Робоча програма навчальної дисципліни адміністративне право


Тема5. Публічна адміністрація: президент України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інСкачати 493.51 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації06.06.2017
Розмір493.51 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3

Тема5. Публічна адміністрація: президент України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та ін.


14

2

4

2
6

Тема 6. Публічна служба: державна, військова, служба в органах місцевого самоврядування та органах внутрішніх справ.


12

2

2

2
6

Разом за змістовим модулем 2


36

6

8

4
18

Змістовий модуль 3. Публічне адміністрування економічної та соціально-культурної сфери

Тема 7. Публічне адміністрування сфер економічного розвитку, торгівлі, промисловості та підприємництва.

17

1

4

2
10

Тема 8. Публічне адміністрування сфер охорони здоров’я, освіти, науки, молоді і спорту, культури та туризму.

19

1

4

2
12

Разом за змістовим модулем 3

36

2

8

4
22

Змістовий модуль 4. Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері

Тема 9. Публічне адміністрування сфер юстиції, оборони і безпеки України.

11

1

28

Тема 10. Публічне адміністрування галузей закордонних та внутрішніх справ.

13

1

2

2
8

Тема 11. Законність і дисципліна у сфері публічного адміністрування.

12

2

2

2
6

Разом за змістовим модулем 4

36

4

6

4
22

Разом по дисципліні

144

18

32

14
80
 1. Теми семінарських занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема1.Предмет,метод,принципи адміністративного права України та його соціальне призначення

2

2

Тема 2.Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини

4

3

Тема 3.Адміністративне правопорушення та принципи адміністративної відповідальності

4

4

Тема 4.Форми та методи публічного адміністрування

2

5

Тема5.Публічна адміністрація:Президент України,

органи виконавчої влади,органи місцевого самоврядування та ін..4

6.

Тема 6.Публічна служба: державна,військова,служба в органах місцевого самоврядування та органах внутрішніх справ

4

7

Тема 7.Публічне адміністрування сфер економічного розвитку,торгівлі,промисловості та підприємництва

4

8

Тема 8.Публічне адміністрування сфер охорони здоров’я,освіти,науки,молоді і спорту,культури та туризму

2

9

Тема 9.Публічне адміністрування сфер юстиції,оборони і безпеки України

2

10

Тема 10. Публічне адміністрування галузей закордонних та внутрішніх справ

2

11

Тема 11.Законність і дисципліна у сфері публічного адміністрування

2
Разом

32
 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

. Тема 3.Адміністративне правопорушення та принципи адміністративної відповідальності

2

2

Тема5.Публічна адміністрація:Президент України,

органи виконавчої влади,органи місцевого самоврядування та ін..2

3

Тема 6.Публічна служба: державна,військова,служба в органах місцевого самоврядування та органах внутрішніх справ

2

4

Тема 7.Публічне адміністрування сфер економічного розвитку,торгівлі,промисловості та підприємництва

2

5

Тема 8.Публічне адміністрування сфер охорони здоров’я,освіти,науки,молоді і спорту,культури та туризму

2

6

Тема 10. Публічне адміністрування галузей закордонних та внутрішніх справ

2

7

Тема 11.Законність і дисципліна у сфері публічного адміністрування

2
Разом:__14_____Самостійна_робота'>Разом:

14
 1. Самостійна робота
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема1.Предмет,метод,принципи адміністративного права України та його соціальне призначення

6

2

Тема 2.Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини

6

3

Тема 3.Адміністративне правопорушення та принципи адміністративної відповідальності

6

4

Тема 4.Форми та методи публічного адміністрування

6

5

Тема5.Публічна адміністрація:Президент України,

органи виконавчої влади,органи місцевого самоврядування та ін..6

6

Тема 6.Публічна служба: державна,військова,служба в органах місцевого самоврядування та органах внутрішніх справ

6

7

Тема 7.Публічне адміністрування сфер економічного розвитку,торгівлі,промисловості та підприємництва

10

8

Тема 8.Публічне адміністрування сфер охорони здоров’я,освіти,науки,молоді і спорту,культури та туризму

12

9

Тема 9.Публічне адміністрування сфер юстиції,оборони і безпеки України

8

10

Тема 10. Публічне адміністрування галузей закордонних та внутрішніх справ

8

11

Тема 11.Законність і дисципліна у сфері публічного адміністрування


6
Разом

80 1. Індивідуальні завдання


І. Письмово підготувати відповіді на питання:

1. Роль і місце адміністративного права в правовій системі України.

2. Поняття правової свідомості та правової культури.

3. Принципи адміністративної відповідальності.

4. Класифікація правових актів публічної адміністрації.

5. делеговані повноваження виконавчої влади органам місцевого самоврядування.

6. Правова основа військової службі та військового обов’язку.

7. Адміністративно-правове регулювання у сфері туризму.

8. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я на місцевому рівні( РДА та ОМСВ).

9. Державний кордон та його захист і охорона.

10. Державна міграційна служба як суб’єкт публічного адміністрування.

11. Дисципліна як фундамент законності у публічному адмініструванні.


ІІ. Підготувати реферати з наступних тем:

1. Сучасна трансформація методу адміністративного права(імперативний та диспозитивний метод правового регулювання).

2. Адміністративно-правова норма6 ознаки,структура,види.

3. Факультативні ознаки об’єктивної сторони адміністративного проступку.

4. Поняття,ознаки та класифікація адміністративного договору.

5. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

6. Альтернативна ( не військова) служба.

7. Повноваження місцевих органів влади щодо адміністрування сфери економічного розвитку і торгівлі.

8. Адміністративно-правове регулювання фармацевтичної галузі.

9. Історичні та сучасні військові звання в Україні.

10. Національна гвардія як суб’єкт публічного адміністрування у сфері внутрішніх справ.

11. Роль засобів масової інформації у забезпечення законності.


ІІІ. Виконати практичні завдання:

Самостійно підготувати до кожного практичного заняття по темах №№ 3,5,6,7,8,10,11 по 2-4 практичних ситуативних завдання і обгрунтовати свої відповіді щодо їх вирішення.


9. Методи навчання
Бесіда передбачає використання попереднього досвіду студентів з конституційного права України знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних (вступна, поточна й підсумкова бесіди).

Лекція — це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, об’єднаних загальною темою.

Робота з книгою. Навчити студентів методів і засобів самостійної роботи з книгою: читання, переказу, виписування, складання плану, рецензування, конспектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін.

Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та ілюстрації.

Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці.

Ілюстрація — метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, мультимедійні матеріали, схеми, графіки та ін.).

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань.
10. Методи контролю
Засоби діагностики успішності навчання: опитування під час занять (індивідуальне, фронтальне, вибіркове, суцільне, експрес), тестові завдання до окремих тем навчального курсу, тести для модульних робіт, індивідуальні завдання, аудиторні і домашні контрольні роботи, підготовка рефератів і наукових доповідей.
Засоби проведення поточного та підсумкового контролю

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи та передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого модуля навчальної дисципліни.

Поточний контроль проводиться під час семінарських та практичних занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських та практичних занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.

Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – екзамен.

11. Розподіл балів, що виставляються студентамПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль №1

Т1

Т2

Т3

40

100

5

5

10

Змістовий модуль 2

Т4

Т5

Т6

5

5

5

Змістовий модуль 3

Т7

Т8

5

5

Змістовий модуль 4

Т9

Т10

Т11

5

5

5


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни12. Методичне забезпечення
1. Навчальна програма.

2. Робоча навчальна програма.

3. Мультимедійні матеріали.

4. Фондові лекції.

5. Плани-конспекти лекційних занять.

6.Плани проведення семінарських і практичних занять

7. Тестові завдання.

8. Завдання для самостійної та індивідуально-дослідної роботи.

9. Завдання для поточного та підсумкового контролю.

10. Список рекомендованих джерел.11. ТЗН.
13. Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06 липня 2005 p., № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України – 2005 p., № 5, (№№ 35-36, 37). – Ст. 446.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Введений в дію Постановою Верховної Ради Української РСР від 07 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

 4. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р від 15 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України від 01 березня 2006 р. – 2006 p. – № 7. – Ст. 376.

 5. Про біженців Закон України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001 р. – 2001. – № 47. – Ст. 250.

 6. Про військовий обов'язок і військову службу від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385.

 7. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 8. Про дипломатичну службу: Закон України від 20 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29.

 9. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 29. – Ст. 245.

 10. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 11 червня 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. - № 45. – Ст. 691.

 11. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України № 810 від 22 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 943.

 12. Про Кабінет Міністрів України: Закон України 16 травня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 25. – Ст. 241.

 13. Про затвердження Стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 № 1156. // Офіційний вісник України – 2003 р. – № 31. – Ст. 1613.

 14. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 15. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 16. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 20-21. – Ст. 190.

 17. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 18. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165.

 19. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 20. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 106.

 21. Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2003 р. № 1447 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 38. – Ст. 2026.

 22. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – №32. – Ст. 1449.

 23. Про перелік урядових комітетів та їх посадовий склад: Розпорядження Кабінету Міністрів України N 195-р від 30 січня 2008р. // Офіційний вісник України. – 2008 р. – № 9. – Ст. 222.

 24. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. –Ст. 161.

 25. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

 26. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572 // Офіційний вісник України. – 1999 р. – № 50. – Ст. 8.

 27. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

 28. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07 червня 2001 р. // Офіційний вісник України від 13 липня 2001 р. – № 26. – Ст. 1151.

 29. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999 р. – № 11. – Ст. 79.

 30. Про спрямування і координацію діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2006 р. № 207 // Офіційний вісник України. – 2006 р. –№ 8. – Ст. 458.

 31. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241.

 32. Про фізичну культуру і спорт Закон України від 24 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст. 80.

 33. Основи законодавства України про культуру: Закон України від 14.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 21. – Ст. 294.

 34. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №4. – Ст. 19.

 35. Перелік центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2006 р. №207 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 20. –Ст. 1480.

 36. Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України від 16.06.2005 № 1446/2005 // Офіційний вісник Президента України. – № 23. – Ст. 742.

 37. Питання Секретаріату Президента України: Указ Президента України вiд 18 листопада 2009  № 934/2009 // Офіційний вісник Президента України вiд 05.12.2009 – 2009 р. – № 35. – Ст. 1173.

 38. Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. №1640 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 47. – Ст. 3133.

 39. Положення про Державний комітет рибного господарства України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 42 // Офіційний вісник України. – 2007 р. – № 6. – Ст. 219.

 40. Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 201 // Офіційний вісник України. – 2000 р. – № 46. – Ст. 1986.

 41. Положення про Міністерство аграрної політики України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2006 р. №1541 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 45. – Ст. 2999.

 42. Положення про Міністерство вугільної промисловості України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1527 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 44. – Ст. 2952.

 43. Положення про Міністерство закордонних справ України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 960 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 28. – Ст. 2022.

 44. Положення про Міністерство культури і туризму України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1566 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 45. – Ст. 3010.

 45. Положення про Міністерство оборони України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1080 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 31. – Ст. 2237.

 46. Положення про Міністерство освіти і науки України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. № 1757 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 51. – Ст. 3410.

 47. Положення про Міністерство охорони здоров'я України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1542 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 45. – Ст. 3000.

 48. Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1524 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 44. – Ст. 2949.

 49. Положення про Міністерство палива та енергетики України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1540 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 45. – Ст. 2998.

 50. Положення про Міністерство праці та соціальної політики України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1543 // Офіційний вісник України. – 2006 р . – № 45. – Ст. 3001

 51. Положення про Міністерство промислової політики України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1538 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 45. – Ст. 2996.

 52. Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 р. №789 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 23. – Ст. 1716.

 53. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. №1539 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 45. – Ст. 2997.

 54. Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1573 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 45. – Ст. 3017.

 55. Положення про Міністерство фінансів України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1837 // Офіційний вісник України. – 2007 р. – № 1. – Ст. 26.

 56. Положення про Міністерство юстиції України // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 р. № 1577 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 45. – Ст. 3020.

 57. Положення про Міністра у зв'язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2006 р. №1283 // Офіційний вісник України. – 2006 р. – № 36. – Ст. 2503.

 58. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні // Указ Президента України від 20.02.2006 №140/2006 // Офіційний вісник України. – - 2006 р. – № 8 . – Ст. 421.

 59. Положення про Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України: Указ Президента України вiд 21.08.2009 № 664/2009 //Офіційний вісник Президента України. – 2009 р. – № 26. – Ст. 863.

 60. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 // Офіційний вісник України. – 1997 р. – № 16. – Ст. 85.

 61. Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади: Додаток до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 2005 р. – № 51. – Ст. 3182.

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8

Скачати 493.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка