Робоча програма навчальної дисципліни адміністративне правоСкачати 493.51 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації06.06.2017
Розмір493.51 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3

Допоміжна

 1. Адміністративне право України. Академічний курс : у 2 т. / [гол. ред. кол. В. Б. Авер’янов. – К. : Юрид. думка, 2004. –. –

Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 584 с.

Т.2: Особлива частина. – К. : Юридична думка, 2009. – 600 с. 1. Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., Голосніченко І. П., Ківалов С. В. Адміністративне право України: академ. курс: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Авер'янов В. Б. (відп.ред.). – К. : Юридична думка, 2007. Т. 1 : Загальна частина. – 591 с.

 2. Авер'янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., Писаренко Г. М., Пухтецька А. А. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / В. Б. Авер'янов (заг.ред.). – К. : Юстиніан, 2007. – 288c.

 3. Адміністративне право України: підручник / Т. О. Коломоєць (заг. ред.). – К. : Істина, 2009. – 475 с.

 4. Адміністративне право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2006. – 896 с.

 5. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України / І. Б. Коліушко (відп. ред.). – К. : Факт, 2003. – 495 с.

 6. Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування : навч. посіб. / Курінний Є. В. – Дніпропетровськ : Юридична академія МВС України, 2002. – 92 c.

 7. Адміністративне судочинство: підручник / Т. О. Коломоєць (заг. ред.). – К. : Істина, 2009. – 344 с.

 8. Адміністративне судочинство України: підручник / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

 9. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої влади / Чемерис А. О., Лесечко М. Д., Ліпенцев А. В., Каляев А. О., Ципук В. М. – Д. : ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 148 с.

 10. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 152 с.

 11. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні / За ред. В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова, О. В. Батанова. – К. : Атіка, 2007. – 864 с.

 12. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади – К. : Наукова думка, 2004. – 304 с.

 13. Андрійцьо В. Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних із порушенням виборчого процесу // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 1. – С. 27-33.

 14. Анпілогов О. В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві: монографія. – К. : Ін Юре, 2008. – 167 с.

 15. Банчук О. А., Куйбіда Р. О. Вимоги до Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства / О. А. Банчук, Р. О. Куйбіда. – К. : "ІКЦ "Леста", 2005. – 116 с.

 16. Бахрах Д. Н. Действие норм права во времени – М. : Норма, 2004. – 224 с.

 17. Бевзенко В. М. Адміністративні суди України: навч. посіб. для курсантів та студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Херсонський юридичний ін-т Харківського національного ун-ту внутрішніх справ. – К. : Алерта, 2006. – 272с.

 18. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади – X. : Право, 2005. – 304 с.

 19. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

 20. Блажівська Н. Процедура розгляду справ про оскарження нормативно-правових актів потребує вдосконалення // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 1. – С. 64-77.

 21. Ведєрніков Ю. А., Шкарупа В. К. Адміністративне право України: навч. посіб. / М–во освіти і науки України. МВС України. Юрид. акад. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 334 с.

 22. Весельська Т. Адміністративні процедури та їх індивідуально регламентуючий характер // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 2. – С. 25-31.

 23. Відповідальність за адміністративні правопорушення / авт.-упоряд.: Е. Ф. Демський, О. С. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 416 с.

 24. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2007. – 668 с.

 25. Гончарук С. Т. Основи адміністративного права України: навч. посібник. – К. : Аванпост-Прим. – 2004. – 199 с.

 26. Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади: Монографія. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.

 27. Грибок І. О. Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.07) // НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ: 2006 р. – 19 с.

 28. Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин / Н. Р. Нижник (заг.ред.) – Хмельницький : ХУУП, 2007. – 236 с.

 29. Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління та посадовими особами // Право України. –2009. – № 2. – С. 80-88.

 30. Гуржій Т. Актуальні проблеми законодавчого регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері безпеки дорожнього руху // Право України. – 2009. – № 4. – С. 90-95.

 31. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: Навчальний посібник. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 495 с.

 32. Демський Е. Ф. Особливості перегляду постанови у справі про адміністративне правопорушення // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 1. – С. 53-60.

 33. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К., 2003. – 384 с.

 34. Дерець В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські – К. : Юридична думка, 2007. – 180 с.

 35. Елистратов А. И. Основные начала административного права – Симферополь : Оригинал, 2007. – 512 с.

 36. Єлістратов А. І. Адміністративне право: лекції – Херсон : ВАТ "ХМД", 2007. – 268 с.

 37. Ємельянова В. Автоматизована система електронного документообігу «Діловодство суду» – ще один крок до відкритості судів для громадян // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 2. – С. 43-49.

 38. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. — 3. вид., перероб. і доп. — О. : Юридична література, 2006. – 488 с.

 39. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін.; – 2-ге вид. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 655 с.

 40. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 256с.

 41. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник., – 3-є видання, доповнене – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 752 с.

 42. Колпаков В. К. Адмшістративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

 43. Колпаков В. К., Гордєєв В. В. Докази і доказування в адміністративному судочинстві: Монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 128 с.

 44. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

 45. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р.С. Адміністративний процес в Україні: навч. посіб. – К: Прецедент, 2007. – 531 с.

 46. Контроль в органах виконавчої влади в сучасних умовах: Розмаїття, спільні риси та зміни / Кристофер... Гуд (упоряд.). – К. : К.І.С., 2006. – 274с.

 47. Конопльов В. В. Управлінські рішення в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: сутність та організаційно-правові питання підготовки і прийняття / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Сімф. : Видавництво Кримського юридичного ін-ту ХНУВС, 2006. – 356с.

 48. Конюшко К. Застосування положень про нікчемні правочини в практиці розгляду адміністративними судами, що виникають з податкових відносин // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 2. – С. 14-25.

 49. Корж І. Добір кандидатів на державну службу: порівняльний аналіз // Право України. – 2007. – № 4. – С. 84-89.

 50. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження: Монографія. – К. : НАДУ, 2008. – 296 с.

 51. Кравчук О. Інститут адміністративної відповідальності: деякі проблеми сучасного розвитку (на прикладі відповідальності власників транспортних засобів за порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху) // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 3. – С. 63-71.

 52. Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: навч. посіб. – К. : Атіка, 2007. – 156 с.

 53. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К. : Атіка, 2005. – 352 с.

 54. Кузьмишин В. Перспективи впровадження процедури медіації в адміністративному судочинстві України // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 3. – С. 45-49.

 55. Куйбіда М. С., Росенко М. І. Організація влади у містах із спеціальним статусом: Монографія. – Л.: "Львівська політехніка", 2008. – 226 с.

 56. Курс адміністративного права України /підручник В.К. Колпаков,О.В.Кузьменко,І.Д.Пастух,В.Д.Сущенко та ін…-2-ге вид.,перероб.і допов..-К.: Юринком Інтер,2013.-872с.

 57. Куйбіда М. С. Проблеми адміністративного договору у доктрині, законодавстві, на практиці // Право України. –2009. – № 4. – С. 76-86.

 58. Лагода О. Основні помилки у застосуванні дискримінаційних повноважень посадовими особами адміністративних органів // Право України. –2009. – № 3. – С. 86-90.

 59. Лазор О. Д., Лазор О. Л. Державна служба в Україні: навч. посіб. – К. : Дакор, 2009. – 560 с.

 60. Липа В. Строки як забезпечення законодавчих прав, інтересів та свобод громадян // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 1. – С. 73-77.

 61. Мельник Р., Бевзенко В. Адміністративне судочинство Німеччини та України через призму соціологічного дослідження // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 2. – С. 59-70.

 62. Мельник Р. Етапи становлення адміністративного судочинства в Україні // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 1. – С. 77-82.

 63. Мішина Н. В. Органи самоорганізації населення: минуле, сучасне, перспективи: Монографія. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2008. – 240 с.

 64. Мосьондз С. О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах : навч. посіб. – К.: Процедент, 2006 р.– 543 с.

 65. Огородник А. Особливості доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 1. – С. 33-41.

 66. Ортинський В. Л., Кісль З. Р., Ковалів М. В. Управління в органах виконавчої влади України : навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2008 р. – 296 с.

 67. Основи адміністративного судочинства в Україні: навч. посіб. для юрид. ф- тів та юрид. клінік / Центр політико-правових реформ / Н. В. Александрова (заг.ред.), Р. О. Куйбіда (заг.ред.). – К. : Конус-Ю, 2006. – 255 с.

 68. Петрова І. П., Мулявка Д. Г. Нормативно-правове регулювання організації і діяльності міліції України / Національна академія держ. податкової служби України. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. – 176 с.

 69. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія / В.Б. Авер'янов (заг.ред.). – Д. : Ліра, 2008. – 585 с.


Додаткова

 1. Приватне життя і поліція. (Концептуальні підходи. Теорія та практика) / Нац. академія вн. справ України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Ін-т законодавства при ВРУ; Ун-т сучасних знань; Авт. кол.: Ю. І. Римаренко, Ю. С. Шемшученко, Т. Вюртербергер та ін.; Відп. редактор Ю. І. Римаренко. – К. : КНТ, 2006. – 780 с.

 2. Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства // Ін-т прикладних гуманітарних досліджень; За заг. ред. В.В.Кривенка. – Харків, 2006 р. – 350 с.

 3. Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації: Монографія. / Н. Р. Нижник (заг.ред.) – Чернівці: Технодрук, 2008. – 432 с.

 4. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права та європейський адміністративний простір: Наук.-інформ. вид. / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 88с. – Бібліогр.: 154 с.

 5. Пухтецька А. Адміністративний договір: ознаки та практика застосування в адміністративному судочинстві // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 3. – С. 58-63.

 6. Реформа публічної адміністрації в Україні: проекти концепції та законів / І. Коліушко, В. Тимощук (упорядники). – К. : Фокус-Ю, 2006. – 192 с.

 7. Романюк Л. Передумови формування адміністративного судочинства: становлення та розвиток // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 2. – С. 70-78.

 8. Селіванов А. Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової адміністративної юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Право України. – 2006. – № 9. – С. 28-30.

 9. Сергейчук О. Адміністративна юстиція в аспекті забезпечення законності в державному управлінні // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 3. – С. 30-45.

 10. Сергейчук О. Проблеми вдосконалення законодавчих основ захисту прав людини і громадянина органами адміністративної юстиції // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 2. – С. 31-43.

 11. Силкін О. С. Паспортний контроль: терміни та визначення понять : Словник-довідник. – Київ, 2006 р. – 26с.

 12. Смокович М. Проблеми визначення юридичної сили нормативно-правових актів під час вирішення адміністративних спорів // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 1. – С. 15-27.

 13. Cудова практика Вищого адміністративного суду України: Зб. нормативних актів / Вищий адміністративний суд України / О. М. Пасенюк (заг.ред.). – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 416 с.

 14. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посібник. – К. : Атіка, 2007. – 624 c.

 15. Судова практика Верховного Суду України у справах про адміністративні правопорушення / Верховний Суд України / П. П. Пилипчук (заг.ред.), П. П. Пилипчук (упоряд.). – Офіц. вид. – К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2007. – 328 с.

 16. Терличний В., Кравчук В. Попереднє судове засідання в адміністративному суді першої інстанції // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 3. – С. 49-58.

 17. Тимощук В. П., Юрмач А. В. Оцінка якості адміністративних послуг / Центр політико-правових реформ / І. Б. Коліушко (відп. ред.). – К. : Факт, 2005. – 88 с.

 18. Тимощук В. П. основи адміністративної процедури та їх значимість при здійсненні адміністративного судочинства // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 2. – С. 49-59.

 19. Ткаченко В. І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. –344 с.

 20. Шахматова Т. Питання реформування місцевих органів влади // Право України. –2007. – № 4.-С. 22-26.

 21. Шишкін В. І., Куйбіда Р. О. Оскарження і перегляд судових рішень. – К. : Факт, 2003. – 128 с.

 22. Школик А. М. Порівняльне адміністративне право. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308 с.

 23. Цуркан М. Визначення поняття та сутності державної служби // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 1. – С. 10-15.

 24. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз / Академія правових наук України; НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. – Х. : Право, 2006. – 219 с.

 25. Якісні управлінські послуги - головна умова підвищення довіри населення до органів влади: Монографія / Ю.О. Куц, С. В. Краснопьорова, О. К. Чаплигін та ін.; За заг ред. Ю. О. Куца, С. В. Краснопьорової. – Х.: Видавництво ХарРІ НАДУ, 2006. – 192 с.

 26. Янюк Н. Спірні питання щодо забезпечення позову при оскарженні нормативно-правових актів // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2009. –№ 1. – С. 60-64.

 27. Ярмакі Х. П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні / Одеський юридичний ін. – О. : Юридична література, 2006. – 336 с.


14. Інформаційні ресурси
1. Сайт “Бібліотека юриста” http://www.lawbook.by.ru/

2. Українська правнича фундація http://www.ulf.com.ua/

3. Центр європейського і порівняльного права http://www.ecle.gov.ua/

4. Центр розвитку українського законодавства http://www.ulde.kiev.ua/news.php

5. Національна Парламентська бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/

6. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

7. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка www.library.univ.kiev.ua

8. Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія” http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib

9. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

10. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

11. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

12. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.13. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8

Скачати 493.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка