – диференційний залік проводиться на останньому занятті за розкладом

Оцінка за іспит (диф.залік) відповідає шкалі:

Оцінка «5» - 80-71 балів

Оцінка «4» - 70-61 балів

Оцінка «3» - 60-50 балів


Поточну успішність, бали за диф.залік та традиційну оцінку вносять у вертикальну відомість деканату (Форма №Н-5.03).
Отримані бали відповідають фіксованій шкалі оцінок.

Оцінка «5» - 200-180 балів

Оцінка «4» - 179-160 балів

Оцінка «3» - 159-122 балів
Нарахування балів за поточну навчальну діяльність

Середня поточна оцінка

Бали

Середня поточна оцінка

Бали

Середня поточна оцінка

Бали

Середня поточна оцінка

Бали

Середня поточна оцінка

Бали

5,0

120

4,58

110

4,17

100

3,75

90

3,33

80

4,96

119

4,52

109

4,12

99

3,71

89

3,29

79

4,92

118

4,50

108

4,08

98

3,67

88

3,25

78

4,87

117

4,46

107

4,04

97

3,62

87

3,21

77

4,83

116

4,42

106

4,0

96

3,58

86

3,17

76

4,79

115

4,37

105

3,96

95

3,54

85

3,12

75

4,75

114

4,33

104

3,92

94

3,50

84

3,08

74

4,71

113

4,29

103

3,87

93

3,46

83

3,04

73

4,67

112

4,25

102

3,83

92

3,42

82

3,0

72

4,62

111

4,21

101

3,79

91

3,37

81
Оцінка з дисципліни FX, F („2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. Оцінка FX („2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів під час зимових канікул та впродовж 2-ох (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання з відповідного модуля за індивідуальним навчальним планом. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затвердженим в установленому порядку.

12. Методичне забезпечення


 1. Конспекти лекцій, комп’ютерны версії.

 2. Конспекти та комп’ютерний варіант тестів «Крок-2».

 3. Тести, клінічні та ситуаційні завдання.

 4. Варіанти імунологічних та алергологічних лабораторних досліджень (імунограми).

 5. Варіанти шкірного тестування.

 6. Матеріали по темах, винесених на самостійну поза аудиторну підготовку.

 7. Комплекти теоретичних питань з клінічної імунології для диференційного заліку.

 8. Таблиці.

 9. Макети імунотропних матеріалів.


13. Перелік навчально методичної літератури
Основна:

 1. Чоп’як В.В., Потьомкіна Г.О., Гаврилюк А.М.: Лекції з клінічної імунології для практичних лікарів. – Львів.- 2014

 2. Кузнецова Л.В. та співав. Імунологія: національний підручник, Київ, 2013. С 563.

 3. Чоп’як В.В., Потьомкіна Г.О., Гаврилюк А.М.: Лекції з клінічної імунології для практичних лікарів. – Львів.- 2010.

4. Г.Н. Дранник: Клиническая иммунология и аллергология.– К. – 2009.

5. Б.М. Пухлик: Аллергология для семейного врача.- Винница.- 2012.

6. Казмірчук В.Е. та співавт./ Клінічна імунологія, алергологія, Київ, Фенікс С 524

7. Б.М. Пухлик: Алергологія. – Вінниця.- 2004.

8. Пыцкий В.И. и соавт.. Алергічні захворювання. – М., 2010

9. Б.М. Пухлик: Элементарная аллергология.- Винница - 2002.

10. Б.М. Пухлик: Алергологія. – Вінниця - 2004.

11. М. Якобисяк/Иммунология. – Переклад з польської під редакцією

проф. В.В. Чоп’як. – 2009.

12. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія.- Вінниця: НОВА КНИГА.-2006.

13. Соколов Е.И. Клиническая иммунология /М:Медицина.-1998.

Додаткова:


 1. Г. Лолор-младший, Т. Витер – Клиническая иммунология и аллергология. – М. – 2000.

 2. К.А. Лебедев, И.Д. Понякина: Иммунограма в клинической практике. – М. – 2003.

 3. Д.К. Новиков, П.Д. Новиков – Клиническая иммунология. – Витебск. – ВГМУ, 2006.

 4. Б.А. Никулин Оценка и коррекция иммунного статуса. – Москва. -2007

 5. Б.М. Пухлик: Руководство по практической иммунодиагностике и иммунотерапии. – Винница. – 1992.

 6. В.И. Пыцкий, Н.В. Адріанова. Алергічні захворювання. – М., 2001.

 7. Л.І. Чернишова, Д.В. Самарин – Первинні комбіновані імунодефіцити у дітей К.- 2004.

 8. Сидоренко Е.Н. Клінічна алергологія. – Москва - 2005.

 9. Рой Паттерсон, Лесли К.Грезмер Пол. Аллергические болезни (диагностика и лечение). – М.- 2000 г

 10. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія»- Одеса, Одеський державний медичний університет.-2000.

 11. Белозеров Е.С. Болезни иммунной системы Элиста: АПП «Джангар», 2005.

 12. Основы клинической иммунологии (учебное пособие для медицинских вузов) пер. с англ. Э. Чепель, М. Хайни, С. Мисбах, Н. Сновден, М: ГЭОТАР- Медиа, 2008.

 13. Ройт А. Основі иммунологии / М:Мир.-2000.

 14. Рабсон А. Основы медицинской иммунологии: пер. а англ. М: Мир,- 2006.

 15. Хаитов Р.М. «Иммунология» учебник для медицинских вузов - М., Изд. ГЭОТАР Медиа.- 2009.- +CD ROM

Наукові посібники:

1. Ярилин А.А.Основы иммунологии: Учебник. –М.: Медицина., 1999.

2. Клиническая иммунология. Под. Ред. Г. Лолора-младшего, Т. Фишера и Д. Адельмана. Пер. с англ.- М., Практика, 2000.

3. Имунодифицитные состояния / ред.- В.С.Смирнов и И.С. Фрейдлин- СП б «Фолиант», 2000.

4. Ройт А., Бростроф Дж.,Мейл,Д. Иммунология.Пер. с англ.- М.Мир, 2002.

5. Вест С.дж.Секреты ревматологии Пер. с англ.-М.СПб.:Издательство Бионом», 1999.

6. Періодичні журнали “ Імунологія та алергологія”, «Иммунология», «Клиническая иммунология», „Ревматологія”, „Неврологія” „Гастроентерологія”, „Пульмонологія”, „Ліки України”, „Доктор”, „Мистецтво лікування” 2000-2003рік.

Методична:

Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занятьу медичних вузах (методичний посібник).-К.: “Хрещатик”, 2004.-80 с.

Посібники для навчання:

 1. Набір презентацій занять для мультимедійного використання.

 2. Тестовий контроль Крок-2 (комп’ютерний варіант) та збірник ситуаційних задач для засвоєння знань.

 3. Методрозробки для проведення практичних занять.

 4. Набір таблиць, слайдів14. Інформаційні ресурси
Адреса сайту: www.phthisiatry.at.ua /кафедри/ кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології.

Бібліотеки: library.vsmu.edu.ua


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка