Робоча програма навчальної дисципліни адміністративне правоСкачати 493.51 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.06.2017
Розмір493.51 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор Національної академії внутрішніх справ

полковник міліції

С.Д. Гусарєв

___. ______________ 2014 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
за напрямом підготовки «Правознавство» 6.030401

для студентів 2 курсу ННІПП НАВС

Київ – 2014 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Адміністративне право» за напрямом підготовки «Правознавство».

Розробники: Сергєєв І.С. - професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент; Галай В.О. - доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук; Булик І.Л. - викладач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Протокол від ____ ________________ 20__ року № ___

Завідувач кафедри загальноправових дисциплін

_____________________ Н.І. Мозоль

Схвалено науково-методичною радою НАВС


Протокол від ____.________________2014 року № ___
_____.________________ 2014 Голова _____________ С.Д. Гусарєв

 Сергєєв І.С., Галай В.О., Булик І.Л., 2014 рік

 НАВС, 2014 рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 4

Галузь знань

«Право» 0304Нормативна

Модулів – 4

Напрям підготовки

«Правознавство»6.030401

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2014-й-

2015-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 144

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –64 за розкладом занять

самостійної роботи студента –80 за розкладом занять


Ступінь вищої освіти: «бакалавр»


18 год.

Семінарські

32

Практичні

14 год.

Самостійна робота

80 год.

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю:

екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40 %


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право» полягає в тому, щоб сформувати у студентів систему знань щодо складного комплексу теоретичних положень, правових інститутів і нормативної бази щодо регламентації відносин адміністративних зобов’язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної адміністрації.

Основне завдання вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право» полягає у тому, щоб ознайомити студентів з природою предмета та принципами адміністративного права, формами і методами публічного адміністрування у сферах економічного та соціально-культурного розвитку, а також у сфері адміністративно-політичної діяльності, забезпечення законності і дисципліни у публічному адмініструванні, закріпити та конкретизувати в них інтерес до цієї галузі права, допомогти їм з’ясувати свою майбутню роль у виконанні завдань, які ставить суспільство та держава перед юристами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати:

 • сутність адміністративного права, його зв’язок з державним управлінням;

 • діюче адміністративне законодавство;

 • функції та принципи публічного управління;

 • систему виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють;

 • форми та методи публічного управління;

 • поняття та види заходів адміністративного примусу;

 • способи забезпечення законності в державному управлінні та спеціальні адміністративно-правові режими;

 • особливості міжгалузевого державного управління.

вміти:

 • тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;

 • правильно використовувати в практичній діяльності методи публічного управління;

 • готувати проекти актів публічного управління та приймати управлінські, юрисдикційні та інші рішення;

 • здійснювати функції щодо забезпечення законності в державному управлінні, при розгляді справ про адміністративні правопорушення.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Загальна характеристика поняття «адміністративного права»

Тема 1. Предмет, метод, принципи адміністративного права України та його соціальне призначення.

Загальне поняття управління. Управлінська система і її компоненти. Характеристика суб’єкта та об’єкта управління. Види соціального управління. Публічне управління. Державне і громадське управління як види публічного управління. Державне управління та виконавча влада. Основні ознаки (риси) публічного управління. Завдання публічного управління на сучасному етапі розвитку суспільства. Поняття принципів публічного управління. Класифікація принципів публічного управління. Конституційні принципи (демократизм, народність, рівноправність національностей, рівність громадян перед законом, законність, гласність, об’єктивність). Організаційні принципи побудови апарату публічного управління (галузевий, функціональний, територіальний). Організаційні принципи діяльності апарату публічного управління (колегіальність, єдиноначальність, розподілення управлінської праці, відповідальність за прийняте рішення, оперативна самостійність). Поняття та особливості публічного адміністрування. Структурні елементи публічного адміністрування. Виконавчо-розпорядчий характер публічного управління.

Сучасне визначення предмета адміністративного права. Місце адміністративного права у галузевій класифікації правової системи. Методи субординації, координації та реординації в публічному адмініструванні. Сучасна трансформація методу адміністративного права (імперативний та диспозитивний метод правового регулювання). Принципи адміністративного права. Система адміністративного права. Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна. Джерела адміністративного права.
Тема 2. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини.

Поняття та ознаки адміністративно-правових норм. Структура адміністративно-правової норми. Гіпотеза та її види. Диспозиція та її види. Особливості санкції адміністративно-правової норми. Класифікація адміністративно-правових норм за: спрямованістю змісту, адресатами або суб’єктами, формою припису, межею дії, юридичною силою. Поняття і форми реалізації адміністративно-правової норми. Види реалізації (виконання, використання, додержання, застосування). Застосування адміністративно-правової норми.

Поняття та зміст адміністративно-правових відносин. Публічне управління – сфера виникнення адміністративних правовідносин. Ознаки адміністративно-правових відносин. Відносини публічного управління. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти. Суб’єкти та об’єкти адміністративно-правових відносин. Особливості (характерні риси) адміністративно-правових відносин. Види адміністративних правовідносин. Вертикальні і горизонтальні адміністративно-правові відносини.
Тема 3. Адміністративне правопорушення ,поняття та принципи адміністративної відповідальності.

Поняття адміністративного правопорушення, Його загально-правові та конструктивні ознаки. Склад правопорушення та його структура. Об’єкт (родовий,видовий,безпосередній,предмет посягання),суб’єкт (загальний і спеціальний),об’єктивна сторона (основні та факультативні ознаки,матеріальні і формальні склади правопорушень),суб’єктивна сторона (вина та види умислу,мета правопорушення)

Поняття адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності (фактичні,юридичні,процесуальні). Обставини, що виключають адміністративну відповідальність( стан крайньої необхідності та необхідної оборони, стан неосудності).

Особливості адміністративної відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.


Змістовий модуль 2.Суб’єкти адміністративного права.

Тема 4. Форми та методи публічного адміністрування.

Поняття і види форм публічного адміністрування. Правові і не правові форми публічного адміністрування. Встановлення норм права (видання нормативних актів управління, адміністративна правотворчість). Застосування норм права (видання ненормативних актів управління, видання індивідуальних актів управління, видання актів застосування норм права, адміністративне розпорядництво). Укладання адміністративних договорів. Здійснення інших юридично значущих дій. Здійснення організаційних дій. Виконання матеріально-технічних операцій.

Поняття актів публічного адміністрування. Правові акти публічного адміністрування як владні дії державних виконавчо-розпорядчих органів (дії-волевиявлення). Властивості та призначення правових актів публічного адміністрування. Відокремлення актів публічного адміністрування від законів, судових актів, актів прокуратури, цивільно-правових угод, актів громадських організацій, службових документів. Нормативні акти та їх ознаки. Дія актів у часі і просторі. Підстави припинення дії правових актів публічного адміністрування. Акти Президента України. Акти Кабінету Міністрів України. Акти центральних органів виконавчої влади. Акти місцевих органів виконавчої влади. Акти інших органів публічного адміністрування. Вимоги до правових актів публічного адміністрування. Державна реєстрація нормативно-правових актів.

Поняття методів публічного адміністрування. Функції методів публічного адміністрування. Загальні особливості методів публічного адміністрування. Класифікація методів публічного адміністрування. Методи переконання, заохочення, примусу. Співвідношення переконання, заохочення і примусу в публічному адмініструванні.

Поняття і особливості адміністративного примусу. Заходи адміністративного примусу. Поняття та види заходів адміністративного попередження. Нормативне закріплення заходів адміністративного попередження. Поняття та види заходів адміністративного припинення. . Поняття та види адміністративних стягнень та інших заходів відповідальності, їх нормативне закріплення.
Тема 5. Публічна адміністрація: Президент України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та ін.

Поняття публічної адміністрації. Поняття і види суб’єктів (суб’єкти адміністративного права і суб’єкти адміністративних правовідносин) публічної адміністрації. Складові адміністративної правосуб’єктності. Адміністративна правоздатність. Адміністративна дієздатність. Адміністративна деліктоздатність. Система суб’єктів адміністративного права. Місце органів виконавчої влади у публічній адміністрації (органів публічного управління).

Президент України: повноваження щодо виконавчої гілки влади. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що створюються Президентом України для здійснення своїх повноважень. Адміністративно-правовий статус Адміністрації Президента України. Інститут представників Президента України..

Поняття і види органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Вищі, центральні, місцеві органи виконавчої влади, характеристика їх адміністративно-правового статусу. Кабінет Міністрів України. Урядові комітети. Міністерства та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Урядові органи державного управління. Місцеві органи виконавчої влади: місцеві державні адміністрації.

Поняття місцевого самоврядування. Місцеві ради. Повноваження виконавчих комітетів.
Тема 6. Публічна служба: державна, військова , служба в органах місцевого самоврядування та в органах внутрішніх справ.

Публічна служба. Поняття державної служби і державного службовця. Поняття посади і посадової особи. Проходження державної служби. Класифікація посад державних службовців. Особливості адміністративно-правового статусу державних службовців. Права та обов’язки державних службовців. Види і характеристика обмежень щодо державних службовців.

Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика.

Поняття та особливості альтернативної (невійськової) служби.

Складові елементи інституту державної служби. Проходження державної служби: загальне поняття. Стадії проходження державної служби. Соціальний захист державних службовців. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою. Підстави припинення державної служби. Відставка державного службовця. Припинення державно-службових відносин
Змістовий модуль 3. Публічне адміністрування економічної та соціально-культурної сфери.

Тема 7. Публічне адміністрування сфер економічного розвитку, торгівлі, промисловості та підприємництва.

Загальна характеристика та зміст публічного адміністрування сфери економіки . Державний і недержавний сектори економіки. Основи публічного регулювання у сфері економіки. Адміністрування промисловістю і агропромисловим комплексом. Адміністративний нагляд у сфері економіки. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб’єктів публічного управління економікою. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління економікою. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері адміністрування економіки. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо адміністрування економіки.

Адміністрування підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Характеристика товариства з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, повного та командитного товариства.

Загальна характеристика публічного адміністрування сфери фінансів. Організація публічного адміністрування сфери фінансів. Поняття підприємницької діяльності та її суб’єкти. Характеристика промислової політики держави на сучасному етапі. Публічне адміністрування сфери промисловості. Управління промисловими підприємствами. Державний контроль у сфері промисловості.


Тема 8. Публічне адміністрування сфер охорони здоров’я, освіти, науки, молоді і спорту, культури та туризму.

Загальна характеристика охорони здоров’я як об’єкта публічного адміністрування. Нормативно-правова база адміністративно-правового регулювання у сфері охорони здоров’я. Суб’єкти публічного адміністрування сфери охорони здоров’я. Основні напрями публічного адміністрування сфери охорони здоров’я. Регулювання охорони здоров’я на місцевому рівні (державні адміністрації та органи місцевого самоврядування). Державний контроль та нагляд у сфері охорони здоров’я.

Характеристика державної політики у сфері науки. Організація публічного адміністрування сфери науки. Суб’єкти адміністрування в сфері науки. Публічне адміністрування сфери освіти. Нормативно-правове регулювання у сфері освіти. Суб’єкти публічного адміністрування сфери освіти. Основні напрями публічного адміністрування сфери освіти. Види освіти.

Культура як об’єкт публічного адміністрування. Суб’єкти публічного адміністрування сфери культури. Державний контроль і нагляд у сфері культури.

Загальна характеристика державної політики у сфері фізичної культури та спорту. Організація публічного адміністрування сфери фізичної культури та спорту. Завдання фізичної культури і спорту в Україні.

Публічне адміністрування галузі туризму. Організаційні форми та види туризму. Суб’єкти публічного адміністрування галузі туризму. Державна політика та публічне адміністрування галузі туризму. Органи, що здійснюють публічне адміністрування галузі туризму. Контроль за туристичною діяльністю в Україні. Відповідальність за порушення законодавства України про туризм. Міжнародне співробітництво в галузі туризму.


Змістовний модуль 4. Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері.
Тема 9. Публічне адміністрування сфери юстиції, оборони і безпеки України.

Організаційно-правові основи управління у сфері юстиції. Нормативно-правове регулювання сфери юстиції. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері юстиції. Організація нотаріальної служби та діяльності адвокатури. Реєстрація актів цивільного стану та діяльність державної виконавчої служби.

Загальна характеристика оборони як об’єкта публічного адміністрування. Нормативно-правове регулювання сфери оборони. Суб’єкти публічного адміністрування сфери оборони. Контроль у сфері оборони.

Загальна характеристика національної безпеки як об’єкта публічного адміністрування. Нормативно-правове регулювання сфери національної безпеки. Суб’єкти публічного адміністрування сфери національної безпеки. Верховна Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти публічного адміністрування сфери національної безпеки. Рада національної безпеки і оборони України та Служба безпеки України як суб’єкт загальної компетенції у сфері національної безпеки. Служба зовнішньої розвідки, Публічне адміністрування охорони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи як суб’єкти спеціальної компетенції. Характеристика державного кордону України, його захист і охорона.


Тема 10. Публічне адміністрування галузей закордонних та внутрішніх справ.

Публічне адміністрування сфери закордонних справ. Організація публічного адміністрування у сфері закордонних справ. Повноваження Міністерства закордонних справ України. Суб’єкти публічного адміністрування сфери закордонних справ. Повноваження Верховної Ради України у сфері закордонних справ. Повноваження Президента України у сфері закордонних справ. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері закордонних справ. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері закордонних справ. Основні напрями зовнішньої політики України. Дипломатична служба.

Організаційно-правові основи публічного адміністрування сфери внутрішніх справ. Повноваження та структура Міністерства внутрішніх справ України. Детермінація громадського порядку, громадської безпеки та громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону. Державна службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ. Нормативно-правове регулювання галузі внутрішніх справ. Повноваження та структура міліції. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ. Характеристика внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
Тема 11. Законність і дисципліна у сфері публічного адміністрування.

Поняття законності і дисципліни в сфері публічного адміністрування. Конституційні основи забезпечення законності і дисципліни в сфері публічного адміністрування. Принципи забезпечення законності в сфері публічного адміністрування. Гарантії забезпечення законності в сфері публічного адміністрування.

Способи забезпечення законності в сфері публічного адміністрування. Контроль і нагляд як засіб забезпечення законності в сфері публічного адміністрування. Види контролю. Парламентський контроль. Президентський контроль. Урядовий контроль. Судовий контроль. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. Громадський контроль.

Нагляд прокуратури та адміністративний нагляд міліції як способи забезпечення законності в сфері публічного адміністрування. Загальний нагляд міліції. Спеціальний нагляд міліції. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності в сфері публічного адміністрування. Види звернень. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги. Вимоги до звернень. Розгляд пропозицій, заяв, скарг. Заходи щодо забезпечення прав громадян на звернення 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

Лекц.

Сем.

ПЗ

Інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика поняття «адміністративне право».

Тема 1. Предмет, метод, принципи адміністративного права України та його соціальне призначення.

10

2

26

Тема 2. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини.

12

2

46

Тема 3. Адміністративне правопорушення та принципи адміністративної відповідальності.

14

2

4

2
6

Разом за змістовим модулем 1

36

6

10

2
18

Змістовий модуль 2. Суб’єкти адміністративного права.

Тема 4. Форми та методи публічного адміністрування.

10

2

26

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8

Скачати 493.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка